Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 97

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wielki piec
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
Economics of production of pig iron is decisive for the competitiveness of the steel production. Repeated fluctuations in both inputs and outputs increasingly affect the economics, competitiveness and viability of metallurgical enterprises. The one of the ways to reduce costs is to reduce the specific consumption of coke. The paper presents the possibility of replacement the expensive metallurgical coke by other alternative fuels including coal dust, which is currently used in integrated steelworks in both the Czech Republic and Poland. Another option to reduce the cost of blast furnace coke is to replace it with a nut coke in sinter layer in the blast furnace burden. The paper presents the results of an attempt to apply this fuel in a metallurgical plant in the Czech Republic.
PL
Ekonomika produkcji surówki wielkopiecowej jest dominującym czynnikiem konkurencyjności w produkcji stali. Powtarzające się wielokrotnie wahania strumieni wejściowych i wyjściowych w bardzo dużym stopniu wpływają na ekonomikę, konkurencyjność i rentowność przedsiębiorstw metalurgicznych. Jednym ze sposobów obniżenia kosztów produkcji jest zmniejszenie zużycia koksu wielkopiecowego. W artykule przedstawiono możliwości zastąpienia kosztownego koksu wielkopiecowego innymi paliwami zastępczymi, w tym pyłem węglowym, co jest obecnie stosowane w hutach żelaza o pełnym cyklu produkcyjnym zarówno w Republice Czeskiej, jak i w Polsce. Inną możliwością obniżenia kosztów koksu wielkopiecowego jest zastąpienie go przez koks orzech w warstwie spieku w namiarze wielkopiecowym. W artykule przedstawiono wyniki próby zastosowania tego paliwa w zakładzie metalurgicznym w Republice Czeskiej.
PL
Mechanizm przepływu fazy ciekłej w dolnej strefie wielkiego pieca jest bardzo ważny dla przebiegu całego procesu wielkopiecowego. Decyduje m.in. o zawartości krzemu w surówce żelaza, temperaturze surówki, ciepłocie gara i w konsekwencji zużyciu koksu (paliwa) w wielkim piecu. Dotychczasowe wyobrażenia o ściekaniu żużla poniżej strefy kohezji są oparte o badania modelowe (modele fizyczne zimne), w których ciekłe frakcje reprezentuje woda lub inna, pojedyncza ciecz o stałej lepkości. Przeprowadzając takie badania modelowe najczęściej zakłada się, że faza ciekła ścieka pionowo w dół. Autor sugeruje, że woda w modelowaniu fizycznym przepływu żużla w wielkim piecu, nie nadaje się do reprezentowania fazy ciekłej.
EN
The mechanism of liquid phase flow in the bottom part of the blast furnace is very important for the whole course of the blast furnace process. It determines the content of silicon in pig iron, its temperature, hearth temperature and in consequence coke consumption (fuel) in the blast furnace. So far accepted views on the flow of primary slag as well as of pig iron and slag beneath the cohesion zone have been based on the model studies (physical cold models) in which liquid fractions are represented by water or another liquid with constant viscosity. When such model studies are applied it is assumed that the liquid phase flows vertically down. However, water should not represent the slag in physical modelling of slag flow in blast furnace.
EN
Possibilities of use of degassing and carbon gas in industry. Degassing gas represents a waste during coal mining so far and this issue is not effectively solved in Ostrava region up till now Ecological aspects, safety, economic aspects. Coal deposits represent a special case in which the deposit is both a source of coal and reservoir of gas. For the thing is that, in the process of coalification of plant residue, coal bed gas came into being of which the main component is methane. Gas from mining degassing can be used as a substitute fuel for the blowing of blast furnaces. This would not only make it possible to reduce the specific consumption of coke, but also contribute to a better blast furnace. An economic effect is also negligible if we characterize degassing gas as waste gas.
PL
W artykule dokonano analizy wybranych wskaźników służących do oceny efektywności pracy wielkiego pieca. Wybrano takie wskaźniki, które pozwoliły ocenić efektywność wykorzystania czasu urządzenia oraz ilości otrzymywanego produktu gotowego. Analiza została przeprowadzona dla jednego z wielkich pieców działających w Polsce, a swym zakresem objęła jeden rok kalendarzowy. Dokonano również analizy czynników wpływających na obniżenie efektywności urządzenia.
EN
The analysis of selected indicators of blast furnace operation efficiency was presented in the paper. Indicators, that were selected, allowed to access the efficiency of operating time of blast furnace and the quantity of production. The analysis was carried out for one of blast furnaces operating in Poland and covered one calendar year. Then, the analysis of factors influencing the reduction of efficiency of blast furnace was made.
PL
W artykule przedstawiono metodę obliczenia emisji dwutlenku węgla w procesie wielkopiecowym. W zależności od podziału zachodzących zjawisk na chemiczne i cieplne oraz obliczenia zapotrzebowania na węgiel cząsteczkowy jest łatwiej określić tzw. emisje procesowe w powstających w wielkim piecu, od których nie są pobierane opłaty przez Unię Europejską.
EN
The paper presents a method for calculating the carbon dioxide emission at the blast furnace process. Depending on the phenomena division into chemical and thermal and calculation of the demand for molecular carbon, it is easier to determine the process emissions in blast furnace, which are not charged by the European Union.
PL
Przedstawiono historię powstawania Huty, a w szczególności trzech wielkich pieców. Opisano zapobiegawczy remont urządzenia nr 2 przeprowadzony w sierpniu 2018 roku. Trwał on 45 dni. Prace modernizacyjne prowadzono w zakładzie nakładem ok. 1 mln PLN. Firma stale poszukuje nowych rozwiązań technologicznych i rozwiązań koncepcyjnych, dzięki którym produkty i komponenty, używane na co dzień są coraz bardziej energooszczędne.
EN
The history of the formation of Steel Plant and in particular three blast furnaces was presented. The preventive renovation of the No. 2 device carried out in August 2018 was described. It lasted 45 days. Modernization works were carried out at the plant which cost approx. 1 mln PLN. The company is constantly looking for new technological and conceptual solutions, thanks to which the products and components used every day are becoming more and more energy-efficient.
PL
Proces wielkopiecowy jest wciąż technologią dominującą w światowej produkcji stali, dlatego szczególnie istotne jest prowadzenie prac mających na celu zmniejszenie jego energochłonności jak i sprawienie by był on bardziej przyjazny dla środowiska naturalnego. W niniejszym projekcie inżynierskim przedstawiono algorytm oraz wyniki obliczeń, które dotyczączą dwóch wariantów wykorzystania egzergii produkowanego gazu wielkopiecowego-turbiny odzyskowej suchej (w układzie z mokrą oczyszczalnią gazu i palnikiem strumienicowym) oraz mokrej. Następnie porównano obie technologie m.in. z uwagi na bezpośrednią korzyść wynikającącą z instalacji turbozespołów (produkcja energii elektrycznej) oraz korzyści ekologiczne (zmniejszenie emisji CO2). Wyniki obliczeń świadczą o tym, że zastosowanie obu technologii wpływa na oszczędność energii chemicznej w krajowej gospodarce energetycznej oraz zmniejszenie emisji CO2 względem kondensacyjnej elektrowni odniesienia, której sprawności wytwarzania energii elektryczneji przesyłu energii założono. Dokładna analiza obu przypadków znajduje się w Rozdziale 4.
EN
Blast furnace processis still most popular steel production method in the world, so it is important to make itless energy-intensive an dless harmful for environment. This thesis shows algorithm and results of calculations for both variants of blast furnace gasexergy usage–dry recovery turbine (layout with wet gas cleaning system and ejector burner) and wet recovery turbine. Both technologies were compared for the direct benefit of turbine (electricity generation) and ecological benefits (reductionof CO2 emission). The results of the calculations show that the use of both technologies affects the energy savings of the national energy economy and the reduction of CO2 emissions relative to the condensing power plant which efficiency of electricity generation and transmission were assumed. More complex analysisis showed in Chapter 4.
EN
Applications of inverse methods in corrosion research and materials degradation are demonstrated. Two examples concern corrosion of reinforcement in concrete structures and one concerns a blast furnace. In the first example, a diffusion model and diffusion with reactions model are used to determine a chloride diffusion coefficient in concrete which can be applied to predict the lifetime of a building construction. In the second example, determination of corrosion state based on solution of inverse problems defined for transient response (galvanostatic pulse method) is shown. Finally, it is demonstrated how the inverse problem of the heat transport can be used to estimate degradation of refractory material being in contact with molten metal based on temperature readings in selected locations of the blast furnace.
PL
Przedstawiono zastosowania metody odwrotnej w badaniach nad korozją i degradacją materiałów. Dwa przykłady dotyczą korozji zbrojenia stalowego w konstrukcjach żelbetowych, a jeden dotyczy wielkiego pieca. W pierwszym przykładzie, model dyfuzyjny oraz dyfuzyjno- reakcyjny zostały użyte do wyznaczenia współczynnika dyfuzji chlorków betonie, który następnie może być wykorzystany w celu oszacowania czasu użytkowania konstrukcji budowlanej. W drugim przykładzie oszacowanie stanu procesu korozyjnego dokonano na podstawie rozwiązania problem odwrotnego zdefiniowanego dla czasowej odpowiedzi potencjałowej (metoda impulsu galwanostatycznego). Ostatni przykład demonstruje jak metoda odwrotna może być wykorzystana do problemu transport ciepła w celu oceny degradacji wyłożenia ogniotrwałego będącego w kontakcie ze stopionym metalem w oparciu o odczyty temperatury wielkiego pieca w wybranych punktach.
EN
Segmentation of greenhouse gas emission into fuel combustion emissions and process emissions is very important in energy-intensive industries, including the steel sector. The ratio of process emissions to emissions from fuel combustion is different in various industries, e.g. in the cement industry is 60:40 (no data for the steel sector). A common feature of all energy-intensive industries are very limited opportunities to reduce process emissions. Most often, this would require the development of entirely new processes. Another solution could be the method of capturing and storage carbon dioxide underground (CCS), but for various reasons, including social, this technology does not develop too intensively towards the creation of practical possibilities of its use. Therefore, it seems advisable to accurately separate process emissions and fuel combustion emissions in each production process of energy intensive industries and to make efforts so that these emissions are excluded from the EU Emissions Trading Scheme (ETS). Currently, benchmarks set by the European Commission define the total emission cap, and the share of emissions from the combustion of fuels is determined based on gas combustion, which further deteriorates the competitiveness of these industries, the functioning of which is based on the combustion of coal, as the steel sector in Poland. In many manufacturing processes reactions of carbon with oxygen are triggered not in order to produce energy required in the process (fuel emission), but are the result of chemical reactions necessary to obtain the required physico-chemical semi-finished products or products (process emissions) – e.g. calcium carbonate decomposition during sintering of iron ore. The paper presents the results of analyses that are fundamental to making efforts to exclude process emissions from the EU ETS and cover the identification of the issue and the justification for exclusion. In the steel sector, the most promising in this area are the following processes: sintering, blast furnace, BOF and steel melting in an electric arc furnace. Other energy-intensive industries, such as industrial energy, heating, non-ferrous metals, chemicals, cement, glass and lime, also conducts similar analyses, and the consolidated results will be the subject of a request to the European Commission.
PL
Podział emisji gazów cieplarnianych na emisje ze spalania paliw i emisje procesowe jest bardzo ważny w energochłonnych gałęziach przemysłu, w tym w sektorze stalowym. Stosunek emisji procesowych do emisji ze spalania paliw jest różna w różnych gałęziach przemysłu, np. w przemyśle cementowym wynosi 60:40 (brak danych dla sektora stalowego). Wspólną cechą wszystkich energochłonnych gałęzi przemysłu są bardzo ograniczone możliwości redukcji emisji procesowych. Najczęściej wymagałoby to opracowania zupełnie nowych technologii. Innym rozwiązaniem mogłaby być metoda wychwytywania i składowania dwutlenku węgla pod ziemią (CCS), ale z różnych powodów, w tym społecznych, ta technologia nie rozwija się zbyt intensywnie w kierunku stworzenia praktycznych możliwości jej wykorzystania. Dlatego też wydaje się wskazane dokładne rozdzielanie emisji procesowych i emisji ze spalania paliwa w każdym procesie produkcji w energochłonnych gałęziach przemysłu i podejmowania działań na rzecz wyłączenia tych emisji z systemu handlu uprawnieniami do emisji (tzw. ETS). Obecnie kryteria określone przez Komisję Europejską określają całkowity limit emisji, a udział emisji ze spalania paliw jest ustalany w oparciu o spalanie gazu, co dodatkowo pogarsza konkurencyjność tych gałęzi przemysłu, których funkcjonowanie opiera się na spalaniu węgla, jak sektor stalowy w Polsce. W wielu procesach produkcyjnych reakcje węgla z tlenem są przeprowadzane nie w celu wytworzenia energii potrzebnej w procesie (emisje ze spalania paliw), ale są wynikiem reakcji chemicznych niezbędnych do uzyskania półproduktów lub produktów o określonych wymaganiach fizyko-chemicznych (emisje procesowe) – np. rozkład węglanu wapnia podczas spiekania rudy żelaza. W artykule przedstawiono wyniki analiz, które mają fundamentalne znaczenie dla dołożenia starań, aby wykluczyć emisje procesowe z EU ETS, pokazać skalę zagadnienia i uzasadnić to wyłączenie. W sektorze stalowym, najbardziej obiecujące w tym obszarze są procesy: spiekania, wielkopiecowy, konwertorowy i topienia stali w piecu elektrycznym. Inne energochłonne gałęzie przemysłu również prowadzą podobne analizy, a skonsolidowane wyniki tych analiz będą przedmiotem wniosku do Komisji Europejskiej.
PL
W artykule przedstawiono model wskazujący na sposób ograniczenia zużycia paliwa w wielkim piecu. Warunki wsadowe wielkiego pieca nr 5 w Krakowie zmieniały się na przestrzeni ostatnich 4 lat w kierunku eliminowania grudek ze wsadu, a tym samym obniżenia bogactwa wsadu i zwiększenia jednostkowej masy żużla wielkopiecowego.
EN
The article presents an analysis of the fuel rate minimization model at different burden condition. Burden condition at the BF No 5 in Cracow Ironworks during last four years changed toward eliminations of pellets from the burden. Thus to lowering of the iron share in materials and increase the unit weight of blast furnace slag.
EN
Purpose: The paper presents the possibilities of using artificial intelligence for the prediction of sulphur content in hot metal produced in blast furnace. Design/methodology/approach: Three blast furnaces in ArcelorMittal, Unit in Dąbrowa Górnicza, provided the data for the model construction. The data reflect a number of variables, which describe the blast furnace process. Findings: Materials research performed with the use of data mining and neural networks is consistent with the results obtained during the real research in a real laboratory. The obtained results show that the construction of such neural networks is practical. There is a strong correlation between predicted value and real value. Practical implications: The presented model can be used in the industrial practice as an additional tool for blast furnace and steel plant operators. Originality/value: Prediction of sulphur content in hot metal at the stage of adjusting hot metal process parameters.
PL
Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych związanych z przepływem gazowej zawiesiny pyłu węglowego przez palnik zasilający wielki piec. Spośród szeregu parametrów, od których przepływ ten jest uzależniony, w prezentowanej pracy uwzględniono jedynie dwa, tj. gęstość zawiesiny i średnicę palnika, określając ich wpływ na współczynnik oporu aerodynamicznego oraz siłę oddziaływania międzyfazowego.
EN
Results of the numerical modelling of the flow of the pulverized coal through the nozzle feeding the blast furnace has been presented in this paper. Influence of the mass concentration of the powder and the nozzle diameter on the drag coefficient and interfacial forces has been determined.
EN
Metallurgy represents complex technological chain supplied with different kinds of primary resources. Iron metallurgy based on blast-furnace process, dominates in world steel production. Metallurgical coke is the basic fuel in this case. Its production is connected with several environmental disadvantageous impacts. One of them is the extended production chain from primary energy to final energy. The reduction of coke consumption in the process can be achieved e.g. by injection of auxiliary fuels or increasing the thermal parameters in the process. In present injection of pulverised coal dominates while recirculation of top-gas seems to be future technology. However, the latter one requires the CO2 removal that additionally extended the production chain. The evaluation of resources management in complex energy-technological systems required application of advanced method based on thermodynamics. In the paper the system exergo-ecological assessment of pulverised coal injection into blast-furnace and top-gas recirculation has been applied. As a comparative criterion the thermo-ecological cost has been proposed.
PL
Metalurgia reprezentuje złożony łańcuch technologiczny zasilany różnymi rodzajami zasobów pierwotnych. Proces wielkopiecowy jest dominującą technologią w światowej metalurgii żelaza. Podstawowym paliwem w tym przypadku jest koks metalurgiczny. Produkcja koksu jest związana jednak z szeregiem niekorzystnych oddziaływań środowiskowych. Jednym z nich jest wydłużony łańcuch przemian od pozyskania zasobów energii pierwotnej do wytworzenia koksu. Redukcję zużycia koksu w wielkim piecu można osiągnąć przez wdmuchiwanie paliw zastępczych lub przez zwiększanie parametrów termicznych dmuchu wielkopiecowego. Obecnie w nowoczesnym procesie wielkopiecowym dominuje wdmuchiwanie pyłu węgla kamiennego. Jako technologię przyszłościową zaś wymienia się recyrkulację gazu wielkopiecowego do strefy dysz wielkiego pieca. Recyrkulacja gazu wymaga jednak zastosowania usuwania CO2, co wiąże się z dodatkowymi nakładami energii. Ocena efektywności gospodarki zasobami w złożonych systemach energo-technologicznych wymaga zastosowania zaawansowanych metod opartych o prawa termodynamiki. W pracy zaprezentowano systemową egzergo-ekologiczną ocenę wdmuchiwania pyłu węglowego oraz recyrkulacji gazu gardzielowego do wielkiego pieca. Jako kryterium porównawcze zastosowano wskaźnik kosztu termo-ekologicznego.
PL
W artykule przedstawiono analizę, będącą częścią część badań związanych z problemem wpływu czynników produkcji na jakość surówki wielkopiecowej i wskaźniki procesu wielkopiecowego. Przedstawiono wpływ wybranych własności jakościowych materiałów żelazonośnych (bogactwa wsadu) oraz koksu (zawartość popiołu) na dwa wskaźniki procesu: uzysku surówki oraz jednostkowego zużycia paliw.
EN
This paper presents the analysis, which is part of the research related to the problem of the effect of production factors on the quality of pig iron and indicators of blast furnace process. The influence of selected quality parameters of ferrous burden materials (charge richness) and coke (ash content) on two technical indicators: yield of pig iron and unit fuel consumption in blast furnace process was presented.
PL
W pracy przedstawiono założenia, wyniki i ogólną strukturę komputerowego systemu wspomagania technologii wielkopiecowej stosowanego aktualnie w ArcelorMittal Oddział Kraków. Autorzy prezentują jak na przestrzeni lat powstawał i rozwijał się jeden z nielicznych systemów ekspertowych na skalę światową. Możliwości dalszego jego rozwoju o elementy, które są aktualnie w trakcie badań, rozwoju technik i technologii zarówno w Polsce jak i w światowym hutnictwie. Tutaj głównie prezentuje się prace wykonane lub wykonywane przez autorów a dotyczące: modelowania redukcji związków tytanu, użycia sztucznej inteligencji do przewidywania jakości surówki jak i innych zagadnień technologicznych oraz możliwości symulacji przebiegu procesu w niektórych jego aspektach przed zmianami dokonywanymi w tym procesie.
EN
The paper presents the assumptions, results and general structure of the computer-aided support system for the blast furnace technology currently used at ArcelorMittal Section Krakow. The authors present how, over the years, one of rare expert systems was created and developed on a global scale. The opportunities for further development of the components that are currently under research; the opportunities for the development of techniques and technologies, both in Poland and in the global metallurgy. Presented here are studies already accomplished or currently under author research and concerning the following: titanium compound reduction modelling, the use of artificial intelligence for predicting the quality of pig iron and other technology issues, as well as the opportunities for simulation of a process in some aspects, prior to making changes to that process.
PL
W wielkim piecu podczas regulacji jego pracy parametrami wejściowymi następuje stan nieustalony, który się stabilizuje po pewnym czasie (5÷9 godzin). W większości przypadków podczas symulacji i modelowania pracy agregatu potrzebna jest odpowiedź układu w postaci analizy gazu na gardzieli (CO, CO2 i H2). Na podstawie obserwacji, analizy i przeprowadzonych badań oraz modelowania parametrów, które pozwalają na optymalizowanie procesu wykonano symulację zmian CO, CO2 i H2 w zależności od zmiennych parametrów obciążenia naboju koksowego R/K. Dzięki temu uzyskano odpowiedź układu (trend zmiany), który może być wykorzystywany w modelowaniu procesu wielkopiecowego.
EN
During the input parameters of the blast furnace adjustment system, a transient state takes place, which becomes stable after a certain time (about 5-9 hours). In most cases, the simulation and modeling of the blast furnace process demands the system response in form of top gas analysis (CO, CO2 and H2). On the basis of observation, analysis and testing, and also modeling parameters, which allow to optimize the process, the simulation of the top gas composition changing, which depends on various parameters of an ore/coke charge was carried out. Thus the system response (trend changes) was obtained, which can be used in modeling of the blast furnace process.
PL
W artykule przedstawiono kształtowanie się zawartości alkaliów w próbkach węglowego i mikroporowatego wyłożenia ogniotrwałego garów wielkich pieców. Stwierdzono, że bardziej odporne na działanie tych związków są wyłożenia mikroporowate, które charakteryzują się mniejszym i bardziej równomiernym ich nasyceniem niż wyłożenia węglowe. Związki alkaliczne w tych wyłożeniach występowały głównie jako KCl i NaCl oraz chlorki złożone. Głównym źródłem chloru w procesie jest koks wielkopiecowy (0,19-0,3% mas.), spiek (ok. 0,18% mas.) lub też pył węglowy wdmuchiwany przez dysze (nawet do 0,2% mas.). W pobranych próbkach wyłożenia ogniotrwałego zawartość chloru wahała się od 0,1 do 2,84% mas.
EN
This article presents the level that alkali contents in the blast-furnace hearth carbon and microporous refractory lining samples run at. More resistant to these compounds have been found the microporous linings, which are characterised by lower and more uniform saturation of them than the carbon linings. Alkali compounds existed in these linings mainly as KCl and NaCl as well as compound chlorides. The main source of chlorine in the process is blast-furnace coke (0.19-0.3 wt%), sinter (approx. 0.18 wt%) and coal dust blown through tuyeres (even up to 0.2 wt%). Chlorine contents in the refractory lining samples ranged between 0.1 and 2.84 wt%.
PL
Przemysł hutniczy wytwarza jako produkt uboczny znaczną ilość zgorzeliny. Pochodzi ona z walcowni, kuźni, a także ciągłego odlewania stali. Istotną cechą tych materiałów odpadowych, wpływającą na możliwość powtórnego ich przerobu jest niekiedy zawartość ropopochodnych pochodzących z chłodziwa walców. Zgorzeliny niezaolejone zawraca się w procesie produkcji stali poprzez dodawanie ściśle dobranych ilości do mieszanki spiekalniczej. Przeszkodą, która ogranicza ilość w ten sposób przerabianej zgorzeliny jest niekorzystna struktura jej ziarnistości, obniżająca przewiewność warstwy na taśmie spiekalniczej . Ponadto zgorzelina, którą cechuje wysoka zawartość Fe na poziomie 65% mas., ponownie przechodzi przez procesy wysokotemperaturowe, co powoduje straty związane z jej recyklingiem. W artykule przedstawiono koncepcję technologii dodawania zendry do ciekłej surówki.
EN
The steel industry produces large quantity of mill scale as a byproduct. lt mainly comes from rolling-mills, forges and continuous casting. Often the mill scale contains oil, which comes from cooling liquid of these machinery. However non-oily scale mill usually is reused by its additive into sinter plant Is charge. At that time, the main obstacle is scale Is granularity, which effects on the aeration of sinter layer. Moreover, the mill scale, which contains about 65wt. % of Fe, is processed again at high-temperature technologies which cause losses associated with its recycling. The article presents conception of alternative technology of the mill scale utilization by its addition to liquid pig iron.
PL
W artykule przedstawiono sposób obliczania optymalnego udziału redukcji pośredniej i bezpośredniej tlenku żelazawego (FeO) w tradycyjnej technologii wielkopiecowej, a także jak ten udział będzie się zmieniał przy dodatkowym wdmuchiwaniu tlenku węgla (CO) do dysz wielkiego pieca. Do graficznej wizualizacji obliczeń wykorzystano model minimalizacji zużycia paliwa. Analizę zmian w przebiegu procesów redukcji przeprowadzono w odniesieniu do rozwijającej się w Europie technologii ULCOS.
EN
In the article is presented the calculation method of optimal share between direct and indirect reduction rate of wustyte (FeO). There is also presented the way of changing this optimal share, provided that into tuyeres the carbon monoxide would be blown. For graphical illustration was used the minimum fuel rate minimization model. Analysis of changes in the reduction processes were carried out in relation to developing in Europe technology ULCOS.
PL
W artykule przedstawiono możliwości określenia optymalnych stopni redukcji dla danych warunków istniejących w procesie wielkopiecowym, wykorzystując model Ramma, który może być użyty do symulacji optymalizacji pracy wielkiego pieca.
EN
This article presents possibilities of determining optimum degrees of reduction for the given process conditions using the Ramm model as a model, which can be used to simulate optimization of iron blast furnace operation.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.