Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 218

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ziarno
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
1
Content available remote Quality control of raw materials in the mill and bakery
EN
From the point of view of the quality of the finished product, which is bread or other products, the quality of the raw material is strategically important. In the case of the milling industry and bakery, this raw material is grain, usually wheat or less often, rye. The technological value of the grain is a function of many different factors such as a variety, the size and profile of fertilization, agrotechnical and climate conditions during the growing season or the conditions of harvesting and storage. Knowledge about the quality of grain, including its humidity or chemical composition is crucial to assess its suitability for bakery or confectionery purposes. Chemical composition of wheat grain, and above all the quantity and quality of wet gluten often determine the usefulness of such grain and its price at the purchase point. The grain quality assessment methods include the assessment of such features as moisture content, glassiness and bulk density in the healing state. In the case of flour, its baking value is crucial, as in the case of grain, the quantity and quality of gluten, as well as the falling number or sedimentation indicator, as well as the results of water absorption measurement using farinograph. Farinograph, as well as the extensograph, are used to analyze the rheological properties of the dough made from the tested flour. The rheological features of the dough determine the quality of final products. In addition, a fermentograph and alveograph are used to assess the baking value of flour. In the present paper, the review and the characteristics of commonly used methods and devices to assess the quality of grain and baking flour were carried out.
PL
Z punktu widzenia jakości wyrobu gotowego jakim jest chleb lub inne wypieki strategicznie ważna jest jakość surowca. W przypadku branży młynarskiej i piekarskiej surowcem tym jest ziarno, najczęściej pszenicy lub rzadziej żyta. Wartość technologiczna ziarna jest funkcją wielu różnych czynników jak odmiana, wielkość i profil nawożenia, warunki agrotechniczne i klimatyczne w czasie okresu wegetacji czy też warunki zbioru i przechowywania. Wiedza na temat jakości ziarna, w tym jego wilgotności czy składu chemicznego jest kluczowa do oceny jego przydatności na cele piekarskie czy cukiernicze. Skład chemiczny ziarna pszenicy, a przede wszystkim ilość i jakość glutenu mokrego niejednokrotnie decydują o przydatności takiego ziarna oraz jego cenie w punkcie skupu. Metody oceny jakości ziarna obejmują ocenę takich cech jak wilgotność, szklistość oraz gęstość w stanie usypowym. W przypadku mąki jej wartość wypiekowa kluczowe są, podobnie jak w przypadku ziarna ilość i jakość glutenu, a także liczba opadania czy wskaźnika sedymentacji, jak również wyniki pomiaru wodochłonności przy użyciu farinografu. Farinograf podobnie, jak i ekstensograf stosowane są do analizy właściwości reologicznych ciasta wytworzonego z badanej mąki. Cechy reologiczne ciasta decydują determinują jakość wyrobów gotowych. Oprócz tego do oceny wartości wypiekowej mąki jest wykorzystywany fermentograf oraz wiskograf. W pracy dokonano przeglądu oraz charakterystyki powszechnie wykorzystywanych metod i urządzeń służących ocenie jakości ziarna i wartości wypiekowej mąki.
PL
Niniejszy artykuł stanowi kontynuację tematyki poruszonej w numerze 2/21 czasopisma „Kruszywa”, dotyczącej zagadnień związanych z maszynami przeróbczymi i technologiami przeróbki kopalin stałych. Aby uzupełnić informacje dotyczące budowy oraz zasady działania przesiewaczy mechanicznych, warto wspomnieć o ważnym aspekcie, jakim są ruchy ziaren przesiewanej kopaliny po sitach przesiewacza.
EN
This article is a continuation of the topic discussed in issue 2/21 of the journal „Kruszywa”, concerning issues related to processing machines and technologies for the processing of solid minerals. To complete the information on the structure and principles of operation of mechanical screens, it is worth mentioning an important aspect which is the movement of the grains of the screened mineral along the sieves of a screen.
PL
Przesiewanie mechaniczne spełnia dwa istotne cele. Pierwszym z nich jest oczyszczenie i posortowanie mieszanki na wcześniej zdefiniowane frakcje, których przeznaczenie jest ściśle związane z wielkością ziarna. Drugi cel przesiewania to ocena jakości danego produktu, np. kruszywa czy piasku. Właśnie w tej dziedzinie istnieje możliwość zastąpienia żmudnej i pracochłonnej analizy sitowej za pomocą metody, która dostarcza identyczne wyniki, a przy tym eliminuje ograniczenia i błędy pojawiające się podczas przesiewania.
PL
Przedstawiono wyniki analizy zawartości białka i składników mineralnych (P, K, Ca, Mg, Cu, Fe, Zn i Mn) w ziarnie pszenicy różnych frakcji rozmiarowych. Klasyfikacja ziarna pszenicy z zastosowaniem sit pozwoliła na wyodrębnienie strumieni ziarnowych o różnej zawartości Mn, Zn, P, Fe i białka w obrębie jednej odmiany przy dużej rozpiętości rozmiarów ziarna (>3,25 i 2,2–2,5 mm). Sortowanie ziarna nieznacznie wpłynęło na zmianę zawartości Ca i P i nie miało wpływu na zawartość K i Mg we frakcjonowanym ziarnie pszenicy. Największą zawartość białka wykazywało ziarno zatrzymywane na sicie 3,25 mm. Najmniejsze ziarniaki pszenicy Bamberka (frakcja 2,2–2,5 mm) były najbardziej zasobne w Cu, Fe i Zn.
EN
Wheat grain variety Bamberka and SHM 200 line differing in the content of microelements (Cu, Fe, Zn, Mn) and macroelements (P, K, Mg, Ca) were divided into 5 and 4 size fractions, resp. The largest grain showed the highest protein content. The classification of wheat grain by sieving allowed to distinguish grain streams with different contents of Mn, Zn, P, Fe and protein within one variety for a large grain size range above 3.25 and 2.2–2.5 mm.
5
PL
Przeprowadzona analiza stanu przetwórstwa zbóż i produkcji pasz na potrzeby zwierząt gospodarskich w regionie Kirowa (Rosja) wykazała wysoką efektywność wykorzystania pasz zbożowych (ziarno rozdrabniane, suche i mokre) w diecie zwierząt. Opracowano technologię frakcyjną gniecenia mokrego ziarna paszowego w punktach przetwarzania ziarna po zbiorach i obliczono skuteczność jej zastosowania zamiast tradycyjnej technologii suszenia, sortowania i rozdrabniania ziarna paszowego po zbiorze, co wykazało, że roczny efekt nowej technologii frakcyjnej wynosi 2 059 840 rubli. Opracowano schemat konstrukcyjno-technologiczny dwustopniowego gniotownika ziarna, przeprowadzono teoretyczne badania jego procesu roboczego, które umożliwiły określenie racjonalnych parametrów projektowych elementów roboczych. Zgodnie z opracowanym schematem wyprodukowano gniotownik ziarna PZD-3, przeprowadzono jego wstępne testy, które wykazały zgodność deklarowanych parametrów z wymaganiami. Na podstawie wyników testu instytucja państwowa zaleciła kontynuację testowania dwustopniowego gniotownika PZD-3 po wyeliminowaniu stwierdzonych braków. W procesie rekonstrukcji kompleksu do czyszczenia i suszenia ziarna KZS-20Sh zastosowano technologię frakcyjną zgniatania ziarna paszowego i dwustopniowy gniotownik ziarna PZD-3. Zastosowanie tej technologii przetwarzania ziarna znacznie zmniejsza zużycie energii do suszenia (frakcja ziarna paszowego nie jest suszona, ale jest stosowana jako pasza dla zwierząt w formie zgniecionej), wydajność kompleksu zależy od frakcji ziarna.
EN
An analysis of the state of post-harvest grain processing and feed production for livestock needs in the Kirov region (RF), which showed the high efficiency of the use of grain feed in animal diet – crushed grain, dry and wet. The fractional technology for flattening (crushing) wet feed grain at the post-harvest grain processing points was developed, and the effectiveness of its application instead of the traditional technology for post-harvest drying, sorting and crushing of feed grain was calculated, which showed that the annual effect of the new fractional technology is 2 059 840 rubles. For the technology of grain crushing, a constructive-technological scheme of a two-stage grain crusher was developed, theoretical studies of its working process were carried out, which made it possible to determine the rational design parameters of the working elements. According to the developed scheme, the PZD-3 grain crusher was manufactured, its preliminary tests were carried out, which showed the compliance of the claimed parameters with the requirements. Based on the test results of the federal institution recommended continuing the testing of the PZD-3 two-stages crusher after eliminating the identified deficiencies. The fractional technology for crushing feed grain and the two-stage crusher for grain PZD-3 as part of this technology were used in the reconstruction of the grain cleaning and drying complex KZS-20Sh. The use of this technology of processing of grain significantly reduces the energy consumption for drying (the feed grain fraction is not dried, but is used for animal feed in crushed form), the productivity of the complex depends in proportion to the allocated feed fraction.
EN
Currently in Russia and other countries in family farms there is a demand for lowering cost of animal production. Main direction to achieve new terchnological solutions characterized by low energy constumption and high efficiency with maintaining high quality of product (mineral). For example, lately in animal production are acquired concentrates with low unity costs. Realising targets releated with lowering costs of forage production with usage comminution and crease of grain. Previously conducted own researches and literature analises shows, that currently used solutions are characterized by big errors made by construction of the devices, and technology effect of obtained product (grain). The paper presents the criteria for optimalization of technical indicators of shredding devices affecting the quality of the product.
PL
Obecnie, w Rosji i innych krajach w gospodarstwach rodzinnych i farmerskich dąży się do obniżenia kosztów produkcji zwierzęcej. Głównym kierunkiem prac umożliwiających osiągnięcie tego celu jest opracowanie nowych technicznych rozwiązań charakteryzujących się niską energochłonnością i wysoką wydajnością z zachowaniem wysokiej jakości produktu (surowca) przy produkcji pasz. Przykładowo w ostatnich latach w produkcji zwierzęcej pozyskuje się koncentraty o niskich kosztach jednostkowych, a zastosowanie rozdrabniania i gniecenia ziarna umożliwia realizację tego celu związanego z obniżeniem kosztów produkcji pasz. Prowadzone do tej pory badania naukowe i analiza literatury wykazują, że dotychczasowe rozwiązania charakteryzują się dużymi błędami wynikającymi z konstrukcji urządzeń, a także efektem technologicznym uzyskanego rozdrabnianego produktu (ziarna). W pracy przedstawiono kryteria optymalizacji wskaźników technicznych urządzeń rozdrabniających wpływających na jakość produktu.
EN
Research results on the quality of work of a seed cutter for selected cultivars of sweetcorn were presented. Measurements were carried out at the rotational speed of a head of 1600 rot. min.·-1 and a linar velocity of the cob conveyor of 0.31 m·s-1 . A statistically significant relation between the degree of cutting the seed mass and the selected mechanical properties of grain were determined. Differences between cultivars at the level of approximately 43% for the force of perforation of the pericarp Fp.
PL
Przedstawiono wyniki badań jakości pracy obcinarki ziarna dla wybranych odmian kukurydzy cukrowej. Pomiary przeprowadzono przy prędkości obrotowej głowicy wynoszącej 1600 obr·min-1 i prędkości liniowej podajnika kolb - 0,31 m·s-1. Stwierdzono istotny statystyczny wpływ między stopniem odcięcia masy ziarna, a wybranymi właściwościami mechanicznymi ziarna. Zaobserwowano różnice pomiędzy odmianami na poziomie około 42% dla siły przebicia okrywy owocowonasiennej Fp, około 27% dla odporności na przebicie Rp, około 31% dla deformacji L i około 14% dla stopnia odcięcia ziarna S od.
EN
The study presents the results of field experiments aimed at assessing the level of yield, chemical composition and nutritive value of grain of 32 maize cultivars from different breeding and seed companies. The grain yield, grain chemical composition, fiber fraction content, grain nutritional value, thousand seed weight and grain density were determined to verify the adopted assumptions. The highest content of starch, total protein, fat and nitrogen-free extract compounds was found in the cultivars of the following companies: Limagrain, IGP, Saaten-Union and Maisadour, while the lowest in IGP, Maisadour, Limagrain and IGP, respectively. The energy value of 1 kg dry weight of maize grain for poultry ranged from 14.60 (Maisadour) to 15.22 MJ EM (IGP) and statistically significant differences in the concentration of metabolic energy for poultry was found only in the grain from these companies. Concentration of metabolic energy for pigs ranged from 15.79 (Limagrain) to 15.93 MJ (Saaten-Union) and statistically significant differences in the concentration of metabolic energy for pigs were recorded only in the grain from these companies. Grains from Saaten-Union had a higher concentration of net lactation energy than those from Limagrain and Maisadour. Crude protein, net energy of lactation, sugar, exhaust nitrogenless compounds, weight of one thousand seeds (WTS) and grain density influence on differentiation maize’s cultivars.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań polowych, których celem była ocena poziomu plonowania, składu chemicznego oraz wartości pokarmowej ziarna 32 odmian kukurydzy różnych firm hodowlano-nasiennych. Celem weryfikacji przyjętych założeń określono plon ziarna, skład chemiczny ziarna, zawartość frakcji włókna, wartość pokarmową ziarna, masę tysiąca ziaren oraz gęstość ziarna. Największą zawartość skrobi, białka ogólnego, tłuszczu oraz związków bezazotowych wyciągowych stwierdzono w odmianach firm: Limagrain, IGP, Saaten-Union oraz Maisadour, natomiast najniższą odpowiednio w firmach IGP, Maisadour, Limagrain, IGP. Wartość energetyczna 1 kg suchej masy ziarna kukurydzy dla drobiu wahała się od 14,60 (Maisadour) do 15,22 MJ EM (IGP) i tylko w ziarnie pochodzącym z tych firm odnotowano różnice istotne statystycznie w koncentracji energii metabolicznej dla drobiu. Koncentracja energii metabolicznej dla świń wahała się od 15,79 (Limagrain) do 15,93 MJ (Saaten-Union) i tylko w ziarnie pochodzącym z tych firm odnotowano różnice istotne statystycznie w koncentracji energii metabolicznej dla świń. Ziarna z firmy Saaten-Union miały wyższą koncentrację energii netto laktacji niż z firmy Limagrain oraz Maisadour.
EN
Shortage of water is considered as one of the most important straits of agricultural development in Iran. The main purpose of this study is to determine virtual water used to pea and bean production and water use efficiency, select the best area for cultivating these two grains and find the virtual water budget for the aforementioned grains. The results showed that among the three provinces main producers of pea in Iran, the highest virtual water of pea belongs to Lorestan with 3534 dm3·kg–1 and the lowest belongs to West Azerbaijan with 2660 dm3·kg–1 in irrigated cultivation. Water use efficiency in irrigated cultivation in Kermanshah and West Azerbaijan are at the same level; however, Kermanshah has enjoyed much more level of virtual water. For beans, the highest amount of virtual water in irrigated cultivation belongs to Lorestan (3651 dm3·kg–1) and the lowest amount refers to Markazi (2725 dm3·kg–1) and also the highest level of water use efficiency for this product refers to Markazi. Also it was found that 160.15 mln m3 of water has been exported from the country water resources by these products so virtual water budget for studied crops were negative.
PL
Deficyt wody uznawany jest za jeden z najważniejszych problemów rozwoju rolnictwa w Iranie. Głównym celem badań przedstawionych w pracy jest oznaczenie ilości wody wirtualnej zużywanej do produkcji grochu i fasoli oraz wydajności zużycia wody, wybór najlepszych terenów do uprawy obu roślin i sporządzenie dla nich bilansu wirtualnej wody. Uzyskane wyniki wykazały, że spośród trzech prowincji – głównych producentów grochu w Iranie – największą objętość wirtualnej wody (3534 dm3·kg–1) zużywa się do nawadnianych upraw w Lorestanie, a najmniejszą (2660 dm3·kg–1) – do nawadnianych upraw w prowincji Zachodni Azerbejdżan. Wydajność zużycia wody w nawadnianych uprawach w Kermanshah i Zachodnim Azerbejdżanie była podobna, a uprawy w Kermanshah cechowało większe zużycie wody wirtualnej. Do produkcji fasoli największą objętość wirtualnej wody stwierdzono w Lorestanie (3651 dm3·kg–1), a najmniejszą w Markazi (2725 dm3·kg–1), gdzie stwierdzono także największą wydajność zużycia wody. Obliczono także, że – eksportując te produkty roślinne – wysłano za granicę 160,15 milionów m3 wody wirtualnej, skutkiem czego bilans wodny badanych upraw był ujemny.
EN
The main goal of the research was to design and build a prototype of device used for pneumatic transport, which will increase the difference of pressure in the pipeline and will increase velocity of the airflow during the transport of materials over different distances. During design process of the device using graphics software assumes that the system of separation of grain and air should be eliminated. The device is applicable in systems that need additional air amplifier, without the cyclone-filter system. The results confirmed that in the rearmost point of the pipeline dynamic pressure was lower than the pressure at the nearer measuring points. In addition, analysis of the transported grain did not show his deformation. During the test of the device only a slight increase in the temperature of the transported material was noted.
PL
Celem wykonanych badań było zaprojektowanie i wykonanie prototypu urządzenia do transportu pneumatycznego, które pozwoli na zwiększenie różnicy ciśnień w rurociągu oraz umożliwi wzrost prędkości strumienia powietrza podczas transportu materiałów na różnych odległościach. Podczas projektowania urządzenia z wykorzystaniem programów graficznych za- łożono, że należy wyeliminować system separacji ziarna i powietrza. Urządzenie znajduje zastosowanie w układach potrzebujących dodatkowego wzmocnienie strumienia powietrza, bez zbędniej konieczności użycia filtrocyklonów. Wyniki badań potwierdziły, że w najodleglejszym miejscu rurociągu ciśnienie dynamiczne było niższe od ciśnienia panującego w punktach pomiarowych położonych bliżej. Ponadto analiza stanu transportowanego ziarna nie wykazała jego deformacji, a zauważono jedynie niewielki wzrost temperatury materiału, który był transportowany.
EN
The paper presents test results for the assessment of the tracer content in a three-component (green peas, sorghum, maize) feed mixture that is based on the fluorescent method. The homogeneity of mixtures was determined on the basis of the maize content (as the key component), which was treated with fluorescent substance: tinopal, rhodamine B, uranine and eosin. The key components were wet-treated with fluorescent substances with different concentrations. Feed components were mixed in a vertical funnel-flow mixer. 10 samples were collected from each mixed batch. Samples were placed in a chamber equipped with UV light and, then, an image recorded as BMP file was generated. The image was analysed by means of the software programme Patan. On the basis of the an alyses conducted, data on the maize content marked with a fluorescent marker were obtained. Additionally, the content of the key component was determined in a conventional =using an analytical scale. Results indicate the possibility of using this method for homogeneity assessment of the three-component grain mixture. From these tests, fluorescent substances that can be applied in the case of maize as a key component, together with their minimum concentrations, were identified: tinopal 0.3%, rhodamine B 0.001%.
EN
Casting covers major area of production all over the world. Resin bonded casting is widely used in today’s manufacturing industries. Furan No bake casting is most widely accepted in Indian foundries due to its excellent surface finish and dimensional stability. It is a self-setting binder and it has a lower work and strip times. Though the casting process is also known as process of uncertainty, in the present study, an attempt has been made to investigate the effect of Grain Fineness Number, Loss of Ignition, Potential of Hydrogen, % of Resin with respect to sand, Sand Temperature and Compressive strength of the mould on Sand Inclusion defect – one of the most dominating defect in the Krislur Castomech Pvt. Ltd. Industry situated at Bhavnagar, Gujarat, India. The experiments were conducted based on response surface methodology (RSM) and sequential approach using face centered central composite design. The results show that quadratic model with removal of some insignificant term is comparatively best fits for Sand Inclusion Defect.
PL
Przedstawiono praktyczne zagadnienia związane z ilościowym opisem procesów chemicznych przebiegających w ziarnach katalizatorów porowatych. Analizowano poprawność założeń przyjmowanych do matematycznego modelowania takich procesów i do obliczeń technologicznych. Dokonano oceny jednorodności pól stężeń i temperatury w katalizatorach porowatych na podstawie dwóch procesów egzotermicznych. Wykazanie jednorodności stężeń i temperatur w ziarnie kontaktu lub braku zewnętrznych oporów wnikania masy i ciepła umożliwia dobór odpowiednio uproszczonego modelu warstwy zarówno katalizatora stacjonarnego, jak i złoża fluidalnego.
EN
Changes of concns. and temps. in processes for exothermic hydrogenation of PhH and oxidn. of SO2, carried out on the catalyst pellets of (0.35–8.0) 10-3 m in diams. were computer simulated by using a heterogeneous model. The simulation results were used to verify the literature criteria enabling choice of a simplified math. model for a description of the processes.
EN
The aim of the research was to determine how time of infrared radiation heating of grains influences the falling number of flour gained from wheat variety Waluta and spelled wheat variety Schwabenkorn. Moisture content was determined in the first stage of the study and it was 12% ± 1%. Then grain was moisturized to the moisture of: 14, 16 and 18%. Prepared material was subjected to infrared radiation heating at the temperature of 150ºC for 30, 60, 90 and 120 seconds. The heated material was sent to milling, and the falling number was determined. It has been found that the infrared radiation heating of wheat grains prior to milling significantly affects the falling number of flour, which increases with the duration of heating grain.
PL
Celem pracy było określenie wpływu czasu obróbki wstępnej ziarna promieniami podczerwonymi na zmiany liczby opadania dla mąki otrzymanej z pszenicy zwyczajnej odmiany Waluta oraz pszenicy orkisz odmiany Schwabenkorn. W pierwszym etapie badań oznaczono wilgotność ziarna, która kształtowała się na poziomie 12% ± 1%. Następnie ziarno dowilżono do wilgotno- ści 14, 16 i 18%. Tak przygotowany materiał poddano obróbce cieplnej promieniami podczerwonymi w temp. 150ºC w czasie 30, 60, 90 i 120 s. Ogrzany materiał skierowano do przemiału, po czym oznaczono liczbę opadania. Stwierdzono, że ogrzewanie promieniami podczerwonymi ziarna pszenicy przed przemiałem istotnie wpływa na liczbę opadania, która wzrasta wraz z wydłużeniem czasu ogrzewania ziarna.
EN
The method of determination of grain speed in a seed pickling machine depending on the presence of scraper elements have been described in the paper. Results of high speed video analysis have been presented. Grain speed changes as a function of current frequency powering the seed pickling machine engine have been presented. The influence of scraper element inside the working chamber on thegrain flow and its speed have been examined as well.
PL
W artykule przedstawiono metodę oraz sposób pomiaru prędkości obwodowej ziarna w komorze mieszania zaprawiarki w zależności od występowania elementów rozgarniających. Zaprezentowano wyniki pomiarów prędkości obwodowej ziarna z użyciem kamery do szybkich zdjęć. Określono zmiany prędkości obwodowej ziarna w funkcji zmiany częstotliwości prądu zasilającego silnik elektryczny zaprawiarki. Zbadano wpływy obecności elementów rozgarniających wewnątrz komory roboczej zaprawiarki na prędkość obwodową i sposób ruchu ziarna wewnątrz komory roboczej.
EN
The paper presents the results of comparative laboratory tests of three types of photoelectric sensors used for the control of seed sowing. The study aimed to determine the grain counting errors in terms of uneven dosing of wheat grain that occurs in row drills and single seeders in repeated sowing process. Grains were administered one by one at regular intervals and also in double or triple passes. A measure of the accuracy of the count is called visibility factor Pn, defined as the ratio of the number of counted seeds to the number of sown seeds. For individually dosed grains the visibility factor Pn the highest number was reached by the sensor III, while for wheat grains dispensed in triple passes, sensor II and III reached a similar rate of visibility factor (PnII = 79.2; PnIII = 77.5). Further studies are planned for other types of grains such as small canola grains to verify the usefulness of the sensor built on the basis of the image sensor.
PL
W pracy przedstawiono wyniki porównawczych badań laboratoryjnych trzech typów fotoelektrycznych czujników ziarna, stosowanych w kontroli wysiewu. Badania miały na celu określenie błędów zliczania wysiewanych ziaren w warunkach nierównomiernego dozowania ziarna pszenicy, jakie występuje w siewnikach rzędowych oraz punktowych przy wielokrotnym wysiewie. Ziarna podawano pojedynczo w równomiernych odstępach czasu oraz podwójnie lub potrójnie. Miarą dokładności zliczania był tzw. współczynnik zauważalności Pn , zdefiniowany jako stosunek liczby nasion zliczonych do liczby nasion wysianych. Dla ziaren pszenicy dozowanych pojedynczo największy współczynnik zauważalności Pn osiągnął czujnik III, natomiast dla ziaren pszenicy dozowanych potrójnie czujniki II i III osiągnęły podobny współczynnik zauważalności (PnII = 79,2; PnIII = 77,5). Planowane są dalsze badania dla innych rodzajów ziaren, np. ziaren drobnych, jak rzepak, celem weryfikacji użyteczności oraz badania czujnika zbudowanego na bazie przetwornika obrazu.
EN
The paper presents the study, which aimed at determining how moisture content of barley grain and the size of the grain crusher working gap affect changes on the embodied energy during the flaking process and properties of the obtained flakes. Thus, the barley grains of Barke variety were moisturized up to the level of 14, 18, 22 and 26%. Then grains were subjected to flaking, and at the same time the embodied energy was measured. The next step was to evaluate the physical properties of the product such as: angle of repose, chute angle, bulk and shaken density. Also a mesh analysis was applied. Moreover, the absorption coefficient of water has been evaluated for each series of products. As stated, the size of grain crusher working gap significantly affects changes of the embodied energy during the process. The lowest values were registered for 2.0 mm wide gap. As observed, the moisture content of grains affects the physical properties of the product. It should also be noted, that during the flaking process of grain with moisture content of 14%, the significant amount of flour is obtained.
PL
W pracy zaprezentowano badania, które miały na celu określenie, w jaki sposób wilgotność ziarna jęczmienia oraz wielkość szczeliny roboczej gniotownika wpływają na zmiany energochłonności procesu płatkowania oraz właściwości uzyskanych płatków. W tym celu dowilżono ziarno jęczmienia odmiany Barke do poziomu 14, 18, 22 i 26%. Następnie ziarno poddano procesowi płatkowania, w trakcie którego przeprowadzono pomiar energochłonności. Kolejnym etapem było określenie właściwości fizycznych produktu, takich jak: kąt zsypu, kąt usypu, gęstość usypowa oraz gęstość utrzęsiona. Przeprowadzono również analizę sitową płatków. Dodatkowo określono zdolność płatków do pochłaniania wody. Stwierdzono, że wielkość szczeliny roboczej istotnie wpływała na zmiany energochłonności procesu. Najniższe wartości odnotowano dla szczeliny o szerokości 2,0 mm. Zaobserwowano, że wzrost wilgotności ziarna wpływa na właściwości fizyczne produktu. Należy także stwierdzić, że przy 14% wilgotności ziarna w procesie płatkowania powstaje największa ilość frakcji mączystej (ok. 5%) w porównaniu do płatków z ziaren o wyższej wilgotności.
19
Content available Ecological problems of post-harvest seed processing
EN
Elimination of light additives in the dust form from seed material is a significant problem of post-harvest seed processing since leakage of pneumatic machines systems for cleaning seeds enables dust to get outside which deteriorates the ecological condition of the surroundings. The article presents a developed machine for initial seeds cleaning, which divides air waste into fractions of seed and waste additives and purifies the air which circulates in the closed pneumatic system from silt additives, which deposit in the depositions chamber with difficulties. Models of regression of the functioning process of the developed machine were presented. Rational parameters of the inlet window of a dust collector (Δ = 0.03 m, δż = 0.012 m, Sż = 0.16 м, βP = 155°) and the edge of the partition wall of compartments of light fractions deposition (х = 0.21...0.23 m and у = 0.160...0.175 m) were determined. The developed machine improves the ecological condition of the environment concerning post-harvest seed processing systems.
PL
Jednym z istotnych problemów pozbiorowego przetwarzania ziarna jest eliminacja z materiału ziarnowego domieszek lekkich w postaci pyłu, ponieważ nieszczelność układów pneumatycznych maszyn do czyszczenia ziarna sprzyja przedostaniu się pyłu na zewnątrz, co pogarsza stan ekologiczny otoczenia. W artykule zaprezentowano opracowaną maszynę wstępnego oczyszczania ziarna, która dzieli odpady powietrzne na frakcje domieszek ziarnowych i śmieciowych oraz oczyszcza powietrze krążące w zamkniętym układzie pneumatycznym od domieszek w postaci pyłu, które są trudne do osadzania w komorze osadowej. Przedstawiono modele regresji procesu funkcjonowania opracowanej maszyny. Ustalono parametry racjonalne okna wlotowego odpylacza (Δ=0,03 m, δż=0,012 m, Sż=0,16 м, βP=155°) oraz krawędzi ścianki działowej przedziałów osadzania lekkich frakcji (х=0,21...0,23 m i у=0,160...0,175 m). Opracowana maszyna wpływa na poprawę stanu ekologicznego środowiska w otoczeniu zespołów pozbiorowego przetwarzania ziarna.
EN
Production of rolled preserved grain fodder directly after threshing is one of the most effective methods of processing moist fodder grain. A unit comprising a roller, a grain packing unit, which packs grains into a polyethylene sleeve, and a tractor are used in production of such fodder. For the purpose of further improvement of technical means for technology of fodder preparation, structural and technological schemes of a universal (mobile) roller for dry and moist grain and fodder packing unit to a polyethylene sleeve were developed. A new roller may be used in various configurations: it may be mounted on the fodder packing unit comprising the above-mentioned unit with a drive from a universal joint shaft of a tractor as well as it may be installed on technological lines for fodder preparation with working bodies drive from electric engines. The developed packing unit is equipped with a tracking device and allows a constant process of packing of rolled fodder to the polyethylene sleeve.
PL
Jedną z najbardziej skutecznych metod przetwarzania wilgotnego ziarna paszowego jest wytwarzanie bezpośrednio na polu po omłocie gnieconej konserwowanej paszy ziarnowej. Do produkcji takiej paszy wykorzystuje się agregat złożony z gniotownika, pakowacza ziarna do rękawa polietylenowego oraz ciągnika. W celu dalszego doskonalenia środków technicznych dla technologii przygotowania paszy zostały opracowane schematy konstrukcyjno-technologiczne uniwersalnego (mobilnego) gniotownika do ziarna suchego i wilgotnego oraz pakowacza paszy do rękawa polietylenowego. Nowy gniotownik może być stosowany w różnych konfiguracjach: może być montowany na pakowacz paszy w składzie ww. agregatu z napędem od WOM ciągnika, jak i instalowany na linie technologiczne przygotowania paszy z napędem organów roboczych od silników elektrycznych. Opracowany pakowacz jest wyposażony w urządzenie śledzące i pozwala prowadzić ciągły proces pakowania gnieconej paszy do rękawa polietylenowego.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.