Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  usterka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule zamieszczono wyniki badań dotyczące identyfikacji wybranych czynników i oceny ich wpływu na jakość budynków mieszkalnych. Badania i analizy czynników wpływu ograniczono do fazy realizacji, którą poprzedzała szczegółowa analiza kompletności dokumentacji projektowej, przyjętych rozwiązań, zastosowanych materiałów oraz możliwości zrealizowania obiektu. Jako miarę jakości budynków mieszkalnych przyjęto liczbę i rodzaj wad stwierdzonych podczas przeprowadzanych odbiorów technicznych. Obliczono wartości współczynników korelacji rho Spearmana oraz określono wpływ zidentyfikowanych czynników na jakość.
EN
The article presents the results of research on the identification of selected factors and the assessment of their impact on the quality of residential buildings. Research and analyzes of the impact factors were limited to the implementation phase, which was preceded by a detailed analysis of the completeness of the design documentation, the solutions adopted, the materials used and the possibility of building the facility. The number and type of defects found during technical acceptance tests were adopted as a measure of the quality of residential buildings. The values of Spearman's rho correlation coefficients were calculated and the influence of the identified factors on the quality was determined.
EN
The Bat optimizing algorithm (BOA) is one of the metaheuristic algorithms and applied here to interpret self-potential (SP) data. The BOA is depending upon a bat echolocation behavior for global optimization, which the global optimum solution reached at the suggested minimum value of the objective function. The best interpretive source parameters for the subsurface structures occurred at the minimal the objective function value (global best solution). The BOA is applied to 2D SP anomaly data to estimate the characteristic source parameters (i.e., the depth to center, amplitude coefficient, origin location, geometric shape factor, and polarization and inclination angle of the causative buried structure). The BOA can be applied to single and multiple source structures in the restricted class of simple geometric shapes, which these bodies help in the validation of the subsurface ore and mineral targets. The stability and efficiency of the proposed BOA have been examined by several synthetic examples. In addition, three different real field examples from Germany and Indonesia have been successfully applied to ore and mineral investigation and geological structure studies. In general, the achieved results are in good agreement with the available borehole data and results mentioned in the literature.
EN
Vibration diagnostics is of particular importance in rail transport safety systems because the signals received from vibration sensors installed on rolling stock, bridges, tunnels, and other infrastructure objects have great diagnostic information potential. Despite this, in practice, there are cases when the adequacy of the results of the vibration control and diagnostics task is not ensured. The reason is that the sampling step of the vibration signal does not change when the train speed changes. Given the need to change the sampling interval depending on the train speed, this article proposes an adaptive technology for vibration signal sampling that allows the building of intelligent systems of adaptive vibration control of malfunctions in rail transport.
PL
Istotną rolą inżynierów budownictwa jest diagnostyka i utrzymanie obiektów już istniejących. Szereg problemów pojawiających się w obiektach budowlanych spowodowany jest błędami powstałymi na etapie projektowania i wykonawstwa lub niewłaściwej eksploatacji. Występowanie różnego typu usterek wymaga szczegółowej diagnostyki przyczyn oraz przedstawienia rozwiązań mających na celu ich usunięcie oraz propozycję napraw już występujących uszkodzeń. W niniejszym artykule autorzy przedstawili kilka przykładów usterek występujących w budynkach mieszkalnych, spowodowanych błędami projektowymi lub wykonawczymi. Usterki te dotyczyły zarówno zagadnień związanych z konstrukcją obiektów, jak i niekorzystnymi zjawiskami z zakresu fizyki budowli. Zaprezentowano też zastosowane metody usunięcia usterek i naprawy uszkodzeń.
EN
An important role of civil engineers is diagnostics and maintenance of existing facilities. A number of problems appearing in building structures are caused by errors arising at the stage of design and execution or improper operation. The occurrence of various types of faults requires detailed diagnosis of the causes and presentation of solutions aimed at their removal and a proposal to repair the already existing faults. In this article, the authors present a few examples of failures in residential buildings caused by design or construction errors. These defects concerned both issues related to the construction of objects and unfavorable phenomena in the field of building physics. The methods of removing faults and repairing damages were also presented.
6
Content available remote Usterki i błędy w procesie budowlanym
7
Content available remote Ocena jakości okien i drzwi po ich wbudowaniu
PL
W artykule przybliżono wykorzystanie kompletnego wkładu hydraulicznego turbopompy jako części zamiennej do wykonania remontu kapitalnego oraz zapasu strategicznego na wypadek awarii - jako elementu strategii zapobiegającej przestojom i ograniczeniom w produkcji energii elektrycznej bloku 474 MW.
9
Content available Estimating probability of faults occurring in trucks
EN
This paper discusses the matter of fault detection by the diagnosticians of a Regional Vehicle Inspection Station (RVIS) in trucks. The analysis data were obtained directly from RVIS. The produced results were presented as bar graphs indicating the trend change from 2014 to 2018. Thus obtained trends were described by formulae and used to calculate the probability of a fault from the analysed group appearing. The obtained data dependency can be used to calculate the probability of a fault appearing in a truck during a year of operation.
PL
W artykule omówiono zagadnienia dotyczące wykrywania uszkodzeń przez diagnostów na Okręgowych Stacjach Kontroli Pojazdów w pojazdach ciężarowych. Dane do analiz pozyskano bezpośrednio z OSKP. Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci wykresów słupkowych z wskazaniem trendów zmian w okresie od 2014r. do 2018r. Uzyskane trendy opisano równaniami i obliczono prawdopodobieństwo zaistnienia usterki z analizowanej grupy układów. Dzięki uzyskanym zależnościom można szacować prawdopodobieństwo wystąpienia usterki pojazdu ciężarowego w rocznym okresie eksploatacji.
EN
Presented paper shows the results of the laboratory tests on the relationship between the extreme throttling of both air intake duct and exhaust gas duct and gaseous emission from the marine engine. The object of research is a laboratory, 4-stroke, DI diesel engine, operated at loads from 50 kW to 250 kW at a constant speed equal to 750 rpm. During the laboratory tests the thermodynamic and exhaust gas emission characteristics of the engine were measured with technical condition recognized as "working properly" and with simulated throttling of both air intake duct and exhaust gas duct. Air intake duct throttling by 60% causes visible changes at both gas temperature and pressure behind the intercooler. The study results show significant changes of NOx and CO2 emission for considered air intake duct throttling. The best indicator of exhaust gas duct throttling among considered thermodynamic parameters of the engine is mean in-cylinder pressure. In the case of measuring the composition of exhaust gas, the throttling of the exhaust gas duct causes visible changes in CO2 and NOx emission. The conclusion is that the results of measurements of the composition of the exhaust gas may contain valuable diagnostic information about the technical condition of air intake and exhaust gas duct of the marine engine.
11
Content available remote Analiza statystyczna usterek w budynkach mieszkalnych
PL
Autorzy przeanalizowali usterki wykryte w czasie odbiorów inwestorskich 172 mieszkań. Analizy dotyczyły przede wszystkim liczebności posiadanej grupy danych. W artykule sprawdzono, czy posiadane dane charakteryzują się rozkładem normalnym. Wyznaczono średnią liczbę usterek w poszczególnych grupach mieszkań. Ponadto artykuł miał za zadanie określić średni koszt naprawy pojedynczej usterki – na podstawie wyceny stwierdzono, że wynosi on 44,98 zł. Autorzy obliczyli także średni koszt usunięcia wykrytych usterek w całym mieszkaniu, który wyniósł 463,39 zł.
EN
Authors have analysed defects identified during taking possession of 172 new apartments focusing mainly on statistical analysis of input data. The analysis has determined if the data is characterized by a normal distribution as well as average number of defects in particular group of flats. Additionally the article aim to identify the average cost of a single repair – 44,98 PLN based on the valuation. The authors calculated also the average cost of removing defects from an apartment, this amounted to 463,39 PLN.
EN
This paper presents the main definitions relating to dependability. Basic definitions including reliability, security, maintainability, etc. are described first. They are then supplemented by additional definitions, which address to the threats of dependability (faults, errors, failures). Overlapping dependability standards, renumbering and integration can cause uncertainty when using of a certain definition. For this purpose, authors present complemented fault taxonomy for fault-tolerant real-time systems to eliminate inconsistencies and to unify existing fault taxonomies.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze definicje dotyczące słowności. Podstawowe definicje w tym niezawodność, bezpieczeństwo, obsługiwalność, itp. opisane są w pierwszej kolejności. Następnie są one uzupełniane dodatkowymi definicjami, które odnoszą się do zagrożeń słowności (usterki, błędy, awarie). Nakładające się standardy słowności, renumeracja i integracja mogą spowodować niepewność przy korzystaniu z pewnych definicji. W tym celu autorzy przedstawiają uzupełnioną taksonomię usterek w tolerujących błędy systemach czasu rzeczywistego. Celem jest wyeliminowanie niespójności oraz unifikacji istniejących taksonomii usterek.
EN
The main role of diagnosis is the real-time detection of the different types of faults on the physical system. Induction motors are nowadays used more frequently than any other electric motor in various kinds of electric drives. Incipient fault diagnosis is very important because if the fault is undetected, small motor failure can lead to serious motor failure. The objective of this work is the study and the realization of a diagnosis based on signal processing by the Park method of a wound rotor induction machine (in real-time). We have chosen for the realization of this diagnostic strategy the Arduino-UNO board and the ACS-720 current sensor as a signal acquisition system. The results obtained in practice show that this method of diagnosis is a very powerful and very sensitive technique for signaling and identifying the different types of faults and achieving the desired objectives.
EN
The production capacity of installed wind power greatly increases in worldwide. Hence the interest is focused on the reliability and efficiency of wind turbines; then to reduce the production cost and increase the yield. The main objective of our research in this work is to diagnose wind system. We presented a state of the art of diagnosis approach applied on wind turbines and various occurred faults which should be detected and isolated in the wind turbine parts. After that, an overview on this proposed solution for wind turbines, which opted for a diagnostic strategy based on support vector machines (SVM). A Benchmark of a wind power of 4.5 MW with faults on sensors, actuators and the systems was presented. Defects of the Benchmark are in the pitch system, the drive system, the generator and the converter. We tested then the effectiveness of the used method by visualizing simulation results of diagnosis in two different scenarios.
EN
This work presents a procedure for bearing degradation monitoring at an early stage. The analysis of variance (ANOVA) coupled with Tukey’s test is used to single out the suitable parameters to follow the fault size evolution ranging from 50 µm to 150µm. The Tukey's criterion is adopted in this case to study the ability of time and frequency indicators. The rotational speed, centrifugal load and fault size are considered as independent variables while the time and frequency indicators are taken as dependent variables. The experiments are performed on bearings having a fault on outer race. Based on the results of this study, the Kurtosis and Skewness show a good ability to assess the evolution of degradation in the bearings at an early stage. The paper discusses the weakness of the time and frequency indicators.
EN
The article presents results of the reliability study of controlled groups of vehicles possessed by two road transport enterprises working in the international transport sector (truck tractors – VOLVO FH 1242Т – 50 unit and MERCEDES-BENZ 1844 ACTROS LS -100 units, semi-trailers SCHMITZ, KRONE and KÖGEL – 50 units from each of the semi-trailers company). Possibilities for reliability increasing and reduction of the maintenance and repair cost are defined. The results of the reliability evaluation of vehicles during three years of operation with a different annual run (from brand new up to 440·103 km, including warranty period) are presented. Based on the conducted studies of failures and details malfunctions, units and systems of the vehicles, the average operating time to failure or occurrence of malfunctioning, the probability of failure-free operation, and the time spent on repairs were determined. Asymmetric graphs of working capacity disturbance were obtained, which allowed determining the level of const uction design perfection, the technological accuracy of equipment assembly and the quality of fastening works. The inadequate adaptability to operate on the roads of the CIS was reflected by symmetric distribution laws. The least reliable aggregate and assembly elements were identified.
PL
Przedstawiono przykład badań pod obciążeniem przyczółka z gruntu zbrojonego wiaduktu drogowego nad linią kolejową. Opisano sposób przeprowadzenia próbnego obciążenia oraz kryteria oceny wyników badań. Przedstawiono główne wyniki badań.
EN
Full scale load test of road bridge abutment made from reinforced earth at railway line is presented. The method of test load and criteria for results assessment is described. Main results are also presented.
18
Content available remote Najczęstsze usterki budowlane wykrywane w trakcie odbiorów końcowych mieszkań
PL
W artykule przedstawiono najistotniejsze zagadnienia dotyczące końcowego odbioru nowego mieszkania zakupionego od dewelopera. Autorzy przeprowadzili analizę ilościową najczęstszych błędów ujawnionych w trakcie odbiorów mieszkań w ostatnich 2 latach – dane zebrano z protokołów odbiorów mieszkań zlokalizowanych w powiecie poznańskim i okolicach. Dodatkowo wskazano najważniejsze elementy mieszkania, które powinny być kontrolowane podczas odbioru i omówiono, jak powinny być oceniane.
EN
The article presents the most important aspects of a procedure for a final acceptance in case of buying a new apartment from the developer. Authors conducted a quantitative analysis of the most common mistakes and remarks revealed during execution of acceptances in housing in the last two years. Data were collected from final acceptance protocols of flats from the city of Poznan (Poland) and its environs. Article identifies key elements and describes a way in which they should be monitored when conducting final acceptance of building premises.
PL
Stan techniczny pojazdu ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ponowne zastosowanie części pochodzących z demontażu jest najbardziej efektywną metodą recyklingu pojazdów. Jednakże jakość tych części jest między innymi pochodną jakości nowych części, które zostały użyte do naprawy podczas eksploatacji auta. W artykule przedstawiono wybrane aspekty recyklingu pojazdów ze szczególnym uwzględnieniem odzysku części. Omówiono również bezpieczeństwo ruchu drogowego ze zwróceniem uwagi na techniczne przyczyny wypadków wraz z odniesieniem do ogólnego stanu technicznego parku pojazdów jeżdżących po polskich drogach. W tym kontekście omówiono wyniki badań części zamiennych znajdujących się w handlu. Przedstawiono również wybrane aspekty prawa polskiego i UE dotyczące wprowadzania do obrotu handlowego części i podzespołów.
EN
Technical condition of the vehicle has direct influence on the road safety. Reuse of parts from the dismantled cars is the most effective method of recycling vehicles. However, the quality of these parts is the effect from, among other things, the quality of new parts that were used for repair during car exploitation. The article describes selected aspects of the recycling of vehicles with special consideration to the parts recovery. Also the road safety has been discussed focusing on the technical causes of accidents together with a reference to the general condition of the vehicles’ fleet on Polish roads. In this context, the tests results of spare parts available in the trade, have been discussed. Selected aspects of the Polish and the EU law concerning bringing the spare parts and components on to the market have been also presented.
20
Content available remote [Bez]błędne ocieplanie
EN
The article discusses the selected failures in the insulations systems of buildings often caused by low awareness of the performers. Divided into two groups: failures directly related to warming functionality and aesthetic failures. While in the literature there is knowledge in dealing with the commission of errors by operators in the correct functionality of insulation, it is still difficult to explain the causes of many aesthetic shortcomings, which may be a sign of serious threats. This paper explains same of the causes of such failures, as well as same hints to help you prevent them.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.