Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 184

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  improvement
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
Purpose: The aim of the article is to present the benefits of using selected Lean Management elements in the production process on the example of a company producing mechanical seals. Design/methodology/approach: The article is theoretical and empirical in nature and is based on the analysis of a selected case. In the empirical part, the analysis concerns selected elements of the production process in the examined enterprise. Findings: The results obtained in the article refer to the benefits of using Lean Management in the production process in the analyzed enterprise. The use of identification and elimination of waste and standardization of activities at workplaces (introduction of job instructions) in selected areas of the production process allowed for the improvement of its parameters, which was presented in the article. Research limitations/implications: The limitations in the empirical area could be the reference only to selected aspects of Lean Management and the analyzed process. Future research will cover the broader scope of Lean Management and other companies. Practical implications: The results of the case study show the direct impact of Lean Management on the parameters of the analyzed production process. Thanks to the use of Lean Management, the process parameters have improved, which is an important factor in the context of the effectiveness of the company's functioning as a system. Originality/value: The added value of the article is the practical presentation of the use of Lean Management to improve the parameters of the production process.
PL
Cel: Zaakcentowanie miejsca i znaczenia kategorii doskonałości w zarządzaniu instytucjami szkolnictwa wyższego oraz określenie uwarunkowań towarzyszących jej zastosowaniom. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Wykorzystano metodę studium literatury wg koncepcji zaproponowanej przez J. Creswella. Wnioski i rekomendacje płynące z rozważań oparto, przede wszystkim, na podejściu indukcyjnym. Wyniki/wnioski: Przedstawiono czynniki determinujące skuteczność wprowadzania i realizacji zasady doskonalenia przy uwzględnieniu charakterystycznych cech tych instytucji, w tym ograniczeń i zagrożeń towarzyszących ich działalności. Obok korzyści i zalet wskazano negatywne konsekwencje nieprzemyślanego posługiwania się pojęciem doskonałości w kontekście funkcjonowania szkolnictwa wyższego. Ograniczenia: Wybrano jedynie niektóre aspekty dotyczące zagadnienia doskonałości w odniesieniu do szkolnictwa wyższego. Badania mają charakter ograniczony do studium literatury światowej i obserwacji własnych. Zastosowanie praktyczne: Wskazane w artykule czynniki wspierające i bariery oraz typowe problemy związane z realizacją działań doskonalących wynikają z wielu praktycznych doświadczeń i powinny być uwzględnione przez personel uczelni odpowiedzialny za doskonalenie w ramach konkretnych projektów. Oryginalność/wartość poznawcza: Artykuł porządkuje wiedzę dotyczącą kategorii doskonałości i doskonalenia w szkolnictwie wyższym i wskazuje czynniki, które powinny być przedmiotem dociekań w tym zakresie.
EN
Purpose: To emphasize the role and importance of the category of excellence in the management of higher education institutions and specify the conditions accompanying its use. Design/methodology/approach: The literature review method was used according to the concept proposed by J. Creswell. Conclusions and recommendations resulting from the considerations were based, above all, on the inductive approach. Findings/conclusions: Factors determining the effectiveness of the introduction and implementation of the improvement principle were presented, ta king into account the characteristic features of these institutions, including the limitations and threats accompanying their activities. In addition to the benefits and advantages, the negative consequences of ill-considered use of the concept of excellence in the context of the functioning of higher education are indicated. Research limitations: Only some aspects of excellence in higher education have been selected. The research is limited to the study of world literature and own observations. Practical implications: The supporting factors and barriers indicated in the article, as well as typical problems related to the implementation of improvement activities, result from many practical experiences and should be considered by the university staff responsible for improvement within specific projects. Originality/value: The article organizes knowledge about the category of excellence and improvement in higher education institutions and indicates the factors that should be the subject of further research in this area.
EN
This study presents an improvement of the graphical method for plotting the shear and moment diagrams for the structural members under linearly varying loads (triangular and trapezoidal loads). Based on the parabolic nature of the shear function, when the loading varies linearly, and on the relations among load, shear, and moment, a mathematical equation is developed to locate the zero-shear point, while a geometric technique is presented to calculate the parabolic shear area. Five comprehensive examples of beams loaded with linearly varying loads are selected to illustrate the steps of the solution for the proposed techniques. The results demonstrated the applicability of the presented method, and gave exact diagrams compared with the basic graphical method. It is concluded that the proposed improved method is generally more convenient, less time-consuming, and has less computational efforts because it does not require sectioning, solving equilibrium equations, and quadratic formulas compared with the basic graphical method.
EN
The paper presents a case study of the practical use of BOST surveys to identify problems that are the most important in production process. The research object is company from electrical industry. It was made the identification and of areas geneating problems from the second Toyota’s management principle point of view. Analysis of the research results was presented in the form of tables, histograms, radar chart and some statistical tools. Some production workers of the company with the help of BOST questionnaire survey showed, which factors are the most important. The aim of the analysis is to present which factors are the most important by building the significance sequences of obtained results. The results obtained for the type of small and medium-sized enterprises overlap with the results of tests verified in other enterprises.
EN
Determining the parameters of the production system as well as the choice of the type of manufactured elements flow shall appoint the level of effectiveness of the manufacturing process. The article presents an example of implementation the simulation verification process of the production flow, taking into account system constraints. The basic stages of developing a simulation model in this process are discussed, taking into account the necessary information and input data. The results show the impact of the application selected flow scenarios on the level of generated costs and the duration of the manufacturing process. The process of assessing individual variants of the organization production was performed on the basis of the results obtained by computer simulation in the FlexSim simulation software.
EN
High demands on the aesthetics of the final product as well as sophisticated packaging shapes make the labeling process an operation that requires more and more precision and quality of workmanship. The quality of the labeling process is influenced mainly by the technology used, i.e. machinery and equipment, the knowledge, skills, and experience of operators, organization and working methods used, and by aspects related to proper maintenance. This article is a case study on the analysis and evaluation of the technology used in the process of labeling glass packaging and its impact on quality and work safety. The article aims to answer the question: does the labeling machine used by the surveyed company, due to the current portfolio of modernity of its parts and subassemblies, guarantee the realization of the labeling process at a high quality level and work safety. The article discusses in depth the factors influencing the quality of the process of labeling glass packaging in the studied company, paying attention to the issues related to the applied technology. ABC technology method was used to assess technology level and also indirectly safety level and Ishikawa diagram, L shape matrix diagram and affinity diagram to analyze and improve quality level. The article ends with a list of specific improvement actions to be taken to achieve the ultimate goal of managing the technology of glass packaging labeling - high quality of the final product resulting from the labeling process.
EN
The article is a case study of the use of snapshot observation to analyse the factors causing time losses at selected laser burner stations, and to propose changes that will increase the effective utilization of working time. The purpose of this paper is to determine the best and worst utilization of working time at the examined workplaces, analyse the amount of time lost and identify the causes of losses, and propose solutions that will improve the utilization of working time. According to the snapshot observation, procedure 2 main - work and non-work - time fractions and 10 detailed time fractions in the working day were distinguished, and their percentage share for the analysed workstations was calculated. Analyses of the working day time utilization depending on the type of machines, days of observation, single shifts were done and selected results were averaged. The paper indicates that organizational and technical aspects, as well as the employees' faults, were the main reasons for time losses. Research has shown that the generally examined group of workstations was characterized by a high utilization level of working time. An unfavourable phenomenon was the ratio of the main time to the auxiliary time, the high share of the maintenance time fraction of the workstations, and incorrect organization of the interoperation transport, low workers motivation, rush, and routine. It was found that further improvement of work efficiency and reduce time losses requires paying attention to the optimization of employees' working conditions, training, motivation systems, and implementation of lean concept tools and MES/CMMS solutions into production.
PL
Poprawiając jakość wyrobów medycznych, przedsiębiorstwo zarządzane projakościowo decyduje się na usystematyzowanie procesu reklamacji. Doskonalenie wyrobu medycznego powinno być następstwem sfinalizowanego procesu reklamacji produktu. Proces reklamacji wyrobu medycznego można traktować jako narzędzie polepszające jakość wyrobu medycznego, kluczowe w procesie zarządzania jakością produktu, jak również zwiększające satysfakcję użytkownika wyrobu medycznego, co decyduje o przewadze konkurencyjnej. Celem artykułu jest ukazanie procesu reklamacji jako narzędzia doskonalenia wyrobu medycznego z wykorzystaniem metod takich, jak: analiza literatury, studium przypadku, metoda dedukcji. Celem opracowania było także zwrócenie uwagi na rozwiązania w procesie reklamacji produktu wykorzystywanego do zabiegów specjalistycznych przez znane przedsiębiorstwo branży medycznej.
EN
In the course of improving the quality of medical devices, the manufacturer managed in a quality-oriented manner decides to systematize the complaint process. The improvement of a medical device should be a consequence of the finalized product complaint process. The medical device complaint process can be treated as a tool for improving the quality of a medical device, a crucial part of the product quality management process, as well as a means of increasing the satisfaction of the user of the medical device, which provides decisive competitive advantage. The aim of the article is to show the complaint process as a tool for improving a medical device using the following methods: literature analysis, case study, deduction. The purpose of the study was also to draw attention to solutions employed in the product complaint process adopted by a well-known manufacturer of medical devices used for specialist procedures.
PL
Celem artykułu jest wykazanie związków praw harmonii z wybranymi aspektami doskonalenia podejścia procesowego. W realizacji celu wykorzystano metody badawcze: analizy piśmiennictwa, analizy i konstrukcji logicznej. Artykuł przedstawia współczesny kontekst praw harmonii Karola Adamieckiego w podejściu procesowym. Przedstawiono wybrane definicje procesu oraz zarys charakterystyki podejścia procesowego. Wyjaśniono związki podejścia procesowego z zarządzaniem procesami. Wskazano główne determinanty podejścia procesowego. Omówiono pojęcie doskonalenia, jak i jego aspekty w ujęciu organizacji. Stwierdzono, że wszystkie prawa harmonii znajdują uzasadnienie we współczesnym podejściu do doskonalenia procesów w organizacji, tym samym są jedną z teoretycznych podstaw zarządzania procesami w ujęciach: operacyjnym (podejście procesowe), strategicznym (podejście systemowe) oraz doskonalenia.
EN
The aim of the article is to show the relationship between the laws of harmony and selected aspects of improving the process approach. In order to achieve the goal, the following research methods were used: literature analysis, analysis and logical construction. The article presents the contemporary context of Karol Adamiecki’s laws of harmony in a process approach. Selected process definitions and an outline of the process approach characteristics are presented. Relationships between the process approach and process management were explained. The main determinants of the process approach were indicated. The concept of improvement was discussed, as well as its aspects in terms of organization. It was found that all the laws of harmony are justified in the modern approach to process improvement in the organization, thus they are one of the theoretical foundations of process management in terms of: operational (process approach), strategic (system approach) and improvement.
PL
Kompleksowo rozumiana jakość we współczesnym świecie posiada znaczenie strategiczne. Stanowi szansę na sukces organizacji funkcjonujących w warunkach zmian, niepewności, ryzyka, chaosu oraz braku ciągłości działania. Należy nią skutecznie zarządzać z wykorzystaniem coraz bardziej rozwijających się narzędzi i metod w ramach technologii IT. Warunkiem rozwoju i doskonalenia jakości jest dostęp do informacji i wiedzy oraz chęć działania. W centrum problematyki jakości znajduje się troska o klienta i zaspokojenie jego potrzeb. Newralgicznym problemem ze względów ekonomicznych i społecznych jest mierzenie jakości. Dorobek światowych i polskich klasyków jakości stanowi kanwę dla badań naukowych i rozwiązań praktycznych w obszarze jakości. Jednocześnie tempo zmian, jakie narzucają rozwiązania Przemysłu 4.0, zmusza do szerszego spojrzenia na problemy związane z jakością. Rozwiązania powstające w ramach Rewolucji 4.0 wymuszają transformację do Gospodarki 4.0, w tym także obejmują konieczność transformacji do Jakości 4.0 i poszukiwania możliwości jej doskonalenia w czasach cyfryzacji i sztucznej inteligencji. Rozwiązania te posiadają wiele zalet, ale budzą także obawy i lęk. Dlatego badania nad koncepcją Jakości 4.0 stają się koniecznością.
EN
Broadly understood quality in the modern world is of strategic significance. It is an opportunity for the success of organizations operating in conditions of change, uncertainty, risk, chaos and discontinuity. Quality should be effectively managed with the use of more advanced and sophisticated tools and methods based on IT technology. For quality development and improvement people need access to information and knowledge and the will to act to improve their products and services. In the center of the quality issue is the concern about the customer and meeting their needs. A critical problem is the measurement of quality. Many seminal works of foreign and Polish provide the basis for scientific research and offer practical solutions in the area of quality. At the same time, the pace of changes imposed by Industry 4.0 solutions forces us to take a broader look at the problems related to quality. Solutions emerging within the 4.0 Revolution force transformation to the 4.0 Economy, including the necessity of transformation to Quality 4.0 and searching for possibilities of quality improvement in times of digitalization and artificial intelligence. These solutions have many advantages, but they also raise concerns and fears. Therefore the research on Quality 4.0 concept becomes a necessity.
EN
This article summarizes the arguments within the scientific discussion on the issue of performance management of processes in Industry 4.0 as a basic prerequisite for improvement of processes, eliminating waste, introducing innovations, gaining competitive advantages. The main purpose of the research was to examine impact of process diagrams to the possibilities of improvement of the processes in order production aimed at increasing the quality of orders. Methods of research were focused on using flowcharts for individual processes for some order. In research was used indicator of process efficiency, limit values of indicator, compare analysis. The object of research was process of order productionin area of construction. The relevance of the decision of this scientific problem was connected with the the quality of orders. The paper presents the results point to significant improvements in the selected company in individual processes and increasing the level of quality of services provided after using flowcharts for processes. In area of human resorces and budgeting of order was the efficiency coefficient decreased, the other processes increased. Flowcharts in process management are very effective instruments for the improvement of processes. The results can be useful for the evaluation of the performance of processes in order production in various area of industry.
PL
W artykule podsumowano argumenty w dyskusji naukowej na temat zarządzania wydajnością procesów w Przemyśle 4.0 jako podstawowego warunku doskonalenia procesów, eliminacji marnotrawstwa, wprowadzania innowacji, zdobywania przewag konkurencyjnych. Głównym celem badań było zbadanie wpływu diagramów procesów na możliwości doskonalenia procesów w produkcji zamówień w celu podniesienia jakości zamówień. Metody badawcze koncentrowały się na wykorzystaniu schematów blokowych dla poszczególnych procesów dla pewnego zamówienia. W badaniach wykorzystano wskaźnik efektywności procesu, wartości graniczne wskaźnika, analizę porównawczą. Przedmiotem badań był proces realizacji zamówienia w obszarze budownictwa. Trafność rozstrzygnięcia tego problemu naukowego była związana z jakością zamówień. W pracy przedstawiono wyniki wskazujące na znaczące usprawnienia w wybranym przedsiębiorstwie w poszczególnych procesach oraz podniesienie poziomu jakości świadczonych usług po zastosowaniu schematów blokowych dla procesów. W obszarze zasobów ludzkich i budżetowania zamówień obniżył się współczynnik efektywności, a pozostałe procesy wzrosły. Schematy blokowe w zarządzaniu procesami są bardzo skutecznymi instrumentami doskonalenia procesów. Wyniki mogą być przydatne do oceny wydajności procesów w produkcji zleconej w różnych dziedzinach przemysłu.
EN
The paper describes the possibility of using, building, and implementing an image recognition system in a company performing remanufacturing processes. It is based on a thesis prepared with the help of Wabco Reman Solutions. The tests were conducted using one of the parts remanufactured by the company – a manifold. The research focuses on different variants of the obtained image recognition models in order to identify differences that may affect their effectiveness and possible application in real work conditions. The environment used to build the models is Jupyter Notebook, and convolutional neural networks were implemented.
PL
W artykule opisano możliwości wykorzystania, budowy i wdrożenia systemu rozpoznawania obrazu w firmie realizującej proces regeneracji. Artykuł powstał na podstawie pracy magisterskiej przygotowanej przy pomocy Wabco Reman Solutions. Przeprowadzone testy zostały wykonane na jednej z regenerowanych części w firmie - kolektorze. W badaniach skupiono się na różnych wariantach powstałych modeli rozpoznawania obrazów w celu dostrzeżenia różnic, które mogą wpłynąć na ich skuteczność i możliwość zastosowania w rzeczywistych warunkach pracy. Do budowy modeli, w których zaimplementowano konwolucyjne sieci neuronowe, wykorzystano środowisko Jupyter Notebook.
EN
This study was carried out in a clothing company to determine the parameters that influence the decline in production. The results showed that the parameter "Machine failures" had a 34.6% effect on production, and "lack of versatility" 19.7%, while the parameter "heavy launch" had an effect of 17.1%, "lack of supplies" 9%, touch-ups 3%, and "lack of cut parts" 2%. Indeed, the application of lean and six sigma tools and especially the D.M.A.I.C and TPM methods are two tools that improve efficiency and productivity in a production workshop. Thus, a grid was developed to monitor and maintain the effectiveness of improvement actions and for the continuity of the spirit of improvement within the production department without forgetting that teamwork makes it possible to improve the result.
EN
Each performance measurement and management system should be updated and reorganized so that it can be adequate to the changes occurring in the economic entity and the sector in which it operates. In addition, the performance measurement system should evolve with the organization's changing strategy and continually updated management objectives. The purpose of the study was to analyze the possibility of applying key performance indicators in an economic entity from the energy sector and to indicate their role and importance in the context of effective management and monitoring of progress in achieving pre-defined objectives. In the study, a coherent set of KPIs was designed, which were used to evaluate the existing concepts in the business entity and, at the same time, served as guidelines for choosing new directions of improvement and development concerning, among others, reorganization and restructuring in the customer service model through the introduction of a training system and organization design (a system of values and employee motivation), as well as obtaining permanent savings in operating costs through reduction of own costs will make it possible to pursue an effective pricing policy.
PL
Kształtowanie środowiska pracy w przestrzeni produkcyjnej to bardzo ważny aspekt z punktu widzenia zarówno bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i efektywności czy ciągłości procesów produkcyjnych. Modelowanie warunków na stanowisku pracy odnosi się przede wszystkim do przestrzegania zapisów prawnych i minimalizowania oddziaływania różnych czynników na pracownika. W świetle nowoczesnych technik zarządzania pełen pakiet rozwiązań do doskonalenia środowiska pracy zawiera koncepcja lean management, wspierana przez narzędzia, metody i koncepcje, takie jak: metoda 5S, kaizen czy ciągłe doskonalenie. W artykule przedstawiono wyniki badań mających na celu określenie poziomu zrozumienia podstawowych zasad lean management przez pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych.
EN
Shaping the working environment in the production space is a very important aspect both from the point of view of occupational health and safety, as well as efficiency and production processes continuity. Modeling conditions at the workplace relates primarily to compliance with legal provisions and minimizing the impact of various factors on the employee. In the light of modern management techniques, the full package of solutions for improving the work environment includes the concept of lean management supported by tools, methods and concepts, such as the 5S method, kaizen, continuous improvement. This paper presents the results of research aimed at determining the level of the lean management basic principles understanding by employees from manufacturing companies.
PL
Celem artykułu jest przeprowadzenie badań i wykazanie różnic w wytrzymałości opakowań z tektury falistej z różnymi przebiegami perforacji oraz wykazanie różnicy w wytrzymałości opakowania produkcyjnego względem wzorów ploterowych i poddaniu ich analizie. Badania przeprowadzone były na prasie BCT w przedsiębiorstwie produkującym opakowania z tektury falistej. Badania poprzedzają teoretyczne wyliczenia wytrzymałości opakowania do których również odniosą się wyniki badań na prasie BCT. W celu rozwiązania problemów związanych z jakością opakowań z perforacją utworzono diagram pokrewieństwa oraz przedstawiono przykładowe działania doskonalące w celu poprawy jakości badanych opakowań.
EN
The aim of the article is to conduct research and demonstrate differences in the strength of corrugated cardboard packaging with different perforation courses and to show the difference in the strength of the production packaging in relation to plotter patterns and subject them to analysis. The research was carried out on the BCT press in a company producing corrugated packaging. The research is preceded by theoretical calculations of the strength of the packaging, which will also be referred to by the results of tests on the BCT press. In order to solve problems related to the quality of perforated packaging, a kinship diagram was created and examples of improvement activities were presented to improve the quality of the tested packaging.
PL
W artykule przedstawiono wyniki w zakresie wykorzystania wybranych metod i narzędzi zarządzania jakością – klasycznych i nowoczesnych – w celu analizy niezgodności spawalniczych w konstrukcjach stalowych na przykładzie wybranego elementu – członu powtarzalnego B = 2250. Artykuł wykazuje potencjał wykorzystania metod i narzędzi zarządzania jakością w służbie analizy i doskonalenia jakości. Przeprowadzono analizy ilościowe, ilościowo-jakościowe oraz jakościowe (opisowe) w celu udoskonalenia jakości konstrukcji stalowych. Wykazano, że dwie główne niezgodności spawalnicze, które najczęściej występują w spoinach w badanej konstrukcji stalowej to pory i pęcherze. Zidentyfikowano potencjalne przyczyny źródłowe problemów z jakością oraz zaproponowano działania doskonalące. Wykazano, że takie czynniki, jak wysoka jakość materiałów podstawowych i dodatkowych do spawania oraz odpowiedni ich dobór, optymalna temperatura spawanego elementu, napięcie łuku, natężenie prądu spawania, jakość przygotowanych powierzchni przeznaczonych do spawania, wykwalifikowany i kompetentny personel, mają duży wpływ na przeprowadzenie procesu spawania w sposób prawidłowy w przypadku badanej konstrukcji stalowej. Określono, że działania usprawniające pracę spawaczy powinny polegać na zatrudnianiu spawaczy o wysokich kwalifikacjach i uprawnieniach, zwróceniu uwagi na poziom szkolenia przyszłych spawaczy oraz lepszym motywowaniu pracowników.
EN
The article presents the results of the use of selected methods and quality management tools - classic and new - in order to analyze welding nonconformities in steel structures on the example of a selected element - the repeating element B = 2250. The article shows the potential of using quality management methods and tools in the service of quality analysis and improvement. Quantitative, quantitative-qualitative and qualitative (descriptive) analyzes were carried out in order to improve the quality of steel structures. It has been shown that the two main welding nonconformities that most often occur in the welds in the tested steel structure are pores and bubbles. Potential root causes of quality problems were identified and improvement actions were proposed. It has been shown that factors such as high quality of basic and additional materials for welding and their appropriate selection, optimal temperature of the welded element, arc voltage, welding current, quality of the prepared surfaces to be welded, qualified and competent personnel, have a large impact on the process correctly welding in the case of the tested steel structure. It was determined that actions to improve the work of welders should consist of employing welders with high qualifications and qualifications, paying attention to the level of training of future welders and better motivating employees.
18
Content available Analiza i ocena jakości serka homogenizowanego
PL
Artykuł dotyczy wykorzystania wybranych narzędzi jakości w celu analizy i oceny jakości serka homogenizowanego produkowanego przez badaną Okręgową Spółdzielnię Mleczarską. Zastosowano takie narzędzia jakości, jak: histogram, diagram Ishikawy, diagram relacji, oraz diagram systematyki w celu analizy i oceny danych liczbowych oraz problemów jakościowych i poszukiwania rozwiązań. Dokonano oceny stabilności masy netto badanego produktu, w tym celu użyto kart kontrolne, oraz oceny zdolności jakościowej procesu przy wykorzystaniu wskaźników Cp i Cpk. Wykazano, że proces dozowania jest statystycznie ustabilizowany, natomiast tego procesu nie można uznać jako zdolnego jakościowo. Wykazano także, że na jakość produktu mają wpływ różnorodne czynniki, które są związane z wystąpieniem niezgodności oraz posiadają wzajemne powiązania między sobą. Określono, aby udoskonalić proces produkcyjny oraz poprawić jakość produktu spożywczego należy zapewnić szkolenia dla pracowników, poprawę warunków ich pracy oraz odpowiednio ich motywować. Należy zwiększyć także częstotliwość dokonywania przeglądów linii produkcyjnej, a także jak najlepiej dopasować ustawienia maszyn wykorzystywanych przy produkcji.
EN
The article concerns the use of selected quality tools to analyze and evaluate the quality of homogenized cheese produced by the examined District Dairy Cooperative. Quality tools such as a histogram, Ishikawa diagram, interrelationship diagram, and tree diagram were used to analyze and evaluate numerical data and quality problems and search for solutions. The stability of the net mass of the tested product was assessed, for the purpose control cards were used, and the qualitative capability of the process was assessed with the use of Cp and Cpk indices. It has been shown that the dosing process is statistically stabilized, but this process cannot be considered qualitatively capable. It has also been shown that the quality of the product is influenced by various factors that are related to the occurrence of non-conformance and are related to each other. It was determined that in order to improve the production process and improve the quality of the food product, it is necessary to provide training for employees, to improve their working conditions and to motivate them accordingly. The frequency of inspections of the production line should also be increased, as well as the best adjustment of the settings of machines used in production.
EN
Purpose: Contemporary management seeks ways to foster competitiveness and to enhance organizational development. This can often be achieved by carrying out activities that identify and monitor stakeholder expectations and requirements. This article aims to show the importance of stakeholders in the improvement of quality in an organization. Design/methodology/approach: The multi-faced and multi-dimensional nature of the issue (the role of a stakeholder in the quality improvement) and the identification of the covered research areas was accomplished by means of a two surveys conducted in years 2011-2014 in the Central Pomeranian region. The first survey was done in January-April 2011 and the second in November 2013-April 2014. Therein, 600 organizations were interviewed in the first and 1107 in the second survey. Findings: The study shows that stakeholders consciously influence quality in an organization, which directly affects the need to improve quality (e.g. by the implementation of management systems), enhancing trust, the satisfaction of the entities and the competitiveness of the organizations. The use of management systems by organizations (e.g. ISO 9001), allows companies to adapt to the identified market needs. Originality/value: The results confirmed a correlation between the stakeholder and quality, as the relationship between the quality and the internal/external stakeholder determine improvement of an organization (perceived as a process). This results in, inter alia, the need to continuously monitor and improve the processes, as well as to assess the level of parameterization through the implementation of the management system (e.g. ISO 9001). The stakeholders are important determinant of quality.
EN
Purpose: Critical defects are of great significance when evaluating the production process effectiveness, especially in the automotive branch. It is important to analyse these defects and distinguish the crucial ones. In this article, the authors have identified critical defects in the process of brake master cylinders production using quality management tools, and proposed improvement actions. Design/methodology/approach: The aim of the article was to analyse defects and the reasons for their occurrence, and improve the production process of master cylinder with special attention to critical defects. In order to improve this process, critical flaws had to be identified and eliminated from the entire set, which was the engineering problem to be solved. Then the causes of their occurrence as well as the factors causing process disturbances affecting the final occurrence of the defect were identified, and actions eliminating or limiting their occurrence were proposed. In the project, they were used to analyse the tools and principles, i.e. process diagram, Pareto-Lorenz diagram, cause-effect diagram, and to improve the Poka-Yoke process. Findings: Based on the examined causes of defects, improvements were proposed, i.e. guides for applying the body, a program stopping the piston assembly station to control the oil level, purchase of caps from sealed material and the need to work in long-sleeved work clothing, moving the body type verification camera from the final to first station, pallet spacers to protect against piston damage, change of supplier, especially of body castings. Research limitations/implications: The major limitation of the paper is that it is based on one case of an organization. In the future, it will be necessary to conduct studies in more organizations so as to find out if the same result can be achieved. Originality/value: Until now, no quality management tools have been used to analyse and organize the formation of defects in production processes.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.