Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Dzięki dynamicznemu rozwojowi rynku urządzeń wentylacyjnych pojawia się coraz więcej możliwości zainstalowania wentylacji mechanicznej oraz rekuperacji w obiektach, w których do tej pory nie było to wykonalne. Wartym polecenia rozwiązaniem dla większości wielorodzinnych budynków mieszkaniowych jest wentylacja decentralna.
EN
A majority of ultralight aircraft is powered by the Rotax 912 ULS, which is a four-cylinder carburettor piston SI boxer engine. However, its power-to-power advanced aircraft is insufficient. This article discusses the examination of the Rotax 912 fitted with a modified power system and mechanical charging to increase the power of a base unit by 36%. This engine was developed as a collaborated project of the Lublin University of Technology and the AVIATION ARTUR TRENDAK & SON GmbH, a manufacturer of autogyros. Sources of energy in the Rotax 912 are generated with a generator integrated with an ignition system of a maximum power of 250 W at 5800 rpm and 13.5 V [1]. The technology of fuel injection and charging required us to apply control systems and to measure engine-operating parameters, which resulted in higher electric energy demand. Additionally, a mechanical pump was replaced with a more efficient electric pump, which also changed electric energy balance. The examination was conducted on the test stand of the Department of Thermodynamics, Fluid Mechanics and Aviation Propulsion Systems of the Lublin University of Technology. The measurement system consisted of the Tektronix TCP305 current probes and TCP A300 converters. Signals were recorded with data acquisition cards and the National Instruments Ni CompaktDAQ module. Power consumption was measured for the selected speed ranging from 2000 to 5800 rpm. The current probes were appropriately installed on power cords. The probes recorded respectively the power consumed by the fuel pump, the energy demand of the lambda sensor, and the electricity taken by the ECU. The data obtained was converted with the author's script in LabVIEW. Based on the results, the highest electricity demand shows the fuel pump. Furthermore, increasing engine speed and load results in higher pressure in the fuel system and consequently in the higher power demand of the pump. The pump consumes up to 89% of all energy consumed by the system. In the control system, the highest demand shows lambda sensor BOSCH LSU4.2 [4]. With the increase in speed, the exhaust gas temperature increases, which leads to less power consumed by the heater of the sensor head. The demand of the other measurement systems and actuators is less than 10.6% of total consumption. The investigation shows that the total power demand of this new system ranges from 63 to 73 W, which is from 24 to 70% of the total power output from a generator mounted on the engine.
EN
The article discusses the advantages of using an acoustic camera to analyze noise distribution. Location of noise sources was based on example of an autogyro model. Tests were performed using a 16-microphone acoustic camera using Noise Inspector software. Acoustic maps and sound power levels for two aircraft operations conditions were obtained. The results obtained during the various states of the model work were compared.
PL
W artykule omówiono drewnianą architekturę wernakularną Nałęczowa i okolic. Ukształtowana w cieniu stylowej architektury Uzdrowiska w drugiej połowie XIX wieku, bez mała niezmieniona realizowana była w formie „nałęczowskiego” standardu do połowy XX wieku. Zmiany cywilizacyjne powodowały już od połowy XX wieku likwidację tych obiektów lub jej mniej lub bardziej udane adaptacje i przebudowy. Przedstawiana praca jest wstępnym studium możliwości adaptacji drewnianego obiektu wernakularnego do współczesnych wymogów użytkowych i funkcjonalnych poprzez dobudowę bryły budynku w technologii budownictwa naturalnego, z wykorzystaniem zielonej gliny, która jest materiałem lokalnym, a zarazem stworzenia czegoś, co będzie symbiozą nowoczesności i tradycji.
EN
The article discusses the vernacular wooden architecture Naleczow and surrounding areas. He forged in the shadow of stylish architecture spas in the second half of the nineteenth century. Unchanged was implemented in the form of "Naleczow" standard of the mid-twentieth century. Societal changes resulted from the liquidation of the mid-twentieth century, these objects, or eclectic adaptations and remodeling. The presented work is a preliminary study of the needs and possibilities of adapting a wooden object vernacular to contemporary requirements and functional. Designs August realize this by building a solid building natural building technologies, using straw and green clay. The intention is to create an object vernacular, combining modernity with tradition.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych procesu sprężania z wykorzystaniem tłoka cieczowego oraz wkładów intensyfikujących wymianę ciepła. Ciągły rozwój alternatywnych źródeł energii przy uwzględnieniu nierównomiernego jej zagospodarowania wymusza prace nad efektywnymi akumulatorami magazynującymi energię. Jeden ze sposobów analizowanych w artykule dotyczy magazynowania energii w postaci sprężonego powietrza. Niesie to za sobą konieczność opracowania efektywnego procesu sprężania. Istnieje możliwość zwiększenia sprawności procesu sprężania poprzez odbiór ciepła od sprężanego gazu, a tym samym poprzez zbliżanie procesu sprężania do izotermicznego. Obiekt badawczy w postaci zbiornika, na którym oparto badania symulacyjne zawiera płytki wykonane z miedzi o grubości 1 mm i 2 mm, rozstawione przypadkowo oraz co 5 mm. Dodatkowo uzyskane wyniki porównano ze zbiornikiem bez płytek. W przypadku regularnie rozmieszczonych płytek co 5 mm, uzyskano 67% spadek temperatury podczas sprężania do 8 bar w stosunku do zbiornika bez płytek.
EN
The paper presents the simulation results of compression with a liquid piston and elements to intensify heat exchange. The continuous development of alternative energy sources with a view of unbalanced utilisation of energy enforces us to investigate efficient energy-storing batteries. One of the methods discussed in this paper focuses on storing energy as compressed air. Accordingly, an efficient compression process needs to developed. It is possible to increase compression efficiency by removing heat from compressed gas, and thus making compression be more like isothermal. A tank with 1 mm and 2 mm thick copper plates spaced randomly and every 5 mm was a research object in our simulation. Additionally, these results are compared with the ones for a tank without tiles. A 67% decrease in temperature during compression up to 8 bar has been recorded for a tank with regularly-spaced plates of 5 mm as compared with a tank without tiles.
PL
W artykule ukazano najnowsze rozwiązania techniczne stosowane w motoryzacji do odzyskiwania energii kinetycznej podczas hamowania. Przedstawiono również autorską koncepcje zastosowania systemu hamowania rekuperacyjnego w pojazdach ciężarowych. Zaprezentowano rozwiązanie zwiększające skuteczność odzyskiwania energii kinetycznej w trakcie hamownia i możliwość szybkiego magazynowania w pneumatyczno- hydraulicznym układzie KERS.
EN
The article shown the latest technology used in the automotive industry for the recovery of kinetic energy during braking. It also presents the author's concepts of the use of recuperative braking system in trucks. Presented solution to increase the efficiency of energy recovery during braking and the ability to quickly store a pneumatic-hydraulic KERS system.
PL
W artykule opisano analizę drgań lotniczego silnika tłokowego ASz-62IR-16E. Wyniki opracowano na podstawie spektrum drgań jednostki napędowe, oraz wartości skutecznych przyspieszeń drgań RMS dla określonych prędkości obrotowych. Przedstawiono sposób identyfikacji częstotliwości szczytowych wartości amplitud dla widma drgań. Omówiono również zależność prędkości obrotowych jednostki napędowej na drgania generowane przez silnik. Ustalono zakres prędkości obrotowych mających wpływ na powstawanie okresowych wymuszeń.
EN
The article describes the vibration analysis of aviation piston engine ASz-62IR-16E. The results are based on the vibration spectrum of the engines, and the effective RMS accelerations for specific speeds. The paper presents a method of identifying the frequency of peak amplitudes of vibration spectra. It also discusses the dependence of rotational speed of the drive unit to the vibrations generated by the engine. Established speed range having an impact on the formation of periodic excitations.
PL
Celem podjętych badań było określenie wpływu różnych poziomów nawożenia na jakość technologiczną nasion wybranych odmian rzepaku ozimego. Materiał do badań stanowiły próbki nasion 6 odmian rzepaku ozimego pochodzące z doświadczeń odmianowo - nawozowych w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głębokim w latach 2002-2004. Doświadczenie zostało założone w oparciu o metodę split- block. Wartość technologiczną nasion oceniano na podstawie: plonu, zawartości białka i tłuszczu. W badaniach zastosowano metody analiz chemicznych i spektrometrii bliskiej podczerwieni polegające na określeniu zawartości tłuszczu surowego i białka ogółem w nasionach. Przeprowadzone badania wykazały, że na jakość technologiczną nasion rzepaku wpływają zarówno sezony wegetacyjne, jak i poziomy zastosowanego nawożenia.
EN
The purpose of the study was to determine different fertilizing levels on technological quality of selected varieties of winter rapeseeds. The test material were samples of seeds of 6 varieties of winter rapeseed coming from experiments on varieties and fertilizers in the Variety Assessment Experimental Plant in Głębokie in the years 2002 - 2004. The experiment was based on split-block method. The technological value of the seeds was assessed based on: yield, content of proteins and fat. In the study, the methods of chemical analyses and near infrared spectrometry were used, consisting in establishing the content of raw fat and general protein in the seeds. The test showed that the technological quality of the rapeseeds is influenced by both vegetation seasons and fertilization levels.
9
Content available remote Diagnostics and Treatment of Traumatic Damages to Achilles Tendon
EN
Traumatic damages of Achilles tendon constitute an important and serious problem in clinical practice. Many theories are applied in order to explain the pathomechanism of traumatic damages of Achilles tendon. Among them, there is a mechanical theory which claims that sudden and not co-ordinated contraction of the calf triceps muscle with plantarly bent foot and extended limb causes rupture of the tendon continuity. In clinical practice, Achilles tendon appeared more susceptible to rupture in persons over 35 when elasticity degree is reduced due to the tendon deformative lesions (fragmentation and collagen fibres homogenisation). In the Department of Traumatic Surgery and Hand Surgery of the Wroc{\l}aw University of Medicine, since 1993, clinical surveys have been carried on upgrading the surgical treatment methods of traumatic and subcutaneous ruptures of the Achilles tendon. In years 1995--1999, the examinations were carried on in co-operation with the Institute of Material Science and Applied Mechanics, Wroc{\l}aw University of Technology in order to explain the pathomechanism of traumatic lesions of Achilles tendon. New examination methods such as: ultrasonography, tomography, magnetic resonance as well as recent thermovision method contribute largely towards evaluation of both early and long-term results of operative treatment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.