Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  renewable power sources
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia udziału rozproszonych źródeł energii w wyłączaniu zwarć. Przeanalizowano znane jednostki generacji rozproszonej pod kątem zdolności generacji prądu zwarciowego. Omówiono współczesne wymagania sieciowe w tym zakresie. Została przybliżona konstrukcja falownika energoelektronicznego pod kątem ograniczenia prądu wyjściowego. Zaprezentowano typowe wartości przeciążalności prądowej falowników na przykładzie UPS. Zasygnalizowano problematykę strategii wyłączania zwarć w układach, gdzie decydującą rolę pełnią źródła rozproszone, przede wszystkim elektrownie słoneczne i wiatrowe. Wskazano prowadzone prace badawcze w tym zakresie. Nakreślono potrzebę dalszych prac badawczych i konstrukcyjnych w sprawie.
EN
The article presents the issues of the share of distributed energy sources in short-circuit breaking. Known distributed energy resources were analysed in terms of the ability to generate short-circuit current. Contemporary network requirements in this area are discussed. Design of the power electronic inverter in terms of limiting the output current is presented. Typical values of current overload of inverters are shown on the example of UPS. The issues of the strategy of short-circuit breaking in systems, where distributed energy resources play a decisive role, especially solar and wind power plants. The need for further research and construction work on the case was outlined.
PL
Przedstawiono doświadczenia z wykorzystania aparatury pomiarowej typu DA BOX 2000 do badania parametrów jakości energii elektrycznej oraz stanów dynamicznych w wybranych lokalizacjach sieci dystrybucyjnej.
EN
The paper presents experience gained using measurement equipment type DA BOX 2000 in testing electric energy quality and dynamic states in selected locations of distribution network.
PL
Przedstawiono układ pracy instalacji hybrydowej do wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła, który składa się z: elektrowni fotowoltaicznej, małej elektrowni wiatrowej i mikrociepłowni (ogniwo paliwowe).
EN
The paper presents an operating arrangement of hybrid installation for generation of electric energy and heat that consists of photovoltaic power station, small wind power station and micro station for heat generation (fuel cell).
EN
The paper presents results of application of active and reactive power control algorithm at wind and photovoltaic power stations.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów realizacji algorytmu regulacji mocy czynnej i biernej w zastosowaniu do elektrowni wiatrowej i fotowoltaicznej.
PL
Wraz z początkiem obowiązywania Ustawy o odnawialnych źródłach energii (4 maja 2015 r.) otworzyły się możliwości dla skutecznego stosowania metod termicznego przekształcania (utylizacji) odpadów z oczyszczania ścieków, a w szczególności osadów ściekowych. Art. 2 przywołanej ustawy wyraźnie określa położenie osadów ściekowych w rozumieniu odzyskanej energii z termiczne przekształcania odpadów. Dalsze przepisy art. 2, definiujące m.in. dedykowaną instalację spalania biomasy, dedykowaną instalację spalania wielopaliwowego i instalację odnawialnego źródła energii czy też definicja instalacji termicznego przekształcania odpadów, otworzyły możliwości dla opracowania wysoko sprawnych instalacji OZE opartych o kogeneracyjne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w wyodrębnionych, funkcjonalnych zespołach.
PL
W ostatnich latach coraz bardziej popularnymi stają się instalacje odnawialnych źródeł energii wyposażonych w systemy magazynowania energii elektrycznej. Systemy te nazywane są systemami hybrydowymi. Coraz częściej jako magazyny energii elektrycznej wykorzystywane są litowo-żelazowe akumulatory. Charakteryzują się one długim okresem eksploatacji dochodzącym nawet do 20 lat oraz dużą liczbą cykli ładowania i rozładowania (do 7000). Jednym z głównych elementów hybrydowego systemu jest falownik hybrydowy. W instalacjach małych mocy pełni falownik pełni również rolę urządzenia nadrzędnego zarządzającego przepływem energii w systemie hybrydowym. Jego praca polega między innymi na wymianie energii elektrycznej z siecią elektroenergetyczną. Aspekty tej współpracy zostały zaprezentowane w niniejszym artykule. Szczegółowej analizie poddane zostały stany pracy takie jak ładowanie i rozładowanie litowo-żelazowego magazynu energii elektrycznej.
EN
Renewable energy sources with energy storage are becoming more and more popular in recent years. These systems are called hybrid systems. Increasingly, the lithium-iron technology are used as energy stores. They are characterized by a long service life (up to 20 years) and a charge and discharge cycles up to 7000. The hybrid inverter is a one of the main components of the hybrid system. The inverter is a master device managing the energy flow in small hybrid system. The inwerter exchange electricity between hybrid system and the power grid. Aspects of this cooperation have been presented in this article. The charging and discharging lithium-iron Energy storage conditions were analyzed.
PL
Przedstawiono analizę utrzymania na odpowiednim poziomie współczynnika mocy (cosφ) w obiektach z odnawialnymi źródłami energii.
EN
The paper presents an analysis of maintaining the appropriate level of power factor (cosφ) in objects of renewable power sources.
EN
In this work the functionalities of Power Electronic Converters (PEC) used as grid interface device for distributed generation sources are extended to deal with Power Quality (PQ) issues. It is proposed an alternative strategy to obtain current references based on the Conservative Power Theory (CPT). The proposed strategy contributes to the full exploitation of the PEC power capacity, allowing the PEC to act as a multifunctional device performing simultaneously selective compensation of PQ issues and power injection into the utility grid.
PL
Elektroniczny konwerter mocy PEC używany jako interfejs rozproszonych źródeł energii został poszerzony o możliwości poprawy jakości energii. Prądowe źródło odniesienia bazuje na Teorii Zachowania Mocy CPT.
PL
W artykule zaprezentowano koncepcję nowych wysokosprawnych zespołów prądotwórczych przeznaczonych do małych i mini hydroelektrowni. Istotnymi cechami nowego rozwiązania zespołu prądotwórczego są możliwość regulacji prędkości obrotowej turbiny wodnej stosownie do zmian warunków hydrologicznych w miejscu jej pracy oraz wyeliminowanie przekładni mechanicznej między turbiną a generatorem. Przeprowadzono analizę pracy hydrozespołów obecnie stosowanych w małych elektrowniach wodnych. Przedstawiono korzyści zastosowania wysokosprawnych zespołów prądotwórczych z generatorami wzbudzanymi magnesami trwałymi. Zaprezentowano model obliczeniowy do obliczeń elektromagnetycznych oraz wyniki tych obliczeń dla modelowego hydrogeneratora o mocy 20 kW. Pokazano m.in. rozkład linii ekwipotencjalnych pola magnetycznego na przekroju poprzecznym maszyny oraz obwodowy rozkład przestrzenny indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej maszyny. Przedstawiono charakterystyki napięcia międzyfazowego na zaciskach generatora i prądu fazowego w funkcji mocy obciążenia, przy rożnych wartościach współczynnika mocy obciążenia cos ϕ.
EN
This paper deals with the new concept of the highly efficient hydroelectric generating sets dedicated to application in small hydropower stations. The main features of a new hydroelectric generating set solution are a variable speed operation of water turbine according to actual hydrological conditions in the hydropower station and no need for gearbox between turbine and generator. The operating conditions of generating sets which are currently used in small hydroelectric power plants are analyzed. The benefits resulting from the use of modern high efficiency generating sets with permanent magnet generators in small hydropower stations are discussed. The computational model for electromagnetic calculations and the results of these calculations carried out for a model of permanent magnet hydro generator with nominal power of 20 kW are shown. The distribution of equipotential lines of the magnetic field over the cross-section of generator is shown, as well as a spatial distribution of magnetic flux density in the air gap of generator. The characteristic curves of output voltage and phase current vs. output power are shown for a variety of values of load power factor.
PL
Przedstawiono analizę różnych sposobów magazynowania energii elektrycznej pod kątem możliwości ich wykorzystania w energetyce.
EN
The paper presents analysis of different methods of electric energy storage paying special attention to their application in power industry.
PL
Przedstawiono sposoby magazynowania energii elektrycznej oraz aktualnie dostępne technologie wykorzystywane w realizacji awaryjnych źródeł zasilania.
EN
The paper presents methods of electric energy storage and available at the moment technologies used for realization of emergency power sources.
PL
Opisano różne technologie pozwalające na włączenie do zasilania budynku odnawialnych źródeł energii oraz wyeliminowanie strat związanych z niewłaściwym jej zagospodarowaniem.
EN
Different technologies are described that enable connecting of renewable power sources to building supply system and elimination of improper management related losses.
PL
Przedstawiono aspekty prawne i ekonomiczne dotyczące przyłączania odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznych w Niemczech.
EN
The paper presents legal and economic aspects concerning connecting renewable power sources to power electric networks in Germany.
PL
Przedstawiono aspekty prawne i ekonomiczne procesu przyłączania odnawialnych źródeł energii do krajowego systemu elektroenergetycznego.
EN
The paper presents legal and economic aspects of process of connecting renewable power sources to domestic power electric networks.
PL
Przedmiotem niniejszej rozprawy jest zagadnienie wytwarzania energii elektrycznej w małych systemach elektroenergetycznych, zwanych mikrosieciami. Celem rozprawy jest przedstawienie koncepcji wytwarzania w pewnym niewielkim obszarze, np. gminy, wsi, małego miasta, prawie wyłącznie z pierwotnych nośników energii dostępnych w tym obszarze, głównie odnawialnych. Autor skupia się na problemie projektowania i modelowania komputerowego mikrosieci prądu stałego. Prawidłowo zaprojektowana mikrosieć, w której wytwarzanie energii elektrycznej byłoby oparte na odnawialnych nośnikach energii pierwotnej, jest jedną z form realizacji polityki rozwoju zrównoważonego w dziedzinie elektroenergetyki. Mikrosieć jest niewielkim systemem elektroenergetycznym. Składa się z jednostek wytwórczych, odbiorów, układu sterowania oraz linii energetycznych. Linie energetyczne są najczęściej liniami niskiego napięcia, choć w literaturze można spotkać opisy układów średniego napięcia. Mikrosieci mogą być wykonane przy wykorzystaniu linii prądu przemiennego lub prądu stałego. W niniejszej rozprawie autor koncentruje się na układzie stałoprądowym. Mikrosieć jest hybrydowym układem generacji rozproszonej. Składa się z wielu jednostek generacji rozproszonej, które wykorzystują różne nośniki energii pierwotnej. W obszarze zainteresowania autora są urządzenia wytwórcze o mocach jednostkowych nieprzekraczających kilkudziesięciu kilowatów. Mikrosieć, mimo niewielkich rozmiarów, jest układem wewnętrznie mocowo i energetycznie zbilansowanym. W mikrosieciach znajdują zastosowanie głównie następujące urządzenia wytwórcze: elektrownie słoneczne, wiatrowe i wodne, agregaty prądotwórcze i turbiny gazowe oraz ogniwa paliwowe. Bardzo duże znaczenie mają zasobniki energii, głównie akumulatorowe. Urządzenia te zostały w rozprawie scharakteryzowane pod kątem cech decydujących o sposobie ich pracy w mikrosieci. Ważnym elementem mikrosieci są przekształtniki energoelektroniczne. Przekształtniki są wykorzystywane w rozważanej klasie urządzeń jako elementy przekształcające energię, ale również jako człony wykonawcze układów sterowania poszczególnych źródeł i mikrosieci jako całości. Autor przedstawia podstawowe konstrukcje przekształtników, które znajdują zastosowanie w układach prądu stałego oraz sposoby ich modelowania komputerowego. Mikrosieć może być elementem realizacji polityki zrównoważonego rozwoju pod warunkiem, że będzie odpowiednio zaprojektowana. Ze względu na charakter źródeł odnawialnych, ich nieprzewidywalność i niesterowalność, metody symulacyjne są podstawowym sposobem doboru podstawowych parametrów urządzeń. Konieczne jest też sprawdzenie poprawności przyjętych algorytmów sterowania. W tym celu autor przygotował grupę modeli mocowych oraz napięciowych mikrosieci do badania zjawisk zachodzących w funkcji zmian mocy odbioru i dostępności nośników energii pierwotnej oraz danych sposobów sterowania mikrosiecią. Autor zaproponował algorytm postępowania przy projektowaniu mikrosieci na podstawie tych modeli. Rozważania teoretyczne i symulacje komputerowe zostały poparte pomiarami wykonanymi na modelu fizycznym mikrosieci prądu stałego, przygotowanym w Zakładzie Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej.
EN
The dissertation discusses the idea of the microgirid in some details. It describes also the differences between microgrid, hybrid system and the classical way of connecting distributed energy sources to the power system. It presents also the description of the author's idea for energy supply for a small town by a microgrid system. The power plants, both fossil fuelled and utilizing renewable, primary energy sources, used in microgrids are described. Then the topology of power electronics converters the most commonly used in microgrids are presented as well as their simulation models. Examples of interesting converter structures can be found here. The dissertation touches also the issue of modelling selected power electronic converters in order to model the phenomena in power system, especially in the DC microgrid suggested by the author. The dissertation presents several examples of system design which can be solved by means of implementation of simulation models. That is: how to choose the source's installed capacity to given load profile, how to choose capacity and power output of the energy storage at given power of the energy generators, power propagation and voltage pattern simulation for given weather conditions and load. In the course of this dissertation the author presents his own methods of source capacity selection and simulating the power flow in the system. Computer simulation method suggested by the author facilitates proper power supply to the consumers at changeable availability of primary energy sources such as e.g. wind, insolation, biogas. Finally the dissertation discusses selected results of research conducted by the author on the model DC microgrid system at Warsaw University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, Chair of Power Plants and Electrical Engineering Economy. The last chapter consists in the summary of the dissertation and conclusions drawn for the research. The dissertation consists in the following chapters: 1. Introduction, 2. The idea and definition of the microgrid, 3. Electricity sources in the microgrid, 4. Selected issues of power sources control, 5. Power electronic converters used in microgrids and their modelling, 6. Chosen issues relating to microgrid modelling, 7. Selected simulation research on microgrid - examples of the system design issues, 8. Selected physical research on DC microgrid system, 9. Summary and a bibliography.
PL
Omówiono wymagania techniczne współpracy odnawialnych źródeł energii elektrycznej z systemem elektroenergetycznym w świetle polskich i czeskich doświadczeń eksploatacyjnych.
EN
The paper discusses technical reąuirements concerning connecting renewable power sources to power system in light of Polish and Czech operating experience.
PL
Przedstawiono rozwój małych elektrowni wodnych oraz wymagania prawne, techniczne, środowiskowe i ekonomiczne takich inwestycji.
EN
The paper presents development of small hydroelectric power stations as well as legal, technical, environmental and economic requirements for such investments.
PL
Omówiono zagadnienia dotyczące przyszłości rozwoju energetyki w zakresie struktury produkcji energii elektrycznej oraz wykorzystania najnowszych technologii do jej racjonalnego użytkowania.
EN
The paper discusses problems concerning the future development of power engineering in the sphere of structure of generating electric energy and using modern technologies of its efficient consuming.
PL
W artykule przedstawiono praktyczne aspekty analizy możliwości przyłączenia jednostki wytwórczej (farmy wiatrowej) o mocy znamionowej 8 MW do pola liniowego w rozdzielni średniego napięcia w stacji elektroenergetycznej 110/15 kV. Uwagę skoncentrowano na ciągle aktualnych zagadnieniach: relacji pomiędzy mocą przyłączeniową jednostki wytwórczej a mocą zwarciową w węźle jej przyłączenia, wpływu przyłączanej jednostki na skutki cieplne prądów zwarciowych w początkowych odcinkach linii elektroenergetycznych wyprowadzanych z pól liniowych rozdzielni SN oraz wpływu jednostki na pracę przełączników zaczepów w transformatorach WN/SN.
EN
The practical sides of the 8-th MW wind farm connection to 15 kV switching station in distributed power system is presented in this paper. The aim of this paper is to review the connection requirements of wind farms to the electric grid. The relation between rated power of wind farm and short-circuit power in common point, the wind farm influence on the short-circuit thermal effects in energy transmission lines and wind farm influence on transformer switch for tap-changing HV/MV transformers are discussed in the article.
PL
Przedstawiono koncepcję wytwarzania paliw ciekłych i gazowych oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z produkcją cukru i z wykorzystaniem infrastruktury przemysłu cukrowniczego.
EN
The paper presents an idea of produetion of liquid and gaseous fuels and generating of electric energy combined with manufacturing of sugar.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.