Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sygnał sinusoidalny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono nowe czasowo-dyskretne algorytmy czteropunktowe umożliwiające śledzenie częstotliwości sygnału sinusoidalnego. Opracowane algorytmy porównano z czasowo-dyskretnym algorytmem trzypunktowym zaproponowanym przez Vizireanu. W celu porównania algorytmów wykonano symulacje polegające na śledzeniu częstotliwości sygnału sinusoidalnego zakłóconego szumem Gaussa. Pokazano, że opracowane algorytmy umożliwiają śledzenie częstotliwości z większą dokładnością.
EN
The article presents new discrete-time four-point algorithms that enable tracking the sinusoidal signal frequency. The developed algorithms have been compared with the discrete-time three-point algorithm proposed by Vizireanu. In order to compare the algorithms, simulations have been performed, consisting in tracking the sinusoidal signal frequency disturbed by Gaussian noise. It has been shown that the developed algorithms allow frequency tracking with greater accuracy.
2
Content available remote A multiple-point estimator of sinusoidal signal power and its errors
EN
The subject of research is a point estimator of the sinusoidal signal power calculated on the basis of signal samples. The errors of the estimator have been determined. It has been shown that appropriate setting of the signal parameters may lead to bringing the errors of an estimator to zero. A model of an estimator error that takes into account the influence of signal parameters and its processing parameters and the influence of Gaussian noise, has been developed.
PL
Przedmiotem badań jest punktowy estymator mocy sygnału sinusoidalnego obliczany na podstawie próbek sygnału. Wyznaczono błędy estymatora. Pokazano, że odpowiednie ustawienie parametrów sygnału może skutkować sprowadzeniem błędów estymatora do zera. Opracowano model błędu estymatora uwzględniający wpływ parametrów sygnału i parametrów jego przetwarzania oraz wpływ szumu Gaussa.
PL
W artykule przedstawiono metodę cyfrowego pomiaru składowych rzeczywistej i urojonej (rezystancyjnej i reaktancyjnej) sygnałów sinusoidalnych na podstawie zaledwie dwu próbkowań w okresie. Metoda pozwala na skrócenie czasu pomiaru składowych sygnałów w zakresie małych częstotliwości. Wyprowadzono wzory, oszacowano czas i dokładność metody. Przedstawiono również sposoby zapewnienia odporności prezentowanej metody pomiaru na wpływ zakłóceń.
EN
The paper presents a method of digital measure of resistance and reactance components of the sinusoidal signals with only two sampling in period. The method allows to decrease measurement time of the related components of the signal in the range of low frequency bandwidth. The derived formulas, time and accuracy estimates were included. Some mechanisms establishing a noise resistance capability of the measurement were discussed.
4
Content available remote Determining autocorrelation function values from six sinusoidal signal samples
EN
In the paper, it is shown that at a given moment of time the actual values of the sinusoidal signal autocorrelation function can be determined in an unambiguous way on the basis of three samples of the signal and three samples of its time-shifted copy. Based on this, an algorithm making it possible to determine an autocorrelogram has been devised. The employment of the devised algorithm substantially reduces the time consumption of determining an autocorrelogram.
PL
W artykule pokazano, że w ustalonej chwili czasowej rzeczywiste wartość funkcji autokorelacji sygnału sinusoidalnego można wyznaczyć w sposób jednoznaczny na podstawie trzech próbek sygnału i trzech próbek jego własnej, przesuniętej w czasie kopii. Na tej podstawie opracowano algorytm umożliwiający wyznaczanie autokorelogramu.
EN
Stair-case approximates of sine-waves have found wide range of applications including impedance measurements due to availability of integrated generators operating on the direct digital synthesis (DDS) principle. The DDS circuits produce signals of programmed frequency of a very good stability but the signals contain discontinuities because of their operating principle. In some measuring methods, especially those based on sampling of measuring signals, it is a source of errors originated from undesired components present in the signal spectrum. This problem has a practical meaning as resolution of modern analog-to--digital converters achieves 16 bits, which is much more than resolution of the DDS output digital-to-analog converters which is typically in the range of 10-12 bits. In the paper results of investigations of errors of magnitude and phase angle of output signal of digital phase-sensitive demodulator are presented. The number of elements of staircase approximation to sine-wave signal, number of signal samples, low-pass filter corner frequency and quantization error have been taken into consideration.
PL
W pracy omówiono podstawowe modele sygnałów oraz możliwości zastosowania środowiska oprogramowania graficznego LabVIEW do modelowania zasady pomiaru przesunięcia fazy dla sygnałów sinusoidalnych zakłóconych.
EN
In this paper, the models of the signals used for the measurement of phase angle are presented. These models are used to modeling the conditional averaging of sinusoidal signals in LabVIEW.
PL
W artykule przedstawiono metody detekcji kąta przesunięcia fazowego +-90 stopni w paśmie częstotliwości infraniskich. Metody umożliwiają detekcję kąta fazowego w czasie krótszym od okresu badanych sygnałów.
EN
The methods of detection of +-90 grad phase shift angle within the range of infra-low frequencies are presented in this paper. These methods make it possible to detect the phase shift in a time much shorter than the measured signals period.
PL
W artykule przedstawiony jest cyfrowy generator sygnałów sinusoidalnych, który wchodzić może w skład uniwersalnego modułu do samotestowania układów analogowo-cyfrowych (mixed-signal). Sygnał sinusoidalny okazuje się najbardziej złożonym sygnałem (z punktu widzenia jego kształtowania) w porównaniu z innymi sygnałami (np. trójkątnym, piłokształtnym, czy prostokątnym). Tradycyjnie generator sygnału sinusoidalnego zbudowany jest z układu sterowania i bloku pamięci, w której znajdują się dyskretne próbki 1/4 części okresu tego sygnału. Przedstawione w artykule podejście oparte jest na wykorzystaniu stochastycznego integratora, który jest podstawowym elementem generatora. Praca generatora sprawdzona została przy pomocy symulacji komputerowej.
EN
The article describes the digital generator of sinusoidal signals which can be a part of a universal module designed for a self-testing of mixed-signal systems. The sinusoidal signal appears to be the most complex (considering its construction) in comparison with the others (e.g. triangular, pentagonal, rectangular signals). A standard generator of a sinusoidal signal is built by a control unit and a block of memory. A memory contains discreet samples of 1/4 part of a period of a sinusoidal signal. The approach presented in the article is based on idea of a stochastic integrator- a fundamental constituent of a generator. The work of a generator was tested by a computer simulation.
9
Content available remote Anemometr z falą cieplną wymuszaną sygnałem sinusoidalnym
PL
Przedstawiono działanie systemu umożliwiającego pomiar prędkości gazu z wykorzystaniem anemometru falowego z sinusoidalnym sygnałem wymuszającym we włóknie elementu nadawczego. Omówiono także detekcję sygnału wyjściowego przy użyciu odpowiedniego czujnika. Opisano proces kształtowania fali cieplnej oraz metodykę analizy sygnałów. Przedstawiono przykładowe wyniki badań i analiz.
EN
The paper presents the operation of a system for measuring gas velocity. The system is based on a wave thermoanemometer with a sinusoid forcing signal in the wire of the sending element. Output signal detection by means of an appropriate sensor is also discussed. The process of thermal wave formation and the methodology of signal analysis are described. Examples of the results of experiments and analyses are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.