Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electric power generation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Theoretical and Experimental Analysis of Thermoelectric Power Generation
EN
This paper deals with thermoelectric technology. Selected new semi conductors with improved figures of merit are presented. Peltier modules are used to generate electric current through temperature difference. The paper indicates applications of thermoelectric modules, as interesting tools for various waste heat recovery. There are zero dimension equations describing the conditions of electric power generation including voltage and current with characteristics of the above parameters. The authors are also interested in the efficiency of electric current generation. The experimental stand, on going research and experimental measurements are described. The authors explore the resistance of the receiver placed in the electric circuit with thermoelectric elements. Finally, the experimental results are analyzed and theoretical conclusions made. Voltage generationof about 1.5 to 2.5 V was observed in the range of temperaturę difference ΔT from 65 to 85K. Measurements were taken from a bismuth telluride thermoelectric couple, which is traditionally used in cooling technology.
EN
The industrialization and the growth of the population are the first factors for which the consumption of electrical energy increases regularly, which implies an increase of the cost and a degradation of the natural environment, so we need to solve the technical and economic dispatching problems. This paper presents, for the first time, the basis of EVOA approach in economic dispatching problems (EDP).,This approach is proposed to solve the non-convex and non-continuous EDP., The effectiveness of the proposed method is examined and validated by carrying out extensive test systems using three, six and fifteen generating units. Numerical results show that the EVOA method has a good convergence property, The result shows that the proposed method can reliably handle complex objective optimization problems in strong and effective way the generation costs tested by the EVOA method are lower than other optimization algorithms reported in literature.
PL
W artykule zaprezentowano podstawy metody EVOA zastosowanej do rozwiązania problemu ekonomicznego rozsyłu energii EDP. Metoda stosowana jest do rozwiązania problemu nieciągłego EDP. Sprawdzono ją dla układów 3, 6 I 15 generatorów.
3
Content available remote Rozwój zasobów rozproszonych energii - desygnat pojęcia i problematyka krajowa
PL
Artykuł porusza aktualną problematykę rozproszonych zasobów energetycznych, traktując ją jako współdziałanie czterech obszarów, mianowicie użytkowania energii, jej magazynowania, reakcji strony popytowej oraz efektywności energetycznej. Przedstawiono oraz uporządkowano kwestie związane z definiowaniem pojęcia, rozszerzając jego desygnat. Opisano też korzyści i zagrożenia związane z rozwojem generacji rozproszonej. Poruszono również problematykę rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce.
EN
The paper presents current issues related to distributed energy resources which, according to the authors, should be seen as four interacting elements, and these are: use of energy, storage of energy, demand side response and energy efficiency. One sheds so more light on the very concept “distributed energy resources” by explaining its definition and pointing out its designations. The reader gets also familiarized with advantages and as well as threats attributed to the advancement of distributed generation. Finally, the authors discuss issues of distributed energy resources in the Polish power system.
4
Content available remote Odnawialne źródła energii – problemy i perspektywy rozwoju w Polsce
PL
Artykuł porusza zagadnienia związane z rozwojem energetyki odnawialnej w Polsce. Wychodząc od kwestii uwarunkowań prawnych, określonych na poziomie zarówno krajowym, jak i wspólnotowym, omawia kwestie techniczne, problematykę oceny zrównoważenia technologii i identyfikuje aspekty socjologiczne dotyczące wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Ponadto, artykuł analizuje system wsparcia inwestycji w źródła odnawialne oraz przedstawia preferowany zakres tematyczny aktualnych problemów do rozwiązania o charakterze naukowo-badawczym.
EN
The article deals with issues related to the development of renewable energy in Poland. Starting from the issues of the legal conditions at national and Community level, this paper discusses technical issues, sustainability assessment of technologies and also it identifies sociological aspects of the use of renewable energy sources. Moreover, the article analyses the support system for investments in renewable energy sources and presents selected topics on current problems to be solved in the field of science and research.
EN
A 20% decrease in CO2 emission is the principal goal formulated by European Union in the "3x20" package. As a result, development of windfarms, nuclear power plants and even small heat and power generating plants are expected in Poland. Electric power generation in windfarms and in nuclear power plants involves specific problems in the electric grid frequency control. Windfarm power generation requires a support from conventional power plants, when a nuclear power plant requires adequate structure for the control and adjustment purposes. A concept of mathematical model of so-called multi-machine power system, based on representative power plant mathematical models, has been presented in this paper. Such a model of electric grid is suggested for primary and secondary frequency control simulations, as well. The purpose is to investigate the influence of power generation structure on power system frequency control.
PL
Podstawowym celem pakietu „3x20" Unii Europejskiej jest zmniejszenie o 20% emisji dwutlenku węgla. Z tego powodu oczekuje się w Polsce rozwoju energetyki wiatrowej, podobnie jak energetyki jądrowej, a także mini elektrociepłowni. Elektrownie wiatrowe i jądrowe wnoszą specyficzne problemy w regulacji automatycznej częstotliwości systemu elektroenergetycznego. Farmy wiatrowe wymagają pod tym względem wspomagania przez elektrownie konwencjonalne; bloki jądrowe wymagają odpowiedniego dostosowania struktury i nastawień ich układów regulacji automatycznej. Przedstawiono koncepcję wielomaszynowego modelu matematycznego systemu elektroenergetycznego, opartą na modelach matematycznych tzw. reprezentatywnych turbozespołów i bloków. Taki uproszczony model matematyczny jest proponowany do symulacyjnych badań porównawczych regulacji automatycznej częstotliwości systemu elektroenergetycznego. Ich celem jest analiza wpływu struktury wytwarzania energii elektrycznej na regulację automatyczną częstotliwości systemu elektroenergetycznego.
PL
Artykuł opisuje powody szerokiego angażowania się Grupy TAURON w prace o charakterze naukowo-badawczym. Omawia przedsięwzięcia podejmowane przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) i tworzone w jego ramach Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (KIC) oraz przedstawia udział dotychczasowy i planowany TAURONU w realizacji zadań badawczych.
EN
The article describes the reasons of wide engagement of TAURUS Group in the works of scientifically-searching character. The article describes the ventures which undertakes the European Institute of lnnovation and Technology (EIT) and formation in its frame the Knowledge and lnnovation Communities (KIC). The article presents the participation of TAURON in scientifically-searching works realized now and projected in the future.
PL
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie sposobów oceny wystarczalności generacji w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE) w różnych perspektywach planistycznych oraz ocena zidentyfikowanych zagrożeń wystarczalności. Ocena taka jest ważnym zadaniem operacyjnym i planistycznym operatorów systemów przesyłowych w stosunku do systemów elektroenergetycznych, których pracą kierują. Wystarczalność generacji jest oceniana w różnych horyzontach czasowych od bieżącej perspektywy 15-minutowej, pozwalającej na optymalne, z punktu widzenia założonych kryteriów, pokrywanie bieżącego obciążenia systemu poprzez plany dobowe, miesięczne i roczne mające na celu ujawnienie dostatecznie wcześnie występujących w tym obszarze niezbilansowań oraz wprowadzenie efektywnych środków zaradczych. Autorzy twierdzą, że nie występują zagrożenia dla Planów koordynacyjnych rocznych na 2010-2012, natomiast wyniki dla raportu SAF 2010-2025 zależą od stopnia realizacji projektów zgłoszonych do OSP i od skali likwidacji mocy związanych z wejściem w życie nowych, ostrzejszych norm emisji SO2 i NOX. W latach 2016-2018 należy się liczyć z niezbilansowaniem KSE ze względu na wspomniane normy emisji. Autorzy przedstawili też propozycje poprawy wystarczalności generacji w Polsce, które zapobiegłyby scenariuszowi z RPA, gdzie zaniechania w inwestycjach w źródła wytwórcze doprowadziły do ograniczeń w dostawach energii elektrycznej.
EN
In the paper, a methodology of forecasting the Polish power system (KSE) balance as well as that of the ENTSO-E (www.entso-e.eu) System Adequacy Reports are presented. Analysis prepared on the basis of the Yearly Coordinated Plans for forthcoming 3-years period (2010-2012) has shown that no significant problems to balance the system are expected. However, the power balance for 2015-2025 strongly depends on the progress of works within new projects in the production sector notified to TSO (being out of scope of the TSO's influence) as well as on the level of decommissioning of the units related to the LCP Directive. if the positive scenario from the SAF report will be failed or delayed, there is a risk the Polish power system balance will become negative, especially for years 2016-2018 which are critical regarding the SO2 and NOX emission mentioned above. The case of the South Africa in 2008 where the low level of the investments in the production sector in connection with the demand growth resulted in the limitation of the electricity delivery is reported. Authors discussed the proposals to improve the system adequacy in Poland and suggested to prepare a more detailed adequacy analysis through 2020.
PL
Przedstawiono aktualny stan techniczny i postęp w technologii wytwarzania energii elektrycznej w Polsce i w Europie. Dokonano analizy czasu pracy urządzeń wytwórczych oraz omówiono perspektywy rozwoju nowych technologii w tym zakresie.
EN
The present state and technical progress in electric power generation technology in Poland and in Europe is presented. Durability of national large power units is analyzed and possible development of power sector in Poland up to the year 2020 is discussed along with the long term forecast of possible development
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.