Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1095

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 55 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 55 next fast forward last
PL
Kryzys energetyczny wywołany przez Rosję skłania do przyspieszenia działań na rzecz poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań w ciepłownictwie. Dzięki innowacjom, które powstają m.in. przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ciepłownictwo i energetyka podążają w kierunku gospodarki bezemisyjnej. Wyniki konkursów NCBR potwierdziły, że nasze ciepłownictwo dysponuje dostępem do technologii pozwalających na uzyskanie bezpieczeństwa energetycznego oraz niezależności od cen paliw kopalnych.
EN
The article adresses the analysis of different methods of meeting the demand for electricity from a global perspective. The paper also addresses the impact of energy consumption on sustainable development. Opportunities and challenges associated with energy generation from different sources are also being discussed. The energy crisis is being viewed from the perspective of the challenges and opportunities for modern science and technology especially from the perspective of increasing energy efficiency and decreasing the energy intensity of the economy.
PL
Artykuł dotyczy analizy różnych sposobów zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną z perspektywy globalnej. Artykuł dotyczy również wpływu zużycia energii na zrównoważony rozwój. Dyskutowane są również możliwości i wyzwania związane z wytwarzaniem energii z różnych źródeł. Kryzys energetyczny jest rozpatrywany przez pryzmat wyzwań i szans współczesnej nauki i techniki, zwłaszcza z perspektywy wzrostu efektywności energetycznej i zmniejszenia energochłonności gospodarki.
PL
Od dłuższego już czasu właściwie wszystkie gałęzie przemysłu, a także konsumenci zmagają się z trudną sytuacją w kraju, wysokimi cenami produktów i usług. Media „zalewają” nas kolejnymi informacjami na temat niespotykanego od 20 lat poziomu inflacji, wysokich cen energii i gazu. W dodatku nic nie wskazuje na to, aby sytuacja miała się szybko ustabilizować. Nie pozostaje to bez wpływu na branżę celulozowo-papierniczą oraz tektury i opakowań. Sytuacja na rynku papierniczym jest bardzo napięta. Branżę boleśnie dotykają coraz wyższe ceny energii, paliw, gazu i podstawowych surowców, takich jak drewno i masa celulozowa, które są niezbędne w procesie produkcji. Przekłada się to następnie na znaczący wzrost cen gotowych produktów, czyli papieru, począwszy od biurowego, przez gazetowy, opakowania i tekturę, a skończywszy na ręcznikach papierowych czy papierze toaletowym. Taki stan rzeczy coraz mocniej odbija się na konsumentach. Oprócz wzrostu cen, w ostatnim czasie zauważają oni w sklepach mocno ograniczoną ilość produktów papierniczych, takich jak np. chusteczki czy papier toaletowy, a niekiedy nawet zupełny ich brak na półkach. Przyczyn tak trudnej sytuacji na rynku jest kilka.
PL
Wodociągi Miasta Krakowa SA przystępują do realizacji kolejnego projektu z zakresu gospodarki energetycznej w oczyszczalni ścieków Płaszów. Projekt kompleksowo traktuje kwestie związane z wytwarzaniem, magazynowaniem i zagospodarowaniem biogazu oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła. Nastąpi dalsze zwiększenie produkcji energii z biogazu przez zastosowanie nowych modułów kogeneracyjnych.
PL
W 2020 r. Komisja Europejska (KE) ogłosiła strategię wodorową spójną z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu. Strategia zakłada ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych do produkcji energii i zastępowanie ich energią odnawialną (OZE), produkowaną głównie przez farmy wiatrowe oraz solarne. Sumaryczna moc uruchomionych instalacji fotowoltaicznych (PV) w Polsce w listopadzie 2021 r. osiągnęła wartość 7,1 GW. Obecnie największą elektrownią fotowoltaiczną w Polsce jest elektrownia o mocy 70 MW wybudowana przez ZE PAK w Brudzewie. Nadwyżki energii pochodzącej z OZE mogłyby zostać wykorzystane do produkcji tzw. zielonego wodoru. W publikacji przedstawiono wyniki analizy, której celem było określenie szacunkowych kosztów produkcji wodoru przez elektrolizer zasilany energią pochodzącą z farmy fotowoltaicznej (PV). W przeprowadzonej analizie założono, że wodór będzie produkowany przez elektrolizer PEM o mocy 2,5 MW. W związku z tym, że ilość produkowanej energii jest zmienna w czasie, to ilość produkowanego wodoru obliczono dla instalacji o mocy zmieniającej się w zakresie 7–11 MW. Zakres minimalny wielkości instalacji był tak dobrany, aby w czerwcu (najlepszym miesiącu dla fotowoltaiki w Polsce) elektrolizer mógł pracować z całą mocą. Natomiast górny zakres mocy instalacji, wynoszący 11 MW, został określony w taki sposób, aby elektrolizer pracował z maksymalną mocą od marca do października. Obliczenia wykazały, że instalacja o mocy 7 MW pozwoli wyprodukować około 1,34 mln mn 3 wodoru, podczas gdy instalacja o mocy 11 MW może wyprodukować około 1,7 mln mn 3 wodoru. W dalszej kolejności obliczono nakłady inwestycyjne dla wszystkich wariantów budowy instalacji fotowoltaicznej. Koszt budowy instalacji o mocy 7–11 MW zmieniał się w przedziale 34,4–44,7 mln zł. Natomiast roczne koszty operacyjne eksploatacji instalacji o mocy 7–11 MW zmieniały się w przedziale 1,19–1,4 mln zł. W dalszej kolejności obliczono koszt wyprodukowania 1 mn 3 wodoru, zakładając eksploatację całej instalacji przez 20 lat. Koszt produkcji 1 mn 3 wodoru uzyskano dzieląc sumę zdyskontowanych kosztów inwestycyjnych i operacyjnych, uzyskaną w okresie 20 lat, przez sumę zdyskontowanej ilości wyprodukowanego wodoru. Obliczenia wykazały, że optymalna instalacja PV dla elektrolizera o mocy 2,5 MW posiada moc 9 MW. Koszt produkcji wodoru obliczony dla instalacji PV o mocy 9 MW wyniósł 3,17 zł/mn 3.
EN
In 2020, the European Commission (EC) announced a hydrogen strategy consistent with the principles of the European Green Deal. The strategy assumes limiting the use of fossil fuels for energy production and replacing them with renewable energy (RES) produced mainly by wind and solar farms. The power of launched photovoltaic (PV) installations in Poland in November 2021 reached a total value of 7.1 GW. Currently, the largest photovoltaic power plant in Poland is the one built by ZE PAK in Brudzewo with a capacity of 70 MW. Surplus energy from RES could be used to produce “green” hydrogen. This publication presents the results of the analysis aimed at determining the estimated costs of hydrogen production by an electrolyser powered by energy from a photovoltaic (PV) farm. In the conducted analysis, it was assumed that hydrogen will be produced by the PEM electrolyser with a capacity of 2.5 MW. Since the amount of produced energy varies with time, the amount of produced hydrogen was calculated for installations with a capacity of 7–11 MW. The minimum installation size was selected so as to allow the electrolyser to operate at full capacity in June (the best month for photovoltaics in Poland). On the other hand, the upper power range of the installation, amounting to 11 MW, was defined in such a way so as to allow the electrolyser to operate at maximum power from March to October. Calculations have shown that the 7 MW installation will produce approximately 1.34 million mn 3 of hydrogen, while an 11 MW plant can produce about 1.7 million mn 3 of hydrogen. Subsequently, the investment outlays were calculated for all variants of building a photovoltaic installation. The cost of building the installation with a capacity of 7–11 MW varied in the range of PLN 34.4–44.7 million. On the other hand, the annual operating costs for the operation of installations with a capacity of 7–11 MW varied in the range of PLN 1.19–1.4 million. Subsequently, the cost of producing 1 mn 3 of hydrogen was calculated, assuming the operation of the entire installation for 20 years. The cost of producing 1 mn 3 of hydrogen was obtained by dividing the sum of discounted investment and operating costs obtained over a period of 20 years by the sum of the discounted amount of produced hydrogen. The calculations showed that the optimal size of the PV installation for a 2.5 MW electrolyser has a capacity of 9 MW. The cost of hydrogen production, calculated for a 9 MW PV installation, was PLN 3.17 mn3.
PL
Przedstawiono zmodyfikowaną propozycję wartościowania (ilościowego określenia) działania komór spalania turbinowych silników spalinowych z uwzględnieniem zachodzących w nich oddziaływań energetycznych. Propozycja ta uzupełnia i uściśla rozważania zawarte w publikacji [4]. Przedstawione rozważania bazują na fakcie, że w komorach spalania tego rodzaju silników spalinowych zachodzi przekształcanie energii chemicznej zawartej w dostarczonym do niej paliwie (ściślej – energii chemicznej zawartej w mieszaninie paliwowo-powietrznej powstałej w tej komorze) na energię wewnętrzną spalin i związaną z nią ich energię ciśnienia powstających podczas spalania paliwa. Ta forma przemiany energii została nazwana ciepłem (Q). Ciepło Q odniesione do jednostki czasu t spalania paliwa zostało nazwane strumieniem ciepła (Q). Przyjęto także, że w przestrzeniach między łopatkowych wirnika turbiny zachodzi proces zamiany części energii wewnętrznej spalin, ale tylko tej, którą jest energia kinetyczna ich cząstek będących w ruchu cieplnymi (czyli energia termiczna) i wynikającą z niej energię ciśnienia na energię kinetyczną ruchu obrotowego tegoż wirnika. Zwrócono uwagę, że proces ten może być nieprawidłowy, w przypadku niewłaściwego działania komory spalania. Działanie komory spalania turbinowego silnika spalinowego zostało w tym artykule zinterpretowane, jako przetwarzanie energii chemicznej spalanego paliwa na energię wewnętrzną powstających spalin w ustalonym czasie. Wartościowanie tak rozumianego działania komór spalania tego rodzaju silników spalinowych, zaproponowane w tym artykule, polega na określeniu ilościowym tego działania za pomocą wielkości fizycznej, którą cechuje wartość liczbowa z jednostka miary nazwana dżulosekundą [dżul x sekunda]. Do oceny procesu pogarszania się działania komór spalania dowolnego turbinowego silnika spalinowego zaproponowano podejście statystyczne, w którym zastosowano estymację przedziałową wartości oczekiwanej E(Qt) ciepła w chwili t oraz modele deterministyczny i probabilistyczny oceny działania komory spalania, przy czym do opracowania modelu probabilistycznego zastosowano jednorodny proces Poissona. Wspomniane ciepło jest interpretowane jako forma (sposób) przemiany w komorze spalania silnika energii chemicznej mieszaniny paliwowo-powietrznej na energię wewnętrzną i związanej z nią energię ciśnienia spalin uzyskaną podczas spalania w niej paliwa.
PL
Po agresji Rosji na Ukrainę rozwój energetyki rozproszonej powinien nabrać przyspieszenia. To najszybszy sposób na zbudowanie nowych mocy wytwórczych, które pozwolą ograniczyć zależność Polski od importowanych węglowodorów, a także szansa na zaangażowanie kapitału prywatnego, a docelowo również na zwiększenie odporności kraju na zewnętrzne wstrząsy. Artykuł zawiera postulat osadzenia rozwoju energetyki rozproszonej na czterech fundamentach, którymi są: rozwój regulacji, modernizacja i dostosowanie infrastruktury, inwestycje w postęp technologiczny oraz edukacja i wymiana doświadczeń. Energetyka rozproszona zasługuje na przyjęcie kompleksowej strategii rozwoju (jej propozycja została opracowana w ramach projektu Gospostrateg na potrzeby Ministerstwa Klimatu i Środowiska), a także na zmianę definicji. W artykule przedstawiono propozycję, by definiować ją w odniesieniu do kryteriów mniej technicznych niż ma to miejsce obecnie, a bardziej odzwierciedlić cel istnienia, na przykład dążenie do samobilansowania.
EN
After Russia’s aggression against Ukraine, the development of distributed energy should accelerate. This is the fastest way to build new generation capacities for the energy system, allowing to reduce Poland’s dependence on imported hydrocarbons, as well as an opportunity to engage private capital, but ultimately it allows to increase the country’s resilience against external shocks. The article contains a postulate to place the development of distributed energy on four foundations, which are: development of regulations, modernization and adaptation of infrastructure, investments in technological progress as well as education and exchange of experiences. Distributed energy deserves the adoption of a comprehensive development strategy (its proposal was developed as part of the Gospostrateg project for the needs of the Ministry of Climate and Environment), as well as a change of definition. The article proposes to define it in terms of less technical criteria than is currently the case, and to reflect the purpose of existence more, for example, the pursuit of self-balancing.
EN
The article provided a classification of scientific research relating to European Green Deal (EGD) issues to assess their compatibility with areas identified in the EGD strategy document and identify emerging future research directions. A systematic literature review was based on bibliometric analysis and focused on articles in Scopus and Web of Science databases. The systematic literature review aimed to identify, integrate and evaluate research on the selected topic based on clearly defined criteria. Research query included (TITLE-ABS-KEY (“EU” OR europ*) AND TITLE-ABS-KEY (“green deal”)) in the case of Scopus and TS = (“EU” OR europ*) AND “green deal”) in the case of Web of Science. In total, 641 publication records were qualified for analysis. The bibliometric analysis allowed identify-ing eight thematic clusters and linking them to the eight areas of the European Green Deal strategy. The bibliometric analysis enabled the identification of eight thematic areas of international research undertaken in relation to the European Green Deal. These cover a variety of topics from social sciences, engineering, agriculture, sciences and natural sciences. Clusters included: Energy, circular economy, industry, building, mobility, food, biodiversity and pollution.
PL
Celem artykułu jest próba klasyfikacji badań naukowych odnoszących się do problematyki Europejskiego Zielonego Ładu (EGD), ocena ich zgodności z obszarami wskazanymi w dokumencie strategicznym EGD oraz identyfikacja pojawiających się kierunków badań. Na potrzeby badań zastosowano systematyczny przegląd literatury, oparty na analizie bibliometrycznej publikacji zawartych w dwóch bazach Scopus i Web of Science. Celem systematycznego przeglądu literatury jest identyfikacja, integracja i ocena badań, dotyczących wybranej tematyki, na podstawie jasno zdefiniowanych kryteriów. Kryteria wyszukiwania uwzględniały [TITLE-ABS-KEY ( "EU" OR europ* ) AND TITLE-ABS-KEY ("green deal")] w przypadku bazy Scopus oraz TS = [("EU" OR europ*) AND ("green deal")] w odniesieniu do bazy Web of Science database. Na potrzeby analiza zakwalifikowano 641 rekordów publikacyjnych. Przeprowadzona analiza bibliometryczna pozwoliła na wyodrębnienie ośmiu klastrów tematycznych i powiązanie ich z ośmioma założeniami (elementami), na których opiera się European Green Deal. Analiza bibliometryczna pozwoliła na wyodrębnienie ośmiu obszarów tematycznych międzynarodowych badań podejmowanych w związku z Europejskim Zielonym Ładem. Obejmują one różnorodne zagadnienia z zakresu nauk społecznych, inżynierii, rolnictwa, nauk ścisłych i przyrodniczych. Klastry obejmowały: energia, gospodarka cyrkularna, przemysł, budownictwo, mobilność, żywność, różnorodność biologiczna i zanieczyszczenie środowiska.
PL
Wizja wdrożenia kolejnego etapu zielonej transformacji w postaci negocjowanego pakietu „fit for 55” budzi obawy przedstawicieli branży energetycznej i ciepłowniczej w Polsce. Obawy te związane są przede wszystkim ze skalą wyzwań inwestycyjnych i kosztami już ponoszonymi w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 czyli EU ETS. Inwazja Rosji na Ukrainę zrewidowała dotychczasowe kierunki polityki prowadzonej w ramach realizowanej transformacji w kierunku zmiany paliw kopalnych na odnawialne źródła energii z priorytetem gazu jako paliwa przejściowego. Najbardziej istotnym czynnikiem transformacji znów stała się efektywność, której istotnym wsparciem jest cyfryzacja zarządzania energią na każdym poziomie. Począwszy od minimalizacji wykorzystania energii pierwotnej na etapie wytwarzania, poprzez przesyłanie i wykorzystanie końcowe. Efektywność dzięki zastosowaniu cyfrowych modeli optymalizacji decyzji procesowych, których celem jest również optymalizacja ekonomiczna, powinna ograniczyć koszty na każdym etapie dostaw ciepła. W artykule przedstawiono przykłady wdrożenia modeli ekonometrycznych do programowania pracy sieci, które uzupełnione o elementy sztucznej inteligencji korzystającej z aktualizowanej bazy danych mogą mieć zastosowanie w rozmaitych sferach podejmowania decyzji procesowych i biznesowych. Cyfrowa analiza i system wczesnego ostrzegania wykorzystujący tę analizę poprawia efektywność pracy i komunikację. Przedsiębiorstwa ciepłownicze w dużej mierze odpowiedzialne za sukces „fit for 55” dysponują dziś dużą liczbą danych mierzonych w procesach wytwarzania i dostaw energii. Przy czym nie zawsze z tych zasobów w pełni korzystają. Tymczasem efektywna cyfryzacja, ukierunkowana na ograniczenie zużycia nośników energii pierwotnej, oznacza nie tylko sam pomiar i archiwizację danych, ale również analizę uzyskanych zbiorów danych ukierunkowaną na potrzeby modelowania procesu dostawy ciepła i sformułowania rekomendacji dla efektywnych decyzji.
EN
The vision of implementing the next stage of green transformation in the form of the negotiated package “fit for 55” raises concerns of representatives of the energy and heating industry in Poland. These concerns are mainly related to the scale of investment challenges and the costs already incurred under the CO2 emission allowance trading system, i.e. the EU ETS. Russia’s invasion of Ukraine has revised the current directions of the policy pursued as part of the transformation that is being carried out to switch from fossil fuels to renewable energy sources, with the priority of gas as a transitional fuel. Efficiency has again become the most important factor of transformation, which is significantly supported by the digitization of energy management at every level. Starting from minimizing the use of primary energy at the generation stage, through transmission and final consumption. Efficiency thanks to the use of digital tools of process decision optimization models, which also aim at economic optimization, should reduce energy costs throughout the entire life chain. The article presents examples of the implementation of econometric models for programming network operation, which, supplemented with elements of artificial intelligence using an updated database, can be used in various spheres of process and business decision-making. Digital analysis and an early warning system using this analysis improves the work efficiency and communication of the systems. Heating companies, largely responsible for the success of “fit for 55”, now have a lot of data measured in the processes of energy production and supply, but they do not always fully use these resources. Meanwhile, effective digitization, aimed at reducing energy consumption, does not mean the measurement and recording itself, but the purposeful analysis of the data set for modeling the process and formulating recommendations for the right decision.
EN
The trend of utilization of low-grade thermal energy gain huge attention due to increase in energy demand and depletion of conventional resources of energy. Low grade energy can be used in ORC-VCR cycle for refrigeration purpose. In the present work, to improve the performance a modified ORC-VCR cycle, recuperator and reheater are integrated in the cycle. The thermodynamic analysis of the modified system has been conducted with R600a, R600, R290 and R1270 as working fluids under various operating conditions viz. evaporator temperature, condenser temperature, boiler exit temperature. Different parameters evaluated to assess the performance are overall COP, mass flow rate per kW cooling capacity, expansion ratio and compression ratio. From the analysis, butane is found as a best choice for the modified ORC–VCR cycle. It was found that for the modified ORC-VCR cycle at boiler exit temperature of 90°C and condenser temperature 40°C has system COP of 0.5542 with butane, which is 7.1% and 18% higher than that of ORC-VCR cycle with recuperator and simple ORC-VCR cycle, respectively.
PL
Artykuł przedstawia analizę doboru źródła ciepła dla budynku jednorodzinnego w kontekście przepisów prawnych obowiązujących w Polsce. Analizę prowadzono dla kilku wybranych typów źródła ciepła w aspekcie ekologicznym i ekonomicznym. Badania obejmowały analizy prowadzone w programie Audytor OZC 6.6 Pro. Wyniki analiz pozwalają ocenić, który wariant źródła ciepła jest najkorzystniejszy w zależności od wymagań stawianych przez przepisy.
EN
The article presents an analysis of the selection of a heat source for a single-family building in the context of applicable regulations in Poland. The analysis was performed for selected types of heat sources in terms of ecology and economy. The research included analyzes performed in the Audytor OZC 6.6 Pro software. The results of the analyzes allow to assess which variant of the heat source selection is the most advantageous, depending on the requirements of the applicable legal regulations in Poland.
PL
Od wielu lat w światowej gospodarce rośnie zainteresowanie pozyskaniem paliw alternatywnych, w tym spełniających wymagania ekologiczne. Jednym z tych kierunków jest wykorzystanie energii zawartej w metanie. Metan z pokładów węgla jest bardzo wartościowym ekologicznym paliwem – o wartości opałowej ok. 50 MJ/kg, zaś z drugiej strony gazem cieplarnianym o potencjale cieplarnianym 23 - 28 razy wyższym od dwutlenku węgla. Metan ze złóż węglowych wydziela się zarówno w kopalniach czynnych jak i po ich likwidacji. Jednocześnie z likwidacją i zamykaniem kolejnych kopalń węgla kamiennego rośnie potencjał dotyczący możliwych do wykorzystania gospodarczego zasobów metanu. Z kolei wraz ze wzrostem świadomości następujących zmian klimatu, a co za tym idzie wprowadzenie polityki klimatycznej, metan z pokładów kopalń węgla stał się przedmiotem większego zainteresowania i gospodarczego wykorzystania. W niniejszym artykule przedstawiono studium przypadku zawierającego analizę stanu zasobów metanu, ich pozyskania i gospodarczego wykorzystania metanu dla produkcji ciepła i energii elektrycznej z likwidowanej kopalni Moszczenica przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. (SRK).
EN
For many years, the global economy has been increasingly interested in obtaining alternative fuels, including those meeting ecological requirements [1]. One of these directions is the use of the energy contained in methane. Coal seams methane is a very valuable ecological fuel - with a calorific value of approx. 50 MJ / kg, and on the other hand - a greenhouse gas with a greenhouse potential 23 - 28 times higher than carbon dioxide [2]. Methane from coal deposits is released both in active mines and after their liquidation [3]. At the same time as more mines are closed, the potential for discoverable methane resources from closed hard coal mines is growing. In turn, with the growing awareness of the following climate changes, and thus the introduction of climate policy, methane from goaf has become the subject of greater interest and economic use. This article presents a case study containing an analysis of the state of methane resources, their extraction and economic use of methane for the production of heat and electricity from the liquidated Moszczenica by Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. (SRK).
PL
Era węgla kamiennego przechodzi do historii. Przynajmniej w Unii Europejskiej, gdzie widać wyraźny spadek jego wydobycia. Wciąż są jednak kraje, gdzie węgiel jest głównym surowcem do produkcji energii.
PL
Zgodnie z szacunkami Komisji Europejskiej, do 2050 r. zapotrzebowanie na transport pasażerski wzrośnie o ponad 50%, a na transport towarowy o 80% w stosunku do 2013 r. Trend ten został chwilowo zahamowany przez pandemię, ale faktem jest, że dynamiczny rozwój transportu istotnie oddziałuje na życie ludzi. W związku z tym ważne jest wdrażanie zachęt oraz regulacji prawnych, które inicjowałyby rozwój niskoemisyjnych technologii z zastosowaniem OZE.
PL
Projekt „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.” trafił w styczniu br. do konsultacji publicznych. Określono w nim ambitne cele i działania w zakresie rozwoju wykorzystania technologii wodorowych w Polsce.
PL
Energia elektryczna, a w zasadzie jej cena staje się coraz większym wydatkiem w całkowitych kosztach ponoszonych przez przedsiębiorstwo. Aby minimalizować wydatki, firmy powinny dostrzec możliwość wykorzystania do tego OZE, a w szczególności elektrowni wiatrowych czy fotowoltaicznych.
PL
Sektor ciepłowniczy czekają w nadchodzących latach ogromne zmiany. Unia Europejska ma stać się neutralna klimatycznie do 2050 r., zaostrza też wymogi środowiskowe i klimatyczne na 2030 r.
PL
Największe elektrownie wodne wykorzystują do funkcjonowania wodę słodką płynącą w rzekach, na których zostały zlokalizowane. Potencjał wody w aspekcie generowania energii jest ogromny. Niestety, w przypadku Polski jest on bardzo marnie wykorzystywany.
PL
Biopaliwa powstają z przetwórstwa biomasy i są zaliczane do odnawialnych źródeł energii. Od roku 2000 można zaobserwować wyraźne zwiększanie produkcji biopaliw w przypadku ujęcia globalnego. W naszym kraju sytuacja jest daleka od ideału.
PL
Często podkreślane rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz ciepło wymaga podejmowania zdecydowanych działań w kontekście organizacji sposobów pozyskiwania tejże energii. Zgodnie z propagowaną wszem i wobec dywersyfikacją źródeł energii, należy wykorzystywać wszelkie możliwe i dostępne opcje. Jedną z nich jest typ energii odnawialnej pochodzącej z wnętrza Ziemi – chodzi w tym wypadku o energię geotermalną.
first rewind previous Strona / 55 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.