Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Specyfika społeczno-gospodarczej sytuacji Polski Wschodniej wymusza podjęcie kroków zmierzających ku poprawie konkurencyjności i efektywności tego obszaru na tle nie tylko samej Polski, ale również Unii Europejskiej jako całości. We wspomnianą tematykę dość szczególnie wpisuje się poziom transportu miejskiego w najbiedniejszych miastach wojewódzkich, gdyż - pomimo zrealizowanych do 2013 r. inwestycji - nadal wyraźnie widoczne są znaczne braki. Stąd opracowano niejako kontynuację Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, zastępując go Programem Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020. W ramach szeregu działań mających na celu wzrost i rozwój gospodarczy regionu podjęto konsekwentne działania w obszarze II Osi Priorytetowej Nowoczesna Infrastruktura Transportowa w myśl maksymalne go zwiększenia mobilności mieszkańców. W niniejszym artykule przedstawiono najważniejsze założenia programu.
EN
The specific nature of socio-economic situation of Eastern Poland areas enforces taking necessary steps towards development of competitiveness and effectiveness within this particular region not only in the reference to Poland itself, but also in regard to the European Union as a whole. The level of urban public transport in the poorest voivodship cities fits in perfectly within the issues mentioned above, since, despite the investments made by the year 2013, the considerable deficiencies are still clearly visible. Thus, The Eastern Poland Operational Programme 2014-2020 was developed as the continuation of the Operational Programme Development of Eastern Poland 2007-2013, nonetheless, the objectives of the former programme were reformulated and updated. Within the several ongoing activities aimed at development and economic growth of the region, sustained efforts within the Priority Axis II: Modern transport infrastructure were undertaken in order to maximize the mobility of the population. The aim of this article is to present the main features of the Eastern Poland Operational Programme 2014-2020.
PL
Lata 2014-2020 stanowią kolejny etap znaczącej poprawy stopnia rozwoju miasta Lublin. Na ten okres zaplanowane zostały konkretne kroki zmierzające ku polepszeniu jakości i poprawie efektywności zrównoważonego transportu miejskiego. W pierwszej kolejności działania te mają w znacznym stopniu obniżyć emisję spalin, a także wpłynąć pozytywnie na mobilność mieszkańców. W tym celu opracowano II Oś Priorytetową Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, realizowaną w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Niniejszy artykuł rozwija tematykę w zakresie planowanych działań.
EN
The 2014-2020 period constitutes a further phase of significant improvement in the scale of development of the Lublin city. The concrete steps aiming at improving the quality and effectiveness of sustainable urban public transport has been already planned for that period. The actions aimed at significant reduction of exhaust emissions level are to be taken in the first place, which should have positive impact on the mobility of the residents. For this purpose, the Priority Axis II Modem Transport Infrastructure implemented within the framework of the Eastern Poland Operational Programme 2014-2020 has been developed. This particular article refers to the implementation of the actions mentioned above.
PL
W ramach Działania „Zrównoważony transport miejski” (Działanie 2.1.) II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014–2020 objęte nim województwa złożyły 14 projektów inwestycji o łącznej wartości 2,1 mld zł; 1,5 mld zł to środki pochodzące z programu. W ramach programu przewidziane jest dofinansowanie kompleksowych projektów ekologicznych zintegrowanych sieci transportu miejskiego. Wsparcie obejmuje 5 województw Makroregionu Polski Wschodniej: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Projekty w ramach Działania 2.1. realizowane są w trybie pozakonkursowym. W trwającej perspektywie Rzeszów złożył 3 wnioski o dofinansowanie projektów. Ich główne założenia to: rozbudowa Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportu Miejskiego (RIST), utworzenie Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego (RCK), poszerzenie miejskiej floty autobusowej o pojazdy elektryczne.
EN
In the frame of Action 2.1. “Sustainable public transportation” of the II Priority Axis of the Eastern Poland 2014-2020 Operational Programme five viovodeships submitted 14 applications of investment projects of the total value of 2,1 billion PLN. The main aim of the Programme is to support complex projects of ecological integrated public transportation systems in the broad perspective of sustainable development. Three applications were submitted by the City of Rzeszów. The main aims of the projects are: the development of Intelligent Public Transportation System in Rzeszów, creation of the Communication Centre in Rzeszów as well as bus fleet modernization. The article refers to the characteristics of the projects in the context of current financial perspective of Eastern Poland Operational Programme.
PL
Istotnym czynnikiem kreowania nowoczesnego systemu transportowego Olsztyna był Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. W ramach III Osi Priorytetowej „ Wojewódzkie Ośrodki Wzrostu" dofinansowany został projekt „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie". Jego głównym założeniem było przywrócenie trakcji tramwajowej. Zrealizowano także zadania związane z rozwojem inteligentnych systemów transportowych oraz budową ciągów pieszych i buspasów. W artykule zaprezentowano najważniejsze efekty zrealizowanego projektu.
EN
Very important factor of creating modem transportation system in Olsztyn was the Operation Project: Development of Eastern Poland In the years of 2007-2013. In the frame of the Third Axis of Priority „Regional Growth Hubs’ City of Olsztyn received the subsidy for the project „Modernization and Development of integrated public transportation system in Olsztyn". The main purpose of the project was restoration of the railway traction. Project implementation also covered the tasks related to intelligent transportation systems as well as pedestrian and bus passes building. This article presents the most important results of Project implementation.
PL
W latach 2007-2013 nastąpił znaczny rozwój infrastruktury komunikacyjnej miasta Kielce. Zostały wówczas zainicjowane działania mające na celu poprawę jakości i sprawności transportu miejskiego. Działania te stanowiły nadrzędny cel wdrażanego projektu „Rozwój Systemu Komunikacji Publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitarnym”. Program ten realizowany w ramach III Osi Priorytetowej „Wojewódzkie Ośrodki Wzrostu”, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 wydatnie przyczynił się do poprawy funkcjonowania komunikacji publicznej stolicy województwa świętokrzyskiego. Eskalacja usług w lokalnym transporcie zbiorowym to również efektywniejsza obsługa intensywnie urbanizujących się obszarów miasta i rejonów przyległych. Celem artykułu jest zaprezentowanie istotnych dokonań poszczególnych etapów programu.
EN
In the years of 2007-2013 we could observe notable development of communication infrastructure in Kielce. There were new initiatives started in order to improve the quality and efficiency of the city transport. Those were also the main purposes of the project “Development of the System of Public Transport in the Kielce Metropolitan Area”. Project where implementing in the frame of the third Priority Axis “Province Centers of Growth” within the Eastern Europe Development Operation Program 2007-2013 and had a great impact in improving the functioning of public transport in the main city of the Świetokrzyskie region. This article presents important achievements of each stages of the project implementation.
PL
Miasto Białystok w dobie intensywnego rozwoju w latach 2007-2013 osiągnęło zamierzony cel. Za sprawą Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, a konkretnie Programu „Poprawa jakości funkcjonowania sytemu transportu publicznego miasta Białegostoku”, udało się w znacznym stopniu podnieść rangę białostockiego miejskiego transportu zbiorowego. Wzrost atrakcyjności tejże komunikacji spowodował dużą zmianę zarówno w jakości korzystania, jak i w sposobie postrzegania przez potencjalnych pasażerów. Dowodem jest istotny wzrost ich liczebności w wyniku poczynionych inwestycji. Niniejszy artykuł przedstawia kluczowe osiągnięcia poszczególnych etapów programu.
EN
The city of Białystok in the era of intensive development in the years 2007-2013 has reached the intended target. Through the Operational Programme Development o f Eastern Poland, and concretely Programme „Improving the quality of functioning the system of public transport Białystok City” managed to significantly raise the profile of the Białystok urban public transport. Increase the attractiveness of that communication resulted in a large change in the quality of both the use and the perception by potential passengers. It evidenced by a significant increase in their numbers as a result of the investments made. This article presents the key achievement of the various stages of the program.
PL
Lata 2007-2013 stanowią kluczowy okres w dynamicznym rozwoju miasta Lublin. Zostały wówczas podjęte efektywne działania zmierzające do poprawy jakości jak i efektywności miejskiego transportu, a co za tym idzie również polepszenia mobilności mieszkańców. Szczególnie ważny w tym aspekcie okazał się Program „ Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”, realizowany w ramach III Osi Priorytetowej „Wojewódzkie Ośrodki Wzrostu”, w płaszczyźnie Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Niniejszy artykuł zawiera ocenę najistotniejszych osiągnięć programu.
EN
Years 2007-2013 are a key period in dynamic development of Lublin city. Then were taken effective actions leading to improve quality and also effectiveness urban transport, and what comes with it, also improve residents mobility. Particularly important in this aspect turn out the program „Integrated System of Urban Public Transport in Lublin”, realized as part of 3rd Priority Axis „The Regional Centers of Growth”, in the level of Operation Program of Eastern Poland Development 2007-2013, co-financed by the European Regional Development Fund. This article contains the most important achievements of the program.
PL
W latach 2007-2013 podjęte zostały intensywne działania zmierzające do wyrównywania dysproporcji w rozwoju regionów. Szczególne znaczenie w tym okresie miał Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW), współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umożliwił on realizację projektów pozwalających na rozwój najbiedniejszych regionów – województw zlokalizowanych we wschodniej części Polski. W ramach Priorytetu III tego programu prowadzono działania mające na celu poprawę jakości funkcji metropolitarnych miast wojewódzkich, zwiększając tym samym mobilność mieszkańców. W niniejszym artykule przedstawiono najważniejsze osiągnięcia programu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.