Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents a study of the impact of oil mineral-based and synthetic-based oils on the efficiency of the single stage cycloidal gear. Experimental studies were carried out for different loads and input speeds of the gears. The reference levels were the results of theoretical calculations of efficiency of the cycloidal gear obtained at the corresponding values of loads and input speeds as in the experiment.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu zastosowanego środka smarującego na bazie mineralnej i syntetycznej na sprawność jednostopniowej przekładni cykloidalnej. Przeprowadzono badania eksperymentalne dla różnych wartości obciążeń i prędkości przekładni. Referencyjnym poziomem odniesienia był wynik sprawności teoretycznej obliczony dla przekładni cykloidalnej przy odpowiadającej każdorazowo wartości obciążenia i prędkości z eksperymentu.
2
PL
W artykule zawarto obliczenia sprawności teoretycznej jednostopniowej przekładni cykloidalnej, które następnie zostały poddane weryfikacji podczas badań stanowiskowych dla różnych obciążeń i prędkości przekładni. Referencyjnym poziomem odniesienia był wynik sprawności teoretycznej obliczony dla przekładni cykloidalnej przy odpowiadającym z badań obciążeniu i prędkości. Obiektem badań była przekładnia cykloidalna o konstrukcji opracowanej przez autorów poniższego artykułu.
EN
The article presents a theoretical efficiency calculation of a one stage cycloidal gearbox and its experimental verification on the testing bench. A comparison of experimental and theoretical results for different values of the velocity on load is presented in the manuscript. Tested cycloidal gearbox was designed calculated and experimentally verified by authors of the article.
EN
In the paper, the measurement of the marine diesel engine crankshaft residual stresses is presented. The hole drilling strain gauge was chosen because of its simplicity and low cost. Moreover, deflection calculation was made for the load corresponding to its weight and the concentrated force in the chosen bearing conditions. Deflection of the journal and bending rigidity under the concentrated force was calculated as well. In that case, the crankshaft was supported in the neighbouring crank journals. The reduced stresses were calculated according to the Huber – Mises hypothesis. The residual stresses were measured in the marine diesel engine crankshaft type 12V38 after the finishing, with the hole-drilling method. It was found that the residual stresses reach the maximal value of 86 MPa, but for 50% of measuring points, the residual stresses did not exceed the value of 20 MPa. The squeezing stresses were found to be dominant. The measurement results provided important data for further consideration, especially for the correction of the bending deformation of the produced crankshaft.
PL
Złożoność konstrukcji przekładni cykloidalnych wymaga stosowania podczas ich eksploatacji nie tylko odpowiedniej ilości środka smarnego lecz również o odpowiednich właściwościach. W artykule przedstawiono analizę wpływu ilości zastosowanych środków smarujących na bazie mineralnej oraz syntetycznej na ich temperaturę oraz na sprawność dla prototypowej przekładni cykloidalnej.
EN
Cyclo gear design requires the use of an appropriate amount of lubricant, and the respective properties. The article presents an analysis of the impact of the amount of used lubricant: mineral oil and synthetic oil, on its temperature and the efficiency of the prototype Cyclo gear.
PL
Eksperymentalne wyznaczenie częstości drgań własnych przeprowadzono dla stanowiska do badań przekładni cykloidalnej. Badania przeprowadzono dla każdego głównego kierunku: X,Y,Z. Otrzymane wartości zestawiono z wynikami obliczeń teoretycznych. W ramach tych badań przeprowadzono również eksperyment polegający na dociążeniu stanowiska badawczego i ponownym wyznaczeniu częstości drgań własnych a otrzymany wynik porównano z wartością wyznaczoną dla stanowiska niedociążonego.
EN
Experimental determination of the frequency of vibration were conducted for test bench of cyclo reducer. The tests were performed for each main direction: X, Y, Z). The experimental values were compared with the results of theoretical calculations. The studies were also conducted an additional load test bench and determination of the frequency of vibration and the result was compared with the value determined for the position without loaded.
PL
Aktualnie najnowsza generacja obrabiarek CNC umożliwia produkcję przekładni cykloidalnych wymagających bardzo wysokiej dokładności wykonania poszczególnych jej elementów. Przekładnie te cechuje wyższa sprawność i niezawodność oraz niższa energochłonność w porównaniu z rozpowszechnionymi ciężkimi, hałaśliwymi i przestarzałymi technologicznie przekładniami zębatymi o zarysie ewolwentowym. Jednym z najważniejszych podzespołów przekładni cykloidalnej jest koło obiegowe. W programie MATHCAD, zostały wykonane obliczenia koła obiegowego uwzględniające równania zarysu epicykloidalnego, warunki geometryczne, korektę zarysu zębów, współczynniki doświadczalne i wartości nacisków powierzchniowych. Przy założeniu tej samej geometrii koła obiegowego i konfiguracji warunków brzegowych wykonano obliczenia MES. W niniejszej pracy przedstawiono: - autorski sposób weryfikowania wyników obliczeń obciążeń działających na koło obiegowe, - rozkład naprężeń zredukowanych i wartości odkształceń pojedynczego koła obiegowego, - obliczenia trwałości zmęczeniowej koła obiegowego. Obliczenia obciążeń oraz naprężeń i odkształceń wykonano metodą elementów skończonych z wykorzystaniem oprogramowania Autodesk Symulation Mechanical v.2015 (ASM2015).
EN
Currently, the latest generation CNC machine allows to produce cycloid gear requiring very high accuracy of its individual components. These gears are characterized by higher efficiency and reliability, and lower energy consumption compared with widespread heavy, noisy and outdated tech gear of involute curve. One of the most important components of cyclo gear are epicycloidal discs. In Mathcad script was done epicycloidal disc calculations take into account equations of outline epicycloidal disc, geometric conditions, correction outline of teeth, experimental coefficients and values of surface pressure. Assuming the same geometry cycloidal disc and boundary conditions configuration were performed FEM calculations. In this paper are: - an original way to verify the results of the calculation of loads acting on epicycloidal disc, - reduced stress distribution and deformation of a single epicycloidal disc, - calculation of the fatigue life of epicycloidal disc. Calculation load, stress and strain were made by finite element method using Autodesk Mechanical Symulation v.2015 (ASM2015).
PL
Proces wiercenia głębokich otworów charakteryzuje się, z dynamicznego punktu widzenia, szerokim zakresem zmienności sztywności układu rura wiertarska – głowica wiertarska – element obrabiany i szerokim zakresem zmiany masy elementu obrabianego. Powoduje to zmiany, w procesie wiercenia głębokich otworów, indywidualności dynamicznej wyrażonej w częstotliwościach drgań własnych podstawowych i pobocznych. Zmiany takie uniemożliwiają skuteczne działanie dynamicznych eliminatorów drgań. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki analiz modalnych układu głowica wiertarska – rura wiertarska – wał oraz analiz modalnych wymienionych elementów składowych tego układu. Uwzględniono zmianę odległości podpór układu podczas wiercenie, zmianę masy i sztywności wierconego wału. Wykonane w niniejszej pracy analizy numeryczne stanowią wstępną ocenę do opracowania nowych sposobów tłumienia drgań podczas wiercenia głębokich otworów.
EN
The deep hole drilling process is characterized from a dynamic point of view, a wide range of variation of the stiffness of the pipe drilling - drilling head - the element and a wide range change of the element mass. This causes a change in the process of deep holes drilling, dynamic individuality expressed in primary and secondary frequency of vibrations. This paper presents the results of modal analysis of the drilling head - Drill pipe - shaft and modal analysis mentioned components of the system. Takes into account the change of distance support system during drilling, change in weight and stiffness of the drill shaft. Such modifications prevent the effective effect the dynamic vibration eliminators. Identifiable cause intensified vibration and proposes ways to reduce them. Performed in the present work numerical analysis are an initial assessment to develop ways to damp vibrations during deep holes drilling.
PL
Obiektem badań był wielkogabarytowy, monolityczny wał korbowy po operacjach obróbki cieplej i wstępnej obróbki mechanicznej. Cykl pomiarowy realizowany był elektrostykową sondą radiową przez program zainstalowany na specjalizowanej tokarko-frezarce.Na podstaw wyników pomiarów i wg PN -EN ISO 1101 określono, czy odchyłki kształtu: okrągłości, prostoliniowości i walcowości badanego wału korbowego mieszczą się w polu tolerancji określonej dokumentacji technologicznej.
EN
The test object was a large-size monolithic crankshaft after heat treatment and pre-machining operations. The measuring cycle was carried out by means of radio-touch probe using a program on a specialized turning lathe machine. Based on the results of measurements and PN-EN ISO1101specifiedthatdeviations of shape: roundness, straightness and cylindricity crank shaf tare within the specified tolerance field of technological documentation
PL
Artykuł zatytułowany "Wpływ naprężeń własnych na geometryczne inperfekcje wału korbowego w trakcie procesu obróbki mechanicznej" podzielony został na dwie części: część pierwsza (teoretyczna) przedstawia podstawy numerycznej symulacji procesu obróbki mechanicznej druga natomiast przedstawia wyniki numerycznej symulacji. Proces toczenia został zasymulowany w programie MSC MARC z wykorzystaniem modułu Machining. Przedstawiono w nim między innymi wpływ niesymetrycznego usuwania wierzchniej warstwy materiału. Dane wejściowe dla procesu numerycznej symulacji zostały otrzymane z pomiarów dokonanych na gotowym elemencie.
EN
The paper titled "The influence of residual stress on the geometric imperfections of the crankshaft during the process of machining" is divided into two parts: the first part (theoretical) presents the background of the machining process numerical simulations and the other one presents the results of the numerical simulations. Turning modeling is performed with use the MSC. MARC FEM software with the machining module. The influence of the unsymmetrical material removing to the deflection of the element is presented. The input data have been collected from experimental measurements taken on the finished element.
PL
Artykuł zatytułowany "Wpływ naprężeń własnych na geometryczne inperfekcje wału korbowego w trakcie procesu obróbki mechanicznej" podzielony został na dwie części: część pierwsza (teoretyczna) przedstawia podstawy numerycznej symulacji procesu obróbki mechanicznej druga natomiast przedstawia wynika numerycznej symulacji. Proces toczenia został zasymulowany w programie MSC MARC z wykorzystaniem modułu Machining. Przedstawiono w nim między innymi wpływ niesymetrycznego usuwania wierzchniej warstwy materiału. Dane wejściowe dla procesu numerycznej symulacji zostały otrzymane z pomiarów dokonanych na gotowym elemencie.
EN
The paper titled "The influence of residual stress on the geometric imperfections of the crankshaft during the process of machining" is divided into two parts: the first part (theoretical) presents the background of the machining process numerical simulations and the other one presents the results of the numerical simulations. Turning modeling is performed with use the MSC. MARC FEM software with the machining module. The influence of the unsymmetrical material removing to the deflection of the element is presented. To input data have been collected from experimental measurements taken on the finished element.
11
Content available remote Identyfikacja obciążenia udarowego
PL
W pracy została przedstawiona kontynuacja metody detekcji obciążania bazująca na pomiarach odkształceń konstrukcji (połączonej z efektami nieliniowymi, dla lokalnych zniszczeń konstrukcji), zaprezentowanej w [10]. System inteligentnych sensorów rejestrujących rozwój historii obciążenia oraz towarzyszący mu rozwój zniszczenia (plastyczne płynięcie, wyboczenie i/lub kruche pękanie), może odgrywać rolę czarnej skrzynki "black box" pozwalającej na diagnostykę przyczyn wypadku.
EN
Further development of methodology for identification of load's scenario formulated in Ref. 10 (including nonlinear effects due to local damages), causing measured structural deformations is presented. The inteIligent sensor system monitoring load scenario and the corresponding damage (plastic yield, buckling and/or brittle crack) development can play the role of a black box allowing an after-accident-diagnosis.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.