Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Intensywny rozwój różnych technik pomiaru topografii powierzchni pozwala na przewidywanie właściwości funkcjonalnych powierzchni oraz ocenę jej jakości. Na wyniki oceny parametrów chropowatości duży wpływ ma strategia ich pomiaru. W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących pomiarów wybranych parametrów chropowatości 2D i 3D. Badano wpływ trzech różnych filtrów oraz dwu wartości odcinka elementarnego (cut-off) na cztery parametry chropowatości Rt, Ra, Rmr, Rsm oraz ich odpowiedniki 3D. Pomiary wykonano na wzorcach chropowatości po obróbce toczeniem i szlifowaniem.
EN
An intensive development of various surface topography measuring surface techniques allows the prediction of the functional attributes of the surface and also evaluation of its quality. The results of the evaluation of surface roughness is highly influenced by their measurement strategy. The article presents some results of studies the selected roughness parameters measurement 2D and 3D. The was examined the effect of three different filters and two values cut-off to four roughness parameters Rt, Ra, Rmr , Rsm and their 3D counterparts. Measurements were conducted on roughness patterns after turning and grinding processes.
2
Content available remote Strategie pomiaru wybranych wielkości geometrycznych elementów łożysk tocznych
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów promieni oraz rozstawień elementów łożysk tocznych. Przez pomiar wzorców określono, jaki wpływ na wyniki pomiarów promieni i rozstawień elementów tocznych oraz ich dokładność mają wybrane elementy strategii pomiaru. Wyniki badań wskazują, że możliwy jest dokładny pomiar promienia na wycinku kuli o kącie opasania nie mniejszym niż ok. 35 stopni.
EN
Demonstrated are the results of measurements to radii and pitches of the rolling components. With reference to measurements of the standards, elements of the measuring process were identified for the most significant influence on the results and accuracy of measurement of radii and pitches of rolling components. The results indicate that acceptable accuracy can be achieved on the ball segments of an angle 35 degrees at the minimum.
PL
Nowoczesne systemy pomiarowe spełniają wymagania sterowanego pomiaru i dają możliwość komputerowej analizy uzyskanych wyników jak również opracowania strategii pomiaru przed jego przeprowadzeniem.. Ma to na celu zapewnienie optymalności wyników ze względu na dokładność i niepewność pomiarów. Przeprowadzono analizę wpływu różnych elementów strategii pomiarów na wynik pomiaru odchyłek okrągłości oraz podjęto próbę weryfikacji doświadczalnej. Wyniki badań potwierdziły możliwość kształtowania dokładności wyznaczania odchyłki kształtu poprzez odpowiedni dobór elementów strategii pomiarów.
EN
To the deviation measurements of the machine part shape most frequently modern measuring systems are used. They perform the controllable measurement needs and they give the reliability of computer analysis of measurement results obtained. Hence, very important is elaboration of a measurement strategy before its investigation in such a way, to achieve optimum conditions of guaranted results. One criterion of the optimum condition concerns the precision and uncertainty of measurements. Others concern the application of the best fitting criterion (reference feature), the spacing of measurement points, its quantity, the application of wave filter, the measurement terminal, its diameter, and the influence of measurement mandrels configuration on the result of roundness deviations. The analysis results were confronted with experimental verification. Basing on the tests the possibility of precision formation determination of shape deviation through appropriate selection of measurement strategy elements were confirmed.
PL
Przeanalizowano możliwość zastosowania sondy przedmiotowej na obrabiarkach CNC do pomiarów wybranych wymiarów liniowych detali w trakcie procesu obróbkowego a także po jego zakończeniu. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość wykonywania pomiarów bez zmiany zamocowania przedmiotu obrabianego. Wadą natomiast jest wpływ czynników związanych z przebiegiem procesu skrawania na dokładność wykonywanych pomiarów. Przeprowadzono badania porównawcze wyników pomiarów uzyskanych na pionowym centrum obróbkowym FV580A za pomocą sondy przedmiotowej MP10 z pomiarami tych samych wymiarów na współrzędnościowej maszynie pomiarowej VISTA. Wyniki tych pomiarów wykazują pewne rozbieżności i zależą one od mierzonego wymiaru. Dokładna ich analiza pozwala stwierdzić, że zastosowanie sondy MP10 do kontroli przebiegu procesu obróbki jest zasadne ze względu na potrzeby szybkiego diagnozowania wymiaru obrabianego przedmiotu i może być również alternatywą dla pomiarów wykonywanych na maszynach współrzędnościowych.
EN
The possibility of application of objective sound on CNC metal working machines to selected linear details measurement in the course of tooling process and also after is ending has been analysed. The advantage of this solution is the possibility of measurements execution without attaching change of treatment object. However, the fault of mentioned above solution is the influence of connected factors with the course of cutting on the precision of the measurements executed. The comparative studies of measurement results obtained on the FV580A vertical machining centre by means of MP10 objective sound with measurements of the same dimensions on the VISTA coordinates measuring machine have been executed. The results of this measurements show some divergences and they depend from the measured dimension. Their precise analysis permits to state that the application of MP10 sound to the checking of process course of tooling is legitimate with respect on the needs of rapid diagnostic of the treatment object dimension and can be also of the alternative for the measurements executed on the coordinates machines.
PL
W pracy przedstawiono analizę błędów występujących przy pomiarze wymiarów geometrycznych z zastosowaniem toru pomiarowego złożonego z mikroskopu stereoskopowego, kamery i komputerowego programu analizy obrazu "MicroScan". Wyznaczenie błędów oparto na pomiarach porównawczych końcowych wzorców długości i kąta. Przeprowadzono analizę źródeł błędów w wykorzystywanym torze pomiarowym. Uzyskane wyniki posłużyły do wyznaczania zależności błędu pomiaru od stopnia powiększenia. Wyniki badań pozwolą na ocenę wiarygodności i przydatności prezentowanego toru pomiarowego w określonych zastosowaniach, np do pomiaru wymiarów geometrycznych części maszyn.
EN
In this paper we present an estimation of measuring error with using a computer picture analysis. This meter circuit contains stereoscopic microscope, digital camera and computer system. We used the computer program "MicroScan" in this testing. A determining of this error we supported on the comparative measurement of length and angle measurement standards. The results of our test were the base for determine of these errors. The magnification of microscope in our measurement was changed. We state, as a result of our work, that the computer picture analysis con be used in length and angle measurement.
6
Content available remote Friction and wear processes modification on ion implanted steel
EN
Comparative studies of implanted and non-implanted specimens are carried out as model experiments at the test stand according to different testing methods. Tested specimens were produced of 15 HGM steel and were implanted with a nitrogen dose of 2x1017 ions/cm2 with 120 keV. The results of the study indicate that nitrogen ion implantation of the 15 HGM steel improves the friction coefficient ans wear intensity.
PL
Przedstawiono porównawcze badania implantowanych i nieimplantowanych próbek na modelowych stanowiskach badawczych wykorzystując różne rodzaje testów. Badane próbki wykonano ze stali 15 HGM i implantowano azotem dawką 2x1017 j/cm2 z energią 120 keV. Wyniki badań pokazują, że implantacja jonami azotu stali 15 HGM wpływa korzystnie na współczynnik tarcia oraz intensywność zużycia.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.