Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu zużycia powierzchni przyłożenia (wskaźnik VBB) na składowe siły całkowitej oraz rozkład nacisków na ostrzu podczas toczenia ortogonalnego. Dane eksperymentalne uzyskano, mierząc składowe siły całkowitej siłomierzem tensometrycznym oraz przez rejestrację wartości reakcji ostrza w modelu MES procesu formowania wióra. Badania eksperymentalne posłużyły do walidacji modeli numerycznych przygotowanych w programie ABAQUS. Określone pasmo zużycia zostało zamodelowane geometrycznie na powierzchni przyłożenia, a wpływ tego zużycia został oceniony w niezależnych symulacjach. Model numeryczny formowania wióra wykorzystuje równanie konstytutywne Johnsona-Cooka do opisu wartości i rozkładu naprężeń w przedmiocie obrabianym, a ostrze z zamodelowanym zużyciem zostało opisane jako ciało idealnie sztywne. Mechanikę procesu skrawania przedstawiono, odwołując się do modelu Merchanta skrawania ortogonalnego, nanosząc wykreślnie wektory przyrostu składowych siły całkowitej obliczone MES na tle zamodelowanego konturu strefy skrawania. Wyniki pomiarów i symulacji wskazują, że wzrost zużycia określony wskaźnikiem VBB wpływa bezpośrednio na wzrost składowych siły całkowitej.
EN
In this paper an analysis of influence of flank wear (VBB index) on total force components and pressure distribution in orthogonal cutting is presented. The experimental results were obtained based on the measurement of total force components using force gauge and values of reaction of the blade in the finite element model of the chip formation process. The experimental investigations were used in validation of the numerical models prepared in ABAQUS program. The determined range of wear has been modeled on the flank and their influence has been assessed by independent simulations. The numerical models of chip formation utilized Johnson-Cook equation to calculate the value and stress distribution in the workpiece. The blade with modeled wear was assumed as a rigid body. The mechanics of cutting process is presented based on the Merchant model of orthogonal cutting. The vectors of increments of total force components determined by FEM were geometrically drawn up to scale on cutting zone stress contour plot. The results indicated that increasing of wear described by VBB index has a direct effect on increasing of components of total force.
EN
This paper presents analysis of flank wear influence on forces in orthogonal turning of 42CrMo4 steel and evaluates capacity of finite element model to provide such force values. Data about magnitude of feed and cutting force were obtained from measurements with force tensiometer in experimental test as well as from finite element analysis of chip formation process in ABAQUS/Explicit software. For studies an insert with complex rake face was selected and flank wear was simulated by grinding operation on its flank face. The aim of grinding inset surface was to obtain even flat wear along cutting edge, which after the measurement could be modeled with CAD program and applied in FE analysis for selected range of wear width. By comparing both sets of force values as function of flank wear in given cutting conditions FEA model was validated and it was established that it can be applied to analyze other physical aspects of machining. Force analysis found that progression of wear causes increase in cutting force magnitude and steep boost to feed force magnitude. Analysis of Fc/Ff force ratio revealed that flank wear has significant impact on resultant force in orthogonal cutting and magnitude of this force components in cutting and feed direction. Surge in force values can result in transfer of substantial loads to machine-tool interface.
PL
Problematyka zarządzania zasobami ludzkimi organizacji, zarówno w ujęciu teoriopoznawczym, jak i instrumentalnym, bywa z reguły analizowana w kontekście wielowymiarowym. Zróżnicowane podejście do identyfikacji systemu zarządzania zasobami ludzkimi, zdaniem H. Bienioka, obejmuje trzy podstawowe aspekty analizy, tzn.: aspekt procesowy, ilustrujący przebieg (etapy, elementy, podsystemy) procesu zarządzania zasobami ludzkimi; aspekt funkcjonalny, ukazujący przynajmniej cztery główne funkcje zarządzania, do których należą: planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie; aspekt narzędziowy, uwzględniający takie obszary działań w zarządzaniu zasobami ludzkimi jak: kształtowanie polityki personalnej (kadrowej), controlling personalny, koszty pracy. W prezentowanej publikacji ukazano istotę funkcjonalnego podejścia do systemu zarządzania zasobami ludzkimi, odwołując się do prakseologicznej wykładni działania zorganizowanego. Z uwagi na tematykę niniejszego opracowania analizą objęto procedury personalne realizowane w ramach czterech klasycznych funkcji zarządzania, zaliczając do nich: planowanie zasobów ludzkich, organizowanie i alokację zasobów ludzkich, motywowanie personelu, kontrolowanie i ocenianie pracowników.
EN
The problems human resources management organization, both in terms of epistemological as well as instrumental, sometimes generally analyzed in the context of a multi-dimensional. Differentiated approach to the identification of human resources management system, according to H. Bieniok, includes three basic aspects of the analysis: aspect of the process, illustrating the process (steps, elements, subsystems) of the process of human resource management; functional aspect, showing at least four main management functions, which include: planning, organizing, motivating and controlling; aspect of utility covering such areas of action in human resources management as: shaping the personnel policy (human resources), controlling personnel, labor costs. In the present publication it is shown a functional approach to human resources management system, referring to the praxeological interpretation activities organized. Because of the subject of this study included analysis procedures personal implemented within four classic management functions including among them: human resource planning; organizing and allocation of human resources; motivating personnel; controlling and evaluating employees.
4
PL
Przedstawiono wyniki badań toczenia zahartowanej laserowo stali 100Cr6 z użyciem ostrzy skrawających wykonanych z azotku boru (PCBN) oraz ceramiki mieszanej Al2O3 + TiC. Dokonano oceny mikrostruktury i mikrotwardości warstwy wierzchniej (WW). Omówiono czynniki wpływające na grubość białej warstwy oraz rozkład mikrotwardości WW.
EN
The research results regarding turning of laser hardened 100Cr6 steel, with the application of cubic boron nitride (PCBN) and mixed ceramics Al2O3 + TiC tools were presented. The evaluation of surface’s layer microstructure and microhardness was carried out. The factors influencing the thickness of white layer and microhardness distribution of surface layer werepresented.
PL
W prezentowanej publikacji podjęto próbę ukazania pedagogicznych aspektów głównych założeń teorii zarządzania zasobami ludzkimi oraz przeanalizowania na ich tle klasycznych koncepcji kierowania personelem. W związku z tym, w ramach merytorycznej struktury opracowania, wyodrębniono trzy części składowe obejmujące: - pedagogiczną interpretację istoty i głównych założeń teorii zarządzania zasobami ludzkimi; - kierowanie autokratyczne, utożsamiane w literaturze pedagogicznej z kierowaniem arbitralnym; - kierowanie demokratyczne, oparte na zasadzie „obopólnej satysfakcji”. Należy nadmienić, że teoriopoznawcze rozważania oparto na podstawowych wskazaniach pedagogiki pracy dotyczących kierowania zespołami ludzkimi i jednocześnie nawiązujących do idei programów zwanych Quality of Working Life, oznaczających „jakość życia w pracy”.
EN
The publication is an attempt to show the pedagogical aspects of the main objectives of human resource management theory and to analyze classical concepts of human resource management services. Therefore, the substantive structure of the development comprises of three components as follows: - pedagogical interpretation of the essence and the main objectives of the theory of human resource management; - autocratic management identified in the literature as the pedagogical arbitrary steering; - democratic management based on the principle of “mutual satisfaction”. It should be noted that the epistemological considerations are based on the fundamental indications regarding the pedagogy of work to manage human resources and at the same time referring to the idea of programs called Quality of Working Life.
PL
Przedstawiono porównanie klasycznego złącza o zbieżności 7:24, stosowanego we wrzecionach obrabiarek, z jego modyfikacją, pozwalającą na uzyskanie dodatkowej powierzchni kontaktu. Dla dwóch przypadków – oprawki z narzędziem trzpieniowym oraz trzpienia z narzędziem nasadzanym – przeprowadzono analizę statyczną ugięcia oraz sztywności w kierunku promieniowym. Wykonano również próby frezowania obwodowego i czołowego. Obrobione powierzchnie posłużyły do oceny parametrów chropowatości uzyskanych w różnych warunkach połączenia narzędzia z obrabiarką.
EN
The paper presents the comparison of typical 7:24 interface with its modification, which allows to the obtainment of the additional contact surface. For the two cases: toolholder with the slot tool and pivot with cutter, the analysis of static deflection and stiffness in radial direction was carried out. The cylindrical and face milling tests were also conducted. The machined surfaces were valuated in the aspect of surface roughness parameters obtained in different interface conditions.
7
Content available remote Właściwości dynamiczne oprawek do narzędzi z chwytem walcowym
PL
W artykule dokonano analizy właściwości dynamicznych trzech różnych oprawek do narzędzi trzpieniowych z chwytami walcowymi. Wykonano test impulsowy w celu wyznaczenia współczynników sztywności i tłumienia badanych oprawek. Na podstawie przeprowadzonych badań otrzymano wartości parametrów modalnych. Wielkości te posłużyły do opracowania modelu ugięcia i oszacowania przemieszczeń frezu mocowanego w oprawkach. Badania wykazały, że konstrukcja oprawki wywiera znaczący wpływ na właściwości dynamiczne układu oprawka – narzędzie oraz przemieszczenia promieniowe narzędzia podczas skrawania.
EN
In the paper, the analysis of dynamical properties of three various toolholders with cylindrical shank was carried out. The impulse test was conducted in order to determine the stiffness and damping coefficients. On the basis of the research, the modal parameters’ values were received. These quantities were applied to the development of end mill’s deflection model. The research revealed that construction of toolholder has significant influence on the toolholder-tool system’s dynamical properties and tool’s radial deflections during machining.
PL
Przedstawiono wyniki badań toczenia poprzecznego żeliwa sferoidalnego z użyciem ostrzy skrawających wykonanych z nowoczesnego kompozytu WCCo/cBN. Program badań doświadczalnych obejmował pomiary: składowych siły całkowitej (Fc, Ff), temperatury skrawania (θ) oraz przyspieszeń drgań (Ac, Af). Uzyskane wyniki dostarczają istotnych informacji jakościowych i ilościowych o przebiegu procesu skrawania żeliwa sferoidalnego ostrzami z kompozytu WCCo/cBN.
EN
Presented in the paper are the results of grooving a nodular cast iron part by means of a tool made of modern WCCo/cBN composite. The experimental program included the measurements of: cutting force components (Fc, Ff), cutting temperature (θ) and vibration accelerations (Ac, Af). The research results provide essential qualitative and quantitative information on the process of machining the nodular cast iron part with the WCCo/cBN composite cutting edges.
9
Content available remote Projektowanie skutecznego procesu pozyskiwania i doboru personelu Zenon Nowakowski
PL
Dobór kadr zajmuje kluczową pozycję w procesie zarządzania zasobami ludzkimi organizacji. Wynika to z faktu, iż decyduje on nie tylko o potencjalnym rozwoju i pozycji rynkowej firmy, ale ma również niebagatelny wpływ na sposób realizacji pozostałych funkcji i procedur personalnych. W prezentowanej publikacji przeanalizowano uwarunkowania i czynniki determinujące skuteczność projektowania procesu pozyskiwania i doboru personelu. Skuteczność niniejszego procesu odniesiono do jego efektywności, mając na uwadze stopień realizacji założonych celów działań, a także do optymalnego doboru metod i instrumentów umożliwiających sprawną organizację tychże działań. Potraktowanie procesu pozyskiwania i doboru personelu jako ciągu uporządkowanych przedsięwzięć, realizowanych w chronologicznej kolejności, pozwoliło na wyodrębnienie w nim trzech podstawowych etapów, stanowiących przedmiot dociekań poszczególnych części opracowania. W związku z tym analizą objęto:‒ etap planowania jakościowych potrzeb personalnych wraz z opisem wakujących stanowisk pracy i tworzeniem profili zawodowych kandydatów;‒ etap przygotowania i organizacji procesu pozyskiwania kandydatów do pracy;‒ etap opracowania scenariusza doboru potencjalnych pracowników, włącznie z fazą oceny końcowej, umożliwiającej podjęcie racjonalnej decyzji o wyborze najbardziej odpowiedniego, spośród nich, kandydata do pracy. W końcowej części publikacji przedstawiono nowe tendencje w projektowaniu skutecznego procesu doboru personelu mające sprzyjać jakościowym zmianom w pozyskiwaniu wartościowych pracowników przez organizację.
EN
The personnel selection has a key position in the process of human resources management of an organization. This is due to the fact that it determines not only the possibilities of a company growth and its market position, but also has a substantial impact on the implementation of other functions and personnel procedures. This article analyses the conditions and factors determining the effectiveness of the design of staff sourcing and selection process. The effectiveness of this process relates to its efficiency whilst taking into account the extent of realization of required activities as well as to optimal selection of methods and instruments allowing the efficient organization of those activities. The treatment of the personnel acquisition process and selection as a sequence of ordered projects implemented in a chronological order allowed to separate three basic steps which are the subject of investigations of each part of the study. Therefore, the analysis includes: ‒ The stage of planning quality staff needs along with the description of vacant jobs and the creation of job profiles of candidates; ‒ The stage of preparation and organisation of the recruiting process of new employees; ‒ The stage of development of potential employees selection scenario including the final evaluation phase which enables to make a rational decision on choosing the most suitable candidate for the job amongst them. The final part of the article presents the new trends in the design of an effective process of personnel selection designed to encourage a qualitative change in attracting valuable employees by the organisation.
11
Content available remote Kierowanie personelem : uwarunkowania psychospołeczne i organizacyjne
EN
The efficiency of the organization management is reflected in both skillful and effective use of its main resources for achieving its goals and objectives. Human resources are basic resources that interact with each other. The quality of the rational use of other resources (financial, material and informational) is fully dependent on human resources. Therefore, effective and creative management of human teams of the organization decides mainly upon its development and market position. As part of the systematic analysis of the content of the publication, there are covered conditions and factors that fundamentally affect the effectiveness of managerial work of subordinates, including the following: - psychosocial conditions, - situational and task conditions, - structural and organizational conditions.
EN
Dynamic development of knowledge-based economy will inevitably increase a demand for innovative concepts and methods of contemporary organizations management. Personal Resource Outsourcing, a relatively new instrument used in human resource management, reduces labour costs in the organization and has a positive effect on their development and competitiveness. In this situation, businesses are increasingly turning to cooperate with agencies of personal counseling, regarding this as an opportunity to rationalize and streamline the management of selected, often critical, areas of the work of the human resources organization. Because of the subject of this publication the following issues were considered as justifiable to expose and analyze: - concept, objectives and main types of outsourcing in organization management, - nature and subject of interest for outsourced recruitment, - management services offered by human resource personnel consulting agency.
PL
W publikacji podjęto próbę przeanalizowania tych przejawów globalizacji, które mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na społeczno-polityczne bezpieczeństwo państwa. Jak się zauważa, procesy globalizacyjne mogą mieć bezpośrednie lub pośrednie przełożenie społeczno-polityczne bezpieczeństwo państwa. We wstępie artykułu ukazano szanse i zagrożenia towarzyszące procesom globalizującego się świata. Natomiast w zasadniczej części odniesiono się do dwóch obszarów tematycznych ściśle nawiązujących do przedmiotu zainteresowań opracowania. W ramach pierwszego z nich przedstawiono istotę, ewolucję oraz specyficzne właściwości nowo powstałego systemu globalnego. Z kolei drugi obszar rozważań ukierunkowano na identyfikację i opis globalnych przesłanek oraz uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego w wymiarze społecznym i politycznym. Zachodzące zmiany i korelacje pomiędzy poszczególnymi obszarami wpływają równocześnie na przemianę całości postrzegania problemu.
EN
This paper aims to analyze the manifestations of globalization and its relation to security problems. As it is argued, globalization may have a direct or indirect impact on the socio-political state security. It relates both to the universal and particular issues that determine domestic security of the countries throughout the world. Author presents an introduction to opportunities and risks accompanying the process of the world globalization. After this discussion the main part of this article refers to two areas closely related to the above issue. The first component of this matter focuses on a description of an essence, evolution and specific characteristics of the newly established global system. The second part identifies and describes the global implications and conditions of national security in both social and political dimensions. Those can vary and be in a constant flux. However, the perception of the determinants allows different observations to be made, as is presented.
15
Content available remote Zarządzanie cyklem szkoleniowym w organizacji uczącej się
EN
New challenges faced by the professional education are primarily dependent on the nature and character of the contemporary socio-economic transformation. The currently promoted vision of a “knowledge worker” is closely linked with the idea of the learning organization treating human resources as capital assets responsible for its development and market competitiveness. The approach to the learning organization presented in the article clearly indicates the need for a permanent training of workers, whose effectiveness depends on the skillful training cycle management of the organization. The reflections on the training cycle management of the learning organization presented in the publication were referred to the three thematic areas, namely the essence and basic principles of the learning organization, the main determinants of effective training activities and the basic steps of the training process management. These three areas indicate an interdisciplinary approach to the problem of the training cycle management of the learning organization based on the management theory, human resources theory and pedagogy of work, mainly vocational education.
PL
W artykule podjęto próbę porównania narzędzi jednostopniowego i zespolonego (modułowego) pod względem ich właściwości fizycznych (sztywność statyczna, tłumienie drgań), a także chropowatości powierzchni po obróbce tymi narzędziami. Badania prowadzono, tocząc w szerokim zakresie głębokości skrawania stal 55 w stanie miękkim z użyciem standardowego składanego noża tokarskiego oraz noża z adapterem systemu BTS.
EN
In this work there was made an attempt of comparison of single-stage and modular tools in relation to their physical properties (statical stiffness, damping) as well as roughness after machining. Research were carried out in the wide range of depth of cut for steel 55 turned in soft condition with using of conventional indexable insert turning tool and tool with adapter of BTS system.
PL
W artykule podjęto próbę oceny wpływu stanu połączenia obrabiarka - narzędzie skrawające na dokładność i strukturę geometryczną powierzchni obrobionej po frezowaniu stali w stanie miękkim i zahartowanym. W badaniach zastosowano dwa systemy połączeń: stożek 7:24 - SK40 oraz złącze MHD50 firmy D'Andrea. Efektywność rozpatrywanych złączy porównano w funkcji zmiennego obciążenia narzędzia wynikającego ze zmiany głębokości skrawania.
EN
In this elaboration there was made an attempt of estimate of cutting tool-machine tool interface condition influence on accuracy and geometrical structure of machined surface after steel milling in soft and hardened condition. In this research there were used two coupling systems: taper 7:24-SK40 and MHD50 coupling of D'Andrea. Comparison of considered couplings efficiency were carried out in variable loading function of cutting tool which resulted from depth of cut changing.
18
Content available remote Warstwa wierzchnia stali hartowana laserowo i jednocześnie toczona ukośnie
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości geometrycznych i fizycznych warstwy wierzchniej (WW) stali 100Cr6 oraz 55NiCrMoV po przetopieniowym hartowaniu laserowym oraz toczeniu hybrydowym. Pokazano profilogramy powierzchni obrobionej obrazujące jej morfologię. Właściwości geometryczne WW określono za pomocą parametru Ra chropowatości powierzchni oraz parametru Wa falistości. Wykazano, że obróbka hybrydowa badanych stali umożliwia znaczne zmniejszenie wysokości mikronierówności powierzchni obrobionej w porównaniu z powierzchnią zahartowaną. Właściwości fizyczne WW po obróbce hybrydowej scharakteryzowano za pomocą zdjęć mikrostruktury oraz rozkładów mikrotwardości w głąb WW.
EN
In this paper there was presented geometrical and physical properties of surface layer of 100Cr6 and 55NiCrMoV steel after laser remelting hardening and hybrid turning with corner wedge and rectilinear cutting edge. There was shown machined surface of profilograms and displayed their morphology. Geometrical properties of surface layer were determined by Ra parameter of surface roughness and waviness Wa. There was indicated that hybrid machining of investigated steels enable significant decreasing of microroughness height of machined surface in comparison with hardened surface. Physical properties of surface layer after hybrid machining were presented by microstructure images and microhardness distributions on the inside surface layer.
19
Content available remote Globalizacja współczesnych procesów społeczno-kulturowych i gospodarczych
EN
The article refers to a previous publication in Zeszyty Naukowe AON on the globalisation of political processes that exert a significant influence on the arrangement of contemporary international relations. From the cognitive aspect, it adds social and economic contexts of the just being created world global deal into problems under evaluation. The reflections and considerations included in this article, supported by definite examples of integration activities from the economic and socio-cultural international life prove the need of transformations in the perception of the reality around us. Therefore, without taking into account our personal attitude towards the globalisation process of the world, its inevitability seems necessary. In this situation, one has to consider the consequences it may raise for the military practice and theory of education, bearing in mind the main assumptions of contemporary cross-cultural education.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.