Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przetwarzanie i analiza obrazu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przybliżono przebieg procesu implementacji systemu sterującego dla prostej, dwunożnej konstrukcji kroczącej. Szczególny nacisk położono na problemy pojawiające się podczas integracji oprogramowania odpowiadającego za proces generowania chodu z rzeczywistym modelem robota. Zaproponowano wykorzystanie dodatkowych, kalibracyjnych elementów programowych, pozwalających m.in. na śledzenie położenia kluczowych punktów konstrukcji podczas ruchu. Zostały one wykorzystane do korekcji wpływu niekorzystnych czynników takich jak niedokładność wykonania konstrukcji czy też skomplikowana geometria kończyn. Główna funkcjonalność dodatkowego oprogramowania kalibracyjnego została oparta na metodach i algorytmach związanych z zagadnieniami z dziedziny analizy i przetwarzania obrazów.
EN
This paper discusses the process of the implementation of the control system for simple, bipedal moving. Particular attention has been placed on the issues that arise during the integration of software responsible for gait generation process with the real model of the robot. It has been suggested to use additional, calibration software elements, include elements allowing to track the position of the key points of the structure during its movement. These have been used to correct the impact of adverse factors such as uncertainty in robot construction or the complicated geometry of the limbs. The main functionality of the additional, calibration software was based on methods and algorithms related to image processing and analysis.
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie metody rozpraszania światła do oceny stanu czynnej powierzchni jednowarstwowych ściernych materiałów nasypowych z ziarnami typu Trizact™. Analizie poddano siedem dysków ściernych o ziarnistości A160, A100, A65, A45, A30, A16, A6, które oświetlano wiązką laserową o długości fali λ = 660 nm. Światło odbite i rozproszone przez elementy powierzchni tworzyło obraz optyczny widoczny w płaszczyźnie obserwacji. Do analizy zastosowano oprogramowanie Image Pro®-Plus, w którym, dla zarejestrowanych obrazów, wyznaczano wybrane parametry geo i fotometryczne.
EN
The condition of surface of the abrasive tools is an important factor, which guaranteed the proper course and results of the machining process. Detection of fracture and abrasive wear of the grains as well as localization and analysis of smears of the work piece material can be assessed by the use of non-contact optical methods. In the work, the use of light scattering methods for assessment of condition of active surface of the monolayer abrasive grains Trizact™ was presented. Analysis were conducted on seven 7 Trizact™ abrasive discs with different gradations of agglomerate: A160, A100, A65, A45, A30, A16, A6, which were illuminated by a laser beam (wavelength λ = 660 nm). The light reflected and scattered by the surface elements has formed a characteristic pattern visible in a observation plan. For analysis of acquired images and determining selected geo- and photometric parameters was used the Image Pro® Plus software. The obtained results were compared with the analyses carried out for abrasive sheets with: Cubitron™ II grains, silicon carbide SiC grains as well as Al2O3 grains with sputtered layer of gold by PVD method.
PL
Jednym z niezwykle ważnych zagadnień we współczesnym przemyśle wytwórczym jest zapewnienie odpowiedniej oceny stanu powierzchni przedmiotów obrobionych. Ocena taka, z wielu względów, musi być realizowana w sposób bezstykowy, w stosunkowo krótkim czasie, nawet podczas ruchu badanej powierzchni względem czujnika pomiarowego. Takie wymagania skłaniają do stosowania tzw. systemów hybrydowych, łączących optyczne metody pomiarowe z technikami przetwarzania i analizy obrazu cyfrowego. W pracy przedstawiono jeden z takich systemów opracowany na Politechnice Koszalińskiej. Podano szczegółowy opis jego konstrukcji i konfiguracji oraz przedstawiono wybrane rezultaty uzyskane podczas prowadzonych badań eksperymentalnych, w których oceniano szlifowane powierzchnie próbek płaskich i walcowych o wysokościach nierówności w zakresie od 0,07 do 3,7 μm (parametr Ra) oraz od 0,8 do 25 μm (parametr Rz). Pozytywne rezultaty badań skłaniają do kontynuowania prac zarówno nad modyfikacją konstrukcji systemu, jak i nad określeniem zakresu jego dalszych zastosowań.
EN
One of the very important issues in the modern manufacturing industry is to ensure adequate assessment of the workpieces surfaces. Such an assessment, for many reasons, must be carried out in a non-contact way in a relatively short time, even while the examined surface is in movement. These requirements can be fulfilled by application of hybrid systems that combine optical measurement methods with techniques of digital image processing and analysis. In the work, one of such a hybrid systems developed in the Koszalin University of Technology has been presented. A brief description of its construction and configuration were given in Section 2. The selected results obtained in a frame of experimental investigations carried out during assessment of ground surfaces of flat and cylindrical samples were presented and discussed in Section 3. They were characterized by a surface roughness in a range from 0.07 to 3.7 μm (Ra parameter) as well as from 0.8 to 25 μm (Rz parameter). Positive results of investigations give a chance to continue the work, which will be focused on modification of the system construction as well as on searching for the areas of its further applications.
EN
In the work laser scatterometry supported by image processing and analysis techniques was used for assessment of surface imperfections (SIM) of machined surfaces presented and discussed. During the experiment the ground and polished samples made from aluminium, brass, cast iron and steel, with visible SIM, were used. Surface topographies (Talysurf CLI 2000 - Fig. 1) and images of scattered light (experimental setup - Fig. 2) were acquired for selected areas of those surfaces. Analysis of the data obtained was carried out using Image-ProŽ Plus and TalyMap Silver software (Fig. 3). The results of the experiment enabled us to conclude that the methods used were both useful and could offer an interesting assessment of machine parts characterized by various types of SIM.
PL
Jednym z ważniejszych problemów we współczesnym wytwarzaniu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń jest ich odpowiednia diagnostyka. Proces diagnostyczny może dotyczyć m.in. detekcji i analizy skaz powierzchni powstających w sposób niezamierzony lub przypadkowy podczas obróbki, przechowywania lub użytkowania powierzchni części maszyn. Ocena skaz powierzchni może być przeprowadzana z wykorzystaniem szeregu metod pomiarowych. Ważną rolę odgrywają tutaj metody optyczne w największym stopniu wykorzystywane w warunkach produkcyjnych. W pracy pokazano, iż optyczne metody skaterometrii laserowej wspomagane przez techniki przetwarzania i analizy obrazu mogą stanowić ciekawą alternatywę w przypadku oceny części maszyn, charakteryzujących się występowaniem różnego rodzaju skaz powierzchni. W pracy opisano metodę ARS wykorzystującą obrazowanie i analizą światła rozproszonego przeznaczoną do detekcji skaz powierzchni elementów maszyn obrabianych różnymi technikami obróbkowymi. Zaproponowana metoda charakteryzowała się m.in. dużą czułością, bezstykowym sposobem pomiaru oraz krótkim czasemprzeprowadzenia oceny. Parametry uzyskane z analizy obrazu (oprogramowanie Image ProŽ-Plus) porównywano z wybranymi dwu- i trójwymiarowymi mapami powierzchni skaz (oprograowanie TalyMap Silver) rejestrowanymi profilometrem optycznym Talyscan CLI2000 firmy Taylor Hobson. Przeprowadzone badania potwierdziły dużą użyteczność zastosowanej metody rozpraszania światła, mogącej stanowić jedną z propozycji rozwiązania problemu diagnostyki części maszyn i urządzeń w warunkach laboratoryjnych lub
PL
Jednym z niepożądanych zjawisk zachodzących w trakcie obróbki ubytkowej jest powstawanie zalepień na czynnej powierzchni ściernicy (CPS). Ma to znaczący wpływ na przebieg i efekty procesu szlifowania. Ważna jest więc, odpowiednia ocena stanu CPS w celu wykrywania nadmiernego rozrostu zalepień. W artykule przedstawiono propozycję takiej oceny z zastosowaniem skaterometrii laserowej oraz technik przetwarzania i analizy obrazu. Dokonano krótkiego opisu stosowanych metod oraz przedstawiono wybrane wyniki badań uzyskanych dla powierzchni ściernicy o strefowo zróżnicowanej budowie po jednoprzejściowym szlifowaniu otworów w stali 100Cr6. Stwierdzono dużą użyteczność zastosowanych metod, co może stanowić propozycję rozwiązania problemu diagnostyki narzędzi ściernych w procesach obróbkowych.
EN
One of the most undesirable phenomena during machining process is forming smears on the grinding wheel active surface. It has the significant influence on grinding process course and effects. That is why the suitable inspection of the grinding wheel active surface in order to detect excessive growth of smears is so important. Such inspection can be a carried out by machine vision systems or systems using the optical measuring methods (especially those from a group of light scattering methods). In the paper there is presented and discussed a proposal of optical inspection with use of laser scatterometry as well as image processing and analysis techniques. It consists in acquisition of the image of scattered light created during illumination of a tested surface by the laser light (wavelength λ = 635 nm). The analysis of such image can enable obtaining the values of geometric and photometric parameters, which can be correlated with e.g. selected parameters of the surface roughness. Experimental investigations were carried out on surfaces of the grinding wheel of diversified zone structure after the single-pass internal cylindrical grinding of 100Cr6 steel. The discussed methods were confirmed to be useful, which could be a good proposal for solving the important problem of diagnostics of abrasive tools in abrasive processing.
PL
W pracy zaproponowano wykorzystanie obrazów światła rozproszonego do oceny mikronierówności powierzchni obrobionych. Dokonano krótkiego opisu teorii rozpraszania światła na powierzchniach chropowatych. Uwzględniono przy tym, że zjawisko to może być wykorzystane do oceny struktury geometrycznej powierzchni metodami skaterometrycznymi wspomaganymi technikami przetwarzania i analizy obrazu. Pokazano również wybrane wyniki analiz densytometrycznych prowadzanych na obrazach światła rozproszonego uzyskanych dla różnych powierzchni obrobionych.
EN
In the paper a proposal of surface microroughness assessment by analysis of scattered light images is presented. A brief description of theoretical bases of light scattering from rough surfaces is given and discussed. There is contained the detailed analysis of the scattered light intensity spatial distribution, often assessed by BRDF (Bidirectional Reflectance Distribution Function). The authors show that the light scattering phenomenon can be used for surface roughness assessment by optical methods and supported by image processing and analysis techniques. The experimental investigations were performed on flat and cylindrical surfaces machined by milling and microfinishing. The acquired images of the scattered light for these surfaces were assessed by the densitometric analysis. There was measured the light intensity determined horizontally and vertically in the direction of x and y axis.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie metody śledzenia ruchu obiektów do kontroli wymiarów zewnętrznych przedmiotów obrobionych przez polerowanie, szlifowanie i toczenie. Do badań przeznaczono zestaw 8 pierścieni, które oświetlano światłem laserowym o długości fali λ = 635 nm. Przemieszczenie plamki laserowej na powierzchniach próbek rejestrowano w postaci sekwencji video analizowanych następnie w oprogramowaniu Image-Pro Plus ® 5.1. Algorytm zaimplementowany w opracowanej makro-instrukcji SpotTracking śledził ruch plamki, wyznaczając na jego podstawie zmianę wymiaru zewnętrznego kolejnego pierścienia. Rezultaty badań potwierdziły dużą użyteczność zastosowanej metody i jej niewielki błąd w porównaniu z pomiarami referencyjnymi.
EN
In the paper there is presented an application of one of the moving image processing methods to inspection of external dimensions of machined parts. A brief description of the theoretical bases of object tracking, the fields of applying this method, as well as a short review of computer software realising tracking processes are also given. The experimental investigations were performed on a set of 8 rings machined by polishing, grinding and turning. Surfaces of the all samples were illuminated by light beam generated by a laser diode (power 1 mW at λ = 635 nm). The laser spot shift (diameter 1 mm) on the measured surface was acquired in the form of a video sequence by a colour CCD camera. The acquired sequences were processed and analysed by Image-Pro® Plus 5.1 software. An algorithm implemented in SpotTracking macro-instruction tracked a movement of the laser light spot. On the basis of the laser spot shift, the software calculated automatically the external dimension value for each measured ring. The obtained values of the external dimensions were close to the references values measured by a micrometer (the measurement error was about 1-1.3 %). The investigation results show that the method of object tracking is very useful and can be applied to inspection of external dimensions of machine elements under laboratory or industrial conditions.
PL
W artykule przeanalizowano jedną z cech obrazów wynikowych uzyskanych metodą nakładania obrazów. Wykorzystano obrazy skaterometryczne rejestrowane w postaci sekwencji video podczas ruchu badanych powierzchni, oświetlanych światłem laserowym o długości fali λ = 635 nm skierowanym pod kątem padania równym 50°. Sekwencje przetwarzano za pomocą specjalistycznego oprogramowania o nazwie RegiStax 4.0, w celu uzyskania pojedynczych obrazów wynikowych o uśrednionej wartości luminacji. Dla różnej liczby nakładanych klatek obserwowano wzrost zakresu dynamicznego sygnału zawartego w obrazie. Cechę tę analizowano na podstawie wyznaczanych histogramów luminacji dla każdego z ocenianych obrazów.
EN
In the paper the theoretical bases of image stacking and the analysis of one of the features of output images obtained by this technique are presented. The authors used the images of scattered light in the form of video sequences acquired during the movement of the tested surfaces which were illuminated by a laser light beam (wavelength λ = 635 nm, incidence angle: 50 degree). The video sequences were processed by RegiStax 4.0 software. The software extracted automatically single frames from a sequence, aligned them and, then, stacked the images to produce an average value of the luminance. In the result of all these operations a single output image was created. For different numbers of the stacking frames there was observed the increase in the dynamic range of the signal content in output images. This feature was analysed on the basis of assessment of the luminance histograms by ImageJ 1.41 software. The increase in the dynamic range of the signal content in images of the scattered light can make it possible to obtain better information on the surface condition and, the same, correct metrological assessment of this surface. The presented method can be applied to in-process inspection of surface parameters and detection of surface defects of machine parts.
PL
W artykule zaproponowano połączenie skaterometrii laserowej i metody nakładania obrazów (ang. Image Stacking) w celu oceny mikronierówności powierzchni znajdujących się w ruchu. Przedstawiono dokładny opis wykorzystywanych metod, a także scharakteryzowano dostępne oprogramowanie komputerowe przeznaczone do nakładania obrazów. Dodatkowo pokazano przykładowe wyniki badań doświadczalnych prowadzonych z wykorzystaniem oprogramowania do przetwarzania i analizy obrazu dla powierzchni toczonej będącej w ruchu.
EN
The paper presents a proposal of connection of laser scatterometry and image stacking method for assessment of surface micro-roughness in movement. We present a careful description of used methods as well as a short characteristic of image stacking software. Additionally we showed results of investigations conducted by software for image processing and analysis on turned surface being in movement.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.