Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  proszek brązu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki tribologicznych badań porównawczych odporności na zużywanie ścierne wieloskładnikowych kompozytów na osnowie polioksymetylenu (POM). W badanych kompozytach na osnowie POM użyto następujących napełniaczy: proszek PTFE, proszek brązu, włókna szklane cięte i mikrokulki szklane, które stosowano oddzielnie i w różnych zestawieniach. Składy ilościowe kompozytów opracowano na podstawie planu sympleksowego eksperymentu. Do badań wykorzystano stanowisko badawcze Tester T-07. Badania prowadzono w obecności luźnego ścierniwa, którym był elektrokorund F90, z zachowaniem jednakowych warunków tarcia dla wszystkich badanych kompozytów. Badania te wykazały, że największą efektywność zwiększającą odporność na zużywanie ścierne kompozytów POM wykazał proszek brązu oraz hybrydowy napełniacz szklany, natomiast proszek PTFE powodował nieznaczne zmniejszenie odporności na zużywanie ścierne. W celu wyjaśnienia mechanizmu zużywania ściernego badanych kompozytów przeprowadzono badania mikroskopowe ich powierzchni trących przed i po procesie tarcia. Na podstawie tych badań określono wpływ poszczególnych napełniaczy na odporność na zużywanie ścierne testowanych kompozytów POM.
EN
The article presents the results of the comparative tribological study of the resistance of multicomponent polyoxymethylene (POM) composites to abrasive wear. The fillers for the studied POM matrix composites were a PTFE powder, the bronze powder, chopped glass fibre, and glass microballs, which were used both individually and in various combinations. Quantities of the composites were developed based on the simplex plan of the experiment. For the research, a Tester T-07 was used as a test stand. The study was conducted in the presence of loose abrasive, electrocorundum F90, subjected to the same conditions of friction for all the tested composites. The study has shown that the most effective compound in increasing resistance to the abrasive wear of the POM composites is the powder of bronze and the hybrid glass filler; whereas, the PTFE powder caused a slight reduction in the resistance to abrasive wear. In order to explain the mechanism of the abrasive wear of the studied composites, a microscopic examination of their friction surface before and after friction was conducted. Based on that study, the effect of particular fillers on the abrasive wear resistance of the tested POM composites was determined.
EN
The paper specifies mechanical properties and surface morphology of bearing sleeve made of PM bronze depending on technological operations applied, i.e. following pressing and sintering, calibration of the internal diameter and calibration with densification. The conducted operations allowed obtaining materials with developed surface and open porosity. MoS2 grease nanoparticles were introduced, with the use of a pressure method, into the pores in the intemal surface of the sleeve after calibration and, then, calibration with densification was made. The sleeves prepared as above with the modified surface layer were subject to tribological tests. After sintering the density of the sleeves is about 6.70 g/cm3 and after calibration their density slightly increases up to 6.71 g/cm3. The calibration with densification causes an increase in the density up to 7.08 g/cm3. The radial compression tests performed on the sleeve as well as bending of the sleeve samples in three points showed a favourable impact of the calibration of the internal diameter and calibration with densification upon the strength of the produced materials. Apart from the condition of the material, the values of Fo/h and α angle depend on the density of the material. The tests relating to bending in three points confirmed the trend of change of properties during radial compression. The average resistance of the sample to bending for the calibrated material was 617 MPa, and after densification reached 712 MPa.
PL
W pracy określono właściwości mechaniczne i morfologię powierzchni tulei łożysk wykonanych z proszku brązu w zależności od zastosowanych operacji technologicznych, tj. po prasowaniu i spiekaniu, kalibrowaniu średnicy wewnętrznej oraz kalibrowaniu z dogęszczaniem. W wyniku przeprowadzonych operacji otrzymano materiały o rozwiniętej powierzchni z otwartą porowatością. W pory znajdujące się na powierzchni wewnętrznej tulei po operacji kalibrowania wprowadzono metodą ciśnieniową nanocząsteczki smaru MoS2, a następnie przeprowadzono operację kalibrowania z dogęszczaniem. Tak przygotowane tuleje ze zmodyfikowaną warstwą wierzchnią poddano badaniom tribologicznym. Tuleje po spiekaniu mają gęstość około 6,70 g/cm3, a po kalibrowaniu ulegają nieznacznemu dogęszczeniu do gęstości 6,71 g/cm3. Kalibrowanie z dogęszczaniem powoduje zwiększenie gęstości do 7,08 g/cm3. W badaniach ściskania promieniowego tulei i trójpunktowego zginania próbek pobranych z tulei wykazano korzystny wpływ kalibrowania średnicy wewnętrznej oraz kalibrowania z dogęszczaniem na wytrzymałość wytworzonych materiałów. Wartości parametru Fo/h, jak i kąta α, oprócz stanu materiału zależą od jego gęstości. W badaniach materiału w trójpunktowym zginaniu potwierdzono tendencję zmian właściwości, która występuje podczas ściskania promieniowego. Średnia wytrzymałość na zginanie próbek wyniosła dla materiału po kalibrowaniu 617 MPa, a po dodatkowym dogęszczaniu wzrosła do 712 MPa.
PL
Opracowano własności spieków brązu takie jak gęstość, wytrzymałość na ściskanie i skurcz oraz morfologię powierzchni i przełomy w zależności od nacisku jednostkowego prasowania. Otrzymano materiały o rozwiniętej powierzchni, z otwartą porowatością, pozwalającą na wprowadzenie do materiału cząsteczek smarnych.
EN
Some properties of sintered bronze such as density, compression strength as well as linear dimension change, morphology and destruction surface were investigated. The developed outer surface of the obtained materials was identified. Open porosity in the shape of channels appears. It is needed for infiltration with lubricant particles.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu nacisku jednostkowego p, prędkości ślizgania v i parametru chropowatości Ra stalowego przeciwelementu na tribologiczne właściwości wieloskładnikowego kompozytu na osnowie polioksymetylenu (POM). Badany kompozyt zawierał: 60% obj. POM + 12% obj. proszku PTFE + 20% obj. proszku brązu + 8% obj. wypełniacza szklanego (50% włókien szklanych i 50% mikrokulek szklanych). Badania tribologiczne realizowano na tribometrze typu "pin on disk" w zmiennych warunkach wymuszeń procesu tarcia technicznie suchego po stali. Jako wielkości wyjściowe w badaniach przyjęto: intensywność zużycia liniowego Ih , współczynnik tarcia ž oraz końcową temperaturę badanych par trących Tt. W realizacji tych badań wykorzystano plan rotalny eksperymentu na 5 poziomach dla 3 zmiennych. Na podstawie wyników badań wyznaczono wielowymiarowe funkcji regresji (o postaci wielomianu drugiego stopnia), które umożliwiły opracowanie charakterystyk tribologicznych w postaci wykresów przestrzennych i warstwicowych. Przeprowadzone badania wykazały istotny wpływ wartości przyjętych wielkości wejściowych na właściwości tribologiczne badanego skojarzenia ślizgowego. Opracowane charakterystyki tribologiczne mogą być pomocne w optymalnym kształtowaniu cech geometrycznych węzłów ślizgowych wykorzystujących badane skojarzenie i w określaniu ich granicznych warunków eksploatacji.
EN
In the article, the results of the research concerning the influence of the unitary p stress, sliding speeds v, and the parameter of the roughness Ra, steel encounters on elements of tribologic properties of multicomponent composite on a polyoxymethylene base (POM) were described. The tested composite contained 60% vol. POM + 12% vol. of PTFE powder + 20% vol. of powder of bronze + 8% vol. of glass filler (50% glass fibres and 50% glass microballs). Tribological examinations were carrying out on tribometer of the "pin on disk" type in changeable conditions of a forced process of friction, technically dry on steel. The initial values in testing were assumed: intensity of the linear wear Ih, the rate of the friction ž and the final temperature Tt of tested friction pairs. In the completion of these tests, a rotatable plan of the experiment was used on 5 levels for 3 of the variables. On the basis of test results, the multidimensional functions of the regression (about the second-degree figure of the polynomial) were determined, which enabled drawing the tribologic characteristics up in the form of spatial and contour graphs. Conducted examinations showed the significant influence of the value of assumed initial values on tribologic properties of the studied sliding pair. Elaborated tribologic characteristics can be helpful in optimal geometrical features used in the shaping of sliding joints using the studied association and in determining their border level of exploitation.
PL
Opracowana technologia umożliwia wytwarzanie elementów filtrujących spiekanych, o wielkości porów poniżej 5 mikrometrów, wykonanych z proszku stali nierdzewnej oraz z proszku brązu. Przedstawiono technologie wytwarzania oraz wyniki badań spiekanych filtrów mikroporowatych. Filtry otrzymywano metodą przez prasowanie z dodatkiem substancji wiążącej w postaci parafiny i spiekanie wyprasek połączone z odpędzeniem dodanych substancji lotnych.
EN
The elaborated technology enables production of sintered filter elements of stainless steel powder and bronze powder with pores diameter below 5 micrometres. There are shown the technologies of production and study results of the sintered microporous filters. The filters were produced by pressing, with addition of paraffin as binding substance and sintering of the compacts with simultaneous expelling of the added volatile matter.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.