Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1384

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 70 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energia elektryczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 70 next fast forward last
1
Content available Ceny energii elektrycznej na rynku krajowym
PL
W roku 2021 po raz siódmy (od 2000 r.) bilans krajowej produkcji i zużycia energii elektrycznej był ujemny, przy czym różnica (–887 GWh) była niewielka w porównaniu z rokiem wcześniejszym (–13,3 TWh), dzięki znacznemu wzrostowi produkcji na poziomie 13,6%. W ostatnim okresie także nastąpiła zmiana relacji cenowych pomiędzy Polską i krajami sąsiednimi. Duży wzrost cen gazu spowodował, że produkcja energii z węgla kamiennego stała się bardziej rentowna. W 2022 r. ta sytuacja się jeszcze bardziej pogłębiła. W efekcie import energii do Polski ulegał stopniowemu ograniczeniu, rósł natomiast eksport. Sprzedaż i zakup energii elektrycznej na polskim rynku energii odbywa się przede wszystkim na giełdzie energii prowadzonej przez TGE SA w formie standardowych transakcji lub kontraktów. Najważniejszymi cenami na TGE są ceny notowane na RDN. Ceny z tego parkietu są traktowane jako referencyjne do wyceny innych kontraktów. Cena BASE na RDN ukształtowała się w roku 2021 na poziomie 401 zł/MWh. Ceny miesięczne w całym roku były w tendencji rosnącej. Wzrost bardzo przyspieszył w końcówce roku. W 2022 roku w sierpniu na RDN ceny osiągnęły poziom 1390 zł/MWh. Średnia cena uprawnień do emisji CO2 EUA z giełd ICE i EEX w 2021 r. była ponad dwukrotnie wyższa niż w 2020 r. i wyniosła 53,4 EUR (w 2020 r. – 24,7 EUR). W 2021 r. uprawnienia do emisji CO2 zyskały na wartości ok. 146%. Po ośmiu miesiącach 2022 r. ceny uprawnień do emisji wyniosły około 84 EUR a maksymalne ceny sięgały 95 EUR w notowaniach dziennych. W wyniku przeprowadzonej symulacji CDS określono przy jakich parametrach zewnętrznych takich, jak cena węgla, ceny uprawnień do emisji produkcja energii elektrycznej w Polsce jest opłacalna w zależności od sprawności.
EN
In 2021, for the seventh time (since 2000), the balance of domestic electricity production and consumption was negative, with the difference (–887 GWh) being small compared to the previous year (–13.3 TWh), thanks to a significant 13.6% increase in production. There has also been a recent change in the price relationship between Poland and neighbouring countries. The large increase in gas prices has made coal-fired power generation more profitable. In 2022, this situation has further intensified. As a result, energy imports to Poland were gradually reduced, while exports increased. The sale and purchase of electricity on the Polish energy market takes place primarily on the energy exchange operated by TGE SA in the form of standard transactions or contracts. The most important prices on the POLPX are those quoted on the DAM. Prices from this trading floor are treated as reference for the pricing of other contracts. The BASE price on the DAM was at 401 PLN/MWh in 2021. Monthly prices were on an upward trend throughout the year. The increase accelerated greatly at the end of the year. In 2022, prices reached 1,390 PLN/MWh on the DAM in August. The average price of CO2 EUA allowances from the ICE and EEX exchanges in 2021 was more than twice as high as in 2020, at EUR 53.4 (EUR 24.7 in 2020). In 2021, CO2 EUAs gained in value by approximately 146%. After eight months of 2022, emission allowance prices were around EUR 84 and maximum prices reached EUR 95 in daily quotations. As a result of the CDS simulation, it was determined at which external parameters, such as the price of coal and the price of emission allowances, the production of electricity in Poland is profitable according to efficiency.
PL
W zakresie bezpieczeństwa krajowej sieci elektroenergetycznej oraz instalacji prosumenckich obiekty OZE (bez względu na pochodzenie energii pierwotnej: wiatr, słońce, woda itd.) muszą spełniać wiele wymogów, aby zapewnić stabilność pracy sieci elektroenergetycznej zarówno pod względem produkcji, jak i odbioru energii.
PL
16 czerwca br. Sejm przyjął projekt nowelizacji Ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Sam projekt nowelizacji wynika głównie z konieczności implementowania do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE. W zależności od kraju dyrektywa 2019/944 jest w trakcie transpozycji bądź też została niedawno transponowana.
PL
Ceny energii elektrycznej uderzyły w polskie miasta, samorządowcy postanowili więc zaoszczędzić na użytkowaniu oświetlenia ulicznego. Kontynuowano, a niekiedy przyspieszono, wymianę opraw sodowych na LED, ponadto skorygowano godziny włączania i wyłączania źródeł światła. Przyniosło to zmniejszenie zużycia prądu i ograniczenie wydatków. Na tym jednak nie koniec, przewidziane są kolejne prace modernizacyjne.
PL
W kwietniu 2022 roku rynek prosumentów w Polsce został przetransformowany. Dotychczasowy system rozliczania energii elektrycznej, wyprodukowanej przez prosumenckie instalacje fotowoltaiczne, zmieniono z net metering na net billing. Po kilku miesiącach funkcjonowania nowego rozwiązania wiemy już, że spowodował on zmiany w prężnie rozwijającym się sektorze fotowoltaiki prosumenckiej. Czy spowolnienie rozwoju na rynku prosumenckim ma charakter trwały, czy jedynie przejściowy? A w konsekwencji – jakie są perspektywy dalszego jego rozwoju w nowym systemie rozliczeń prosumentów oraz następstwa tego w obszarze innych usług dla prosumentów?
PL
Mija rok od początku wprowadzania nowego systemu rozliczenia energii wyprodukowanej w instalacjach fotowoltaicznych działających w systemie net billing. Wiemy już, jakie bieżące zmiany spowodował na rynku fotowoltaiki prosumenckiej nowy system rozliczeń nadwyżek wyprodukowanej energii elektrycznej, która oddawana jest do sieci. Jakie są perspektywy dalszego rozwoju w nowym systemie rozliczeń prosumentów oraz następstwa tego w obszarze innych usług dla prosumentów?
PL
Problemy gospodarcze, które pojawiły się w Polsce, dotykają społeczeństwo nie tylko, jeśli chodzi o wzrost cen żywności (inflacja najwyższa od 25 lat), ale zwłaszcza jeśli chodzi o wzrost cen za energię cieplną i elektryczną oraz transport. Tego rodzaju kłopoty pojawiły się już podczas szalejącej pandemii COVID-19 w 2020 i 2021 roku, a spotęgowały je z pewnością konflikt zbrojny między Rosją a Ukrainą oraz wymogi, jakie nakłada na Polskę Komisja Europejska m.in. w związku z rozpowszechnieniem produkcji energii odnawialnej.
PL
Przed biogazowniami w Polsce rysuje się optymistyczna przyszłość. Do produkcji biogazu, a potem energii cieplnej i elektrycznej można zastosować nie tylko odpady komunalne i osady ściekowe, ale także resztki czy odpady z działalności rolnej i rolno-spożywczej. Rolnicze biogazownie to przyszłościowy segment OZE.
PL
Branżę wod-kan cechuje wysoka energochłonność - zużywa ok. 1,5% krajowej produkcji energii. Koszt jej zakupu w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym stanowi jedną z większych składowych kosztów funkcjonowania. Konieczna w tej sytuacji jest więc optymalizacja procesów technologicznych, a także poszukiwanie alternatywnych źródeł energii, dzięki którym firma oszczędza na zakupie energii z sieci dystrybucji.
PL
Przeprowadzone w 2021 r. przez „Energopomiar” Sp. z o.o. wśród elektrociepłowni zawodowych i przemysłowych oraz ciepłowni badanie ankietowe pokazało, jak dużym zainteresowaniem cieszy się w Polsce wdrożenie technologii jądrowych. Zastosowanie reaktorów skali małej (SMR – Small Modular Reactor) i mikro (MMR – Micro Modular Reactor) jest postrzegane jako sposób na rezygnację ze spalania paliw kopalnych (dekarbonizacja) i dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Perspektywa zastosowania technologii jądrowych w ciepłownictwie wydaje się jednak na chwilę obecną raczej odległa, stąd też poszczególne przedsiębiorstwa szukają rozwiązań dostępnych aktualnie na rynku.
EN
The survey conducted in 2021 by Energopomiar among public and industrial CHP plants showed a great interest in the implementation of nuclear technologies in Poland. The deployment of Small Modular Reactors (SMRs) and Micro Modular Reactors (MMR) is perceived as the way to quit fossil fuel combustion (decarbonization) and strive for climate neutrality. However, the use of nuclear technologies seems a distant prospect at the moment, that's why individual companies are looking for solutions currently available on the market.
PL
Przybliżono tematykę potencjalnych nowych zagrożeń, na które mogą być narażeni pracownicy zajmujący się eksploatacją nowych źródeł energii elektrycznej – napędów samochodów elektrycznych, fotowoltaiką i turbinami wiatrowymi. Omówiono różne czynności obsługi i zagrożenia zawodowe występujące podczas użytkowania tych urządzeń. Zwrócono uwagę na konieczność opracowania standardów BHP odnoszących się do wymienionych prac.
EN
The article emphasizes new potential risks which might jeopardize workers who specialize in exploitation of new electrical energy sources, i.e. electric car drives, photovoitaics, and wind turbines. Various utilisation activities and occupational risks occurring during the utilisation of the above-mentioned achines have been discussed. The necessity of new OSH standards regarding the above-mentioned works has been mentioned.
PL
Projekt dotyczy obiektu użyteczności publicznej składającego się z budynku biurowego, budynku garażowego oraz budynku gospodarczego. W związku z tym, że budowa kontenerowej lub słupowej stacji transformatorowej nie wchodziła w rachubę, w budynku garaży zostało wydzielone miejsce do instalacji przemysłowej stacji transformatorowej.
PL
W artykule prezentujemy rozwiązanie zaczerpnięte z katalogu firmy Strunobet Migacz Sp. z o.o., z jednoczesnym wskazaniem sposobu postępowania projektanta korzystającego z „gotowych rozwiązań”. Zgodnie z katalogiem stacja taka może być wyposażona w transformator o mocy 630 kVA. W artykule prezentujemy stację o mocy 250 kVA, zasilaną kablem SN układanym w ziemi, przyłączonym do pobliskiej napowietrznej elektroenergetycznej linii SN.
PL
W artykule przedstawiono analizę statystyczną danych oraz prognozy rynkowych cen energii (RCE) z wyprzedzeniem do 1 godziny. Sformułowano wnioski końcowe z wykonanych prognoz oraz analiz statystycznych.
EN
The article presents a statistical analysis of data and forecasts of energy prices (RCE) in Poland up to 1 hour ahead. The conclusions have been drawn based on forecasts outcome and statistical analysis.
EN
One of the key elements in the development of countries is energy stability particularly related to ensuring, among other things, continuity of power supply. The European Commission is trying to protect the security of energy supply by introducing internal conditions regarding the share of RES in everyday life. The aim of this article is to forecast the share of RES in electricity production for all the EU member states. The study covers the years 1985-2021, the research is based on two models: the autoregressive (AR) model and the Holt-Winters model, whereas the prediction values were deter-mined for the period 2022-2030. The prediction values showed that Denmark, as the only one of the community countries, may turn out to be self-sufficient in terms of electricity production from RES already at the turn of 2026-2027. In the case of Poland, there is a high probability that the projected RES share for 2030 will not be met. Potentially, for most EU countries, the energy produced from RES will satisfy at least 50% of electricity demand by 2030. A projection of the chances of meeting the commitments presented in the National Energy and Climate Plans regarding the share of renewable energy sources in electricity production in the EU member states in 2030 indicates that they will not be met in most EU economies.
PL
Jednym z kluczowych elementów rozwoju krajów jest stabilność energetyczna szczególnie związana z zapewnieniem ciągłości zasilania, m.in. w energię elektryczną. Komisja Europejska próbuje uchronić bezpieczeństwo dostaw energii wprowadzając wewnętrzne uwarunkowania dotyczące udziału OZE w życiu codziennym. Celem artykułu była prognoza udziału OZE w produkcji energii elektrycznej dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Badanie przeprowadzono analizując lata 1985-2021, gdzie badania oparto o dwa modele: autoregresyjny (AR) oraz model Holta-Wintersa, a wartości predykcji zostały wyznaczone dla okresu 2022-2030. Wartości prognoz wykazały, że Dania jako jedyny z krajów wspólnoty już na przełomie 2026-2027 może okazać się państwem samowystarczalnym pod względem produkcji energii elektrycznej z OZE. W przypadku Polski istnieje duże prawdopodobieństwo niespełnienia oczekiwań udziału OZE w planowanym udziale na rok 2030. Potencjalnie, dla większości krajów UE energia produkowana z OZE dla 2030 r. będzie zaspokajać przynajmniej 50% zapotrzebowania na energię elektryczną. Prognoza dotycząca szans realizacji przedstawionych w krajowych planach na rzecz energii i klimatu zobowiązań dotyczących udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej w krajach członkowskich Unii Europejskiej w 2030 roku wskazuje, że nie zostaną one spełnione w większości gospodarek unijnych.
17
Content available remote Environmental assessment of solar cell materials
EN
In today’s world, fossil fuels, including coal, oil, and gas, are the primary energy sources from which electricity is obtained. As they are exhaustible and their exploitation has a negative impact on the natural environment, they should be, at least partially, replaced by renewable energy sources. The implementation of this goal depends on a number of factors, including social and political, the existence of investment support programmes, and the need to lower electricity prices and ensuring energy security. One of these sources is solar energy. Each year, the Earth receives around 1 ∙ 1018 kWh of solar energy, which is more than 1000 times the current global energy demand. This is therefore a vast source of energy that can be tapped to satisfy human energy requirements. The use of solar energy releases no CO2, SO2, or NO2 gases, and does not contribute to global warming. Photovoltaics is one of the technologies that makes it possible to generate electricity in an environmentally friendly manner. By using the energy of solar radiation, a photovoltaic cell converts energy without emitting harmful substances to the atmosphere, noise, and waste. Photovoltaics is the cleanest technology among all the technologies that use renewable energy. Considering the shorter and shorter times needed to generate energy equal to that required by the module production process, during its lifetime it will produce much more electricity than was used to produce it. This results in a reduction in greenhouse gas emissions. For example, during its lifetime, a 200 Wp module prevents the emission of over four tonnes (Mg = 106 g) of carbon dioxide. Although the technologies for the production of photovoltaic cells and modules entail a lower environmental burden compared to other sources of electricity, it is necessary to remember about the risks associated with the use of chemicals at the stage of module production, which threatens their release to groundwater or air, and the need to recycle modules after their disassembly. Also, the energy consumption in the production phase of PV systems significantly worsens the ecological balance. This article presents an analysis of the impact of the materials and technologies used on the result of the environmental analysis of PV installations. In the article a detailed energy balance analysis of the EPBT value has been carried out. The values of greenhouse gas emissions throughout the life cycle of the solar module were determined. Methods of limiting the impact of photovoltaic technologies on the natural environment were indicated.
PL
Polityka energetyczna państwa stanowi kierunek rozwoju sektora energetyczno-paliwowego, a także wpływa na kwestię jakości powietrza, rozwoju elektromobilności, działań z zakresu efektywności energetycznej procesów przemysłowych i budynków, jak również – w sposób pośredni – stanowi podstawę do przewidywań rozwoju gospodarczego danego obszaru. W lutym 2021 r. przyjęta została Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. zakładająca między innymi stopniowe odejście od źródeł węglowych, rozwój energetyki wiatrowej na morzu, a także budowę elektrowni jądrowych w celu pokrycia krajowego zapotrzebowania na moc i energię. W międzyczasie przedstawione zostały projekcje w ramach Sprawozdania z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, a także Plan Rozwoju Systemu Przesyłowego do 2030 roku. Jednocześnie rynkiem energetycznym zachwiała najpierw pandemia koronawirusa COVID-19, a następnie proces odbudowy gospodarek światowych po niej. W rezultacie nieco wyraźniej zarysowały się wyzwania oraz perspektywy dla sektora energetycznego Polski, które zostały opisane w niniejszym artykule.
EN
The state’s energy policy is the direction of the development of the energy and fuel sector, and also affects the issue of air quality, the development of electromobility, activities in the field of energy efficiency of industrial processes and buildings, and indirectly forms the basis for forecasting the economic development of a given area. In February 2021, the Polish Energy Policy until 2040 was adopted, assuming, among others, a gradual departure from coal sources, the development of offshore wind energy, as well as the construction of nuclear power plants to cover the domestic demand for power and energy. In the meantime, the projections were presented as part of the Report on the results of monitoring the security of electricity supply, as well as the Transmission System Development Plan until 2030. At the same time, the energy market was first shaken by the COVID-19 coronavirus pandemic, and then the process of rebuilding global economies after it. As a result, the challenges and prospects for the Polish energy sector, described in this article, have outlined a little more clearly.
EN
Vibration Energy Harvesting is being investigated for autonomous sensors and actuators that mainly utilize ambient and machine induced vibrations. Recently mechanical motion amplification is incorporated for improving power to weight ratio of vibration harvesters. The present study is motivated to investigate mechanical motion amplification characteristics with different configurations. The parameters investigated are motion amplification ratio, force transmissibility characteristics, weight of the electrical generator, effective damping coefficient achieved and linear nature of damping. Numerical analysis has been performed to compare important characteristics of device operating without amplification to that of with amplification with different configuration. The study has been concluded with comments on application of suitable type of amplification mechanism depending on weight/space constraints and desired effective damping coefficient.
PL
Przy sporządzaniu świadectw charakterystyki energetycznej oraz audytów efektywności energetycznej wykorzystywany jest współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej. W rozporządzeniu w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku jest on od kilku lat niezmienny i wynosi 3,0. Stale jednak rośnie udział OZE w produkcji energii elektrycznej, co powinno być co roku uwzględniane przy wyznaczaniu wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla energii elektrycznej z systemu krajowego.
first rewind previous Strona / 70 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.