Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 68

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zintegrowany system zarządzania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Currently, the processing and transmission of the vast amount of information accompanying material flows are performed using modern computer and telecommunications technologies. However, the achieved results differ depending on the company's preparation to receive a specific information technology (IT). One of the main problems, that need to be solved before starting the implementation of an integrated management system, is to set up all the rules for indexing and labeling information contained in databases. This issue is of key importance because it unifies records in databases making them unique based on their features and/or parameters, furthermore it enables qualification and selection of information according to specific criteria. Moreover, it facilitates data accumulation process. The research conducted on the content of databases showed items inactive for over 5 years, in an amount of 28% to 45%, in the majority of the surveyed enterprises. This situation requires database cleaning and only active index files can be used for generating a new database. The database cleaning process should aim to organize information in current materials management databases for present data processing needs, furthermore it should also prepare existing resources for transfer to the new IT system
PL
Aktualnie przetwarzanie i przesyłanie ogromu informacji towarzyszących przepływom materialnym realizowane jest za pomocą nowoczesnych technologii komputerowych i telekomunikacyjnych. Jednak uzyskiwane efekty są bardzo różne w zależności od przygotowania przedsiębiorstwa do przyjęcia określonej techniki informatycznej. Jednym z zasadniczych problemów, z jakimi należy uporać się przed rozpoczęciem wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania, jest ustalenie wszelkich zasad indeksowania i znakowania informacji zawartych w bazach danych. Zagadnienie to ma kluczowe znaczenie, bowiem z jednej strony ujednolica zapisy informacyjne w bazach i czyni je unikalnymi ze względu na cechy czy parametry, z drugiej zaś, umożliwia selekcjonowanie i wybieranie informacji według określonych kryteriów oraz agregowanie danych. Wykonane badania zawartości baz danych wykazały, że w większości badanych przedsiębiorstw występowały pozycje nieaktywne od ponad 5 lat, w ilości od 28 do 45%. Sytuacja taka wymaga oczyszczenia bazy danych i dopiero pliki aktywnych indeksów mogą być podstawą utworzenia nowej bazy materiałowej. Istotnym efektem tej operacji ma być z jednej strony uporządkowanie informacji w aktualnych bazach związanych z gospodarką materiałową dla bieżących potrzeb przetwarzania danych, z drugiej przygotowanie istniejących zasobów do migracji do nowego systemu informatycznego.
2
Content available remote Budowa ekosystemu badań i rozwoju w Grupie Kapitałowej PGZ
PL
W artykule przedstawiono realizowane kierunki prac organizacyjnych prowadzących do budowy silnego ekosystemu w obszarze badań i rozwoju w Polskiej Grupie Zbrojeniowej (PGZ). Omówiono zadania Polityki Innowacyjności wprowadzanej w spółkach z inicjatywy Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologicznego (DIRT). Podkreślono ważność proponowanego modelu zintegrowanego systemu zarządzania pracami B+R mającego w efekcie przynieść zwiększenie konkurencyjności spółek.
EN
. The article presents the paths of organizational work leading to the construction of a strong ecosystem in the area of research and development at the Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ - Polish Armaments Group). The tasks of the Innovation Policy implemented within the Group companies on the initiative of the Department of Innovation and Technological Development (DIRT) are discussed. The importance of the proposed model of an integrated R&D management system, supposed to result in increasing the competitiveness of the companies, is emphasized.
PL
Z uwagi na strategiczne znaczenie węgla kamiennego jako surowca decydującego o bezpieczeństwie energetycznym państwa, niezwykle istotną sprawą jest efektywne funkcjonowanie produkujących go przedsiębiorstw górniczych. Jej uzyskanie i zachowanie, przy jednoczesnym dotrzymaniu wymogów bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska, jest kluczowym problemem procesie zarządzania tymi przedsiębiorstwami i kopalniami wchodzącymi w ich skład. W celu usprawnienia i optymalizacji systemów zarządzania realizowanych w przedsiębiorstwie oraz zapewnienia współdziałania poszczególnych systemów, często jest w nich wdrażany zintegrowany system zarządzania (ZSZ). Implementacja zintegrowanych systemów zarządzania to trend, który coraz mocniej zaznacza swoją obecność w przemyśle. Wdrażanie tego rodzaju rozwiązania w przedsiębiorstwach górniczych jest pożądane i wpływa w istotny sposób na możliwość doskonalenia planowania i realizacji procesów produkcji górniczej. W artykule przedstawiono najistotniejsze aspekty skutecznego wdrażania poszczególnych systemów wskazując na potencjalne korzyści praktycznego ich stosowania.
EN
Due to the strategic importance of hard coal as a raw material decisive for the energy security of the state, the effective functioning of the mining enterprises producing it is extremely important. Obtaining and maintaining it, while maintaining the requirements of work safety and environmental protection, is a key problem in the management process of these enterprises and their mines. In order to improve and optimize management systems implemented in the enterprise and to ensure co-operation of individual systems, often an integrated management system is implemented in them. The implementation of integrated management systems is a trend that is increasingly marking its presence in the industry. The implementation of this type of solution in mining enterprises is desirable and has a significant impact on the possibility of improving the planning and implementation of mining production processes. The article presents the most important aspects of effective implementation of individual systems, indicating the potential benefits of their practical application.
EN
In order to fully adapt to market requirements, mining enterprises in recent years have implemented standardized systems for quality, safety and health at work and environmental management. The standards for individual systems define the requirements of applying specific procedures and actions to implement the adopted policy aimed at achieving the assumed goals. The combination of business procedures and practices is more effective in the case of their integration than the activities carried out under separate systems. They then function under the name of an integrated management system (IMS). Properly implemented IMSs most often contributes to a more harmonious functioning of the enterprise and the elimination of recurring activities in the areas concerning individual systems, and thus to the optimization of costs related to their implementation and maintenance. Improving the operational efficiency of the mining enterprise and mines included in it, while maintaining the requirements of work safety and environmental protection. In the conditions of a market economy, improving the efficiency of functioning and providing sources of business financing is a key necefity for mining enterprise (Bąk 2007, 2008). Mines need to be properly managed to survive. The key problem is the design and implementation of an efficient management system and its continuous improvement based on the adequacy of system solutions. This is an answer to the question whether the management system of a mining enterprise (mine) corresponds to its real needs in the process of achieving objectives. Improvement of management systems must be based on an appropriate diagnosis. The aim of the article is to present the original solution, which is a tool for improving the integrated management system in Polish mining enterprises.
PL
Chcąc w pełni dostosować się do wymogów rynku, przedsiębiorstwa górnicze w ostatnich latach wdrożyły do stosowania znormalizowane systemy zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz środowiskowego. Normy dotyczące poszczególnych systemów definiują wymogi stosowania określonych procedur i działań, służących wdrażaniu przyjętej polityki. Połączenie procedur i praktyk działania stosowanych w przedsiębiorstwie jest bardziej skuteczne w przypadku ich scalenia, niż działań realizowanych w ramach oddzielnych systemów. Funkcjonują one wtedy pod nazwą zintegrowanego systemu zarządzania (ZSZ). Prawidłowo wdrożony ZSZ przyczynia się najczęściej do bardziej harmonijnego funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz eliminacji powtarzających się działań w obszarach dotyczących poszczególnych systemów, a przez to do optymalizacji kosztów związanych z ich wdrażaniem i utrzymywaniem. Poprawia sprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa górniczego i kopalń wchodzących w jego skład, przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W warunkach gospodarki rynkowej podnoszenie efektywności funkcjonowania i zapewnienie źródeł finansowania działalności jest dla przedsiębiorstw górniczych pierwszoplanową koniecznością (Bąk 2007, 2008). Kluczowym problemem jest zaprojektowanie i wdrożenie sprawnego systemu zarządzania oraz jego ciągłe doskonalenie, oparte na adekwatności rozwiązań systemowych. Chodzi o odpowiedź na pytanie, czy system zarządzania przedsiębiorstwem górniczym (kopalnią) odpowiada jego rzeczywistym potrzebom w procesie realizacji celów. Doskonalenie systemów zarządzania musi być oparte na odpowiedniej diagnozie. Celem artykułu jest przedstawienie autorskiego rozwiązania, które stanowi narzędzie doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania w polskich przedsiębiorstwach górniczych.
PL
Zintegrowany system zarządzania jest połączeniem procesów, procedur i praktyk działania stosowanych w organizacji w celu wdrożenia jej polityki, które może być bardzo skuteczne w osiąganiu celów wynikających z polityki. Jego wdrożenie jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstwa, które stosuje kilka różnych systemów zarządzania. Najczęściej dotyczy to zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem pracy oraz bezpieczeństwem informacji, postrzeganych wcześniej oddzielnie. Przyjęcie zintegrowanego systemu zarządzania umożliwiło skuteczne równoczesne zarządzanie wieloma podsystemami, poprzez ustanowienie i realizację jednolitej polityki firmy. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych działań wdrażania zintegrowanego sytemu zarządzania w przedsiębiorstwach górniczych. Praca prezentuje podstawowe zasady wdrażania sytemu oraz kolejne jego etapy. Pokazano również przegląd zarządzania, który stanowi raport na temat działania zintegrowanych systemów zarządzania.
EN
An integrated management system is a combination of processes, procedures and practices used in the organization to implement its policy, which can be very effective in achieving policy objectives. Its implementation is a very advantageous solution for a company that uses several different management systems. Most often, it concerns quality management, environment, work safety and information security, previously seen separately. The adoption of an integrated management system has enabled the effective simultaneous management of many subsystems, through the establishment and implementation of a single company policy. The aim of this paper is to present selected activities of implementing an integrated management system in mining enterprises. The work presents the basic principles of implementation of the system and its subsequent stages. An overview of management is also presented, which is a report on the operation of integrated management systems.
PL
Autor cytuje istotne fragmenty artykułu dr hab. Patrycji Bąk i nawiązując do nich formułuje cztery kwestie do dyskusji. Następnie formułuje własny pogląd na rozpatrywane problemy. Zachęca Autorkę rozpatrzonego artykułu do zajęcia stanowiska i szerszej dyskusji.
PL
Z uwagi na strategiczne znaczenie węgla kamiennego jako surowca decydującego o bezpieczeństwie energetycznym państwa, niezwykle istotną sprawą jest efektywne funkcjonowanie produkujących go przedsiębiorstw górniczych. Jej uzyskanie i zachowanie, przy jednoczesnym dotrzymaniu wymogów bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska, jest kluczowym problemem w procesie zarządzania tymi przedsiębiorstwami i kopalniami wchodzącymi w ich skład. W celu usprawnienia i optymalizacji systemów zarządzania realizowanych w przedsiębiorstwie oraz zapewnienia współdziałania poszczególnych systemów, często jest w nich wdrażany zintegrowany system zarządzania (ZSZ). Implementacja zintegrowanych systemów zarządzania to trend, który coraz mocniej zaznacza swoją obecność w przemyśle. Wdrażanie tego rodzaju rozwiązania w przedsiębiorstwach górniczych jest pożądane i wpływa w istotny sposób na możliwość doskonalenia planowania i realizacji procesów produkcji górniczej. W artykule przedstawiono najistotniejsze aspekty skutecznego wdrażania poszczególnych systemów, wskazując na potencjalne korzyści praktycznego ich stosowania. Szczególną uwagę zwrócono na system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
EN
Due to the strategic importance of hard coal as a raw material decisive for the energy security of the state, the effective functioning of the mining enterprises producing it is extremely important. Obtaining and maintaining it, while maintaining the requirements of work safety and environmental protection, is a key problem in the management process of these enterprises and their mines. In order to improve and optimize management systems implemented in the enterprise and to ensure co- -operation of individual systems, often an integrated management system is implemented for them. The implementation of integrated management systems is a trend that is increasingly making its presence felt in the industry. The implementation of this type of solution in mining enterprises is desirable and has a significant impact on the possibility to improve planning and implementation of mining production processes. This paper presents the most important aspects of effective implementation of individual systems, indicating the potential benefits of their practical application. Particular attention has been paid to the occupational safety and health management system.
PL
W dobie zwiększających się wymagań klientów i zmiany standardów zarządzania w jednostkach sektora finansów publicznych coraz częściej wykorzystywane są modele i metody doskonalenia jakości usług publicznych, które biorą pod uwagę oczekiwania i potrzeby współczesnego odbiorcy. Funkcjonowanie tych modeli i metod może stanowić dowód na wysoką kulturę organizacyjną danej instytucji. Efektywne zarządzanie administracją publiczną wymaga określenia strategii celów działania urzędu, ukierunkowanego na sprawny system organizacji pracy i kształtowanie pozytywnego wizerunku. Celem artykułu jest prezentacja stanu zarządzania polityką jakości w administracji rządowej z uwzględnieniem oceny poziomu wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania (ZSZ) w organizacji. Cel osiągnięto za pomocą studiów literaturowych, analizy dokumentacji źródłowych oraz badań empirycznych, w których przeanalizowane zostało środowisko funkcjonowania ZSZ w urzędzie, w tym dostęp do zasobów takich, jak wiedza. Ocenione zostały ponadto obszary kompetencji i zaangażowania pracowników oraz kierownictwa urzędu jako szczególnie istotne w budowaniu i doskonaleniu ZSZ. Wnioski z badań wskazują, że wspólne rozumienie problemów jakości, wspólne jej definiowanie i stworzenie środowiska jej przyjaznego – poprzez projakościową kulturę organizacyjną, są kluczowymi elementami, które pozwolą na budowanie projakościowej orientacji pracy.
EN
In the era of increasing customer demands and changing management standards in public finance units, models and methods of improving the quality of public services increasingly take into account the expectations and needs of today’s public. Functioning of these models and methods can be evidence of a high organizational culture of the institution. Effective management of public administration requires the definition of a strategy for the goals of the office, aimed at a smooth system of organization of work and shaping a positive image. The aim of this article is to present the state of quality management in government administration, including the assessment of the level of implementation of the integrated management system (IMS) in the organization. The aim was achieved through literature studies, source documentation analysis and empirical research, in which the functioning of the ISMS in the office was analyzed, including access to resources such as knowledge. In addition, the areas of competence and involvement of employees and the management of the office were also assessed, particularly important in the construction and improvement of the IMS. Conclusions from the research indicate that a common understanding of quality problems, common definition and the creation of a friendly environment are crucial – through a pro-quality organizational culture that will allow for a constructive orientation of work.
9
Content available remote Wybrane aspekty logistyki w kontekście integracji procesów w przedsiębiorstwie
PL
W artykule przedstawiono przykładową strukturę zintegrowanego systemu zarządzania. Kolejno omówiono: system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001, system zarzadzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001, system zarządzania energią zgodny z normą ISO 50001, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z normą ISO 45001, system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą 27001. Wykazano również wzajemne powiązania między zarządzaniem szeroko definiowanej jakości a zarządzaniem logistyką między innymi w kontekście budowania trwałych relacji z klientami opartych na jego wysokiej satysfakcji wynikającej nie tylko z właściwego zaspokajania jego potrzeb ale również z dbałości przedsiębiorstwa o kwestie społeczno – środowiskowe.
EN
The article presents an example of the structure of an integrated management system. The following elements were discussed: quality management system compliant with the requirements of the ISO 9001 standard, environmental management system compliant with the ISO 14001 standard, energy management system compliant with the ISO 50001 standard, occupational safety and health management system compliant with the ISO 45001 standard, information security management system compliant with the standard 27001. Interconnections between the management of widely defined quality and logistics management have also been demonstrated in the context of building long-term relationships with clients based on its high satisfaction resulting not only from the proper fulfillment of its needs but also from the company's care for socio-environmental issues.
EN
The present article consists in an assessment of the integrated management system on the example of Baldino Artstore Company which produces natural ice-cream. Baldino Artstore is a young company founded in 2015, located in Wroclaw in Krakowska Street. The company produces ice-cream and sherbets which are delivered to five shops in Wrocław and one in Nysa. The company employs 60 workers; during the summer season the number of employees doubles. Baldino is frequently referred to as “manufacture” because all goods they produce are hand-crafted, with the aid of modern and automatized devices. Baldino - cream and sherbets are made of natural ingredients and fresh products from a wide range of raw materials, from sweet to salty. The management system which operates in the company integrates various subsystems and facilitates an advanced management of quality, environment and work hygiene, fulfilling all requirements of food safety management for food producers, in accordance with the Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parlament and of the Council of 29 April 2004 on the hygiene of foodstuffs. Each production stage is subject to internal control, beginning with the preparation of mixtures, pasteurization, filtering, maturing, freezing, up to the final stage of packaging. The norms functioning in the company include PN-EN ISO 9001 and PN-EN ISO 22000 (PN ISO 9000:2001. System Zarządzania Jakością – Podstawy i Terminologia; Wymagania) (1,2) the means of a survey among the company’s employees. The questions asked included: the employees’ awareness of systems functioning in Baldino Artstore, depending on the position a particular employee holds in the company; the employees’ opinion on the advantages of the integrated management system, as well as its drawbacks. The employees who too and categorised into following groups: up to 6 months, between 7 and 12 months, and over 12 months. The article presents a detailed discussion of the employees’ answers and the implications of what the results reveal.
PL
Temat artykułu dotyczy procesów logistycznych w przedsiębiorstwach przemysłu obronnego w ramach zintegrowanego systemu zarządzania. Mechanizm funkcjonowania organizacji w obszarze przemysłu obronnego odniesiono m.in. do działalności logistycznej jako ważnego obszaru zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Celem artykułu jest identyfikacja i analiza wybranych procesów logistycznych w odniesieniu do ogólnego systemu procesowego przedsiębiorstwa oraz propozycja ich doskonalenia. Wprowadzeniem do problemu jest właściwe lokowanie logistyki z jej procesami, działaniami, technologią i programami w odniesieniu do polityki i celów przedsiębiorstwa w obszarze wymagań jakościowych i środowiskowych. W tym względzie możemy przyjąć założenie, iż w poprawnie zbudowanym zintegrowanym systemie zarządzania procesy logistyczne mają swoje zasadnicze i należne im miejsce. Obiektami badawczymi były firmy, które posiadają wdrożone zintegrowane systemy zarządzania jakością i środowiskiem. Obserwacja i analiza ich działalności została przeprowadzona na podstawie badań audytowych oraz oceny rocznych przeglądów i raportów. Wnioski końcowe uwzględniają specyfikę i charakter działalności logistycznej przedsiębiorstw w badanym obszarze. Poruszane zagadnienia mogą stanowić podstawę do dalszych badań w tym obszarze, istotnych z punktu widzenia wpływu logistyki na jakość wyrobu z zachowaniem ochrony środowiska naturalnego.
EN
The article looks at logistics processes in the integrated management system of companies in the defence industry, and at how they function. This article aims to identify and analyse logistics processes in relation to the overall process system and how to assess them. The introduction to the problem is the proper placement of logistics with its processes, operations, technology, and programs in relation to the policies and objectives of the companies in the area of quality and environmental requirements. Companies that have implemented integrated quality and environmental management were used for research. Observation and analysis of their business was conducted on the basis of audit and evaluation of annual reviews and reports. The final conclusions take into account the specificity and nature of logistics enterprises in the study area. Topics covered may form the basis for further research in this area, significant from the point of view of the impact of logistics on the quality of the product while maintaining environmental protection.
PL
Audit wewnętrzny, jak każdy inny obszar działalności organizacji, powinien podlegać okresowej ocenie w zakresie jakości działania oraz efektywności. W artykule przedstawiono ogólne wymagania w odniesieniu do auditu wewnętrznego, metody wspomagającej proces zarządzania w organizacji. Zaprezentowano wyniki badań ankietowych oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej ankiety. Dokonano identyfikacji problemów napotykanych w trakcie przeprowadzania auditów wewnętrznych, co pozwoli na doskonalenie prac w tym obszarze.
EN
Internal audit, as any other activity of an organization, should be periodically assessed as regards the quality and effectiveness. General requirements as regards internal audit, i.e. a tool aiding management in the organization, are given. The results of questionnaire inquiries and conclusions resulting from the survey are presented. Problems encountered during internal audits are identified, which will enable to improve the efforts in this field of activity.
PL
Współczesne przedsiębiorstwo przetwarza informacje których źródło ma charakter zarówno zewnętrzny jak i wewnętrzny. W związku z tym informacja i będąca jej efektem wiedza to majątek każdej organizacji. Aby przedsiębiorstwo miało szanse na sukces powinno wykorzystywać maksymalne możliwości zintegrowanych systemów zarządzania których częścią mogą być systemy informatyczne. Systemy te stanowią kolejną, obecną na rynku, generację systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. W artykule na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa przedstawiono identyfikację systemów automatycznej identyfikacji kodów kreskowych, elektronicznej wymiany danych EDI, szczególnie uwzględniając systemy klasy SAP R\3.
EN
A modern company processes information inside and outside. Consequently, this information is the property of the enterprise. To be successful in the market, the company is required to use the maximum capabilities of integrated IT systems. These systems are the next on the market, generation of systems supporting company management. This article discusses the identification of automated barcode identification systems, EDI electronic data interchange, MRP/ERP systems, and especially SAP R\3 class systems on the example of an enterprise.
PL
W artykule opisano wybrane zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w aspekcie zintegrowanego systemu zarządzania oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Przedstawiono systematykę wybranych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz innych. Przeprowadzono analizę stanu bezpieczeństwa w Zakładzie Mechanicznej Przeróbki Węgla, m.in. z uwzględnieniem podstawy prawnej i wymagań technicznych, zagrożeń i ryzyka zawodowego, analizy wypadków przy pracy.
EN
This paper presents selected issues concerning the safety and hygiene of work in the aspect of the integrated management system and the system of management of safety and hygiene of work. Systematics of selected collective, individual and other means of protection was described. Analysis of the safety state was conducted at the Department of Mechanical Coal Processing, among others including legal grounds and specifications, threats and the occupational risk, analyses of accidents at work.
EN
Organizations are becoming more aware of the importance of integrated management systems (IMS). Interest in this subject indicates that IMS are seen as "management systems of the future“. The problem is that the methodology of integration of management systems does not exist. There are specification for example PAS 66 that tell only about requirements standards. standards Both ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 standards were revised in 2015. Based on this, the aim of this article is to characterize the possibility of creation of IMS through the identification of common elements and specific requirements in accordance with professional references ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015.
PL
W artykule dokonano analizy zagadnienia integracji systemów zarządzania wynikającej ze zmiany struktury norm z zakresu zarządzania. Podjęto dyskusję w zakresie problematyki integracji systemów zarządzania w ujęciu procesowym. Zwrócono szczególną uwagę na kwestie związane ze znaczeniem podejścia procesowego w działaniach podejmowanych w organizacjach wdrażających lub posiadających zintegrowany system zarządzania.
EN
The article analyzes the issues of integration of management systems resulting from changes in the structure of management standards. It was discussed in terms of the reference integration issues management systems in terms of the process. Special attention was paid to the issues related to the importance of the process approach in the activities of organizations implementing or having an integrated management system.
17
Content available Integrated Safety Management Systems
EN
Safety is an integral part of the management process of an organisation. The effectiveness of safety is related to the safety management system of the organisation, and the organisation’s management system as a whole. Both systems are connected to the general principles of management. These general management principles were used to establish an integrated approach to the process of safety management through the integration of Integrated Management Systems (IMS), which work on the principles and rules of standardised management control systems, and which are possible to add to the already established management control systems, with the goal of the elimination of duplication in safety management, including reducing the cost of safety management itself. One benefit for the field of science is the creation of new universal algorithm steps for building integrated safety, which is applicable for managing any area of safety under any organisation’s conditions, regardless of the size and subject of activity of the given organisation. A benefit in practice is that it brings closer the general objective or aim, which is the effective approach to the integration process of the organisation management system.
PL
Bezpieczeństwo jest integralną częścią procesu zarządzania organizacją. Skuteczność bezpieczeństwa związana jest z systemem zarządzania bezpieczeństwem organizacji i systemem zarządzania organizacją jako całością. Oba systemy połączone są ogólnymi zasadami zarządzania. Te ogólne zasady zarządzania zostały wykorzystane do stworzenia zintegrowanego podejścia do procesu zarządzania bezpieczeństwem poprzez integrację Zintegrowanych Systemów Zarządzania (ZSZ), które działają na zasadach i regułach standaryzowanych systemów kontroli zarządzania, a które można dodać do już ustanowionych systemów kontroli zarządzania, mając na celu eliminację powielania w ramach zarządzania bezpieczeństwem, w tym redukcję kosztów samego zarządzania bezpieczeństwem. Korzyścią dla tej dziedziny nauki jest tworzenie nowych uniwersalnych kroków algorytmu do budowania zintegrowanego bezpieczeństwa, które ma zastosowanie do zarządzania dowolnym obszarem bezpieczeństwa w warunkach każdej organizacji, niezależnie od wielkości i przedmiotu działalności danej organizacji. Korzyścią w praktyce jest to, że przybliża to ogólny cel lub cel, jakim jest skuteczne podejście do procesu integracji systemu zarządzania organizacją.
EN
Purpose: In this article the analysis of integrated management system of quality, environment and occupational health and safety was presented. The functioning of such system on the selected enterprise was discussed. Design/methodology/approach: The new standards of PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 were presented. Also, the occupational health and safety management system according to the new ISO 45001 standard was shown. The necessity of the management systems integration was presented. Findings: In this paper the changes in PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 were presented. The advantages and disadvantages of the integrated management system in the selected enterprise were shown. Practical implications: The most important changes in ISO standards for quality, environment and occupational health and safety were presented. There is also significant to show the faults in implementation and operation of the integrated management system, what will protect other organizations before such problems. Originality/value: In this paper indicated that only proper implementation of the integrated management system based on PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 and PN-N-18001 could provide real benefits. Otherwise, it is an unnecessary waste of time and money.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano kierunki zrównoważonego rozwoju wybranych firm należących do potentatów produkcji i sprzedaży węgla kamiennego na polskim rynku. Zestawiono wartości, jakimi kierowano się przy wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Analiza obejmuje obszary zarządzania jakością – ZSZ, bezpieczeństwa i higieny pracy – ZSB, zarządzania środowiskowego – ZSŚ oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji – ZSBI. Wszystkie te obszary wpływają na zwiększenie wartości firmy oraz są swego rodzaju zapewnieniem klienta o stosowaniu procedur mających na celu nadzór produkcją, kontrolę jakości wyrobu gotowego oraz zapewniają o stosowaniu najwyższych dostępnych środków ochrony życia i zdrowia pracowników z uwzględnieniem ochrony środowiska. Zintegrowany System Zarządzania jest niezbędnym narzędziem, jakie należy zastosować w każdej gałęzi przemysłu w celu podniesienia atrakcyjności firmy.
EN
This article presents trends of sustainability in selected major companies in production and sale of hard coal. Values used in implementation of Integrated Management System has been compared. The analysis includes areas of quality management, health and safety management, environmental management and information security management. All of these areas influence the increase of company’s worth and are some sort of assurance for clients that the company applies procedures for management of production, control of products’ quality as well as uses best possible means of life and health care of employees with maintaining environmental protection. The Integrated Management System is an essential instrument that should be used to increase company’s attractiveness.
PL
Wyzwania, jakie niesie za sobą współczesna urbanizacja, sprawiają, że coraz głośniej mówi się o kompleksowym podejściu do zarządzania miastem. Odpowiedzią na narastające problemy ośrodków miejskich może być wdrożenie idei smart city. Na świecie wiele miast poczyniło już pierwsze kroki w celu zbudowania w pełni inteligentnego miasta. Również polskie samorządy wykazują zainteresowanie tą koncepcją.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.