Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zawiesina lekka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przeprowadzono numeryczną analizę wpływu wysokości zawieszenia mieszadła PBT na jakość zawiesiny lekkiej w zbiorniku z przegrodami. Obliczenia numeryczne wykonano w oprogramowaniu ANSYS CFX 16.1 dla mieszalnika o średnicy wewnętrznej D = 0,295 m. Wysokość h zawieszenia mieszadła w zbiorniku wynosiła 0,67; 0,78 lub 0,89H. Na podstawie otrzymanych rozkładów stężenia cząstek ciała stałego w cieczy stwierdzono, że w zakresie przeprowadzonych obliczeń, profile stężenia cząstek istotnie zależą od pozycji mieszadła w zbiorniku.
EN
A numerical analysis of the effect of PBT impeller position on a quality of floating particles suspension produced in a baffled agitated vessel was carried out. The numerical computations were performed for a vessel of inner diameter D = 0.295 m, using ANSYS CFX 16.1 software. The off-bottom clearance of the impeller was equal to 0.67, 0.78 or 0.89H. On the basis of obtained distributions of particles concentration in liquid it was proved that, within the range of performed computations, the profiles of particles concentration significantly depended on the impeller position.
PL
Przedstawiono wyniki modelowania numerycznego energii kinetycznej burzliwości i szybkości jej dyssypacji w zbiorniku z mieszadłem do wytwarzania zawiesiny lekkiej. Uzyskano kontury oraz profi le tych wielkości dla burzliwego ruchu płynu w mieszalniku i trzech modeli burzliwości k-ε, k-ω, lub SST. Zidentyfikowano strefy, w których modelowane zmienne przyjmują największe wartości i w których rozpraszanie cząstek ciała stałego jest najbardziej efektywne.
XX
Results of numerical modeling of turbulence kinetic energy and its dissipation rate in mechanically agitated floating particles’ suspension are presented. Contours and profiles of these quantities were found for turbulent fluid flow in an agitated vessel and three turbulence 'models k-ε, k-ω or SST. The agitated vessel zones in which modeled quantities took the greatest values and where the best dispersion of floating particles was obtained were identified.
4
Content available remote Wpływ oprzegrodowania na moc mieszania zawiesiny lekkiej w mieszalniku
PL
W pracy badano metodą tensometryczną wpływ oprzegrodowania na moc mieszania zawiesiny lekkiej. Pomiary wykonano w zbiorniku o średnicy D - 0,634 m. Mieszalnik był zaopatrzony w przegrody i mieszadło turbinowe z sześcioma pochylonymi łopatkami, umieszczonymi na wysokości h = 0,67H. Testowano pięć konfiguracji płaskich przegród różniących się liczbąi rozmieszczeniem na ścianie zbiornika. Wy-' niki opracowano w postaci charakterystyk mocy.
EN
A baffling influence on power consumption during mixing of floating particles' suspension was studied experimentally. The measurements were carried out in a vessel of diameter D = 0.634 m. The agitated vessel was equipped with baffles and pitched blade turbine located in the height h = 0.67H. Five configurations of planar baffles, differing in numbers and arrangement in the vessel were tested. The results were worked out in a form of power characteristics.
PL
W pracy przedstawiono wynik badań nad wytwarzaniem zawiesin lekkich w mieszalniku mechanicznym z pojedynczym mieszadłem turbinowym. Analizowano wpływ rodzaju mieszadła, parametrów geometrycznych mieszalnika oraz własności fizycznych fazy rozpraszanej na minimalną częstość obrotów mieszadła (nmin) gwarantującą wytworzenie zawiesiny. Uzyskane wyniki opracowano następnie w postaci bezwymiarowej zależności korelacyjnej z wykorzystaniem kryterialnej liczby Froude'a.
EN
Results of investigations on „light" suspensions preparation in a mixing vessel equipped with the single turbine impeller are presented in the paper. An influence of impeller type, geometrical parameters and properties of dispersed phases on minimum values of impeller speed (min), necessary for "light" suspension formation was investigated. The results obtained were presented in a form of dimensionless correlation comprising the Froude number.
EN
The effect of the density factor on "light suspensions" production in a mixer equipped with turbine impeller has been studied. The influence of solid concentration and a distance between the stir- rer and tank bottom on the minimal rotational impeller speed necessary for obtaining a high-dispersed solid-liquid system has been observed.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów geometrycznych granulatów polipropylenu na proces wytwarzania zawiesiny lekkiej w mieszalniku ze standardową turbiną Rushtona. Ocenę przeprowadzono w oparciu o pomiary minimalnej częstości obrotów mieszadła koniecznej do wytworzenia wysoko zdy-spergowanego układu dwufazowego w zależności od stężenia cząstek ciała stałego w wodzie.
EN
This paper reports the results of the effect of the geometric parameters of polypropylene granulate on the „light suspensions" generation in a mixer with the standard Rushton disc turbine. The critical rotational speeds of the impeller necessary to produce the high dispersed two-phase solid-liquid system as a function of the granulate concentration have been determined.
8
PL
W pracy przedstawiono wpływ parametrów geometrycznych układu mieszadło—zbiornik na proces wytwarzania „zawiesiny lekkiej". Ocenę nakładów energetycznych na mieszania przeprowadzono w oparciu o momentometryczne charakterystyki procesu uzyskane dla trzech turbin Rushtona w zależności od stężenia re-granulatu polietylenu w wodzie.
EN
This paper reports the results of the effect of the geometrical parameters of the impeller-tank system on the "light suspension" production. The tensometric characteristics of mixing permitted the determination of power consumption related to the unit volume of a two-phase system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.