Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  surge
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano zagrożenia dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych związane z wyładowaniem piorunowym oraz przepięciami. Na podstawie koncepcji stref ochronnych przedstawiono przykład kompleksowej ochrony przepięciowej (instalacji elektrycznych oraz linii przesyłu sygnałów) punktów ładowania umieszczonych na zewnątrz i wewnątrz budynku.
EN
The article presents the hazards that lightning strikes and surges pose for electric vehicle charging stations. An example of comprehensive surge protection (for electrical installations and signal transmission lines) of charging points located outside and inside the building is demonstrated on the base of the concept of protection zones.
PL
W artykule przedstawiono możliwości ochrony przepięciowej dla domowych instalacji prosumenckich wyposażonych w magazyny energii. Omówiono zagrożenia spowodowane przez przepięcia oraz przedstawiono zasady stosowania ograniczników przepięć. Pokazano też przykładowe SPD, znajdujące zastosowanie w tego typu instalacjach.
EN
The article presents the possibilities of surge protection for home prosumer systems equipped with battery storage. The author discusses the risks caused by surges and the rules of using surge arresters. Examples of SPDs applicable in this type of systems are also shown.
EN
Tensile strength of aluminum castings has been improved by employing surge and filter in a conventional non-pressurizing gating system. For this purpose, three non-pressurizing bottom-gating systems were designed where the first design was a simple design with no filter and no surge, in the second design filter and in the third one surge was added to the end of runner. Tensile strength, Weibull module, scanning electron microscopy, chemical analysis, and melt pattern during the mold filling were thoroughly analyzed to compare these three designs. it was observed that employing filter and surge in the gating system reduces flow kinetic energy and consequently avoid surface turbulence and air entrainment, which leads to castings with fewer defects and higher reliabilities. Finally, it found that appropriate use of surge in the running system can be as effective as employing a filter in reducing melt front velocity.
PL
W artykule przedstawiono wymagania w zakresie ochrony przepięciowej dla instalacji elektrycznych zawarte w niemieckiej normie VDE-AR-N 4100. Zgodnie z zapisami normy umieszczenie ogranicznika przepięć przed układem pomiarowym jest dopuszczalne, ale ogranicznik musi spełniać wiele warunków określonych w normie. Dozwolone jest stosowanie tylko ograniczników przepięć wykonanych w technice iskiernikowej.
EN
The article presents the requirements for surge protection of electrical systems described by the German standard VDE-AR-N 4100. According to the provisions of the standard it is allowed to install a surge arrester upstream of the meter, but the arrester has to meet a number of conditions specified in the standard. Only surge arresters with spark gap technology are to be used.
PL
W artykule przedstawiono zagrożenia związane z oddziaływaniem wyładowań atmosferycznych na systemy magazynów energii. Na podstawie aktualnych norm z zakresu ochrony odgromowej i przepięciowej przedstawiono zasady doboru środków ochrony przed wyładowaniem bezpośrednim dla magazynów energii zlokalizowanych w metalowych kontenerach oraz budynkach murowanych. Zwrócono uwagę na konieczność kompleksowej ochrony przepięciowej linii zasilających i sygnałowych wprowadzanych do wnętrza obiektu. Podkreślono konieczność ochrony przepięciowej urządzeń elektrycznych i elektronicznych wewnątrz magazynu. Zaprezentowano specjalistyczne ograniczniki przepięć do ochrony obwodów prądu stałego (systemy akumulatorów DC).
EN
The article depicts hazards related to lightning strikes to battery storage systems. It presents the principles of selection of direct lightning protection measures for battery storage systems located in metal containers and brick buildings in accordance with the latest lightning and surge protection standards. The necessity of comprehensive surge protection of incoming supply and signal lines was pointed out. The emphasis was also put on the importance of surge protection of electrical and electronic devices inside a storage facility. Finally, the author mentioned specialized surge arresters for DC systems (DC battery systems).
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania firmy Siemens w dziedzinie jakości energii, na które składają się rejestratory oraz analizatory jakości energii jak również oprogramowanie i aplikacje analityczne, które pozwalają na szybki dostęp do zbieranych danych i ocenę jakości energii w systemie.
EN
The article presents Siemens solutions in the scope of power quality, which consist of power quality recorders and analyzers, as well as software and analytical applications that allow for quick access to the collected data and evaluation of power quality in the system.
EN
It is shown that failure to observe the required rate of control of the pipeline shut-off and control equipment results in the occurrence of surges, breakdowns, breaks of the pipeline pressure systems, which is associated with a decrease in the controllability of the entire electrohydraulic complex. A mathematical model for the research of the energy processes in electrohydraulic complex with different closing rates of pipeline valves is proposed. It is proved that abrupt closure of the valve accompanied by a break of the pipeline, results in a complete loss of controllability in the hydraulic system. A mathematical and graphical formalization of power controllability based on the root-mean-square estimates of the harmonic power components is proposed.
PL
W pracy pokazano, że kłopot w obserwacji wymaganego sposobu sterowania rurociągami i sterowanie wyposażeniem zespołu elektrohydraulicznego wynika z występowania przypływów, zatrzymań, zakłócenia ciśnienia w rurach, co jest skojarzone ze zmniejszeniem sterowności całego zespołu elektrohydraulicznego. Zaproponowano model matematyczny do badań procesów energetycznych w zespole elektrohydraulicznym różnymi sposobami zamykania zaworów. Wykazano, że nagłe zamknięcie zaworu towarzyszące uszkodzenie rurociągu prowadzi do całkowitej utraty sterowności systemu. Zaproponowano matematyczną i graficzną formalizację sterowności mocą, bazujące na ocenie błędu średnio-kwadratowego składników mocy.
PL
Obecnie oprawy LED są powszechnie stosowane do oświetlania ulic, dróg i terenów zielonych. Montowane są one na otwartym terenie, na pewnej wysokości, przez co są narażone na skutki doziemnych wyładowań piorunowych, jak również przepięć różnego pochodzenia. Cechą wspólną nowoczesnych diod LED jest niskie znamionowe napięcie pracy, co wymusza stosowanie specjalnych zasilaczy. Obniżając znamionowe napięcie pracy relatywnie zwiększa się ich podatność na przepięcia, stąd też właściwa ochrona nowoczesnego oświetlenia ulicznego przed skutkami przepięć i wyładowań piorunowych zyskuje na znaczeniu. W artykule przedstawione zostaną podstawowe zasady ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej oświetlenia ulicznego.
EN
Currently LED lamps are widely used to illuminate streets, roads and green areas. They are mounted on open ground, at a certain height, which means that they are exposed to the effects of lightning strikes as well as surges of various origin. A common feature of modern LEDs is the low rated operating voltage, which forces the use of dedicated power supplies. By lowering the rated operating voltage, their susceptibility to overvoltage increases relatively, hence the proper protection of modern street lighting against the effects of overvoltages and lightning discharges is gaining importance. The article presents the basic principles of lightning and surge protection for street lighting.
PL
W pracy przedstawiono syntetyczny opis katastrofalnych powodzi, które w latach 1813-2010 wystąpiły na obszarze Krakowa. Opisu dokonano, uwzględniając ogólnie dostępne materiały. Na ich podstawie wskazano intensywne opady występujące na obszarze powyżej Krakowa jako najczęstszą przyczynę wystąpienia powodzi. Najwyższe opady atmosferyczne wystąpiły w typach cyrkulacji cyklonalnej zwłaszcza północnej (Nc), zachodniej (Wc) oraz w bruździe cyklonalnej (Bc). Najczęściej powodzie te wystąpiły w miesiącach letnich tj. w czerwcu, lipcu oraz w sierpniu, ale na przestrzeni wielu lat miały również miejsce w miesiącach pory chłodnej. Nie tylko swym zasięgiem objęły Kraków, ale były to powodzie o zasięgu regionalnym. Najwyższy stan wody rzeki Wisły w Krakowie w XIX wieku wystąpił podczas lipcowego wezbrania w 1813 roku i wyniósł 995 cm, natomiast w XX wieku najwyższy stan wody obserwowany na wodowskazie w Krakowie, który został zlikwidowany w 1965 roku, wyniósł 952 cm.
EN
The paper presents a synthetics description of the catastrophics floods that occured in 1813-2010 in the area of Cracow. The discription was made based on generally available information. Based on that, intensive rainfalls occurring in the areas above Cracow, has been identified as the most common cause of he floods in Cracow. The highest precipitation occurred in cyklonal circulation types, especially northern (Nc), western (Wc) and through of low pressure (Bc). Most often these floods occurred in the summer months, i.e. in June, July and in August. However, over the years occurred in the months of cool season as well. Floods occurred not only in the city of Cracow, but in the region as well. The highest water level of the Vistula River in Cracow in the 19th century was observed during July surge in 1813 and reached 995 cm, while in the 20th century the highest water level of 952 cm was observed on the water gauge in Cracow. This water gauge was removed in 1965.
EN
The surge protection may be worth millions of dollars. This is typical price of a centrifugal compressor repair combined with additional cost of nonfunctionality of an industry employing it. This threat is normally secured by application of an antisurge systems. Typically they are activated at predefined working conditions when compressor mass flow rate approaches region affected by the surge. As a result those systems are vastly limiting its operational range usually by a desirable region where compressor attains large pressure ratio. Therefore, a modern antisurge systems are aiming at diminishing this tradeoff by reacting to the real pressure signal gathered at high frequency. This paper presents one of those methods employing singular spectrum analysis. This algorithm has not been widely used for this application, while it was shown herein that it may bring clear distinction between stable and nonstable working condition, even at presurge conditions. Hence in further perspective it may bring anti-surge protection quality, that was not met with another methods.
EN
Prevention of surge phenomenon is a very active field of research in last decades. The Greitzer model is the most widely applied mathematical model describing the surge phenomenon. Two parameters that characterize the given compressing system: the Helmholtz oscillator frequency and the so-called B parameter have to be given as the input to Greitzer model. Although those parameters are easy to determine for simplified compressor models, they are extremely hard to predict in case of real industrial compressors. Moreover, in most cases it is impossible to analyse compressor unstable work, which makes this prediction even more speculative. Therefore the method that determines the parameters basing on the compressor stable operation is indispensable. In paper the regularly perturbed Greitzer model based method of predicting the behaviour of a compressor in the unstable operation basing on signals from its stable operation is proposed and discussed.
EN
Nowadays compressors are used in almost every industry. Compressor failure can suspend production of the whole system so the importance of preventing from failures is obvious and essential. One of the most dangerous flow instabilities which is capable of destroying machine in few seconds is surge, which occurs in conditions of low mass flow rate. Greitzer model, apart from its long history, is still most common mathematical model describing surge. It is widely used to predict the surge onset and pressure oscillations during it. However, it is based on parameters that are not directly related to real machine and their choice is not always obvious. Therefore, the calculations may be inaccurate which results in wrong surge prediction. The other approach to Greitzer model is presented in this paper, which in some cases can assure that the process of compressor modeling is more accurate. The applicability of Greitzer surge model for real machines has been analyzed. Method of implementation is based on experimental pressure signal gathered during unstable work of compressor. Presented method is based on experimental compressor characteristic and outlet pressure signal from unstable work of compressor. From that data it is possible to determinate the value of Greitzer model’s parameters for selected operational point. Thanks to this method this model could be applied for reliable antisurge protection.
14
Content available remote Electromagnetic susceptibility of wireless relay against surge
EN
The examination of electromagnetic susceptibility of electronic devices is an important part of the process of design, development and construction of the electronic device. Surge is one of the types of electromagnetic interference and all the electronic devices must be tested on this type of interference according to international standards. Surge often occurs at the atmospheric disturbances such as lightning or at disorders in the energy of the high voltage network. The surge can cause failure of devices or even its permanent damage or destruction, in case the electronic device has insufficient electromagnetic immunity.
PL
Udary często powodowane są prze wyładowania elektryczne i zakłócenia w sieci elektrycznej. Mogą one powodować zakłócenia pracy przekaźników a nawet ich uszkodzenie. W pracy przedstawiono badania wpływu udarów na pracę bezprzewodowych przekaźników.
PL
W artykule przedstawiono przyczyny generowania nierównomiernego pola parametrów na wejściu do sprężarki lotniczego silnika turbinowego i ich wpływ na kinematykę strumienia powietrza przy obniżającej się wytrzymałości zmęczeniowej łopatki sprężarkowej. Dokonano analizy przebiegu zmian momentu obrotowego wirnika jako funkcji czasu. Przedstawiono przebiegi podstawowych parametrów pracy silnika turbinowego podczas wchodzenia w zakres niestatecznej pracy. Określono istotną rolę w tej ocenie zmian pierwszej pochodnej momentu obrotowego w relacji do zmian przyspieszeń wirnika, która może być istotnym sygnałem o możliwości wystąpienia pompażu w sprężarce. Parametr ten może być sygnałem dla układu sterowania do eliminowania tego szkodliwego zjawiska. Przedstawiono także dynamikę silnika wspartą badaniem podczas pompażu poprzez opracowanie portretów fazowych podstawowych parametrów jego pracy. Artykuł zawiera analizę dynamiki zmian temperatury spalin.
EN
This paper presents reasons for generating non uniform area of parameters on the entry to the compressor of the turbine engine and their influence on the air stream kinematics at the decreasing fatigue strength of the compressor blade. Analysis of the course of the torque rotor changes as the function of time was presented. Courses of basic parameters of the turbine engine work during the ingress into the range of unstable work were presented. The crucial role in this estimation of changes of the first differential of the torque in relation to changes in acceleration of the rotor which can be a significant signal of the possibility of surge occurrence in the compressor were defined. This parameter can be a signal for the control system to eliminate this bad phenomenon. The dynamics of the engine supported with the research during surge through the study of parameters'phase portraits of its work were also presented. The article contains analysis of the dynamics of changes in temperature of combustion gas.
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną z estymacją punktu pracy sprężarki w oparciu ojej charakterystykę. Analizowano problematykę związaną z pracą poszczególnych stopni zespołu ze względu zmiany kąta natarcia strumienia w wyniku zmian prędkości obrotowych. Przedstawiono wyniki analizy numerycznej opływu stopnia sprężarki. Zanalizowano zmianę położenia linii pracy silnika w wyniku wyboru kąta natarcia na zakresie obliczeniowym. Zaprezentowano problematykę ze zmianą warunków pracy poszczególnych stopni sprężarki.
EN
This paper presents problems concerning the estimation of the point works of the compressor and its parameters based on its characteristics. Problems connected with the work of individual compressor stages regarding the change of the angle of attack stream as a result of changes in rotating velocities were analysed Results of the numerical analysis of the stage compressor's round flow were demonstrated. The- dislocation of the work line of the engine as a result of the choice of the angle of attack on the computational range were presented. Problems with modifying work conditions for individual compressor stages were presented.
17
Content available remote Analiza poza nominalnych stanów pracy wentylatora promieniowego (WWOax-20)
PL
Artykuł zawiera opis niestacjonarnych zjawisk, jakie mogą wystąpić podczas eksploatacji wentylatorów. Przedstawiono przyczyny i skutki ich występowania, zamieszczono krótki opis stanowiska pomiarowego i aparatury użytej do pomiarów. Dokonano analizy pracy wentylatora promieniowego pod kątem występowania niestabilności w poza nominalnych warunkach pracy. Wykonano pomiary stanowiskowe wentylatora małej mocy WWOax-20 oraz analizę widmową uzyskanych sygnałów. Analiza wyników pomiarów, a także obserwacja zjawisk towarzyszących pracy wentylatora, pozwoliły zidentyfikować obszary występowania zjawisk niestacjonarnych. Podkreślono znaczenie identyfikacji parametrów i rozróżniania stanów poza nominalnych na podstawie zmian strumienia objętości powietrza. W celu bezpiecznej i efektywnej pracy wentylatora konieczna jest obserwacja zjawisk niestacjonarnych i unikanie towarzyszących im efektów (wibracje, hałas), które mogą prowadzić do uszkodzenia maszyny.
EN
The Article contains short description of phenomena, that can occur during fan operation, including causes and results of their appearance. Short presentation of test stand and measuring devices has been described. The analysis of modified WWOax-20 centrifugal fan operation at unstable region has been done including Fast Fourier Transform of signals. Those research in combination with observation of loudness and vibration occurrence allowed to identify the region of instabilities. The airflow fluctuation usage to indicate the off-design regions has been noticed. It is important to monitor operational parameters to avoid undesirable phenomena that could damage working fan.
18
Content available remote Time-frequency analysis of the surge onset in the centrifugal blower
EN
Time frequency analysis of the surge onset was performed in centrifugal blower. Pressure signal was registered at the blower inlet, blower outlet and three locations at the impeller shroud. The time-frequency scalograms were obtained by means of the Continuous Wavelet Transform (CWT). The blower was found to successively operate in four different conditions: stable working conditions, inlet recirculation, transient phase and the deep surge. Scalograms revealed different spectral structure of aforementioned phases and suggest possible ways of detecting the surge predecessors.
19
Content available remote Radial compressor unstable operation modelling
EN
Unstable operation of a compressor is a dangerous phenomenon which occurs during certain operating regimes of compressors in engine turbo-compressors and also in combustion turbines used in transport and stationary energetics equipment. It is manifested by a sudden change of pressure and speed of air flow at the output of the compressor and characteristic sounds, which result in intense vibration of the rotor blades and changes to the character of air flow in other parts of the device. Surge or stall can result in interruption of engine operation, or its destruction due to mechanical damage to the compressor blades or heat damage to the blades of the gas turbine. This is why the formation of unstable compressor modes is inadmissible and a great deal of attention is devoted to preventing it.
20
Content available remote Dynamical system analysis of unstable flow phenomena in centrifugal blower
EN
Methods of dynamical system analysis were employed to analyze unsteady phenomena in the centrifugal blower. Pressure signals gathered at different control points were decomposed into their Principal Components (PCs) by means of Singular Spectrum Analysis (SSA). Certain number of PCs was considered in the analysis based on their statistical correlation. Projection of the original signal onto its PCs allowed to draw the phase trajectory that clearly separated non-stable blower working conditions from its regular operation.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.