Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań procesu szlifowania elementów konstrukcyjnych ze stali stopowej 1.0562 w stanie zmiękczonym. Przeanalizowano wpływ głębokości szlifowania ae i prędkości posuwu wzdłużnego przedmiotu vft na chropowatość powierzchni. Zaprezentowano wartości parametrów chropowatości Ra, Rz i Rt możliwe do uzyskania w przyjętych warunkach badań.
EN
Results from testing the grinding process of structural elements made of alloy steel 1.0562 in the softened state are presented. Influence of the grinding depth ae and the longitudinal feedrate of the workpiece vft on the surface roughness is analyzed. Roughness values of Ra, Rz and Rt were considered available to obtain under accepted test conditions.
PL
Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych procesu nagniatania stali twardej (62 HRC) narzędziem ceramicznym (kulką) z dociskiem hydrostatycznym. Analizowano wpływ posuwu nagniatania oraz parametrów poprzedzającej obróbki toczeniem na twardo na stan powierzchni opisanej wybranymi parametrami chropowatości.
EN
Presented are results of an experimental research of burnishing handed steel by a ceramic ball with hydrostatic pressure. The influence of burnishing feed rate and hard turning parameters on the surface roughness is analysed.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty badań oceny wpływu uzyskanej struktury powierzchni po toczeniu zahartowanej stali na efekty uzyskane po nagniataniu tocznym. Analizowano wybrane struktury różniące się kształtem profili i wartościami parametrów chropowatości. Porównano i oceniono uzyskane rezultaty po nagniataniu analizując wartości parametrów chropowatości i parametrów krzywej udziału materiałowego.
EN
The paper presents the results of studies assessing the impact of the obtained surface structure after turning of hardened steel on the results achieved after burnishing. The selected shape of the structure of differing profiles and the values roughness parameters were analyzed. The results after burnishing were compared and evaluated. The values of roughness parameters and parameters of the curve share of material were analyzed.
4
Content available remote Siły występujące w procesie nagniatania tocznego i ślizgowego
PL
W artykule przedstawiono wyniki z badań eksperymentalnych dotyczących analizy sił nagniatania tocznego i ślizgowego kulkami ceramicznymi wałków ze stali Cf53 w stanie utwardzonym. W przypadku nagniatania tocznego zastosowano docisk hydrostatyczny, natomiast podczas nagniatania ślizgowego docisk sprężysty elementu roboczego. W obu przypadkach siły pomierzono stosując czujnik siły firmy Kistler. W badaniach analizowano zmiany występujących sił podczas nagniatania powierzchni walcowych. Rezultaty badań przedstawiono w postaci wykresów zmian sił w trakcie procesu.
EN
The article presents the results of experimental studies concerning the analysis of forces while rolling burnishing as well as sliding burnishing of shafts made of hardened steel Cf53 using ceramic balls. With regard to rolling burnishing the hydrostatic pressure of balls was applied whereas in the case of sliding burnishing the elastic pressure of the working element was used In both cases, the forces were measured using a dynamometer produced by "Kistler" company. The changes of forces occurring during burnishing of cylindrical surfaces were analysed. The results are presented in the form of diagrams describing changes of the forces versus process time.
PL
W artykule przedstawiono wyniki z badań eksperymentalnych dotyczących oceny wpływu czynników wejściowych i stanu powierzchni obrabianej podczas procesu nagniatania narzędziami z dociskiem hydrostatycznym. Badania dotyczyły obróbki materiału w stanie utwardzonym po hartowaniu. Skoncentrowano się na ocenie wpływu posuwu i prędkości nagniatania oraz wstępnych wartości parametrów chropowatości powierzchni (uzyskanych w wyniku toczenia) na stan geometryczny powierzchni opisanej parametrami chropowatości. W badaniach nagniatania wykorzystano dwa narzędzia, w których elementami nagniatającymi były kulki. W dalszej części przeanalizowano i oceniono wpływ opisanych powyżej czynników i ich interakcji oraz przedstawiono uzyskane wyniki dla poszczególnych układów planu zrealizowanego eksperymentu.
EN
The paper presents the results of experimental research on the assessment of the influence of burnishing process input parameters and surface structure on surface characteristic after burnishing with hydrostatic pressure tool. The study is focused on machining of hardened steel. The influence of feed rate and burnishing speed and initial values of surface roughness have been analyzed. During studies two ball-burnishing tools have been utilized. The impact of the above factors and their interaction are evaluated. Furthermore results obtained for the respective experimental plan of executed test are included.
PL
W artykule przedstawiono wyniki z badań eksperymentalnych dotyczących przydatności kulek wykonanych z ceramiki technicznej, do nagniatania tocznego, narzędziami z dociskiem hydrostatycznym. W badaniach wykorzystano narzędzie umożliwiające wymianę kulek nagniatających. Badania wykonano poprzez nagniatanie wałków wykonanych ze stali Cƒ53 w stanie utwardzonym (zahartowanym). Wyniki badań obejmują charakterystyki stanu powierzchni kulek z ceramiki Si₃N₄ i ZrO₂ przed i po nagniataniu oraz efektów obróbki w postaci opisu stanu powierzchni w tym powstających wad w postaci przytarć i zatarć na powierzchni wałków.
EN
The article presents the results of experimental tests concerning the usability of technical ceramics for rolling burnishing with hydrostatic tool pressure. The tool enables the exchange of burnishing balls was used in the study that involved burnishing shafts made of hardened Cƒ53 steel. The research comprises the surface characteristics of balls made of Si3N4 and ZrO2 ceramics both before and after the burnishing as well as related technological effects in the form of surface state description including the defects in the sort of seizing on shafts surface.
7
Content available remote Nagniatanie ślizgowe stali hartowanej Cf53 kulkami ceramicznymi
PL
Ceramika techniczna dostępna na rynku a stosowana na ostrza skrawające mogłaby być używana również na elementy robocze narzędzi nagniatających. Duża twardość tych materiałów jest korzystna natomiast inne właściwości fizyczne w tym parametry struktury geometrycznej powierzchni powodują, że nie zawsze są właściwym materiałem na elementy robocze w procesie nagniatania materiałów hartowanych. W tym artykule przedstawiono wyniki badań nagniatania ślizgowego powierzchni stali hartowanej Cf53 kulkami ceramicznymi wykonanymi z różnych rodzajów ceramiki technicznej. Otrzymana struktura geometryczna powierzchni jak i stan kulek po procesie nagniatania opisano na podstawie dokumentacji fotograficznej.
EN
Technical ceramics used for cutting edges and available on the market would also be applied to working elements of burnishing tools. High hardness of these materials is beneficial however some other physical properties including the parameters related to their geometrical surface structure cause their inadequacy for tools applied to burnishing hardened materials. This article presents the research results of sliding burnishing of hardened Cf53 steel surfaces using tools made of different kind of technical ceramics. The resulting geometric structure of the surface and the state of the balls after burnishing process were described based on photographic documentation.
8
Content available remote Kulki ceramiczne jako elementy nagnitające powierzchnię stali hartowanej
PL
Materiały utwardzane nagniata się zazwyczaj narzędziami z diamentowymi końcówkami. W tym procesie sfera nagniatająca jest stosunkowo mała ze względu na znaczny koszt narzędzia. Powoduje to, że parametry nagniatania a w szczególności posuw muszą być bardzo małe, co znacznie wydłuża proces. Ponadto podczas nagniatania takim narzędziem na powierzchni powstają dodatkowe struktury nierówności związane z wypływkami materiału. Materiały ceramiczne cechuje znaczna twardość a masowość produkcji obniża ich cenę. Na rynku dostępne są kulki ceramiczne wykonane z dużą dokładnością o małej chropowatości powierzchni. Dokładniejsza analiza ich właściwości umożliwiłaby określenie zakresu ich stosowania. W niniejszym artykule analizuje się stan powierzchni kulek ceramicznych pod względem struktury geometrycznej powierzchni w kontekście stosowania ich w procesie nagniatania ślizgowego.
EN
Burnishing hardened materials is usually performed using diamond-tipped tools. In this process working tool sphere is relatively small due to its significant cost. This causes the burnishing parameters and in particular the feed rate must be very low that considerably prolongs the process. In addition, while burnishing with such a tool additional structures of irregularities associated with material burring are created. Ceramic materials are characterized by high hardness, and mass-production might lower their price. There are ceramic balls of high accuracy and low surface roughness available on the market place. A more detailed analysis of their properties could enable to determine the scope of their application. This paper includes the analysis of ceramic balls surface state regarding their geometrical structure in the context of the respective application of the sliding burnishing process.
9
Content available remote Simulation analysis of a production process with selected Six Sigma indicators
EN
Background: Computer technologies allow more and more to model as well as to perform simulation experiments of various processes. The simulation analysis provides a better understanding of the interdependencies between various stages of production processes. Methods: The results of simulation studies were presented, the aim of them was to show the opportunities of the analysis of the process according to the scenarios and variants developed in connection with the qualitative assessment process. The study was based on simulation models developed and programmed for the processing of parts in an automated production line. The results of the conducted simulation experiments were referred to the primary ratios of the system work like the use of machines and other means of production, capacity, number of defects, etc. The analysis of the process was expanded by the qualitative assessment, based on selected ratios used in Six Sigma methodology. Results: The significant influence of the identification of so-called “hidden factories” in the production process on the value of sigma level was observed. Conclusions: The application of Six Sigma methodology and its statistical methods has a significant importance in the estimation and improvement of processes. The identification and the choice of number of inspection points are important for the monitoring and evaluation of the whole process. The obtained results confirmed the earlier assumptions of great importance of "hidden factories". Not revealing them influences significantly the quality of a process.
PL
Wstęp: Obecnie narzędzia komputerowe pozwalają w coraz większym zakresie modelować i przeprowadzać eksperymenty symulacyjne procesów i zjawisk. Analiza symulacyjna umożliwia lepsze zrozumienie współzależności pomiędzy etapami realizacji poszczególnych procesów produkcyjnych. Metody: Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych, których celem było pokazanie możliwości analizy przebiegu procesu wg opracowanych scenariuszy i wariantów w powiązaniu z oceną jakościową procesu. Badania oparto o modele symulacyjne opracowane i oprogramowane dla przetwarzania części w zautomatyzowanej linii produkcyjnej. Wyniki dla przeprowadzonych eksperymentów symulacyjnych odniesiono do podstawowych wskaźników pracy systemu jak wykorzystanie maszyn i innych środków produkcji, wydajności, liczby jednostek niezgodnych itp. Analizę procesu poszerzono o ocenę jakościową, opartą o wybrane mierniki stosowane w metodologii Six Sigma. Wyniki: Zaobserwowano znaczący wpływ identyfikacji tak zwanych "ukrytych fabryk" w systemie produkcyjnym na wartość poziomu sigma. Wnioski: Zastosowanie metodologii Six Sigma, wykorzystującej statystyczne metody analizy, ma duże znaczenie w ocenie i usprawnianiu procesów. Identyfikacja, dobór liczby i miejsc inspekcji ma duże znaczenie dla kontroli i oceny całego procesu. Zestawienie uzyskanych poziomów sigma dla opracowanych scenariuszy i wariantów pozwala na pełną analizę przebiegu procesu. Uzyskane wyniki potwierdziły wcześniejsze twierdzenia o dużym znaczeniu "ukrytych fabryk", a fakt ich nieujawnienia znacząco wpływa na jakość procesu.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki z badań eksperymentalnych dotyczących przygotowania powierzchni do obróbki wykończeniowej nagniataniem. Badania dotyczyły obróbki materiałów w stanie utwardzonym po hartowaniu. Analizowano wpływ parametrów toczenia na twardo na uzyskiwane wartości parametrów chropowatości powierzchni jako wejściowych przed procesem nagniatania.
EN
The paper presents the results of experimental studies of surface preparation for burnishing process. The study is concerned with machining of hard parts. The influence of hard turning parameters on obtained surface roughness rates is analysed as the input factor of burnishing process.
EN
Background: Six Sigma is related to product’s characteristics and parameters of actions, needed to obtain these products. On the other hand, it is a multi-step, cyclic process aimed at the improvements leading to global standard, closed to the perfection. There is a growing interest in Six Sigma methodology among smaller organizations but there are still too little publications presented such events in the sector of small and medium enterprises, especially based on good empirical results. It was already noticed at the phase of the preliminary researches, that only small part of companies from this sector in Pomerian region use elements of this methodology. Methods: The companies were divided into groups by the type of their activities as well as the employment size. The questionnaires were sent to 150 randomly selected organizations in two steps and were addressed to senior managers. The questionnaire contained the questions about basic information about a company, the level of the knowledge and the practical application of Six Sigma methodology, opinions about improvements of processes occurring in the company, opinions about trainings in Six Sigma methodology. Results: The following hypotheses were proposed, statistically verified and received the answer: * The lack of the adequate knowledge of Six Sigma methodology in SMEs limits the possibility to effectively monitor and improve processes - accepted. * The use of statistical tools of Six Sigma methodology requires the broad action to popularize this knowledge among national SMEs - accepted. * The level of the awareness of the importance as well as practical use of Six Sigma methodology in manufacturing SMEs is higher than in SMEs providing services - rejected, the level is equal. * The level of the knowledge and the use of Six Sigma methodology in medium manufacturing companies is significantly higher than in small manufacturing companies - accepted. * The level of the knowledge and the application of elements of Six Sigma methodology in SMEs is positively appreciable by these companies, which implemented the QMS -accepted. * SMEs prefer to improve already existing processes rather than radically to redesign them in order to reduce the inconstancy - accepted. Conclusions: The level of the knowledge of tools and techniques of Six Sigma methodology in SMEs in Pomeranian region is low and requires a broad popularization action. The level of the awareness of the significance as well as the practice of the use of Six Sigma methodology in manufacturing companies is not significantly different from that one in companies providing services, but it is higher in medium ones in comparison to smaller ones. The introduction of QMS has also a positive influence on this level. The companies of this sector prefer to improve processes rather than to redesign them.
PL
Six Sigma jest powiązana z cechami charakterystycznymi dla produktu oraz parametrami działań, potrzebnych do uzyskania tych produktów. Z drugiej strony jest to wielostopniowy powtarzający się proces skierowany na ciągłe udoskonalenia, dążące do globalnych standardów, wręcz do stanu perfekcyjnego. Jakkolwiek wzrasta zainteresowanie metodyką Six Sigma wśród małych i średnich przedsiębiorstw, to jednak nadal w literaturze mało jest publikacji poruszających temat tej metodyki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie popartych dobrymi empirycznymi wynikami. Wyniki badań wstępnych wskazywały, że tylko niewielka część przedsiębiorstw tego sektora w regionie pomorskim stosują w praktyce elementy tej metodyki. Metody: Przedsiębiorstwa zostały podzielona na grupy w zależności od typu ich działalności oraz wielkości zatrudnienia. Ankiety, adresowane do kierownictwa przedsiębiorstw, zostały wysłane do 150 losowo wybranych organizacji w dwóch etapach. Ankieta zawierała pytania o podstawowe dane przedsiębiorstwa, poziom wiedzy na temat zastosowań Six Sigma, opinii dotyczących uprawnień w firmie oraz szkoleń w zakresie metodyki Six Sigma. Wyniki: Poniższe hipotezy zostały zaproponowane i statystycznie zweryfikowane. Uzyskano następujące wyniki: * brak odpowiedniego poziomu wiedzy o metodyce Six Sigma w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) ogranicza możliwość efektywnego monitorowania i usprawniania procesów - hipoteza potwierdzona, * stosowanie metod statystycznych należących do metodyki Six Sigma wymaga szeroko zakrojonej akcji popularyzującej wiedzę z tego zakresu wśród krajowych MŚP - hipoteza potwierdzona, * poziom świadomości ważności oraz praktycznego stosowania metodyki Six Sigma w MŚP sektora produkcyjnego jest wyższy aniżeli sektora usługowego - hipoteza odrzucona, poziom jest taki sam, * poziom wiedzy oraz praktycznego stosowania metodyki Six Sigma w średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych jest znacząco wyższy aniżeli w małych przedsiębiorstwach produkcyjnych - hipoteza potwierdzona, * poziom wiedzy oraz praktycznego stosowania metodyki Six Sigma w MŚP jest pozytywnie akceptowany przez przedsiębiorstwa, które wdrożyły system zarządzania jakością - hipoteza potwierdzona, * MŚP wolą raczej modyfikować istniejące procesy aniżeli radykalnie je zmieniać w celu ograniczenie w nich nieciągłości - hipoteza potwierdzona. Wnioski: Poziom wiedzy na temat metod i technik metodyki Six Sigma w małych i średnich przedsiębiorstwach regionu pomorskiego jest niski i wymaga szeroko zakrojonej akcji popularyzującej wiedzę z tego zakresu. Poziom świadomości ważności oraz praktycznego stosowania metodyki Six Sigma w MŚP sektora produkcyjnego nie jest wyższy aniżeli sektora usługowego, ale jest wyższy w średnich przedsiębiorstwach w stosunku do małych. Wdrożenie systemu zarządzania jakością ma pozytywny wpływ na ten poziom. Przedsiębiorstwa z tego sektora preferują usprawnianie procesów aniżeli ich radykalne zmiany.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.