Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  osad denny bagrowany
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The pot experiment was carried out in 2006 in vegetation hall of Department of Agricultural Chemistry University of Agriculture in Krakow as continuation of studies begun in 2005. The experiment comprises l3 objects in which dredged bottom sediment from Rożnów Reservoir was added to the strong acid, very light soil in quantities: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 and 20 % of substratum mass and soil was control object. Maize (Zea mays L.), 'Bora' cv., was test plant which was harvested at the beginning of flowering. Fe, Mn, Cu, Ni, Cr and Pb contents in plant were determined using ICP EAS method in JY 238 Ultrace apparatus after dry mineralization and ash dissolution in HNO3 (1:2). The increasing share of bottom sediment in substratum caused the essential increase of aboveground biomass yield of maize in comparison with control object. The increasing additions of the bottom sediment to the soil caused lowering the content of heavy metals in the maize aboveground biomass in comparison with control plants, Taking into consideration all of used criteria for fodder quality estimation, aboveground plants biomass, grown on the substratum with 10-20 % share of sediment one may use for fodder and remaining part of material may use for energetic or compost purposes. Bottom sediment may be use as a remediation factor, limiting metals absorption from soil as well as their translo-cation to aboveground parts of the plant.
PL
Badania przeprowadzono w 2006 r. w warunkach doświadczenia wazonowego w hali wegetacyjnej Katedry Chemii Rolnej Akademii Rolniczej w Krakowie jako kontynuację badań rozpoczętych w 2005 r. Doświadczenie obejmowało 13 kombinacji, w których osad denny bagrowany ze Zbiornika Rożnowskiego dodawano do gleby lekkiej, bardzo kwaśnej w ilości: l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 lub 20 %, a obiektem kontrolnym była sama gleba. Rośliną testową była kukurydza odmiany 'Bora', którą zbierano przed . kwitnieniem. W uzyskanym materiale oznaczono zawartość Fe, Mn, Cu, Ni, Cr i Pb metodą ICP-AES w aparacie JY 238 Ultrace po suchej mineralizacji i roztworzeniu popiołu w HNO3 (1:2). Wzrastający udział osadu dennego w podłożu powodował znaczne zwiększenie plonu nadziemnej biomasy kukurydzy, a także obniżenie zawartości metali śladowych w nadziemnej biomasie kukurydzy, w porównaniu z roślinami z obiektu kontrolnego. Biorąc pod uwagę przyjęte kryteria oceny, nadziemną biomasę roślinną pochodzącą z obiektów z największym udziałem osadu w podłożu, wynoszącym od 10 do 20 %, można przeznaczyć na paszę, a pozostały materiał można przeznaczyć na kompost lub na cele energetyczne. Osad denny może być użyty jako czynnik remediacyjny, ograniczający pobieranie metali z podłoża oraz ich przemieszczanie do części nadziemnych rośliny.
EN
The work aimed to determine the effect of a supplement of bottom sediment dredged from the Rożnów Reservoir to a substratum on Fe, Mn, Zn and Cu uptake. The pot experiment conducted in 2005 used the substrata prepared from very acid light soil and the bottom sediment. Maize and horse bean cultivated after each other were the test plants. The results of the experiment revealed that the bottom sediment added to the substratum significantly affected the uptake of the analyzed elements by plants. Iron content ranged from 86.0-154.1, manganese 50.6--1315, zinc 23.25--187.9 and copper 2.16--13.38 mg ź kg-1 d.m. The bottom sediment supplement to the substratum considera-bly diminished manganese and zinc content in biomass of both plants. From the viewpoint of the plant fodder usefulness excessive amounts of zinc were assessed in horse bean from the control and from treatments where small supplements of the bottom sediment were introduced into the substratum; in these cases exceeded manganese concentrations were also registered. The mass ratios Fe : Mn in the investigated plants ranged from 0.11 to 1.85 and in the case of Zn : Cu from 4.69 to 37.9. Bottom sediment added to the substratum markedly changed the value of both ratios. In each case the sediment admixture to the substratum improved fodder usefulness of the plants by narrowing Zn : Cu ratio and widening Fe : Mn ratio with increasing share of the sediment in the substratum. Dredged bottom sediment added to the substratum generally improved biomass quality with respect to the concentrations of the analyzed elements.
PL
Badano wpływ dodatku osadu dennego bagrowanego ze Zbiornika Rożnowskiego do podłoża na pobieranie przez rośliny Fe, Mn, Zn i Cu. W 2005 r. przeprowadzono doświadczenie wazonowe, w którym do sporządzenia podłoży użyto glebę lekką, bardzo kwaśną i osad denny. Roślinami testowymi były kukurydza i bobik uprawiane po sobie. Wyniki doświadczenia wskazują, że osad dodawany do podłoża znacząco wpływał na pobieranie badanych pier-wiastków przez rośliny. Zawartość żelaza kształtowała się w granicach 86,0--154,1, manganu 50,6--1315, cynku 23,25--187,9 a miedzi 2,16--13,38 mg ź kg-1 s.m. Dodatek osadu do podłoża znacznie zmniejszył zawartość manganu i cynku w biomasie obydwu roślin. Oceniając przydatność roślin na paszę, stwierdzono nadmierne ilości cynku w bobiku z obiektu kontrolnego oraz przy małych dodatkach osadu do podłoża, a także przekroczenia zawartości manganu. Zakres stosunków masowych Fe:Mn w badanych roślinach wynosił 0,11--1,85; natomiast Zn : Cu 4,69--37,9. Osad denny dodawany do podłoża znacznie zmieniał wartość obydwóch tych ilorazów. W każdym przypadku dodatek osadu do podłoża poprawiał jakość paszową roślin, zawężając stosunek Zn : Cu oraz rozszerzając Fe:Mn w miarę zwiększania udziału osadu w podłożu. Osad denny bagrowany dodawany do podłoża generalnie poprawiał jakość biomasy pod względem zawartości badanych pierwiastków.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.