Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  posadzki przemysłowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Posadzki przemysłowe – wymagania normowe
PL
W artykule wymieniono wymagania stawiane posadzkom przemysłowym. Przedstawiono warstwy typowej podłogi. Podano klasy wytrzymałości na ściskanie betonu zwykłego i ciężkiego. Krótko scharakteryzowano normy PN-EN 206+A2:2021-08 oraz PN-EN 13813:2003.
EN
The article lists the requirements for industrial floors. The layers of a typical floor are shown. Classes of compressive strength of ordinary and heavy concrete are given. The standards PN-EN 206+A2:2021-08 and PN-EN 13813:2003 are briefly characterized.
2
Content available remote Rozwiązania technologiczno‑materiałowe nowoczesnych posadzek przemysłowych
PL
Artykuł porusza podstawowe zagadnienia związane z doborem materiałów do wykonania posadzki przemysłowej. Autor wymienia wymagania jej stawiane. Na ilustracjach pokazano warstwy różnych rodzajów posadzek.
EN
The article discusses the basic issues related to the selection of materials for industrial floors. The author lists the requirements relating to for them. The illustrations show the surfaces of different types of flooring.
3
Content available remote Posadzki przemysłowe
PL
Artykuł porusza kwestie prawidłowego zaprojektowania i wykonania posadzki przemysłowej. Autor opisuje etapy wykonania posadzki betonowej, a także podaje klasyfikację posadzek przemysłowych.
EN
The article addresses the proper design and construction of industrial flooring. The author describes the stages of constructing concrete flooring and provides classification of industrial flooring.
4
Content available remote Adaptacja posadzki przemysłowej
PL
Przeznaczenie pomieszczeń eksploatowanych przez lata ulega zmianie. Wymaga to często wykonania odpowiedniej adaptacji również posadzki przemysłowej. Może się jednak okazać, że podczas prac wykonawczych pojawią się błędy, którym trzeba szybko zaradzić. Opisany przypadek dotyczy modyfikacji metody adaptacji posadzki przemysłowej, w celu uzyskania jak najlepszego efektu, przy zapewnieniu właściwej skuteczności i trwałości zaproponowanego rozwiązania.
EN
The purpose of rooms which have been used for years is subject to change. This often requires the appropriate adaptation of the industrial floor as well. It may turn out, however, that during the execution works there will be errors that need to be quickly corrected. The described case concerns modification of the method of adaptation of industrial flooring in order to obtain the best possible effect, while ensuring proper effectiveness and durability of the proposed solution.
EN
This paper presents the results of a series of experiments on samples made of steel fibre reinforced concrete. The investigated samples were made with different concentrations of steel fibres ranging from 20.0 to 32.5 kg/m3. Twenty-one cubic samples (15 x 15 x 15 cm) and fourteen cuboid samples (15 x 15 x 60 cm) were used for this investigation. The article focusses on the effect of the concentration of steel fibres on the properties of industrial floors. For this purpose, both destructive and non-destructive methods were used and compared. As a result of this study, it has been proved that compressive and flexural tensile strength are lower with increasing air content and decreasing density of concrete. Moreover, it was found that there is a correlation between ultrasonic pulse velocity and rebound hammer results which together can be used to estimate the compressive strength of steel fibre reinforced concrete.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki serii eksperymentów wykonanych na próbkach z betonu zbrojonego włóknami stalowymi. Badane próbki zbrojone były różną zawartością włókien stalowych od 20.0 do 32.5 kg/m3. Do badań użyto 21 sześciennych (15 x 15 x 15 cm) i 14 prostopadłościennych (15 x 15 x 60 cm) próbek betonowych. W artykule skupiono się na zbadaniu wpływu zawartości włókien stalowych na właściwości posadzek przemysłowych. Do badań zastosowano i porównano metody niszczące oraz nieniszczące. W rezultacie udowodniono, że wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie przy zginaniu zmniejsza się wraz ze wzrostem zawartości powietrza i malejącą gęstością betonu. Ponadto stwierdzono, że istnieje korelacja między wynikami ultradźwiękowymi i sklerometrycznymi, które mogą być wykorzystane do oszacowania wytrzymałości na ściskanie betonu zbrojonego włóknami stalowymi.
6
Content available remote Ocena jakości betonu w posadzkach przemysłowych – nowa koncepcja
PL
Jakość betonowych posadzek przemysłowych nie zawsze jest zgodna z oczekiwaniami. Aktualne wymagania nie są wystarczająco precyzyjne. Zgodność klasy betonu, z którego wykonywana jest posadzka, i konsystencja mieszanki dostarczonej na budowę nie wystarczają do otrzymania dobrej jakościowo posadzki. W artykule pokazano, jaka jest rzeczywista wytrzymałość betonu na ściskanie na różnych poziomach posadzki. Wierzchnia warstwa jest zwykle dużo słabsza od klasy betonu projektowanego i dostarczonego na budowę. Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie na całej grubości posadzki powinno być obligatoryjne. Zaproponowano, aby beton w posadzce był badany na całej jej grubości, a ocena parametryczna powinna uwzględniać oprócz klasy betonu również gradient zmiany wytrzymałości na grubości posadzki.
EN
The quality of concrete industrial floors is not always in line with expectations. Current requirements are not precise enough. Conformity of the concrete from which a floor is made with the concrete strength class and the consistency of the mixture delivered to the construction site are not sufficient to obtain a good quality floor. The paper shows the actual compressive strength of concrete at various levels of the floor. The top layer is usually much weaker than the class of the concrete which was designed and delivered to the construction site. Testing the compressive strength of the concrete over the entire thickness of the floor should be obligatory. It has been proposed that the concrete in the floor is tested over its entire thickness and that the parametric assessment should take into account, apart from the concrete class, also the gradient of the change of strength over the floor thickness.
7
Content available remote O czym warto wiedzieć przed wykonaniem epoksydowej posadzki przemysłowej?
PL
W artykule przedstawiono najistotniejsze aspekty praktyczne związane z wykonywaniem posadzek epoksydowych. Szczegółowo omówiono wymagania dotyczące podłoża betonowego i warunków temperaturowo-wilgotnościowych, które muszą być spełnione, aby możliwe było skuteczne aplikowanie żywic epoksydowych na powierzchnie betonowe. Zebrane informacje mogą być pomocne dla uczestników procesu inwestycyjnego przy prowadzeniu prac związanych z wykonywaniem posadzek epoksydowych.
EN
The following paper presents the key aspects related to the application of epoxy coatings to concrete floors. The article discusses in detail the requirements for epoxy industrial floors as well as temperature and humidity conditions which have to be met in order to effectively apply epoxy resin to concrete surfaces. The collected information may be helpful for the participants of the investment process during installing epoxy industrial floors.
8
Content available remote Uszkodzenia, naprawy i remonty posadzek przemysłowych
PL
Artykuł porusza problematykę związaną z posadzkami przemysłowymi. Podjęto w nim próbę przedstawienia i uporządkowania uszkodzeń oraz sposobów napraw i remontów posadzek z grupy betonowych i żywicznych. Odnośnie do wybranych posadzek przeanalizowano błędy na etapie projektowania, wykonawstwa, eksploatacji oraz materiałowe. W końcowym fragmencie zwrócono uwagę na zasady ich konserwacji.
EN
The article focuses on issues related to industrial floors. The attempt has been undertaken to present and categorize the damages of concrete and resin floors and the ways of repairing them. Selected types of damages of floors during their design, construction and usage have been analyzed. The attention has been paid to the rules of their maintenance.
9
Content available remote Posadzki o podwyższonej dokładności do magazynów wysokiego składowania
PL
Stosując system regałów wysokiego składowania, można wygospodarować większą powierzchnię magazynową z tej samej powierzchni obiektu. Nie oznacza to jednak, że zabieg jest prosty, nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji ani kosztów. Jedną z istotnych zmian, które należy wprowadzić, są wymagania dotyczące równości betonowych posadzek przemysłowych w obiektach wysokiego składowania.
10
Content available remote Uszkodzenia, naprawy i remonty posadzek przemysłowych
PL
Artykuł porusza problematykę związaną z posadzkami przemysłowymi. Podjęto w nim próbę przedstawienia i uporządkowania uszkodzeń oraz sposobów napraw i remontów posadzek z grupy betonowych i żywicznych. Odnośnie do wybranych posadzek przeanalizowano błędy na etapie projektowania, wykonawstwa, eksploatacji oraz materiałowe. W końcowym fragmencie zwrócono uwagę na zasady ich konserwacji.
EN
The article focuses on issues related to industrial floors. The attempt has been undertaken to present and categorize the damages of concrete and resin floors and the ways of repairing them. Selected types of damages of floors during their design, construction and usage have been analyzed. The attention has been paid to the rules of their maintenance.
11
Content available Posadzki przemysłowe. Posadzki betonowe. Część 6
PL
Artykuł dotyczy konstrukcji współczesnych przemysłowych posadzek betonowych. Uwzględniono posadzki na gruncie, płytach fundamentowych oraz stropach. Przedstawiono stosowane rozwiązania materiałowe i podstawowe wymagania. Omówiono kształtowanie i konstrukcje dylatacji betonowych posadzek.
EN
The article concerns the construction of modern industrial concrete floors. Floors on the ground, foundation plates and floor slabs been take into consideration. The material solutions applied in practice and the basic requirements were presented. The shaping and the design expansion joints of the concrete floors were discussed.
PL
Przegląd przedstawia konstrukcyjne i materiałowe rozwiązania posadzek stosowanych w budownictwie przemysłowym i użyteczności publicznej od ubiegłego stulecia do czasów współczesnych.
EN
The review presents solutions of materials and construction types of floors used in industrial construction design and public utility construction design since the XX. century until nowadays.
PL
Posadzki na podłożu gruntowym. W przeglądzie przedstawione zostaną konstrukcyjne i materiałowe rozwiązania posadzek stosowanych w budownictwie przemysłowym i użyteczności publicznej od ubiegłego stulecia do czasów współczesnych. Pierwsze artykuły cyklu polecamy szczególnie projektantom i wykonawcom remontowanych i modernizowanych obiektów. W niniejszym artykule przedstawiono historyczne rozwiązania posadzek na gruncie wykonywane w ubiegłym stuleciu.
14
Content available remote Neural networks in the advisory system for repairs of industrial concrete floor
EN
An advisory system for repairs of industrial concrete floors is a supporting tool for making material and technological decisions in the sphere of problems of recurrent character. The presented advisory system has the character of a hybrid system. Various elements of tools from the artificial intelligence group have been used in it. Artificial neural networks are of particular importance for functioning of the system. They act as an inference engine. The article presents, inter alia, an approach in the sphere of teaching artificial neural networks on the basis of an expert’s knowledge, as well as utilization of fuzzy sets for data transformation and for increasing the size of the case set. The conclusions indicate the profits resulting from utilization of artificial neural networks like speed of operation or absence of the need to possess complete knowledge.
PL
Beton jest najpowszechniej stosowanym budowlanym materiałem kompozytowym, do którego wytworzenia rocznie na świecie zużywa się 20 mld ton kruszywa. W przeliczeniu na każdego mieszkańca globu oznacza to zużycie 3 ton kruszywa rocznie [1]. Produkcja betonu może więc w sposób znaczący wpływać na środowisko naturalne. Do jego produkcji stosuje się mieszankę kruszywa grubego, najczęściej żwiru oraz drobnego, głównie piasku kwarcowe-go. Proporcje kruszywa grubego do drobnego w betonie zwykłym wynoszą w przybliżeniu 3:1. Jeżeli proporcje występowania tych składników w miejscu ich pozyskiwania byłyby podobne lub składniki te występowałyby oddzielnie, ich wydobycie przebiegałoby bezodpadowo. Na obszarze geograficznym Polski, a w szczególności w regionie Pomorza tak jednak nie jest. Przyjmuje się, że około 90% złóż kruszyw grubych znajduje się w regionie południowym Polski, 6% w regionie środkowym i tylko 4% w regionie północnym [2]. Powoduje to deficyt kruszyw gruboziarnistych w regionie północnej Polski.
EN
Concrete is the most commonly known composite material used in civil engineering, thus concrete production influences significantly the natural environment especially in developing countries. The main component of cement composite is aggregate which covers from 60% to 80% of cement composite volume. Global annual production of concrete, mortar and other cement based composites consumes 20 billion tonne of different aggregate. It means that about 3 tonne of aggregate is used per person per year. The production of ordinary concrete usually consumes coarse aggregate (e.g. gravel) and fine aggregate (e.g. sand) in weight proportion approximately equal to 3:1. If the weight proportion of the occurring of coarse aggregate and fine aggregate in a specific geographical region were close to 3:1, then the production of cement composites would be entirely balanced and would be carried out without any aggregate waste. Unfortunately, natural resources of coarse and fine aggregates can be found in very different weight proportions. For example, natural aggregates in Pomerania region in Poland are of glacial origin and they occur in a form of sands and all-in-aggregates. Production of ordinary concrete based on such, locally available fine aggregate is hindered. High transport costs of coarse aggregate from distant pit deposits (often over 200km) to the production facility, force producers to use the process of hydroclassification of natural all-in-aggregate in order to receive coarse aggregate. Approximately half of documented deposits of aggregate in the Pomerania region is constituted by deposits hydroclassified during the exploitation. Process of hydroclassification allows to divide all-in-aggregate into coarse aggregate and fine aggregate. Waste fine aggregate is a by-product of hydroclassification process. Because of a huge deficit of coarse aggregate in the region, coarse aggregate obtained during hydroclassification of all-in-aggregate is constantly being sold and always on demand enlarging heaps of waste sand. In the paper an issue of waste sand utilization was raised. Various civil engineering applications of waste fine aggregate cement composites have proved that meticu-lously made fine aggregate cement composite is characterized by satisfactory strength and durability in order to be applied in civil engineering as a standard construction ma-terial. One of examples how to resolve the waste sand utilization problem could be its application for the production of steel fiber reinforced mineral composites used for industrial floors. The authors introduced their tests results based on selected properties of fine aggregate fibrous composites with different amounts of steel fiber. The study is a small part of a broad research program.
PL
Podczas wieloletniej eksploatacji EC Zerań i EC Siekierki zaobserwowano występowanie spękań, zapadlisk oraz rys na powierzchniach posadzek betonowych. Wymienione posadzki nie wytrzymują ciężaru urządzeń składowanych na nich w czasie prowadzenia prac remontowych i ulegają uszkodzeniom w miejscach występowania pustek. Skurcz oraz pęcznienie gruntu pod posadzką spowodowane zmianami wilgotności podłoża są przyczyną powstawania pustek. Przedstawiono metody wykrywania pustek za pomocą fal akustycznych oraz czujnika podczerwieni. Wykonano obliczenia dopuszczalnej średnicy pustki dla różnych grubości płyt. Omówiono metody remontu uszkodzonych posadzek oraz podano sposób projektowania posadzek odpornych na powstanie pustek.
EN
Due to a long -term exploitation of Zeran and Siekierki Thermal Power Plants, the existence of fissures, slumps and cracks was observed at the concrete floors surfaces. These floors do not withstand the weighs of equipment placed during conducting a routine repair operations, and were subject to defects appearance within the degraded subsoil. The shrinkage and soil swelling caused by the subsoil moisture changes led to creation of voids under the floor. The detection method for their location is presented using infrared gauge. The computations were carried out for determination of acceptable diameters of the voids for various floors thickness. The repair methods of damaged floors are discussed and design methods for industrial floors resistant against voids creation.
PL
W pracy podano zasady projektowania i obliczeń wstępnie samosprężonych posadzek z betonu ekspansywnego, wykonanego z użyciem cementów ekspansywnych. Podano także obliczenia nośności podkładu konstrukcyjnego z betonu zbrojonego na działania naprężeń rozciągających skurczu betonów i różnic temperatur.
EN
The paper presents principles for structural design of prestressed floor made of expanding concrete, based on expanding cement. Calculation of load capacity of base course made of reinforced concrete are given.
PL
Artykuł dotyczy problemów występowania uszkodzeń i awarii przemysłowych podłóg betonowych, które stosowane są w coraz szerszym zakresie w budownictwie przemysłowym i ogólnym. Omówione zostały najczęściej występujące przyczyny ich powstawania po kilkuletnim okresie eksploatacji. Podane zostały przykłady spotykanych uszkodzeń i usterek. Szczegółowo opisane zostały niepowodzenia w zakresie wykonawstwa betonowych posadzek utwardzanych powierzchniowo, podłóg w chłodniach, warzelniach i magazynach wysokiego składowania.
EN
Article concerns problems of damages and injuries appearing in concrete industrial floors, which are more wider use in industrial and civil engineering. It is talked over the most often accured reasons of their rising after several years of exploatation. There are shown examples of happened damages and flaws. It is detailed described failures in the field of performance of surface hardened concrete floors in cold storages, boiling rooms and high storage warehouses.
PL
W pracy podano analizę mechanizmu uszkodzeń powierzchniowych posadzek betonowych spowodowanych reaktywnością alkaliczną kruszywa. Rozpatrzono problem optymalizacji doboru cementów niskoalkalicznych i efektywność dodatku mikrokrzemionki.
EN
The paper presents an analysis of superficial daamages of concrete floor caused by alkaline reactivity of aggregates. Optimization of choice of low alkali cement and efficiency of silica fume addition is discused.
PL
W artykule dokonano ogólnej charakterystyki elementów betonowych podłóg przemysłowych. Przedstawione zostały niektóre problemy związane z ich wykonywaniem w Polsce. Brak normatywów i bliższego określenia warunków technicznych wpływa na pogorszenie się jakości podłóg przemysłowych. Wprowadzenie standaryzacji, wzorem wielu krajów europejskich pozwoliłoby na zmniejszenie awarii podłóg i uniknięcie znacznych strat. Problem ten w Polsce jest bardzo ważny i pilny do rozwiązania.
EN
Article shows general characteristic of concrete elements of industrial floors. There are presented chosen problems connected with their placing in Poland. Leak of normatives and closer description of technical conditions influences for weakness of industrial floors quality. Introduction of standarisation, as it is done in many European countries, will reduce failures of floors and decrease of looses. Above problem in Poland is very important and urgent to solve.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.