Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Powszechnie wiadomo, że pozycja wytwórcy części maszyn na rynku jest uzależniona od jakości i ceny produkowanych przez niego elementów. W celu obniżenia kosztów produkcji, a co za tym idzie zwiększenia swojej konkurencyjności przemysł maszynowy szuka energooszczędnych strategii obróbki. Jako przykład takiego podejścia można przytoczyć strategię toczenia wstecznego CoroTurn PRIME. Jednak nie każda nowość niesie ze sobą obniżenie kosztów wytwarzania. Z tego powodu autorzy postanowili zająć się tym zagadnieniem. Niniejszy artykuł przedstawia badania energochłonności toczenia wstecznego przeprowadzonego na tokarce konwencjonalnej. Badaniom poddano przypadek toczenia wykończeniowego.
EN
It is well known that the position of the manufacturer of machine parts on the market depends on the quality and price of the components manufactured by them. In order to reduce production costs and thus to increase its competitiveness, the machine industry seeks energy-efficient machining strategies. As an example of this approach, CoroTurn PRIME reverse turning strategy can be cited. However, not every novelty brings with it a reduction in manufacturing costs. For this reason, the authors decided to explore this issue. This paper presents a study on the energy consumption of the reverse turning carried out on conventional lathe. This study involved a case of finishing turning.
EN
The subject of the research covered in this paper is the removal of copper (Cu2+) cations from water at low pH (initial values of pH 3 and 6) by means of zero-valent iron. The chemical states and atomic concentrations of solids formed on the surface of zero-valent iron, and the type of deposited polycrystalline substances have been analyzed with the use of XPS and XRD. The type of process causing the copper removal from water at low pH, corresponding to the effect of acid mine drainage, has been identified by analyzing the changes of physicochemical parameters and specified chemicals content in water. Cu2+ was removed from water for the initial pH of 6 was much more effective than at lower pH. The formation of CuxFe3-xO4 , where x≤1, and to a lesser degree Cu2O, Cu0 and/or CuO and/or Cu2S, were the basic processes of the removal of copper at almost neutral pH of water (pH about 6), while the formation of copper in metallic form and Cu2O, as well as probably CuO, were the basic processes for lower pH (pH about 3). The adsorption of Cu2+ on the surface of shell covering square-shaped cold-rolled steel sheet cell was an additional process causing the removal of copper from water at almost neutral pH.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej procesu kształtowania koła zębatego, będącego na końcu wału drążonego, w procesie wyciskania z zastosowaniem ruchomej tulei. Tuleja przeciwdziała zjawisku wyboczenia półfabrykatu, dzięki czemu możliwe jest kształtowanie wieńca zębatego o szerokości kilkakrotnie większej od grubości ścianki półfabrykatu. Tuleja ruchoma porusza się przeciwbieżnie do ruchu stempla, a jej prędkość jest ściśle uzależniona od prędkości stempla, wymiarów półfabrykatu i kształtowanego uzębienia. W obliczeniach przyjęto jako materiał półfabrykatu odcinek rury ze stali gatunku 42CrMo4, z którego uzyskano monolityczny wał z kołem zębatym o module równym 1 i liczbie zębów równej 29. Analizie poddano kinematykę płynięcia materiału, rozkład odkształceń oraz parametry siłowe procesu. Wyniki przeprowadzonej analizy potwierdziły słuszność zaproponowanej metody.
EN
The paper presents the numerical results of a process for producing a hollow shaft with a gear on its end by extrusion with a moving sleeve. Since the application of the moving sleeve prevents workpiece buckling, the width of the gear being formed can be several times higher than that of the workpiece wall. The sleeve moves backward to the punch and its velocity strictly depends on velocity of the punch as well as the dimensions of the workpiece and the gear being formed. The workpiece used in the analysis was a 42CrMo4 steel tube. As a result, we produced a monolithic shaft with a gear of module 1 that had 29 teeth. The numerical analysis involved investigating the kinematics of metal flow and the distributions of strains and loads. The numerical results confirm that the proposed metal forming technique is a viable process for producing toothed hollow shafts.
PL
Omówiono wyniki badań procesu odwadniania oleju transformatorowego metodami przedmuchu powietrza i próżniową.
EN
The paper discusses results of research on transformer oil dehydration using air blow and vacuum methods.
PL
Przedstawiono wyniki badań usuwania zanieczyszczeń ze ścieków przemysłowych w układzie hybrydowym koagulacja-odwrócona osmoza. Obiektem badań była przepracowana wodno-olejowa ciecz chłodząco-smarująca stosowana w ubytkowej obróbce detali. Celem wykonanych badań była ocena wpływu wstępnej koagulacji przepracowanej cieczy chłodząco-smarującej na skuteczność usuwania pozostałości organicznych i jonowych z wód poemulsyjnych w procesie odwróconej osmozy. Proces koagulacji przeprowadzono za pomocą koagulantów o jednakowej reszcie anionowej, tj.: siarczanu glinu(III) oraz siarczanu żelaza(II) z nadtlenkiem wodoru. Z uzyskanej wody poemulsyjnej usuwano zanieczyszczenia organiczne i jonowe za pomocą odwróconej osmozy. Zastosowano komercyjną membranę poliamidową o symbolu technicznym RO 75GPD wyprodukowaną przez GE Osmonics. Proces filtracji membranowej prowadzono przy stałym ciśnieniu, wynoszącym 9 bar. Zmiany właściwości fizykochemicznych permeatu rejestrowano w ciągu pięciogodzinnych badań. Przeprowadzony monitoring pozwolił na określenie optymalnego czasu trwania procesu, umożliwiającego skuteczne usunięcie zanieczyszczeń z wody. Proces filtracji membranowej prowadzono w układzie półotwartym, tzn. uzyskany permeat odprowadzano na zewnątrz, bez uzupełniania nadawy. Przeprowadzone badania wykazały, że skuteczność usuwania zanieczyszczeń z wody poemulsyjnej w procesie odwróconej osmozy zależy od rodzaju zastosowanego koagulantu w etapie deemulgacji przepracowanej wodno-olejowej cieczy chłodząco-smarującej. Większą skuteczność, a także wydajność procesu uzyskano w przypadku zastosowania podczas koagulacji siarczanu żelaza(II), wspomaganego nadtlenkiem wodoru.
EN
This paper presents test results of contaminants removal from industrial wastewater in a hybrid system involving coagulation and reversed osmosis. Used oil-in-water cutting fluid operated in detailed machining was the object of this study. The purpose of conducted research was to assess the influence of preliminary coagulation of waste cutting fluids on the effectiveness of organic and ionic residues removal from post demulsification water in the process of reversed osmosis. The coagulation process was conducted by means of coagulants with equal anion radicals such as: aluminum sulfate and iron sulfate with hydrogen peroxide. Organic and ionic residues were removed from obtained post demulsification water by means of reversed osmosis. The tests were performed using a commercial polyamide membrane (RO 75GPD - GEOsmonics). Membrane filtration process was carried out at constant pressure of 9 bar. Physicochemical changes in the permeate were recorded during multiple five hour tests. Conducted monitoring enabled to determine the optimal duration of the process for contaminants removal. The process of membrane filtration was performed in a semi-opened system. Obtained permeate was drained out without feed refill. Conducted research showed that the effectiveness of contaminants removal from post demulsification water in the process of reversed osmosis depends on the kind of used coagulant during demulsification stage of waste cutting fluid. Greater effectiveness and efficiency of the process was possible when using iron sulfate with hydrogen peroxide for coagulation.
PL
Zapewnienie długotrwałej eksploatacji transformatorów wymaga przeciwdziałania zawilgoceniu oleju i papieru izolacyjnego. Zabiegi odwadniania oleju mogą być wykonywane za pomocą urządzeń pozwalających na obniżenie zawartości rozpuszczonej wody do akceptowanego poziomu. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu metod suszenia na zawartość wody w oleju transformatorowym z wykorzystaniem stanowisk badawczych. Prowadzone badania pozwoliły na wyznaczenie parametrów procesu osuszania. Stanowić to będzie podstawę do opracowania założeń konstrukcyjnych prototypu urządzenia do odwadniania oleju transformatorowego poprzez podłączenie do pracującego transformatora.
EN
Ensurance of the long-term exploitation of transformers needs a counteraction against the oil and insulation paper humidity. Drying process of oil can be carried out with the use of devices that can reduce the water content to acceptable level. Presented are research results of the influence of drying methods on the water content in transformer oil using research stands. The conducted tests allowed to determine the best parameters of the drying process that in turn would become the basis for elaboration of construction guidelines for the oil drying device prototype connected to a working transformer.
EN
The paper discusses the process of modeling, laboratory research and analysis of the possible application fields for the magnetorheological (MR) dampers, especially controlling the damping force in the orthopedic stabilizer. The research program included obtaining the values of the temperature, magnetic flux density, displacement and forces as a time dependent functions. The analysis confirmed the possibility of applying the MR dampers as a useful devices, which can increase the orthopedic stabilizers efficiency.
EN
The article presents the laboratory device for the investigation of microfiltration processes of aqueous technological fluids. The developed device was used to regenerate contaminated technological fluids applied in cleaning processes of preparing metal elements for the deposition of functional coatings. The results of conducted tests indicated that, at the time of the above mentioned regeneration procedure, a significant amount of contaminants was removed. The amount of contaminants in the fluid regenerated with the use of the developed device did not exceed the level of the initial (freshly prepared) technological fluid. The regenerated fluid only required the alkaline content to be supplemented in order for its initial physico-chemical properties to be restored. The method for the purification of technological fluids that was realised with the application of the developed device can be used in periodical oil and other contaminant removal from aqueous wash baths that are used in various technological processes. This will extend their operational time and will significantly reduce the consumption of water and chemicals used to prepare the technological fluids.
PL
W artykule przedstawiono stanowisko laboratoryjne do badania procesów mikrofiltracji wodnych cieczy technologicznych. Za pomocą tego stanowiska przeprowadzono próby regeneracji zanieczyszczonej cieczy technologicznej, stosowanej do oczyszczania powierzchni elementów metalowych, na które następnie nanoszono powłoki funkcjonalne. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że podczas regeneracji zużytej cieczy usunięto z niej zasadniczą część zanieczyszczeń. Zawartość zanieczyszczeń w cieczy zregenerowanej za pomocą opracowanego stanowiska laboratoryjnego praktycznie nie przekraczała poziomu zanieczyszczenia wyjściowej (świeżo sporządzonej) cieczy technologicznej. Zregenerowana ciecz wymagała jedynie uzupełnienia zawartości preparatów alkalicznych w celu przywrócenia jej pierwotnych charakterystyk fizykochemicznych. Zrealizowana za pomocą opracowanego stanowiska metoda oczyszczania cieczy technologicznych może znaleźć zastosowanie do periodycznego usuwania oleju i innych zanieczyszczeń z wodnych kąpieli myjących, stosowanych w różnych procesach technologicznych. Umożliwi to wydłużenie czasu ich eksploatacji, a w efekcie znaczącą redukcję zużycia wody i chemikaliów, używanych do sporządzania cieczy technologicznych.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę zużytych samochodowych cieczy chłodzących oraz wyniki badań ich uzdatniania. Wykazano, że uzdatnianie może być zrealizowane w operacjach odolejania, alkalizacji oraz filtracji i sorpcji zanieczyszczeń na filtrach polipropylenowych. Uzdatnianie cieczy może być prowadzone w małych mobilnych urządzeniach.
EN
The characteristics of the used automotive antifreeze and the research results of the coolants treatment have been shown in this article. It was confirmed that the said treatment can be realised with the operations of oil trapping, alkalisation, and the filtration and sorption of impurities with polypropylene filters. Such treatment may be performed in a small mobile set.
14
Content available ALSTOM dostawcą maszynowni
PL
ALSTOM jest globalnym koncernem specjalizującym się w dziedzinach energetyki i transportu oraz światowym liderem w energetyce wodnej oraz realizacji kompletnych elektrowni cieplnych. W 70 krajach firma zatrudnia ponad 76 tys. pracowników, a w roku budżetowym 2007/2008 portfel zamówień koncernu wyniósł 23,5 mld euro.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań efektywności uzdatniania cieczy niskokrzepnącej eksploatowanej w instalacji chłodniczej sztucznego lodowiska. Eksploatowana ciecz na bazie glikolu etylenowego została poddana procesowi wielostopniowej filtracji przegrodowej oraz dezynfekcji za pomocą promieniowania UV. Stwierdzono wysoką skuteczność procesu usuwania zanieczyszczeń stałych oraz dezynfekcji.
EN
The article presents the research results concerning the effectiveness of the low-solidification liquid treatment operating in the cooling system of artificial ice-rink. Exploited liquid based on ethylene glycol was exposed multi-stage partition filtration and disinfection by UV light. High effectiveness of removal solid contamination and disinfection process was found.
16
Content available remote Electronic structures of RCuIn and R2CuIn3 (R = La, Ce, Pr)
EN
Electronic structures of ternary compounds RCuIn and R2CuIn3 (R = La, Ce, Pr) have been studied by the X-ray photoelectron spectroscopy. The valence bands and the XPS core levels were investigated. The two families of compounds crystallize in different hexagonal crystal structures: ZrNiAl-type for RCuIn and AlB2-type for R2CuIn3. Analysis of the XPS valence bands indicates that they are mainly determined by the Cu 3d band. The analysis of the Ce 3d spectra based on the Gunnarsson-Schönhammer model gives the hybridization of the 4f electrons with the conduction band equal to 45 meV for CeCuIn and to 140 meV for Ce2CuIn3. The appearance of the 3d94f0 component is a clear evidence of the intermediate valence behaviour for cerium. The 4f occupation number is 0.95 for CeCuIn and 0.92 for Ce2CuIn3. The analysis of the other core levels confirms a small influence of the atomic surrounding on the electronic structure.
EN
Purpose: The aim of the work was to determine the surfaces as well as physicochemical properties changes of the metallic urological stent. The tested stent was made of Co-Cr-Ni-Fe-Mo-Mn alloy and was implanted during four years. Design/methodology/approach: Electrochemical tests have been used for corrosion resistance investigations. They were carried out in the artificial urine solution at the temperature 37 ± 1° C with the use of the VoltaLab ® PGP 201 system. The evaluation of pitting corrosion was realized by recording of anodic polarization curves with the use of the potentiodynamic method. Chemical composition investigations of the surface have been carried out with the use of X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS). The topography of surfaces changes was observed in scanning electron microscope (SEM). Findings: Surface observations haven't showed the signs of pitting corrosion. No decrease of corrosion resistance for metallic material was stated. Furthermore in surface layer the presence of the organic compounds was observed. Practical implications: The time of four years of implantation didn't induce the significant changes in electrochemical properties of metallic material of the tested stent which was in contact with the natural environment of physiological fluids. Originality/value: The results obtained concern to investigations of the metallic material of the stent, which was implanted during the period of four years in human body that mean in natural environment of human tissues and physiological fluids.
18
Content available remote Magnetic properties of Dy5Pd2 single crystal
EN
Thermal variation of the lattice parameters, magnetic susceptibility and magnetization of a Dy5Pd2 single crystal has been measured. The single crystal obtained by the Czochralski method crystallized in the cubic Dy5Pd2 type structure. The compound exhibits two characteristic temperatures. The former equals about 40 K, and the latter about 20 K, being connected with the complex ordering of the rare earth sublattice and the reorientation process of the magnetic moments, respectively.
19
Content available remote Electronic structure of the intermetallic rare earth compounds
EN
The electronic structures of intermetallic rare earth compounds of different compositions: RMn2Ge2 (R = Nd, Sm), R3Mn4Sn4 (R = La, Ce, Nd), Ce3Ag4X4 (X = Ge, Sn), and Ce2MnGe6, have been investigated. XPS measurements were performed using a commercial LHS10 spectrometer. The valence band and core-level states have been analysed. In Mn compounds, the Mn 3d state forms a broad band near the Fermi level. The analysis of XPS spectra using the Gunnarsson-Schönhammer model gives the coupling parameters (hybridisation energy) between the R 4f states and electrons of the conduction band
EN
Aseries of copper-zinc catalysts for aliphatic alcohols synthesis with a varying amount of additives was prepared by thermal decomposition of metal citrates. The results of catalytic experiments, made in a laboratory high-pressure reactor, showed a good stability and almost constant activity and selectivity during 4 months. In this paper the catalyst before (A) and after (B) reaction is characterized by EPR and X-ray photoelectron spectroscopies. For catalystAthe copper species were identified as isolated Cu2+ ions in a dynamic Jahn-Teller configuration. For the sample B the EPR spectrum is complex and its features are corresponding to: clustered Cu2+ species with dipole-dipole interaction; Fe3+ ions in rhombically distorted symmetry; O2- centres.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.