Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  administracja samorządowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Today, the digital revolution has also caught up with the administration. The digitalisation of the (public) administration has strong links to the security issues. Digitalisation could be interpreted as one of the tools for the good governance and it has several challenges, as well. The public administrations, as well, the Hungarian administrative law has been significantly impacted by the COVID-19 pandemic. The administrative procedural law has been influenced by the epidemic transformation. However, the rules on e-administration have not been reformed significantly (due to the digitalisation reforms of the last years), but several regulations and mainly the practice of the Hungarian administration has been transformed during the last two years. The pandemic situation had several challenges and opportunities, by which the traditional way of administration has been altered during these two years.
PL
Obecnie rewolucja cyfrowa ma miejsce także w dziedzinie administracji. Cyfryzacja administracji (publicznej) jest ściśle powiązana z kwestiami bezpieczeństwa. Digitalizacja może być postrzegana jako jedno z narzędzi do odpowiedniego zarządzania, z którym wiąże się także szereg wyzwań. Pandemia COVID-19 wywarła istotny wpływ na samorządy, w tym także węgierskie przepisy administracyjne. Zmiany związane z pandemią znalazły odzwierciedlenie w przepisach postępowania administracyjnego. Nie przeprowadzono jednak istotnych reform w zakresie przepisów dotyczących administracji elektronicznej (z uwagi na reformy w zakresie cyfryzacji na przestrzeni ostatnich lat). W ciągu ubiegłych dwóch lat miały natomiast miejsce zmiany w dziedzinie kilku regulacji, a przede wszystkim praktyk stosowanych w administracji węgierskiej. Pandemia przyniosła ze sobą szereg wyzwań i szans, które zmieniły tradycyjne oblicze administracji na przestrzeni tych dwóch lat.
2
Content available remote Osoby z niepełnosprawnościami i starsze w przestrzeni miejskiej
PL
W artykule opisano problemy osób starszych z niepełnosprawnościami oraz wyzwania architektoniczne w przestrzeni miejskiej, ponieważ demografowie ostrzegają, że w 2020 roku zwiększy się znacząco populacja ludzi starszych, w tym z niepełnosprawnością. Niepełnosprawność może być czasowa lub trwała; wrodzona lub nabyta. Zadaniem architekta jest ergonomiczne kształtowanie otaczającej człowieka przestrzeni w różnych skalach - od architektonicznej do urbanistycznej. Instytucje administracji rządowej i samorządowej zajmują się pomocą osobom z niepełnosprawnościami i starszym. Domy Pomocy Społecznej (DPS) świadczą usługi w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czystości, opiekuńcze. Należy umożliwić pobyt we własnym mieszkaniu osobie starszej i z niepełnosprawnością do czasu, kiedy jest to możliwe. Pobyt w DPS-ie czasami źle wpływa na komfort psychiczny mieszkańca.
EN
The article describes the problems of elderly disabled people and the architectural challenges in the urban space, because demographers warn that in 2020 the population of older people, including those with disabilities, will increase significantly. Disability can be temporary or permanent; congenital or acquired. The architect’s task is to ergonomically shape the surrounding space on various scales - from architectural to urban. Government and self-government administration institutions provide assistance to people with disabilities and the elderly. Dom Pomocy Społecznej / DPS / provide services in the area of living needs, providing housing, food, clothing and footwear, maintaining cleanliness, caring. Elements of building a social welfare home and applicable standards. An elderly and disabled person should be allowed to stay in his own apartment until it is possible. A stay in a nursing home sometimes has a negative effect on the psychological comfort of a resident.
EN
The article gathers synthesized information on infrastructure for defense use. It is the research query of accessible acts of common law on the subject. Based on general system recommendations, conclusions have been drawn on the development of defense infrastructure at the national level, and at the level of specific sections of public administration. The article is a critical analysis of existing organizational and legal solutions introduced in the period between the time of system transformation in the 1990s and 2018.
PL
W artykule zostały zsyntetyzowane informacje o infrastrukturze w funkcji jej zastosowania obronnego. Przeprowadzono kwerendę dostępnych aktów prawa powszechnego regulujących przedmiotowy obszar. Sformułowano wnioski o charakterze ogólnych rekomendacji systemowych, dotyczące rozwoju infrastruktury obronnej w ujęciu krajowym oraz poszczególnych działów administracji publicznej. Przeprowadzono krytyczną analizę rozwiązań organizacyjnych i prawnych, obejmującą okres od transformacji ustrojowej w latach dziewięćdziesiątych do 2018 roku.
EN
The article aims at evaluating the use of EU funds allocated to public services development by local government administration and indicates the problems and challenges of Polish local governments in terms of integration and globalization processes, while stressing the necessity of public services development in e-administration. Then, the local governments’ opportunities to acquire co-funding from 2014-2020 Operational Program Knowledge Education Development, specifically under priority axis II Effective public policies for the labour market, economy and education (measure 2.18) have been provided with their characteristics. Further, the article evaluates the use of EU funds for the projects, submitted and recommended for co-funding, in response to the competitions announced by the Ministry of Internal Affairs and Administration in Warsaw. Last but not least, the outcomes reported by the Local Authorities participating in the completed projects, are presented. The importance and significance of e-administration development for clients residents and entrepreneurs using e-services provided by local authorities has also been stressed. This article constitutes an introduction to a series of publications for researching the effect of EU funds on the development of local governments, and thus enhancing the competitiveness across the regions.
PL
Na działania związane ze standaryzacją pracy w urzędzie należy spojrzeć w kontekście poprawy funkcjonowania administracji samorządowej. W celu osiągnięcia wyższych standardów w tym zakresie powstała norma PN-ISO 37120 "Zrównoważony rozwój społeczny - Wskaźniki usług miejskich i jakości życia".
EN
The article discusses the structure and competence of the risk management teams in self-government administration institutions in terms of crisis management. The individual roles and responsibilities of employees responsible for the implementation, execution and control of the risk management process are indicated. The results of investigations carried out in selected self-government administration institutions, including municipalities, districts and provinces, on the preparation of the staff to carry out risk management tasks are discussed. Change directions and recommendations for structuring risk management teams have been proposed. These proposals constitute one of the elements of the overall risk management model in crisis management.
PL
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące struktury i kompetencji zespołów ds. zarządzania ryzykiem w jednostkach administracji samorządowej w aspekcie zarządzania kryzysowego. Wskazano poszczególne role i zadania pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie, realizację i kontrolę procesu zarządzania ryzykiem. Omówiono wyniki badań przeprowadzonych w wybranych jednostkach administracji samorządowej, w tym: w gminach, powiatach i województwach, dotyczących przygotowania kadry pracowniczej do realizacji zadań z zakresu zarządzania ryzykiem. Zaproponowano kierunki zmian i rekomendacje w zakresie tworzenia struktur zespołów ds. zarządzania ryzykiem. Propozycje te stanowią jeden z elementów ogólnego modelu zarządzania ryzykiem w zarządzaniu kryzysowym.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące oceny przebiegu procesu zarządzania ryzykiem w administracji samorządowej w kontekście zarządzania kryzysowego. Wskazano poziom poszczególnych rodzajów zagrożeń, w tym: naturalnych, technicznych i społecznych. Następnie dokonano analizy stanu obecnego procesu zarządzania ryzykiem w wybranych jednostkach administracji samorządowej na szczeblu województwa, powiatu i gminy oraz wskazano kierunki udoskonaleń w tym zakresie. Kluczowym elementem pracy było określenie związku pomiędzy występowaniem zagrożeń, zarządzania ryzykiem, a kształtowaniem się ogólnego poziomu bezpieczeństwa publicznego. W artykule wykorzystano między innymi wyniki badań ankietowych.
EN
In the article the results of research of the assessment of the risk management process at the local government in terms of crisis management were presented. As well the level of the different kind of threats: natural, technical and social was indicated. Then the current condition of the risk management process was analysed in the chosen local goverment units (voivodeships, districts and communes) and the improvement directions in this field was indicated. The main element of this work was definition relationships between threats, risk management and formation the overall level of the public security. In article the survey research results were used.
8
Content available remote Samorządowe bolączki
PL
Artykuł zawiera omówienie wyników badania na temat patologicznych zachowań pracowników w sektorze administracji samorządowej. Badanie zrealizowano wśród pracowników jedenastu urzędów gmin (i jednostek podległych urzędom) z województwa kujawskopomorskiego, w tym dziewięciu gmin wiejskich, jednej gminy miejsko-wiejskiej i jednego miasta. Przedmiotem pomiaru były takie zagadnienia, jak: pracoholizm, wypalenie zawodowe, mobbing, a także poziom tolerancji respondentów wobec wybranych przejawów zachowań dysfunkcyjnych. Publikacja ma charakter raportu z badania i jest przyczynkiem do dalszych, pogłębionych analiz.
EN
In the article the author discusses the results of the study on the pathological behavior of employees in the local government. The survey was carried out among employees of ten municipal offices (and subordinate units) of the region kujawsko-pomorskie, including eight rural communities, one urban-rural community and one city. The subject of the measure were issues such as: workaholism, burnout, mobbing, as well as the level of the tolerance of selected manifestations of dysfunctional behaviors. The publication is a research report and is giving rise to further, in-depth analysis.
PL
Artykuł omawia korzyści wynikające ze stosowania podejścia procesowego zgodnego z nową normą ISO 9001 w realizacji usług administracyjnych. Przedstawiano dotychczasowe doświadczenia urzędów stosujących systemy zarządzania jakością (w tym pozytywne przemiany oraz bariery towarzyszące wdrażaniu podejścia procesowego). Wskazano na możliwości doskonalenia procesów realizacji usług administracyjnych.
EN
The article discusses the benefits resulting from the use of the process approach in accordance with the new ISO 9001 standard in the implementation of administrative services. Previous experiences of offices applying quality management systems (including positive changes and barriers associated with the implementation of the process approach) have been presented in this paper. The article also identifies further scope for perfecting the processes of administrative services realization.
PL
Cel: Wskazanie – na przykładzie miasta stołecznego Warszawy – miejsca administracji samorządowej w systemie zarządzania kryzysowego oraz stopnia przygotowania jej pracowników do realizacji powierzonych im zadań. Projekt i metody: Zasadniczą metodą pozyskania materiału empirycznego był sondaż diagnostyczny – ankietowanie przeprowadzone wśród członków administracji samorządowej. Sondaż przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 783 osób pełniących różne funkcje w strukturach urzędu miasta i wybranych dzielnic, z czego 11,1% (87 osób) zajmowało stanowiska bezpośrednio związane z realizacją zadań na rzecz bezpieczeństwa. Tę grupę pracowników administracji poddano szczegółowej ocenie pod kątem jej wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Wyniki: Administracja samorządowa Warszawy, jako stolicy państwa, realizuje szereg odpowiedzialnych zadań w obszarze bezpieczeństwa. W tym zakresie działalność pracowników administracji jest zinstytucjonalizowana głównie w ramach systemu zarządzania kryzysowego. Spośród osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa aż 24,12% zajmuje stanowiska kierownicze, 63,26% stanowiska urzędnicze, a tylko 12,64% to pracownicy realizujący zadania na innych, mniej odpowiedzialnych stanowiskach. Świadczy to o dużym znaczeniu spraw bezpieczeństwa w całokształcie działalności administracji stolicy. Zdecydowana większość tych stanowisk, bo aż 83,98% usytuowanych jest w strukturach Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, a tylko 16,02% w urzędach dzielnicowych i pozostałych jednostkach administracyjnych, co wskazuje na koncentrację zarządzania kryzysowego w rękach prezydenta miasta. Pracownicy administracji zajmujący stanowiska związane z bezpieczeństwem w większości są dobrze przygotowani do realizacji swoich zadań. Ponad 75% z nich posiada wykształcenie i doświadczenie z zakresu zarządzania kryzysowego lub dziedzin pokrewnych. Wnioski: W trakcie badań dokonano krytycznej analizy rozwiązań formalno-prawnych obowiązujących na szczeblu samorządowym ze szczególnym uwzględnieniem miasta na prawach powiatu. Rozwiązanie oparte na konsolidacji zadań z obszaru bezpieczeństwa w jednej komórce organizacyjnej – Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, które posiada swoje delegatury w urzędach dzielnicowych – jest rozwiązaniem właściwym dla dużej aglomeracji miejskiej. Wyniki badań empirycznych wskazują na dobre przygotowanie administracji samorządowej Miasta Stołecznego Warszawy do realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa.
EN
Aim: To illustrate, using the capital city of Warsaw as an example, the function of local government administration in the crisis management system and how local authority personnel are prepared to perform their tasks. Project and methods: Empirical data was obtained through the conduct of a diagnostic survey. Surveys were carried out among a representative group of 783 local authority employees performing different functions in the city hall structure and selected district offices. Out of these, 11.1% (87 staff) held appointments directly linked to the discharge of responsibility in connection with security. This group of staff was exposed to a detailed analysis of their educational attainment and work experience. Results: The local authority in Warsaw, as the capital of Poland, performs many important security tasks. Consequently, activities of its employees are institutionalised, mainly within the crisis management system. Among personnel directly involved in security related activities, as many as 24.12% are managers, 63.26% are local authority officers and only 12.64% are employees performing duties at lower grades. This indicates the high degree of importance attributed to security issues in the overall administrative activity. The vast majority of these posts, as much as 83.98%, exist within the structure of Warsaw City Hall and only 16.02% are located in district offices and other administrative units. This reveals the concentration of crisis management responsibility placed in the hands of the City President. Staff employed in security related posts are, in the main, well prepared to discharge their responsibilities. More than 75% of the employees have education and experience in the field of crisis management or related fields. Conclusions: A critical analysis of formal and legal solutions in existence at local government level was performed during the study with a particular focus on cities and towns with district status. An approach based on the consolidation of activities aligned with security in one organisational structure, such as the Department of Security and Crisis Management with branches in district offices, provides an appropriate solution for large urban agglomerations. Empirical research results indicate that the local authority for the Capital City of Warsaw is well prepared to address matters of security.
PL
W niniejszym artykule zostały opisane kluczowe kompetencje i umiejętności potrzebne kierownikom jednostek samorządowych w wykonywaniu ich ról menadżerskich i funkcji zarządzania. Szczególny nacisk położono na umiejętności decyzyjne, czyli te kompetencje, które umożliwiają kierownikom podejmowanie właściwych decyzji. W część badawczej postawiono pytania: Jakimi kompetencjami powinni charakteryzować się kierownicy administracji samorządowej? Czy decyzje kierownika administracji samorządowej wymagają posiadania innych, specyficznych kompetencji niż w przypadku tzw. klasycznego menedżera organizacji biznesowej? W celu odpowiedzi na tak postawione pytania posłużono się wynikami badań własnych przeprowadzonych na grupie 208 kierowników z 75 różnych urzędów administracji samorządowej województwa śląskiego.
EN
The article presents managerial competencies’ issues in the decision-making aspect. We have claimed that there is a need for employing a new managerial (and not only administrative or political) paradigm in managing local government administration institutions. In the study part we have posed the following questions: What competencies should the managers in local government administration have to make appropriate decisions? Do decisions of the manager of the council administration require the possession of different, specific competences than in case of the manager of the business organization? The studies have been based on surveys of 208 managers from the 75 local government administrations from Upper Silesia region.
PL
Artykuł przedstawia działania logistyczne w sytuacjach kryzysowych oraz funkcjonowania systemu logistycznego na potrzeby zarządzania kryzysowego w administracji samorządowej, na przykładzie gminy. Rola logistyki podczas zdarzenia kryzysowego odnosi się do zapewnienia niezbędnych działań ratowniczych (w tym ewakuacji), zaopatrzeniowych oraz informacyjnych. Bardzo ważnym czynnikiem w zakresie logistyki jest również organizacja łączności oraz system ostrzegania, alarmowania i informowania ludności o zagrożeniach.
EN
The article presents the logistic action in crisis situations and the functioning of logistic system of crisis management. The role of the logistic during the crisis situation first of all is the providing the necessary rescue operations (evacuation), activities of supplies and information. The most significant factor of logistics is also the organization of the system of communications, warning, alerting and information.
PL
W artykule przedstawiono logistyczny punkt widzenia sytuacji kryzysowych oraz funkcjonowania systemu logistycznego na potrzeby zarządzania kryzysowego w administracji samorządowej. Rola logistyki podczas zdarzenia kryzysowego odnosi się przede wszystkim do zapewnienia niezbędnych działań ratowniczych (w tym ewakuacji), zaopatrzeniowych oraz informacyjnych. Ze względu na czynnik presji czasowej podczas sytuacji kryzysowej uruchamiane są specjalne procedury oraz powoływane funkcje koordynatora zabezpieczenia logistycznego, co pozwala na szybkie i efektywne przeciwdziałanie zagrożeniom. Istotnym czynnikiem w zakresie logistyki jest również organizacja łączności oraz system ostrzegania, alarmowania i informowania ludności o zagrożeniach.
EN
In the article the logistic aspect of crisis situation and the functioning of logistic system of crisis management was presented. The role of the logistic during the crisis situation first of all is the providing the necessary rescue operations (also the evacuation), activities of supplies and information. In view of the time pressure during the crisis situation is reboot the special procedures and function of logistic coordinator, what allows to efficient countering threats. The significant factor of logistics is also the organisation of the system of communications, warning, alerting and information.
PL
Wykorzystanie metody CAF pozwala organizacjom na uzyskanie większej wiedzy na temat ich działalności i efektywności w zakresie wybranych obszarów. Metoda CAF pozwala w łatwy sposób na wprowadzenie w organizacji podstawowych zasad TQM. Może ona być pierwszym krokiem w kierunku doskonalenia jakości. Jest wykorzystywana w administracji publicznej, aby zdefiniować poziom, w jakim wypełnione są poszczególne kryteria, które wpływają na jakość. Niniejszy artykuł przedstawia ocenę wykorzystania CAF w Polsce, koncentrując się na ocenie funkcjonowania administracji samorządowej.
EN
The use of CAF method allows the organization to gain bigger knowledge about its activities and effectiveness in separate areas. CAF is an easy method which allows to introduce the full concept of TQM. It can be a first step toward management through quality. CAF method is used for the public administration so as to define the level of fulfilment of separate criteria which have an influence on the quality. This publication is to assess the use of CAF method in the Poland concerning its accuracy with the assessment of administration functioning.
PL
W artykule omówiono bariery i uwarunkowania podejmowania decyzji przez kadrę kierowniczą w urzędach administracji samorządowej. W artykule postawiono tezę zgodnie, z którą występują różnice, co do warunków i barier podejmowania decyzji przez kadrę kierowniczą w urzędach administracji samorządowej. W celu weryfikacji tak postawionej tezy posłużono się wynikami badań ankietowych przeprowadzonych w urzędach administracji samorządowej województwa śląskiego na grupie 208 kierowników.
EN
The article presents the barriers and decision-making conditions of managerial personnel at the local government administration offices. The studies have been based on surveys of 208 managers from the 75 local government administration from Upper Silesia region. The whole article ends in conclusion.
EN
The article presents and discusses issues related to the quality of information and managerial competencies’ in decision-making. We claim that there is a need for employing a new managerial (and not only administrative or political) paradigm in managing local government administration institutions. In the study part we have posed the following questions: What significance does the quality of information have in the decision-making process as well as what competencies should the managers in local government administration have to make appropriate decisions? The study surveys 208 managers from 75 local government administrations. The article ends in with a brief summary and conclusion.
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienie jakości informacji oraz kompetencji menedżerskich w aspekcie podejmowania decyzji w administracji samorządowej. Wskazano na potrzebę zastosowania nowego, menedżerskiego, a nie tylko administracyjno-politycznego paradygmatu w zarządzaniu w urzędach administracji samorządowej. Omówiono wpływ ilości i jakości informacji oraz kompetencji na podejmowanie decyzji. W części badawczej postawiono pytania: Jakie znaczenie ma jakość informacji oraz system informacyjny w podejmowaniu decyzji, oraz jakie kompetencje powinni mieć kierownicy administracji samorządowej, aby podejmować właściwe decyzje? Badaniem objęto 208 kierowników z 75 urzędów administracji samorządowej Górnego Śląska. Całość podsumowano wnioskami.
EN
The following article is a trial to get to know the problem concerning the survey on citizens' satisfaction from the rendered services among the offices taking part in the contest of the Polish Quality Prize. The results of the empirical research have enabled us to draw conclusions touching the matter of surveying client's satisfaction in the public administration which is improving quality. The author hopes that directing attention to the range of techniques and methods of the data analysis will give hints to the clerks and enrich their knowledge in the very matter.
PL
Niniejszy artykuł jest próbą rozpoznania problematyki dotyczącej pomiarów satysfakcji obywateli ze świadczonych usług wśród urzędów biorących udział w konkursie Polskiej Nagrody Jakości. Rezultaty badań empirycznych pozwoliły na sformułowanie konkluzji dotyczących metod pomiaru satysfakcji klienta w administracji publicznej doskonalącej jakość. Autorka wyraża nadzieję, że skierowanie uwagi na wachlarz stosowanych technik i metod analizy danych da praktyce wskazówki pracownikom urzędów i wzbogaci ich wiedzę w tym zakresie.
19
Content available remote Ethical values in organisational culture of local government entities
EN
The aim of the article is to assess the importance of the ethical values in organisational culture of local government units in the context of specificity of tasks performed by the administration. The article also contains analysis of the results of the pilot study that aimed at defining the direction in the organisational culture of councils, evaluation of legitimacy of drawing up the ethical codes and indicating the values, principles and orders that from the clerks' and clients' point of view should be found in the ethical code of local government administration.
PL
Celem artykułu jest ocena znaczenia wartości etycznych w kulturze organizacyjnej jednostek samorządu terytorialnego w kontekście specyfiki zadań realizowanych przez administrację. Artykuł zawiera też analizę wyników badań pilotażowych, których celem było określenie kierunku zmian w kulturze organizacyjnej urzędów, ocena zasadności tworzenia kodeksów etycznych oraz wskazanie tych wartości, zasad i nakazów, które z punktu widzenia pracowników samorządowych i klientów urzędów powinny się znaleźć w kodeksie etycznym administracji samorządowej.
PL
W dniach 1-3 czerwca br. odbył się w Wysowej XII Ogólnopolski Kongres Zarządców Dróg Powiatowych. Uczestnicy dzielili się wnioskami i spostrzeżeniami z doświadczeń lat ubiegłych oraz wysuwali postulaty na nową, lV kadencję władz samorządowych.
EN
The article presents the economic and legal problems of the local road administration in Poland. The author describes the main difficulties in the maintenance of such objects and shows possible soltions.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.