Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1668

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 84 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  quality
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 84 next fast forward last
EN
The paper presents the definitions of the term quality quoted in the literature on the subject. FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) methodology was presented. A reloading ramp was characterized as the subject of the study. A cause-and-effect analysis of non-compliance in the finished product was performed using the Pareto-Lorenz diagram, Ishikawa diagram and brainstorming. The FMEA analysis of the assembly table indicated the elements of the workstation causing the most frequently occurring non-conformities. Based on the obtained results, corrective actions were proposed to reorganize the assembly station. The implemented activities made it possible to reduce the critical RPN coefficients for the elements of the assembly table and to shorten the time necessary to make one piece of the finished product.
PL
W artykule przedstawiono definicje pojęcia jakość przytaczane w literaturze przedmiotu. Zaprezentowano metodykę FMEA (Failure Mode and Effects Analysis). Scharakteryzowano rampę przeładunkową jako przedmiot badań. Dokonano analizy przyczynowo-skutkowej powstawania niezgodności w wyrobie gotowym z wykorzystaniem diagramu Pareto-Lorenza oraz diagramu Ishikawy i burzy mózgów. Dzięki przeprowadzonej analizie FMEA stołu montażowego wskazano elementy stanowiska powodujące najczęściej powstające niezgodności. Na podstawie uzyskanych wyników zaproponowano działania korygujące, mające na celu reorganizacje stanowiska montażu. Wdrożone działania naprawcze umożliwiły obniżenie krytycznych współczynników RPN w elementach stołu montażowego oraz skrócenie czasu niezbędnego do wykonania jednej sztuki wyrobu gotowego na stanowisku montażu.
PL
Współczesna sytuacja mieszkaniowa w Polsce ulega systematycznej poprawie, czego dowodzą ilościowe dane statystyczne. Jednak często zdarza się, że nowe realizacje odbiegają od standardów jakościowych środowisk mieszkaniowych XXI wieku. Celem publikacji jest przedstawienie autorskiej analizy sytuacji mieszkaniowej w Polsce. Autorzy omówią tematykę w dwóch zagadnieniach badawczych: w sposób krytyczny analizując mechanizmy realizacji współczesnego budownictwa mieszkaniowego (w okresie po 2000 roku) oraz w sposób pozytywny na przykładzie oceny trzech przypadków wysokiej jakości środowisk mieszkaniowych zrealizowanych w Polsce. W pierwszej części badań zostały wykorzystane niereaktywne metody typu desk-research, natomiast w drugiej części badań autorzy zastosowali metodę wizji lokalnej omawianych przykładów, tj.: a) Riverview w Gdańsku, b) Fort Śliwickiego w Warszawie oraz c) Kurkowa 14 we Wrocławiu. Badania doprowadziły do przedstawienia rekomendacji mających na celu poprawę jakości środowisk mieszkaniowych w Polsce.
EN
Today’s housing conditions in Poland are relatively improving, as proven by numerous quantitative statistical data. However, it often happens that new developments deviate from the quality standards of 21st century housing environments. The aim of the publication is to present the author’s analysis of the housing situation in Poland. The authors will discuss the problematic in two research issues: a critical way analyzing the mechanisms of the realization of today’s housing development (realized after 2000), and a positive way on the example of three case studies of high quality housing environments realized in Poland. In the first part of the research, non-reactive desk-research methods were used, while in the second part of the research, the authors applied a site inspection of the discussed residential environments, i.e.: a) Riverview in Gdańsk, b) Fort Śliwickiego in Warsaw, and c) Kurkowa 14 in Wrocław. The conclusion of the research presented recommendations to improve the quality of residential environments in Poland.
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości fizykochemicznych proszkowych surowców roślinnych otrzymanych innowacyjną metodą suszenia w niskich temperaturach z jednoczesną mikronizacją. Opracowano 3 receptury i wykonano prototypy suchych szamponów do włosów różniące się zastosowanym surowcem roślinnym w formie proszku (ostropest, młody jęczmień, nać selera). Stwierdzono, że właściwości fizykochemiczne, takie jak zawartość i aktywność wody, gęstość luźna i utrzęsiona, kąt zsypu i nasypu, współczynnik Hausnera i indeks Carra, wartości współczynnika korelacji prostoliniowej r Pearsona mogą stanowić bardzo ważne wyróżniki jakości tego typu produktów. Na podstawie wyników badania aktywności wody stwierdzono, że wytworzone szampony suche, podobnie jak surowce roślinne w formie proszku, charakteryzowały się odpowiednio dużą stabilnością mikrobiologiczną. Odnotowano wpływ zastosowanego surowca roślinnego na parametry fizykochemiczne suchych szamponów otrzymanych z ich udziałem. Na podstawie otrzymanych wartości współczynnika Hausnera dla surowców naturalnych w proszku oraz szamponu w proszku zawierającego nać selera zaobserwowano cechy spójnego proszku (dużą kohezyjność). Stwierdzono, że szampony suche z udziałem naci selera charakteryzowały się dużą kohezyjnością. Wszystkie oceniane produkty charakteryzowały się słabą sypkością.
EN
Powdered plant materials (thistle, young barley or celery root) were obtained by the drying at low temp. with simultaneous micronisation and then mech. mixed with microcrystalline cellulose, sarcosyl, Na Me cocoyl taurate, white clay, Mg stearate and potato starch. The obtained prototypes of dry shampoos differed only in the type of plant material. The water content and activity, loose and shaken d., chute and bulk angle, Hausner’s coeff. and Carr’s index, values of Pearson’s rectilinear correlation coeff. ‘r’, both for powdered plant materials and for dry shampoos contg. them, were detd. Plant raw materials in the form of powders and dry shampoos obtained with their addn. showed appropriately high microbiolog. stability. The type of plant raw material used had an impact on the loose and thickened d. of the prepared shampoos. The celery root shampoo was highly cohesive. All the assessed products showed the poor flowability.
PL
Przemysł włókienniczy w Polsce posiada ogromne tradycje kulturowe i gospodarcze, w szczególności w regionie łódzkim. Należy zaznaczyć, że późniejsze lata ugruntowały znaczenie tego sektora, który przybierał różne nazwy takie jak przemysł lekki, włókienniczy i obejmował coraz szersze obszary działalności gospodarczej oraz odgrywał istotną rolę w kształtowaniu produktu krajowego brutto, zatrudnienia, eksportu, inwestycji i innych wielkości makroekonomicznych. Powyższe zmiany wywarły znaczący wpływ na proces zarządzania w przedsiębiorstwach przemysłu włókienniczego. W obecnych czasach wszelkie procesy globalizacyjne wprowadzają potrzebę ciągłych zmian w rynku wewnętrznym jak również w rynku zewnętrznym, wymuszając niejako potrzebę permanentnego przystosowywania się do funkcjonowania danej organizacji. Znamienną cechą obecnego otoczenia gospodarczego jest jego dynamiczna zmienność, niski poziom przewidywalności oraz mnogość zachodzących przemian. Umiejętność przystosowania się danej organizacji do tak zmiennego otoczenia wymusza na organizacji wprowadzania kompleksowego podejścia do zarządzania, w ujęciu społecznym, ekonomicznym a także normatywnym. W związku z tym istnieje potrzeba dostosowania się do obecnie istniejących warunków. Chcąc funkcjonować w sposób właściwy należy wdrożyć nowoczesne systemy zarządzania tj. TQM, który stanowi kompleksowy system zarządzania organizacją również w obszarze sektora włókienniczego. Rozwinięciu tej problematyki poświęcona jest dalsza część opracowania.
EN
The textiles in Poland has enormous cultural and economic traditions, especially in the Łódź region. It should be noted that the subsequent years only strengthened the huge importance of this sector, which assumed various terms such as the light industry, textile industry and covered more and more areas of economic activity, and played an important role in shaping the gross domestic product, employment, exports, investments, and other macroeconomic values. and the economic and social spheres. The above changes had a significant impact on the management process in enterprises in the textiles organizations. Nowadays, all globalization processes introduce the need for continuous changes in the internal market as well as in the external market, forcing somehow the need for permanent adaptation to the functioning of a given organization. A characteristic feature of the current economic environment is its dynamic changeability, low level of predictability, and the multitude of changes taking place. The ability of a given organization to adapt to such a changing environment forces the organization to introduce a comprehensive approach to management in social, economic, and normative terms. Therefore, there is a need to adapt to the current conditions and in order to function properly, modern management systems should be implemented, ie TQM, which is a comprehensive organizational management system also in the area of the textiles sector. The further part of the study is devoted to the development of this issue.
PL
Cel: Przedstawienie oceny jakości usług świadczonych przez operatorów telefonii komórkowej w Polsce. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Badanie przeprowadzono na próbie N=169 za pomocą kwestionariusza ankiety. W realizacji celu badania wykorzystano metody: analizy piśmiennictwa, analizy i konstrukcji logicznej oraz statystyczne. Wyniki/wnioski: Stwierdzono, że ogólny poziom zadowolenia konsumentów na rynku telefonii komórkowej wynosi 3,0. Wykazano, że istnieje korelacja między oceną poziomu zadowolenia respondentów a wiekiem, wykształceniem i miejscem zamieszkania. Ograniczenia: Struktura i kryteria modelu jakości usług. Zastosowanie praktyczne: Badania poziomu jakości usług w sektorze telefonii komórkowej. Oryginalność/wartość poznawcza: Określenie determinant oceny poziomu jakości usług telefonii komórkowej.
EN
Purpose: Presenting an assessment of the quality of services provided by mobile operators in Poland. Design/methodology/approach: The study was conducted on a sample of N=169 using a questionnaire. The following research methods were used: literature analysis, analysis and logical construction, and statistical. Findings/conclusions: The overall level of satisfaction of mobile users with the services provided was 3.0. There is a correlation between the assessment of the level of satisfaction and the age, education and place of residence of the respondents. Research limitations: Structure and criteria of the service quality models. Practical implications: Research on the level of service quality in the mobile telephony sector. Originality/value: Determinants of the assessment of the quality level of mobile telephony services.
PL
Cel: Celem artykułu jest identyfikacja kryteriów oceny jakości, sposobów dokonywania ocen oraz ustalenie, na ile małe organizacje usługowe wykorzystują system premiowy. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: W badaniach empirycznych zastosowano bezpośrednie wywiady. Uznano, że dostarczają one możliwości wzajemnego poznawania się, lepszego zrozumienia określonego zagadnienia. Uwzględniają one refleksję i odkrywanie nowych problemów. W badaniach uczestniczyli pracownicy różnych firm (w sumie w badaniach uczestniczyło 201 pracowników-studentów studiów zaocznych). Metoda jakościowa została wybrana, bo uznano, że na tym etapie trudno wyodrębnić jest zmienne. W analizie uwzględniono małe firmy usługowe (70 firm – w tym 2 sprzątające, 6 małych urzędów, 6 gastronomicznych, 2 szpitale, 1 turystyczna). Wyniki/wnioski: W badanych organizacjach, jeśli już wykorzystywane są obiektywne kryteria oceny, to uwzględnia się z góry ustalone normy, plany działania, instrukcje i procedury. W znacznej części przypadków tzw. ocena jakości sprowadzana jest do kontrolowania pracy pracowników. Premia jest przyznawana według uznania, za wyniki finansowe. W przydziale premii uwzględniana jest również ilość (pracy, godzin, nadgodzin, zrealizowanych tematów, projektów, realizowanych usług). Ograniczenia: Ograniczenia wynikają z zastosowanej metody – wywiadów, które mogą być subiektywne, nacechowane osobistymi ocenami osób udzielających informacji. Zastosowanie praktyczne: Na podstawie uzyskanych wyników osoby zarządzające małymi firmami usługowymi mogą doskonalić istniejące metody premiowania, tak aby w większym zakresie uwzględniały one kryteria jakościowe. Oryginalność/wartość poznawcza: Wartość badania polega na identyfikacji kryteriów oceny jakości w małych firmach usługowych. Wyniki badań wskazują na potrzebę wprowadzania do procesów zarządzania kryteriów jakościowych.
EN
Purpose: The purpose of this article is to identify the quality assessment criteria, assessment methods and to determine to what extent small service organizations use the bonus system. Design/methodology/approach: Interviews were used in empirical research. It was found that they provide opportunities for getting to know each other and better understanding a specific issue. They involve reflection and discovering new problems. Employees of various companies participated in the research (in total 201 employees-students of extramural studies participated in the research). The qualitative method was chosen because it was found that at this stage it is difficult to identify the variables. The analysis included small service companies (70 companies – including 2 cleaners, 6 small offices, 6 catering companies, 2 hospitals, 1 tourist). Findings/conclusions: In the surveyed organizations, if objective evaluation criteria are already used, predetermined standards, action plans, instructions and procedures are taken into account. In the vast majority of cases, the so-called quality assessment is reduced to controlling the work of employees. The bonus is given at your discretion based on your financial performance. The amount of work (work, hours, overtime, completed topics, projects, number of services provided) is also taken into account in the bonus allocation. Research limitations: The limitations result from the method used – interviews, which may be subjective, characterized by personal judgments of the people providing the information. Practical implications: Based on the results obtained, managers of small service firms can improve the existing bonus methods so that they take into account the qualitative criteria to a greater extent. Originality/value: The value of the study lies in the identification of quality assessment criteria in small service companies. The research results indicate the need to introduce qualitative criteria to the management processes.
7
Content available remote Statystyczna kontrola jakości prefabrykowanych wyrobów betonowych
PL
Zastosowanie elementów prefabrykowanych pozwala na skrócenie czasu realizacji inwestycji oraz zmniejszenie wielkości placu budowy. Prefabrykacja pozwala na typizację i modularyzację elementów konstrukcyjnych, co umożliwia ich seryjną produkcję, a tym samym obniża koszt ich wytwarzania. Powszechność stosowania prefabrykatów betonowych spowodowała, że konkurencja na rynku materiałów budowlanych wymaga od ich producentów nie tylko bardzo dobrej jakości oferowanych produktów, ale również elastycznej polityki cenowej. Realizacja tych celów jest możliwa przez optymalizację procesu wytwarzania, dzięki stosowaniu statystycznej kontroli jakości na każdym etapie produkcji oraz optymalizację stosowanych materiałów i jakości produkowanych wyrobów.
EN
The use of prefabricated elements allows to shorten the investment implementation time, as well as to reduce the size of the construction site. Prefabrication allows for typing and modularization of construction elements, which enables serial production and reduces its costs. Due to the widespread use of prefabrication, competition in the building materials market requires manufacturing companies not only to offer high-quality products, but also a flexible pricing policy. The achievement of these aims is possible through the optimization of the production process, thanks to the use of statistical quality control at every stage of production, and the optimization of both the materials used and the quality of the precast products.
EN
The activities of the organisation concentrate mainly on meeting customers’ requirements. For this purpose, various activities are being conducted for customer satisfaction surveys. In this context, it is important to predict the quality of the product and the changes in the cost of the purchase product. The purpose of this study is to propose a method for predicting the quality level of a product and change the cost of the product considering current customers’ requirements for a combination of product feature states and pro-quality changes. The method includes the calculation of the quality level of the product using the punctationformalised method, where the level depends on a combination of values of states (parameters) attributes of the product, that is, current and modified. The method was tested as an example of a household vacuum cleaner for which 20 attributes were determined. According to the Pareto rule (20/80), the four product attributes important for customers were selected. Thereafter, for important attributes, possible combinations of the values of these attributes were determined. In addition, an algorithm for determining the possible combinations of product attribute states in the MATLAB program was developed. Additionally, the change in the current cost of the product considering the change in the quality level was estimated. The product cost changes were determined based on the actual cost of the product and the current product quality level. The method allows the determination of all combinations of values of state attributes of the product, such that it is possible to take appropriate improvement actions both in terms of quality and cost. The results from the method allow the prediction of product satisfaction for customers and they are favourable in terms of production cost. Therefore, it is possible to design the product in advance and support the producer in preparatory activities.
EN
The rainfall irregularity in the Al-Hoceima area places the Ghis-Nekor coastal aquifer as a primary resource for water supply. However, it is of paramount priority to adopt management and optimization plans that can mitigate the effects of the irrational use of the resource and the deterioration of its quality in the region of our study. In order to study the alteration aspects of this aquifer, 26 wells were sampled and their suitability for irrigation was assessed. The sodium adsorption rate (SAR) values indicate that most groundwater samples fall into the risk classes of high salinity and low sodium (C3-S1) and high salinity and medium sodium (C3-S2). The results also show a medium to high alkalinity risk due to the high concentration of HCO3-. The excess of salts is largely due to the intensive exploitation of groundwater and to the phenomenon of salt-water intrusion into the coastal karst aquifer. As a result, the quality of groundwater is not adapted to sustainable agricultural production and soil balance, which requires controlled monitoring to ensure its rational use with a view to the sustainable development of the region.
EN
The growing competition for customers requires constant improvement of service quality, continuously raising the importance of this matter and the significance of the entire service sector. Essentially, service quality concerns not only the private but also the public sector. Service quality in the public sector has already been widely discussed in the literature. Among research themes in the frame of public service quality, the healthcare sector attracts particular attention from researchers. Therefore, this study aimed to identify research topics on the public service quality and healthcare quality discussed in the SCOPUS database from 2012 to 2022. A bibliometric technique and the VOSviewer software were used to analyse over 25 000 articles on public service and healthcare service published over ten years. As a result, a total of ten research themes were set up, five in the healthcare sector and five in the public sector, which were linked using keywords and presented on maps. The identified research themes demonstrate the most popular research directions and indicate research gaps related to the subject.
EN
Water resources management in Kosovo faces many problems such as economic, legal, lack of experts in the field of environment, and various factors for the management of water basins. The study is a special feature for presenting the current, important, situation of water resources in Kosovo. The results of the research show the current state of the rivers, especially the two largest basins such as the river Drin I Bardh and Iber. Water management is of particular importance for the health of flora and fauna. Drinking water quality monitoring, to be analyzed with compliance over 95%, compliance with microbiological water quality standards, and 97.0% with international chemical standards. Assessing the quality of rivers is finding the solution to the problem of water treatment to fully meet the needs of aquatic ecosystems. Determination of physico-chemical parameters such as: (pH, TDS, TH, EC, etc.), are necessary for water quality analysis. Water quality depends on the management of industrial waste, especially heavy metals such as (Pb, Hg, As, Zn, Fe, etc.), determination of parameters of other elements such as: (Na, K, Mg, Ca, etc.), indicate the hardness of the water. The study included different methodologies: qualitative, quantitative analysis, and statistics.
EN
The development and functioning of the global economy market is not possible without a net-work of transport connections - communication infrastructure, as well as a service provider - consumer relationship. Transport is a technological process of the distance of people, objects or energy. Knowledge of the logistics system and its processes is essential for fully functioning and effective logistic activities in the field of goods turnover. The functioning of enterprises operating on modern world markets without effective logistics is almost impossible, hence the constant search for tools to improve its processes, which provide added value for the customer, while maintaining the cost-quality ratio of the services provided. Building an appropriate relationship with the customer, taking care of customer service standards and professional customer service is a long-term and developmental process, which is nothing else than a mutual benefit transaction. Customer satisfaction should be constantly tested in terms of satisfaction and loyalty as well as the perception of the standards introduced and services offered. The customer satisfaction survey is used to illustrate the perception of the conditions that guide the customer. This article describes the methods of measuring customer satisfaction in the point of view quality of transport services.
PL
Wysoki poziom jakości produktów w analizowanym przypadku wyrobów medycznych gwarantuje rozwój przedsiębiorstwa przez zapewnienie klientom bezpiecznego użytkowania, skuteczne konkurowanie oraz nawiązywanie dobrych relacji z partnerami. W odniesieniu do powyższego podjęto badania, których zasadniczym celem było określenie przydatności stosowanych metod i narzędzi zarządzania jakością w procesie produkcji wyrobów medycznych badanego przedsiębiorstwa. W artykule zawarto analizę instrumentarium zarządzania jakością w procesie produkcji wyrobów medycznych klasy I. Uwagę zwrócono zarówno na ocenę poziomu zastosowania metod, jak i ich przydatności w realizacji procesu produkcji. Wyznaczono odpowiedzialności i wykorzystywane instrumentarium w procesie. Korzystając z metody studium przypadku, wskazano metody zarządzania jakością najbardziej przydatne w realizacji procesu produkcji. Zweryfikowano, że większość z nich jest rzadko stosowana. Za najbardziej przydatne uznano: FMEA, kanban i walidację procesów. Stosowanie metody 5S nie wpływa w większym stopniu na usprawnianie procesu produkcji analizowanych wyrobów medycznych. Rzadkie stosowanie metod i ich jakże ograniczona liczba spowodowane są słabą znajomością wśród kierownictwa oraz trudnościami z określeniem pozytywnego wpływu poszczególnych metod na osiągnięcie korzyści w procesie.
EN
High product quality, in this case of analyzed medical devices, ensures the development of the company by providing customers with safe operation and effective competition and establishes good relationships with partners. In view of the above, the main purpose of this research was to determine the suitability of the applied quality management methods and tools in the production process of medical devices in the examined company. The article contains an analysis of the quality management instruments in the production process of class I medical devices. The degree of application of the methods and their suitability over the course of the production process was noted. Responsibilities and instruments used in the process were assigned. Using the case study method, the methods of quality management most useful in the production process were indicated. Most of them have been verified to be rarely used. The most useful were: FMEA, kanban and process validation. The use of the 5S method does not significantly improve the production process of the analyzed medical devices. The infrequent use of methods and their limited number are caused by poor knowledge among the management and difficulties in determining the positive impact of individual methods on the production process.
EN
Purpose: The purpose of this article is determine the level of medical services quality provided by medical clinics during the COVID-19 pandemic. Design/methodology/approach: The research was based on analyzing the results of a survey conducted among patients of Silesian clinics. First, a survey sheet was designed using the SERVQUAL model. The next step was to conduct a study in clinics in Silesia. As part of the study, 50 patients’ survey votes were received and analyzed. Findings: Respondents rate the state of health care in Poland as good, telehealth should be reserved for those in quarantine, and should be conducted only when prescriptions are being written, not when diagnosing a patient, respondents pointed out that medical facilities provided meeting conditions that did not expose patients to COVID-19 infection, hence it seems unjustified to use tele advice for patients not under compulsory quarantine. Research limitations/implications: The main research limitation is the number of feedback surveys received. If there were more votes, the research sample could be even more credible. Practical implications: The study was conducted in times of a real epidemiological threat. The results of the study show how, in a group of 50 patients, the key aspects related to the provision of medical care in Silesian healthcare institutions are perceived. Social implications: Patients’ observations regarding the functioning of the health care system in times of a pandemic and the key aspects related to ensuring access to this care are extremely valuable tips that may improve the standard of medical care in Poland also during possible future pandemic waves. Originality/value: Carrying out a literature analysis indicated that there were no studies conducted among patients so far. Thus, the research gap was defined. The authors decided to conduct the study directly among patients by sending the sheets to medical clinics.
EN
Purpose: The aim of the study is to conceptualize the construct of an organizational quality culture and to present the instruments of its research. Design/methodology/approach: The purpose execution is based on a critical literature review. Findings: The organizational quality culture was defined as one of the types of organizational cultures of enterprises operating in the conditions of knowledge-based economy. The components constituting the organizational culture of quality were determined and broken down into 6 dimensions and 4 areas, with scopes. For each dimension and individual area, a set of indicators was proposed to enable the determination of the level of their development in the perspective of actions and attitudes that emanate them, broken down into rituals and practices as components of organizational culture. Thus, the instruments for studying the phase of evolution towards an organizational culture of quality were presented. Practical and social implications: The paper presents useful tools to verify specific orientations building an organizational culture of quality and to identify gaps in the development of individual areas creating an organizational culture of quality, and thus providing practical directives in the field of evolution towards an organizational culture of quality, i.e. the stage of permanent quality creation. Originality/value: An original measurement tool for the organizational quality culture can be helpful in reaching the stage of full and permanent quality culture stage of evolution in an organization.
EN
Food quality management is nowadays an indispensable element that focuses all activities in the food industry. Each company operating in the food industry that supplies products to the market is obliged to implement and use systems that ensure the required quality of manufactured products. The aim of the study was to analyze the advisability of implementing quality management systems in the light of the opinions of employees from the food industry. To carry out the research, the original questionnaire that consisted of 31 questions was used. The questions included in the survey, single and multiple choice, focused on collecting information about issues such as the concept of food safety, the benefits resulting of implementing quality management systems, quality management systems operating in the enterprise, training in their scope and assessing the need to implement these systems and their impact on safety of produced food in the opinion of employees. The survey was primarily attended by the company’s production employees and employees from the management staff, as well as from administrative and office department. The answers to the questions were presented in the form of graphs, with some of them being analyzed in terms of the position held by the respondents or their seniority in the company. By conducting a thorough and in-depth analysis of the research results, it was possible to verify the hypotheses that were formulated at the beginning of the work, as well as to draw conclusions.
PL
Warunki w środowisku pracy związane np. zapyleniem, wibracjami lub temperaturą mogą mieć negatywny wpływ zarówno na proces produkcyjny, jak i na wytwarzany produkt. Nieodpowiednie i niestabilne warunki mogą powodować niestabilność procesu produkcyjnego i pogarszać jakość wytwarzanych wyrobów. Co więcej, może to spowodować stratę czasu i zmniejszyć wydajność i produktywność. W artykule przeanalizowano problem wpływu temperatury na proces produkcyjny. Monitorowanie temperatury nie wystarczy, aby zapewnić osiągnięcie celów produkcyjnych. Konieczne jest odpowiednie dostosowanie parametrów procesu produkcyjnego, aby nie powstawały niezgodności wynikające ze zmian wartości temperatury i aby nie pojawiały się opóźnienia. Artykuł dotyczy wydajności i produktywności systemu produkcyjnego, który pracuje w niestabilnym środowisku pracy. Autorzy udowadniają, że zastosowanie kompensacji parametrów procesu produkcyjnego może znacząco poprawić zarówno wydajność, jak i produktywność. Wartości wydajności i produktywności były monitorowane w ustalonym okresie czasu dla systemu produkcyjnego, na którym realizowany jest proces produkcyjny. Następnie wprowadzono procedurę kompensacji parametrów procesu. Po czym, w określonym przedziale czasu zebrano dane i porównano wartości wydajności i produktywności z wartościami uzyskanymi wcześniej. Dodatkowo autorzy proponują wprowadzenie wskaźnika całkowitej efektywności wyposażenia (OEE) i w artykule przedstawiono informacje o sposobach zbierania danych dla obliczenia OEE.
EN
Conditions in the working environment related e.g. to dust, vibration or temperature may have a negative impact on both, the production process and the manufactured product. Inappropriate and unstable conditions can cause instability of the production process and deteriorate the quality of manufactured products. Moreover, this can induce time waste and decrease the efficiency and productivity. In this paper the problem of temperature influence on a manufacturing process is analyzed. Monitoring of the temperature is not enough to ensure the achievement of manufacturing goals. It is necessary to adapt the parameters of the production process accordingly so that no nonconformities arise due to changes in temperature values and no delays appear. This paper deals with the efficiency and productivity of a manufacturing system which work under unstable working environment. The authors prove that application of the manufacturing process parameters compensation can significantly improve both, efficiency and productivity. The values of efficiency and productivity were monitored within a fixed period of time for a manufacturing system, on where the manufacturing process is realized. Then, a procedure of process parameters compensation was introduced. Next, within a fixed period of time the data were collected and the efficiency and productivity values were compared with the values obtained before. Additionally, the authors propose to introduce the Overall Equipment Effectiveness (OEE) indicator and present information about ways of data collecting.
18
Content available remote Logistyka wojskowa – od nauk wojskowych do nauk o zarządzaniu i jakości
PL
Pomimo dynamicznych zmian zachodzących wewnątrz sił zbrojnych, jak i w ich otoczeniu zewnętrznym, istota poznania i obszary zainteresowania logistyki wojskowej pozostają od lat praktycznie niezmienne. Współczesny, interdyscyplinarny charakter logistyki wojskowej jest wypadkową jej długoletniej ewolucji, przebiegającej na przestrzeni lat w ramach wielu dyscyplin naukowych, spośród których prym wiodły: nauki wojskowe, nauki techniczne, zarządzanie, ekonomia czy kwalitologia. Szerokie spektrum tzw. pól problemowych logistyk wojskowej warunkuje ich rozpatrywanie na płaszczyźnie wielu dyscyplin w ujęcie interdyscyplinarnym. Obecnie wiele argumentów wskazuje jednak na to, że dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości w wymiarze epistemologicznym i ontologicznym wykazuje najściślejsze związki poznawcze z przedmiotem badań logistyki wojskowej. Celem artykułu jest identyfikacja i ocena ewolucji logistyki wojskowej postrzeganej jako specjalności nauk wojskowych oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Podjęty do rozwiązania problem badawczy został sprecyzowany w następującej postaci: Jaki wpływ na współczesny, interdyscyplinarny wymiar logistyki wojskowej wywarła jej ewolucja od nauk wojskowych do nauk o zarządzaniu i jakości? W materiale wykorzystano szereg metod, wśród których wiodące były: analiza i synteza, kwerenda literatury przedmiotu, abstrahowanie oraz wnioskowanie. Jako metodę empiryczną wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z użyciem techniki wywiadu eksperckiego. Przyjęte podejście umożliwiło uzyskanie przekrojowego charakteru rozważań, dając jednocześnie podstawy do dalszych, poszerzonych badań tego niezwykle istotnego oraz aktualnego problemu.
EN
Despite the dynamic changes taking place inside the armed forces and in their external environment, the essence of knowledge and areas of interest in military logistics have remained virtually unchanged for years. The modern, interdisciplinary nature of military logistics is the result of its long-term evolution over the years in many scientific disciplines, the leading of which were: military sciences, technical sciences, management, economics and qualitology. Currently, many arguments indicate that the discipline of management and quality science in the epistemological and ontological dimensions shows the closest cognitive connections with the subject of military logistics research. The aim of the article is to identify and evaluate the evolution of military logistics as a specialty of military science and management and quality sciences. The research problem undertaken has been specified as follows: What influence has its evolution from military sciences to management and quality sciences had on the contemporary, interdisciplinary dimension of military logistics? The material uses a number of methods, the leading of which were: analysis and synthesis, querying the literature on the subject, abstraction and inference. As an empirical method, the method of diagnostic survey with the use of the expert interview technique was used. The adopted approach made it possible to obtain a cross-sectional character of the considerations, at the same time providing the basis for further, extended research on this extremely important and current problem.
EN
High demands on the aesthetics of the final product as well as sophisticated packaging shapes make the labeling process an operation that requires more and more precision and quality of workmanship. The quality of the labeling process is influenced mainly by the technology used, i.e. machinery and equipment, the knowledge, skills, and experience of operators, organization and working methods used, and by aspects related to proper maintenance. This article is a case study on the analysis and evaluation of the technology used in the process of labeling glass packaging and its impact on quality and work safety. The article aims to answer the question: does the labeling machine used by the surveyed company, due to the current portfolio of modernity of its parts and subassemblies, guarantee the realization of the labeling process at a high quality level and work safety. The article discusses in depth the factors influencing the quality of the process of labeling glass packaging in the studied company, paying attention to the issues related to the applied technology. ABC technology method was used to assess technology level and also indirectly safety level and Ishikawa diagram, L shape matrix diagram and affinity diagram to analyze and improve quality level. The article ends with a list of specific improvement actions to be taken to achieve the ultimate goal of managing the technology of glass packaging labeling - high quality of the final product resulting from the labeling process.
PL
Opisano konstrukcję atmosferycznych zbiorników produktów naftowych oraz warunki ich eksploatacji w warunkach obciążeń katastroficznych, stale stosowane na te zbiorniki, łącznie ze stalami o wysokiej granicy plastyczności – HSS, spawalność stali HSS oraz systemy monitorowania w czasie rzeczywistym jakości złączy konstrukcji zbiorników.
EN
The paper presents the design of atmospheric storage tanks for petroleum products and their operating conditions in catastrophic conditions, the steels used for the storage tanks, including high-yield-strength steels – HSS, the weldability of HSS steels, and systems for the real-time monitoring of the quality of tanks welded joints.
first rewind previous Strona / 84 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.