Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 209

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  parametry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
EN
Computer processing of geological data is widely used to process geological information. Therefore, an assessment of the structures as potential reservoir traps for oil and gas was carried out on the basis of quantitative parameter analysis. This approach made it possible to reasonably confirm certain regularities. To identify these regularities in the relationships between the numerical parameters of complex structures, computer geological and statistical modeling of the studied objects of the Boryslav-Pokuttya zone was carried out using correlation and cluster analysis. In general, correlation analysis allows analyzing the set of determined values and is aimed at identifying and studying the systems that form some values included in this set. Classification of any objects by meaningful groups is carried out by the method of cluster analysis. To model the processes that formed local structures and to determine the patterns of their spread, a large volume of quantitative indicators was processed. On the basis of quantitative indicators, it was possible to evaluate the results of studies of the tectonic stresses and deformations distribution, which will contribute to more reliable determination of reservoir potential for oil and gas. In turn, this will significantly increase the geological effectiveness of oil and gas exploration in the Boryslav-Pokuttya area. The contemporary form of structures and their spatial arrangement result from the long-termimpact of tectonic forces over geological time. Different manifestations of tectonic activity in successive geological epochs leads to specific changes in the structural plan of geological formations, influencing the potential oil and gas content within them (formation, unforming, and reforming of traps and, accordingly, hydrocarbon reservoirs). The structures of the Boryslav-Pokuttya zone have undergone a complex and lengthy formation process: from the formation of flysch folds to very complex structural forms. This complexity is contributed to the influence of the magnitude and nature of the tectonic forces. The morphological diversity of the structures, can be described by numerical parameters, which can be used as a basis for classifying these structures in the Boryslav-Pokuttya zone.
PL
Komputerowe przetwarzanie danych geologicznych jest szeroko stosowane do przetwarzania informacji geologicznej. W związku z tym przeprowadzona została ocena struktur, jako potencjalnych pułapek złożowych dla ropy i gazu, na podstawie analizy parametrów ilościowych. Takie podejście pozwoliło racjonalnie potwierdzić pewne prawidłowości. W celu identyfikacji tych prawidłowości w relacjach pomiędzy parametrami numerycznymi złożonych struktur, przeprowadzono komputerowe modelowanie geologiczne i statystyczne badanych obiektów strefy borysławsko-pokuckiej, z wykorzystaniem analizy korelacji zmiennych oraz analizy skupień. Zasadniczo analiza korelacji zmiennych pozwala analizować zbiór określonych wartości i ma na celu identyfikację i badanie zespołów, które tworzą pewne wartości zawarte w tym zbiorze. Natomiast klasyfikacja dowolnych obiektów za pomocą istotnych grup jest przeprowadzana metodą analizy skupień. Celem modelowania procesów, które utworzyły lokalne struktury i określenia wzorców ich występowania, przetworzono dużą liczbę wskaźników ilościowych. Na podstawie wskaźników ilościowych możliwa jest ocena wyników badań rozkładu naprężeń i deformacji tektonicznych, co przyczyni się do bardziej wiarygodnego określenia potencjału złożowego dla ropy i gazu. To z kolei powinno pozwolić na znaczne zwiększenie efektywności geologicznej poszukiwań ropy i gazu w obszarze jednostki borysławsko-pokuckiej. Współczesna forma struktur i ich układ przestrzenny wynikają z długotrwałego oddziaływania sił tektonicznych w czasie geologicznym. Różnego typu przejawy aktywności tektonicznej w poszczególnych epokach geologicznych prowadzą do określonych zmian w planie strukturalnym formacji geologicznych, a tym samym wpływają na potencjalną zawartość w ich obrębie ropy i gazu (formowanie, deformacja i ponowne formowanie pułapek, a tym samym złóż). Struktury w strefie borysławsko-pokuckiej przeszły złożony i długotrwały proces formowania: od formowania fałdów fliszowych do bardzo złożonych form strukturalnych, co jest wynikiem oddziaływania sił tektonicznych o zróżnicowanym charakterze i wielkości. Odmiany morfologiczne struktur można opisać za pomocą parametrów liczbowych, które mogą posłużyć jako podstawa do klasyfikacji tych struktur w strefie borysławsko-pokuckiej.
EN
The main motive of this research is to develop an energy absorber system for automobiles and perform an experimental disquisition by applying different parameters to check the effect of the crash on the machine’s front cushion by perfecting energy-absorbing capacity for the passenger safety aspect. Considering automobile vehicle speed limits similar to (Low, Medium, and High), the speed limits in India vary by state and vehicle type. In Karnataka, there is no limit (60 km/hr for buses in Bangalore except on Airport Road where it is 80 km/hr and 100 km/hr for buses only on NH and 66 km/hr between Mangalore and Udupi). Transport vehicles have a limit of 66 km/hr. This data is set with cooperation between the state and the ministry of highway department for light motor vehicles and buses. My exploration: considering the norms as per international safety regulations, and the purpose of an automobile's safety systems, the experimental set-up was designed so that a straight pendulum would strike the bumper system, and the front, and rear impacts would hit at 4.5 to 5 km/h, and the loaded or unloaded car would hit at 3 km/h and 46 cm above the front and back corners. To achieve this goal and to develop the energy absorber system, we used appropriate parameters such as CAD, CAM, CAE, testing, Simulink, and hand computation, enforcing the criteria in a unique development perspective by adding crash capability with a spring-loaded system, minimising crash effects, increasing immersion capacity, and implementing it on the SUV front cushion system
3
Content available remote Wybrane parametry widzenia u dzieci trenujących koszykówkę
PL
Celem niniejszej pracy jest porównanie wybranych parametrów wzrokowych w grupie uczniów i dzieci trenujących koszykówkę. Efektywność w sporcie związana jest ze sprawnością wzrokową sportowca. Parametry wzrokowe można usprawniać poprzez regularne treningi, stanowiące element terapii widzenia. Zatem nie ma przeszkód do postawienia hipotezy, że sportowcy mają lepsze parametry wzrokowe niż osoby, które nie trenują. Zakres pracy objął opracowanie metodyki, badanie oraz analizę statystyczną parametrów wzrokowych takich jak: sprawność akomodacji, punkt bliski akomodacji, punkt bliski konwergencji, sprawność sakkad, percepcja widzenia peryferyjnego. Uzyskane wyniki wykazały, że koszykarze mają lepszą sprawność akomodacji oraz większy średni zakres percepcji widzenia peryferyjnego niż uczniowie. Wyniki badań mogą poprawić świadomość ludzi dotyczącą znaczenia sportu w rozwijaniu niektórych funkcji wzrokowych.
EN
The aim of this study is to compare selected visual parameters in a group of students and children practicing basketball. Efficiency in sport is related to the visual efficiency of the athlete. Visual parameters can be improved through regular training as a part of vision therapy. Therefore, there are no obstacles to the hypothesis that athletes have better visual parameters than people who do not train. The scope of the work included the development of the methodology, research and statistical analysis of visual parameters, such as: accommodation facility, near point of accommodation, near point of convergence, saccades facility, perception of peripheral vision. The obtained results showed that basketball players have better accommodation facility and a greater average range of perception of peripheral vision than students. The research results may improve people’s awareness of the importance of sport in developing some visual functions.
4
Content available remote Pomiar parametrów montażowych. Cz. 2
PL
Rozstaw źrenic i wysokość montażowa to niezbędne parametry wymagane do prawidłowego montażu soczewki okularowej. Jednak w celu zapewnienia optymalnego widzenia należy również uwzględnić ułożenie soczewki przed okiem pacjenta. W przypadku, gdy oś widzenia przechodzi przez środek optyczny soczewki pod pewnym kątem, pojawia się aberracja: astygmatyzm wiązki skośnej. Wartość tej aberracji dla soczewki sferycznej o mocy D i współczynniku załamania światła materiału n może zostać policzona ze wzorów Coddingtona [3].
5
Content available remote Pomiar parametrów montażowych. Cz. 1
PL
Rozstaw źrenic, wysokość montażowa. Jednym z najważniejszych parametrów niezbędnych do prawidłowego montażu soczewek jest rozstaw źrenic (ang. Pupil Distance, PD), nazywany również odległością międzyźrenicową. Dla optyka stanowi on informację o położeniu środków optycznych soczewek w okularach pacjenta (ang. Optical Center Distance, OCD). Niedokładne lub błędne pomiary mogą prowadzić do niepożądanych efektów pryzmatycznych wywołanych nieprawidłową centracją [3]. PD definiowane jest jako „odległość między środkami źrenic podczas patrzenia na przedmiot znajdujący się w nieskończoności przy wyprostowanej głowie". Najbardziej interesującym parametrem jest jednooczny (monokularowy) rozstaw źrenic, czyli odległość od środka źrenicy danego oka do linii środkowej mostka okularów lub podstawy nosa (ryc. 1).
PL
Intensywny rozwój technologii informatycznych, które umożliwiają cyfryzację i archiwizację danych medycznych, pozwala na ciągłe powiększanie baz danych o kolejne, ogromne zasoby informacji dotyczących zdrowia [1]. Według szacunków obecnie, około 30% światowych danych jest generowanych przez sektor opieki zdrowotnej [2]. Gromadzenie danych wiąże się również z optometrią. Podczas badań optometrycznych i związanych z nimi rozmaitych pomiarów dotyczących narządu wzroku, każdorazowo dokumentowane są liczne informacje i parametry. Obok zagadnienia samego magazynowania danych, równie istotną kwestią są metody ich przetworzenia, które pozwolą w pełni wykorzystać ich potencjał.
EN
An expert assessment of the existing means of keeping roof rocks in the area of work of people and machines was carried out. On the basis of computer modeling of the processes of interaction of rocks of mine workings with arched design options, variants of the design of the roof and their elements for temporary fastenings support are proposed. The parameters of the four sectional support are presented. Temporary arched support was used in the area of operation of the roadheader, which helps to reduce a number of technological operations and the use of manual labor and to increase the safety of service personnel. The results of research aimed at the design improvement of the machine are described. The obtained parameters are checked by calculations and design solutions. The results can be applied in the passage of subway tunnels and other similar workings, in the construction of tunnels of roads and railways. The design of the device has the ability to adjust in height depending on the condition of the roof of the workings.
EN
The main objective of the present study is enhanced of the sand moulding process through addressing the sand mould defects and failures, ultimately lead to improve production of the sand castings with well-defined of pattern profiles. The research aimed to reduce the cost and energy expenditure associated with the compaction time of the sand moulding process. Practical destructive tests were conducted to assess properties of the green sand moulds. Linear regression and multi-regression methods were employed to identify the key factors influencing the sand moulding process. The proposed experimental destructive tests and predicted regression methods facilitated measurement of the green sand properties and enabled evaluation of the effective moulding parameters, thereby enhancing the sand moulding process. Factorial design of experiments approach was employed to evaluate effect of parameters of water content and mixing time of the green sand compaction process on the mechanical properties of green sand mould namely the tensile strength, and compressive strength.
9
Content available remote Wpływ parametrów indywidualnych okularowych soczewek progresywnych na widzenie
PL
Klienci decydujący się na rozwiązania w formie soczewek progresywnych bardzo często znajdują się u szczytu własnego rozwoju zawodowego, m.in. z tego względu oczekują rozwiązań, które będą związane z minimalną liczbą kompromisów do zaakceptowania. Jest to jeden z powodów, dla którego soczewki progresywne w świecie optyki okularowej są jednymi z najprężniej rozwijających się konstrukcji – muszą stawić czoła rosnącym oczekiwaniom klientów.
EN
The article considers how in recent years the study of hydraulics and hydrodynamics have been successfully used in the qualitative analysis of complications arising during the drilling of wells. One of the main factors determining the success of well drilling is hydrodynamic pressure. Also a boundary layer forms both on the wall of the casings and on the walls of the well has important means. One potential complication is the appearance of gas when a well is drilled from a semi-submersible drilling rig. The article deals with issues of clarifying the nature and eliminating gas, as well as preventive measures and their consequences. However, in order to take a final decision it is necessary to analyse the nature of the pressure change at the blowout preventer on a semi-submersible drilling rig. A number of works have been devoted to determining hydraulic pressure and hydraulic resistance in the circulation system of wells, on the basis of both stationary and non-stationary processes. Gas was observed in well no. 28 of the Sangachal-Sea field (Caspian Sea, Azerbaijan) at a depth of 3819 m and with a specific gravity of the flushing fluid of 2.25–2.27 g/cm3 . When the blowout preventer was closed, the pressure increased to 10 MPa for 2–3 hours, before decreasing to 2.5 MPa and stabilising. The conclusion from this is that if the flow rate, the angle of deviation of the installation and contact time of the surfaces are constant, the influence of the flushing fluid decreases as the pressure drop increases. As the fluid filtration rate increases, the friction force between the drill pipe and the borehole wall increases. The friction force between the surfaces of the column and the filter cake is inversely proportional to the fillet velocity.
PL
W artykule wskazano w jaki sposób w ostatnich latach badania hydrauliczne i hydrodynamiczne zostały z powodzeniem wykorzystane do analizy jakościowej problemów powstających w procesie wiercenia otworów. Jednym z głównych czynników decydujących o powodzeniu wiercenia otworów jest ciśnienie hydrodynamiczne. Istotne znaczenie ma również tworzenie się warstwy przyściennej, zarówno na ściance rur okładzinowych, jak również na ścianie odwiertu. Jednym z problemów jest pojawienie się gazu podczas wiercenia odwiertu z platform półzanurzalnych. W artykule rozważane są zagadnienia związane z wyjaśnieniem charakteru i eliminacją przypadków pojawienia się gazu, ze środkami zapobiegawczymi i ich konsekwencjami. Jednak do podjęcia ostatecznej decyzji konieczne jest przeanalizowanie charakteru zmiany ciśnienia na głowicy przeciwerupcyjnej (BOP) na platformie półzanurzalnej. Szereg prac poświęcono wyznaczaniu ciśnienia hydrodynamicznego i oporu hydraulicznego w układzie obiegu płynu w odwiercie na podstawie procesów stacjonarnych i niestacjonarnych. W odwiercie nr 28 na polu Sangachal-Sea (Morze Kaspijskie, Azerbejdżan) zaobserwowano gaz na głębokości 3819 m, przy płynie przemywającym o gęstości 2,25–2,27 g/cm3 . Po zamknięciu głowicy przeciwerupcyjnej (BOP) ciśnienie wzrosło do 10 MPa na 2–3 godziny, a następnie spadło do 2,5 MPa i ustabilizowało się. Wynika z tego, że jeżeli natężenie przepływu, kąt odchylenia instalacji od pionu oraz czas kontaktu powierzchni są stałe, to czas płukania odwiertu maleje wraz ze wzrostem „spadku ciśnienia”. Wraz ze wzrostem szybkości filtracji płuczki wzrasta siła tarcia między rurą wiertniczą a ścianą odwiertu. Siła tarcia między powierzchnią kolumny rur a osadem filtracyjnym jest odwrotnie proporcjonalna do prędkości usuwania gazu z odwiertu.
EN
Aim: The article presents a set of parameters and settings for unmanned aerial vehicles (UAV), which is crucial in the operational work of the fire brigade and its importance for the quality of the final material obtained from an RGB camera or a thermal imaging camera. Introduction: Unmanned aerial vehicles (UAVs) are more often and more boldly used by various uniformed formations, including pilots of the State Fire Service and Volunteer Fire Brigades. Currently, they are used to perform recognition of situations and coordination of activities with the use of RGB and thermal imaging cameras. There are also other applications of UAV, including firefighting, but at the moment they are only conceptual solutions, as they have not been tested during an actual firefighting operation. According to the authors, a drone is currently only a carrier of additional devices and its functionality during the operation depends largely on certainty and reliability of a given UAV structure, as well as on the type and quality of the elements and sensors mounted on it. Methodology: A review of literature and press reports, as well as the authors’ experience in working with UAVs and the results of their research were used to analyse the topic. Conclusions: Indicating a set of key parameters for the UAVs used by fire brigade users is only possible to define its application. Therefore, in this study, the authors presented the most common use of unmanned aerial vehicles, for which key parameters were indicated and the impact of these factors on the obtained results of drones was described. Due to the frequent neglect of camera operation and the importance of their parameters, the authors described the most frequently set parameters of photographs and their impact on the final result, which is of key importance for the usefulness of the collected material.
PL
Cel: W artykule przedstawiono zbiór parametrów i ustawień bezzałogowych statków powietrznych (BSP), który jest kluczowy w pracy operacyjnej straży pożarnej oraz jego znaczenie dla jakości finalnego materiału uzyskanego z kamery RGB lub kamery termowizyjnej. Wprowadzenie: Bezzałogowe statki powietrzne (BSP) coraz częściej i odważniej stosowane są przez różne formacje mundurowe, w tym przez pilotów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Obecnie służą one do wykonywania rozpoznawania sytuacji i koordynacji działań z wykorzystaniem kamer RGB i termowizyjnych. Pojawiają się również inne zastosowania BSP, w tym do gaszenia pożarów, jednak na ten moment są to jedynie rozwiązania koncepcyjne, ponieważ nie zostały poddane testom w czasie rzeczywistej akcji gaśniczej. Zdaniem autorów dron obecnie jest jedynie nośnikiem dodatkowych urządzeń i jego funkcjonalność w trakcie akcji zależy w dużej mierze od pewności i niezawodności danej konstrukcji BSP, a także od rodzaju i jakości elementów i czujników na niej zamontowanych. Metodologia: Do analizy tematu wykorzystano przegląd literatury i doniesień prasowych, a także doświadczenie autorów w pracy z BSP oraz wyniki prowadzonych przez nich badań. Wnioski: Wskazanie zbioru parametrów kluczowych dla BSP wykorzystywanego przez użytkowników straży pożarnej jest możliwe jedynie poprzez zdefiniowanie jego zastosowania. Dlatego w niniejszej pracy autorzy przedstawili najczęstsze wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych, do których wskazano kluczowe parametry i opisano wpływ tych czynników na uzyskane rezultaty pracy dronów. Ze względu na częste zaniedbania w zakresie obsługi kamery i znaczenia ich parametrów, autorzy opisali najczęściej ustawiane parametry zdjęć i ich wpływ na efekt końcowy, który ma kluczowe znaczenie dla użyteczności zbieranego materiału.
PL
W artykule przedstawiono budowę stanowiska dydaktycznego do pomiaru parametrów jakości energii elektrycznej. Zawarto przegląd parametrów określających jakość energii elektrycznej. Opisano projekt i fizyczną realizację stanowiska. Stanowisko opar-to o dwa rozwiązania firmy Siemens: miernik parametrów sieci serii PAC3220 oraz wyłącznik kompaktowy serii 3VA2 z funkcjami pomiarowymi. Oszacowano koszty. Podjęto próbę wskazania korzystniejszego rozwiązania z dwóch zaproponowanych. Na zakończenie umieszczono uwagi końcowe i wnioski.
EN
The article presents the construction of a didactic stand for measuring electricity quality parameters. The work includes an overview of the parameters determining the quality of electricity. The design and physical implementation of the stand were completed. The stand is based on two Siemens solutions: a PAC3220 series network parameter meter and a 3VA2 series compact circuit breaker with measurement functions. Costs estimated. An attempt was made to indicate a more advantageous solution out of the two proposed. At the end, there are final comments and conclusions.
13
Content available remote Soczewki indywidualne
PL
Prawdziwa historia soczewek indywidualnych zaczęła się wraz z wprowadzeniem do powszechnego użytku w laboratoriach optycznych technologii freeform (fot. 1). Technologia ta pozwoliła na całkowitą zmianę podejścia do wytwarzania soczewek okularowych – z prostej obróbki bazującej na uzyskaniu powierzchni sferycznych lub torycznych, do precyzyjnego systemu pozwalającego na obliczenie i opisanie powierzchni soczewki bardzo dużą liczbą punktów w celu optymalizacji jej mocy oraz wykonania powierzchni z dokładnością do 0,01D przy użyciu precyzyjnych maszyn frezujących i polerujących. Dzisiaj praktycznie każdy producent posiada w swojej ofercie soczewki indywidualne. Jednak o ile indywidualne soczewki progresywne są wśród optyków i użytkowników stosunkowo popularne, to indywidualne soczewki jednoogniskowe nadal nie cieszą się aż tak dużym zainteresowaniem.
EN
The method for assessing the lifetime of structural elements by the criterion of fatigue strength is improved. It includes tests of laboratory material samples, the positions of the statistical theory of similarity of fatigue failure, calculation of the stress state by the finite elements method and takes into account the nature of cyclic loading with variable amplitude. A way for calculating the equivalence coefficient by the cycles μm is proposed, which takes into account the characteristics of fatigue strength and the cyclogram of the loading of the machine elements. Mathematical descriptions of integral distribution functions for typical loading modes (heavy, medium equiprobable, medium normal, light and especially light) are given and on their basis the corresponding loading cyclograms are obtained. The technique is implemented on the example of one of the main parts of an axial piston hydraulic machine (APHM) - a cylinder block (CB) made of tin bronze CuSn12. The possibilities of increasing the working pressure in the APHM by constructive and technological methods are analyzed. It is shown that in the manufacture of CВ from high-strength antifriction brass Zn28Mn3Co2, it is possible to increase the operating pressure in the APHM to 40 MPa, which for heavy duty operation will provide a CВ lifetime more than nine thousand hours.
PL
Coraz wyższe wymagania stawiane złączom spawanym wiążą się z koniecznością odpowiedniego doboru parametrów spawania w celu uzyskania spoiny jak najwyższej jakości. Wymagania te mogą zostać spełnione przy wykorzystaniu zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych, które zapewniają stabilność i powtarzalność parametrów łuku na całej długości wykonywanej spoiny. Nowoczesne urządzenia wyposażone w układy pomiarowe parametrów łuku posiadają możliwość korekty tych parametrów w czasie rzeczywistym podczas procesu, co znacznie polepsza jakość wykonanej spoiny, jak również w zależności od geometrii spawanego wyrobu szybkiej zmiany parametrów na inne.
EN
The article presents the results of comparative tests of partial pump flows with capacity of 110 l/min and 150 l/min. The oil demand for servicing the internal devices of the CLAAS ARION 610 agricultural tractor was measured. The oil flow for supplying the hydraulic engine of the air compressor of the railway braking system was determined. The test results are illustrated in the graphs.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań porównawczych wydatków cząstkowych pomy o wydajności 110 l/min i 150 l/min. Dokonano pomiarów zapotrzebowania oleju do obsługi urządzeń wewnętrznych ciągnika rolniczego CLAAS ARION 610. Określono wydatek oleju na potrzeby zasilania silnika hydraulicznego sprężarki powietrza kolejowego układu hamulcowego. Wyniki badań zilustrowano na wykresach.
17
Content available remote Zaburzenia brzegu powiek a parametry filmu łzowego
PL
Istnienie zaburzeń powierzchni oka powiązane jest integralnie ze stanem brzegu powiek. Zaburzenie jakości frakcji lipidowej powodujące zmianę jej parametrów, utrudniona sekrecja, nadmierne parowanie filmu łzowego oraz brak pełnego z odpowiednią częstością odruchu mrugania jest najczęstszą przyczyną zaburzeń powierzchni oka. To, w jakiej kondycji jest brzeg i skóra powiek, rzęsy, gruczoły Meiboma ma krytyczne znaczenie dla jakości filmu łzowego oraz zachowania zdrowej powierzchni oka. Film łzowy jest pierwszą powierzchnią, na której załamywane są promienie świetlne. Jego zadaniem jest zapewnienie prawidłowej optyki oka, nawilżenie, dostarczenie tlenu atmosferycznego do rogówki oraz ochrona przed czynnikami zewnętrznymi. Obecnie mówiąc o filmie łzowym myślimy o emulsji, ale nadal wyróżniamy jego frakcje: lipidową, wodną oraz mucynową. Aby film łzowy spełniał swoje funkcje, jego skład musi być odpowiedni z zachowaniem proporcji poszczególnych komponentów, a poza tym niezbędne jest prawidłowe, pełne i wykonywane z odpowiednią częstością mruganie.
18
Content available remote Progresywny Punkt Widzenia – czym zastąpić źrenicówkę?
PL
Rozstaw źrenic klienta oraz minimalna średnica soczewki do montażu to dwa niezmiernie ważne parametry. Doświadczony pracownik salonu optycznego wie, że ten pierwszy ma bezpośredni wpływ na drugi. Ich pomiar jest standardem przy każdym zakupie okularów. W czasach, gdy trudno było o poręczne i niewielkie narzędzia, prym wiodła specjalnie ukształtowana linijka, nie bez powodów zwana „źrenicówką”. Aktualnie rozwój technologii pozwolił stworzyć kilka interesujących narzędzi. Tym razem Progresywny Punkt Widzenia skupi się na porównaniu funkcjonalności nowych przyrządów do pomiaru rozstawu źrenic i średnicy z linijką optyczną.
PL
Cel: Porównanie keratografu i optycznej koherentnej tomografii do pomiaru wysokości menisku łzowego dolnego w populacji osób zdrowych. Ocena korelacji wysokości menisku łzowego dolnego z następującymi parametrami: płeć, wiek, ankieta OSDI, test Schirmera. Metodyka: Badania przeprowadzono na 200 zdrowych oczach w Poradni Okulistycznej i Kliniki Okulistyki i Optometrii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy. Do badania włączono 100 osób w wieku 18–75 lat (średni wiek: 61 lat). Następnie u każdego badanego została zmierzona wysokość menisku łzowego dolnego za pomocą keratografu Oculus 4 oraz DRI OCT Triton (Topcon), po pięć pomiarów dla każdego oka. Uzupełniająco każdy z pacjentów odpowiedział na 12 pytań z ankiety OSDI. Wyniki: Średni pomiar wysokości menisku łzowego dolnego u populacji osób zdrowych wykonany za pomocą OCT dla OP wynosił 266,55 ± 65,02 μm, natomiast dla OL 263,46 ± 67,62 μm. Natomiast średni pomiar u populacji osób zdrowych z wykorzystaniem keratografu dla OP wynosił 235,06 ± 43,83 μm, natomiast dla OL 234,40 ± 42,41 μm. Zauważono, że wysokość menisku łzowego dolnego jest wyższa u kobiet niż u mężczyzn zarówno w OCT, jak i w keratografie. Odnotowano niską zależność między wiekiem pacjentów oraz ankietą OSDI a wysokością dolnego menisku łzowego OP i OL zmierzoną za pomocą OCT i keratografu. Zależność między testem Schirmera a wysokością menisku łzowego dolnego wykazała umiarkowane podobieństwo dla OP i OL, zarówno w OCT, jak i keratografie. Wnioski: Wysokość menisku łzowego dolnego mierzonego za pomocą OCT jest wyższa niż wysokość uzyskana za pomocą keratografu. Z analizy wysokości menisku łzowego dolnego pacjentów można stwierdzić, że zarówno wiek pacjenta, jak i wynik ankiety OSDI nie mają istotnego związku z badanym parametrem.
EN
Aim: Comparison of two methods – with the use of a keratograph and optical coherence tomography – as the methods for measuring the highest of the inferior tear meniscus in the examined group of healthy people. Evaluation of the correlation of the inferior tear meniscus’s height with the following parameters: gender, age, OSDI questionnaire, Schirmer’s test.Methods: The study was conducted on 200 eyes. The query took place at the Ophthalmology and Optometry Clinic at the University Hospital No. 2 dr J. Biziela in Bydgoszcz, and included 100 persons aged 18–75 (the average age: 61 years old). Then the height of the inferior tear meniscus was measured for each of the examined people using keratograph Oculus 4 and DRI OCT Triton (Topcon), after five measurements for each eye. Complementary, each patient had answered 12 questions from the OSDI questionnaire. Results: The average measurement of the height of the inferior tear meniscus in a population of healthy people with OCT for OP was 266,55 ± 65,02 μm, for OL 263,46 ± 67,62 μm. Keratograph for OP was 235, 06 ± 43,83 μm, next to OL 234,40 ± 42,41 μm. It was noted that the tear meniscus heights are higher for women than for men in both OCT and keratography methods. There was a weak correlation between the age of people and the OSDI questionnaire, and the height of the OP and OL inferior tear meniscus measured by OCT and keratograph. Correlation between the Schirmer’s test and the height of the inferior tear meniscus showed a moderate similarity for OP and OL in both OCT and keratograph. Conclusions: The result of the height of the inferior tear meniscus measured in OCT is higher than the height obtained by using the keratograph. The analysis of the results of the inferior tear meniscus’s height shows that neither the age of the patient nor the result of the OSDI questionnaire has a significant correlation with the size of the measurement.
PL
Metod doboru opraw okularowych jest tyle, ilu optyków na świecie. W salonach możemy spotkać się z różnym podejściem do potrzeb klienta, ale każdej metodzie przyświeca główny cel – zadowolenie klienta. Czy jednak dobór oprawy okularowej ma opierać się na zasadzie doboru pod klienta, czy ważny jest jednak dobór oprawy okularowej dla klienta? Jest pewna różnica pomiędzy tym, czego od nas oczekuje, a jaką w rzeczywistości ofertę możemy mu zaproponować. Sam aspekt estetyczny jest bez wątpienia jedną z ważniejszych kwestii, o której trzeba pamiętać, wybierając z klientem okulary. Od dawna bowiem stanowią one nie tylko pomoc dla narządu wzroku, ale pełnią także funkcję dodatku, dopełnienia całości stylizacyjnej, wpisując się w wygląd danej osoby. Nie wolno jednak zapominać, że prawidłowy dobór oprawy to nie tylko kwestia prezencji, ma on bowiem również niezwykle ważne znaczenie w trakcie prac montażowych, w następstwie wpływając na komfort widzenia użytkownika. Nasz artykuł powstał z myślą o początkujących optykach, studentach decydujących się na pracę już na studiach oraz o doradcach sprzedaży bez praktycznego doświadczenia w pracy w salonie optycznym. Mamy świadomość, że dla wielu z Państwa, bez wątpienia bardzo dobrych specjalistów, temat artykułu może wydawać się nieskomplikowany. Z własnego doświadczenia wiemy jednak, że niektóre zagadnienia, nawet dokładnie przerobione w teorii, mogą odbiegać od codziennej pracy, a w trakcie nauki zawodu wiedza tego typu była, jest i będzie dla nas na wagę złota. W związku z tym postanowiłyśmy dość przystępnym językiem i formą zwrócić uwagę na pewne być może proste, ale bez wątpienia niezwykle istotne zagadnienia.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.