Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 152

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biofilm
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
This study aimed to assess the prevalence of enterococci (including vancomycin-resistant, VRE) strains in meat plants and evaluate their biofilm-forming potential. In two Polish meat plants, 75 samples of raw pork meat, swabs from work surfaces (floors, tables, machine parts and tools) and employees’ hands were collected. The analyses indicated that enterococci were present in more than 72% of the tested samples. In addition, VRE isolates were found in more than 25% of the tested samples (especially in cutting and processing rooms). VRE strains of Enterococcus faecium and E. faecalis were resistant to penicillin, ampicillin, erythromycin, and rifampicin. Moreover, 77% of E. faecium and 43% of E. faecalis isolates showed biofilm-forming ability. The observed high biofilm-forming potential among the analyzed VRE strains indicates that these agents may play an essential role in spreading drug resistance in the food chain through contaminated surfaces, meat, and workers’ hands.
PL
Jakość wody pitnej podlega bardzo restrykcyjnym regulacjom, a systemy wodne monitorowane są m.in. pod kątem mikroorganizmów istotnych dla zdrowia publicznego. W.systemach wodnych dominują heterotroficzne bakterie saprofityczne, oznaczane jako HPC (ang. Heterotropic Plate Count), jednak nie należy ich lekceważyć, ponieważ odgrywają one istotną rolę w tworzeniu biofilmów. Oprócz populacji bakteryjnych, często w systemach wodnych występują także grzyby z rodzajów: Penicillium, Phialophora, Cladosporium i Acremonium, drożdże, pierwotniaki (np. Bodo), wolne ameby (np. Hartmannela vermiformis, Vannella mira, Cochliopodium minutum), orzęski oraz glony. Wszystkie drobnoustroje mogą uczestniczyć w tworzeniu biofilmów na powierzchniach kontaktujących się z wodą. Biofilmy wpływają istotnie na mikrobiologiczną i organoleptyczną jakość wody pitnej a także na procesy korozyjne. Omówiono związki przyczynowe między tworzeniem biofilmów a pochodzeniem wody surowej, jej składem biologicznym i charakterystyką chemiczną.
EN
The quality of drinking water is subject to very strict regulations, and the water systems are regularly monitored, e.g. for microorganisms important to public health. Water systems are dominated by heterotrophic saprophytic bacteria, called HPC (Heterotropic Plate Count), but they should not be underestimated as they play an important role in the formation of biofilms. Apart from bacterial populations, fungi of the genera Penicillium, Phialophora, Cladosporium and Acremonium, yeasts, protozoa (e.g. Bodo), amoebas (e.g. Hartmannela vermiformis, Vannella mira, Cochliopodium minutum), ciliates and algae are also frequently present in water systems. All these microorganisms may participate in the formation of biofilms on surfaces in contact with water. Biofilms significantly affect the microbiological and organoleptic quality of drinking water as well as corrosive processes. The article discusses the causal relationships between biofilm formation and the origin of raw water, its biological composition and chemical characteristics.
EN
An organosilicon polymer was developed for the release of antimicrobial drugs. The influence of the drug itraconazole (Itrax) on polymer properties such as density, hardness, rebound resilience, tensile strength, accelerated aging, structure and antifungal activity was investigated. There were slight changes in physicochemical properties and significant deterioration of mechanical ones. The evaluation of the fungicidal activity showed time-limited antifungal properties.
PL
Opracowano polimer krzemoorganiczny do uwalniania leków przeciwdrobnoustrojowych. Zbadano wpływ leku itrakonazolu (Itrax) na właściwości polimeru takie, jak: gęstość, twardość, odbojność, wytrzymałość na rozciąganie, przyspieszone starzenie, strukturę i aktywność przeciwgrzybiczą. Stwierdzono niewielkie zmiany właściwości fizykochemicznych oraz znaczne pogorszenie właściwości mechanicznych. Ocena aktywności grzybobójczej wykazała ograniczone w czasie właściwości przeciwgrzybicze.
EN
Plastic debris has become a global problem due to its widespread distribution and accumulation in the marine environment. Indigenous bacteria in the marine environment are able to quickly contaminate plastic surface and assemble to form successional plastisphere-specific bacterial. The formation of microbial biofilms on the plastic surface can indirectly initiate the degradation of plastic polymers. The environmental conditions of the tropical region make the growth of microbial biofilms become faster. However, the study on the biodiversity of microorganisms in marine plastic debris is limited to the northern hemisphere, which includes subtropical and temperate regions. This review provides current studies of biodiversity and community structure of plastisphere in tropical environments, including bacteria and microalgae, and their potential to degrade the plastic polymer. A systematic literature search has been conducted using Scopus with different combinations of keywords. In addition, Google Scholar databases were also used to find more studies on some specific topics, including plastic degrading organisms. The climate-associated areas have been grouped according to the latitude of the study site into tropical, subtropical, and temperate latitudes. The microorganisms analyzed in this review are only bacteria, actinobacteria, and microalgae.
5
Content available remote Ocena czystości mikrobiologicznej instalacji przemysłowych
PL
Przedmiotem artykułu jest ocena czystości mikrobiologicznej instalacji przemysłowych. Autorki wyjaśniają proces powstawania biofilmu na przykładzie bakterii i analizują możliwe źródła zakażeń. Wykazują, jaki wpływ na skuteczność działania środków dezynfekujących ma biofilm oraz przedstawia skuteczne sposoby zapobiegania rozwojowi skażenia. Prezentują również możliwe metody badawcze.
EN
The subject of this article is the assessment of the microbiological purity of industrial installations. The authors explain the process of biofilm formation using the example of bacteria and analyze possible sources of infection. The authors show the influence of biofilm on the effectiveness of disinfectants and present effective methods of preventing the development of contamination. The authors also present possible research methods.
PL
Ponowne włączenie do użytkowania instalacji wodociągowych w budynkach użyteczności publicznej, po przerwie związanej z pandemią, może być ryzykowne bez odpowiedniego przygotowania. Ograniczenie działania lub całkowite wyłączenie z eksploatacji instalacji wodociągowych wody zimnej i ciepłej sprzyja stagnacji wody wewnątrz rurociągów. Zastoje, a co za tym idzie również obniżenie ochronnego działania substancji dezynfekcyjnych, dodawanych do wody wodociągowej, mogą prowadzić do pogorszenia jej jakości. Prócz zmian fizykochemicznych, takich jak zmiana barwy, mętności, utlenialności czy przewodnictwa, wzrasta również ryzyko związane z tworzeniem się środowiska sprzyjającego bytowaniu patogenów. Celem niniejszej pracy była ocena jakości wody w punktach czerpalnych w budynku użyteczności publicznej, po okresie tymczasowego wyłączenia z użytkowania spowodowanego pandemią. Oceny jakości dokonano na podstawie wartości parametrów fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody zimnej i ciepłej wody użytkowej w punktach czerpalnych, zróżnicowanych pod względem rozbioru i czasu stagnacji. Zwrócono również uwagę na konieczność prawidłowego przeprowadzenia ponownego rozruchu instalacji wodociągowych w budynku tego typu, po okresie wyłączenia z eksploatacji. Zidentyfikowano kluczowe przewody, które nieobjęte procesem dezynfekcji czy płukania są miejscem bardziej narażonym na kolonizację przez patogenną florę bakteryjną. Podjęto również próbę sprecyzowania podstawowych zasad dotyczących m.in. ich płukania i dezynfekcji. Zaproponowano także działania profilaktyczne, mogące w przyszłości ograniczyć ryzyko związane z pogorszeniem jakości wody wodociągowej dostarczanej do odbiorców.
EN
Putting water supply systems in public buildings back into service after a pandemic-related interruption can be risky without adequate preparation. Reduced operation or complete shutdown of cold and hot water supply systems promotes stagnation of water in the pipe-lines. Stagnation and the consequent reduction in the protective effect of disinfectants added to tap water can lead to deterioration of water quality. In addition to physicochemical changes such as colour, turbidity, oxidisability and conductivity, there is also an increased risk of creating an environment conducive to pathogens. The aim of this study was to assess the quality of water at points of use in a public utility building after a period of temporary shutdown due to pandemonia. The quality assessment was based on the values of physico-chemical and microbiological parameters of cold and hot tap water at points of different consumption and stagnation time. Attention was also drawn to the necessity of proper recommissioning of water supply systems in a building of this type after a period of shutdown. Key pipes were identified which, if not disinfected or flushed, are more prone to colonisation by pathogenic bacterial flora. An attempt was also made to specify the basic principles concerning, among others, their rinsing and disinfection. Prophy lactic measures were also proposed, which in the future could reduce the risk associated with deterioration of tap water quality supplied to consumers.
PL
Sytuacja spowodowana przestojami technologicznymi w halach i zamknięciem budynków użyteczności publicznej w czasie pandemii COVID-19 niesie za sobą nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa instalacji wodnych. Nowe warunki utrzymania instalacji wodociągowej wymagają podjęcia dodatkowych działań zabezpieczających użytkowników przed skażeniem mikrobiologicznym, przede wszystkim wywołanym bakterią Legionella. Jest ona szczególnie niebezpieczna dla osób o osłabionej odporności i po przebytych chorobach płuc. Prawdopodobieństwo występowania oraz namnażania się mikroorganizmów w okresie stagnacji zależy m.in. od rodzaju zastosowanych materiałów instalacyjnych. Przedstawiono informacje na temat wpływu wybranych materiałów instalacyjnych na jakość wody oraz omówiono polskie i światowe zalecenia dotyczące instalacji wodociągowych, które pojawiły się w związku z pandemią COVID-19. Omówienie wytycznych uwzględnia warunek zapewnienia trwałości instalacji z różnych materiałów instalacyjnych.
EN
The situation caused by the shutdowns of plants and by the closure of public buildings during the COVID-19 pandemic brings new challenges for water installations safety with it. New maintaining conditions of the water system require taking additional actions to protect users against microbial contamination, primarily caused by Legionella bacterium. It is particularly dangerous for people with weakened immunity system or those after lung diseases. The probability of occurrence and multiplication of microorganisms in the period of water stagnation depends, among others, on the type of installation materials used. Taking into account the requirements of ensuring the durability of installations made of various materials, Polish and global guidance for the water installation are discussed as a part of reduction of the possibility of Legionella development.
8
Content available remote Biofilm jako zagrożenie w zakładach produkcji i przetwarzania żywności
PL
Rozwój mikroorganizmów tworzących biofilm na powierzchniach użytkowych w zakładach produkcji i przetwarzania żywności często prowadzi do jej psucia się oraz stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia człowieka są biofilmy wytwarzane przez chorobotwórcze bakterie, takie jak Campylobacter jejuni, patogenne szczepy Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica, Staphylococcus aureus czy drożdże z rodzaju Candida. Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom wiedzy na temat mechanizmów powstawania biofilmów, zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniania się biofilmotwórczych patogenów, a także metod zapobiegania i usuwania biofilmu w zakładach produkcji i przetwórstwa żywności.
EN
The development of biofilm-forming microorganisms on usable surfaces in food production and processing facilities often results in food spoilage and poses a serious threat to public health. Particularly dangerous to human health are biofilms formed by pathogenic bacteria such as Campylobacter jejuni, pathogenic strains of Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica, Staphylococcus aureus and yeasts of the genus Candida. The purpose of this article is to provide readers with an overview of the mechanisms of biofilm formation, the risks associated with the spread of biofilm-forming pathogens, and methods of biofilm prevention and removal in food production and processing plants.
PL
System nadzoru nad bezpieczeństwem zdrowotnym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie obejmuje bezpośrednio instalacji wewnątrz budynków, które stanowią znaczący i zróżnicowany pod względem materiałowym element każdego systemu dystrybucji wody. Materiały niskiej jakości, podatne na powstawanie biofilmu na ich powierzchni mogą sprzyjać namnażaniu się drobnoustrojów, co z kolei powodować może liczne problemy zdrowotne u konsumentów. Obecność biofilmu w wewnętrznej instalacji budynków może też wiązać się z występowaniem w niej bakterii potencjalnie patogennych dla ludzi, m. in. z gatunków Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa czy Mycobacterium avium. Skuteczne zapobieganie wtórnemu mikrobiologicznemu zanieczyszczeniu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi możliwe jest jedynie poprzez działania prewencyjne, w tym ocenę i eliminację z użycia wyrobów i materiałów niewłaściwej jakości, które stanowią źródło przenikających do wody substancji toksycznych, mogących niekorzystnie wpływać na ocenę sensoryczną wody, w tym smak, zapach, barwę, mętność. W pracy zaprezentowano wyniki wdrożenia znormalizowanej metody badawczej wg PN-EN 16421:2014 Influence of materials on water for human consumption - Enhancement of microbial growth (EMG) - Method 3: Measured by mean dissolved oxygen depletion, pozwalającej na ocenę podatności materiałów przeznaczonych do kontaktu z wodą do spożycia przez ludzi na tworzenie się biofilmu. W ramach realizowanych prac badawczych przebadano 62 próbki materiałów pochodzące od różnych producentów i o różnym składzie chemicznym. W porównaniu z oceną tych samych materiałów prowadzoną za pomocą dotychczas stosowanej własnej metody badawczej łączny odsetek różnic w ocenie dla wszystkich zbadanych materiałów wyniósł 8,06%. Metoda znormalizowana została wdrożona do stosowania, co stanowi jeden z pierwszych etapów złożonego procesu dostosowania krajowego systemu oceny higienicznej materiałów, prowadzonego od lat w Zakładzie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP PZH-PIB, do wymagań dyrektywy 2020/2184 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
EN
The drinking water health safety oversight system does not directly cover installations inside buildings that constitute a significant and materially diverse component of any water distribution system. Low - quality materials can enhance microbial growth on their surface, which can cause numerous health problems for consumers. The presence of biofilm inside installations of buildings may also be associated with the presence of potentially pathogenic bacteria inside of its structure, including: Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa or Mycobacterium avium. Effective prevention of secondary microbial contamination of drinking water is possible only through preventive measures, including the assessment and elimination from the use of improper quality products and materials. Low-quality materials can also be a significant source of toxic substances migrating into the water and may adversely affect the sensory assessment of water, including taste, smell, color, turbidity. The paper presents the results of the implementation of the standardized research method according to PN-EN 16421: 2014 Influence of materials on water for human consumption Enhancement of microbial growth (EMG) - Method 3: Measured by mean dissolved oxygen depletion, enabling the assessment of the enhancement of microbial growth by materials intended for contact with drinking water. The 62 samples of various plumbing materials from different producers have been tested and two research methods have been compared. The percentage of differences between the assessment of materials based on the results obtained by standardized method and the custom Polish method for of all tested materials was 8.06%. The implementation of the standardized method is one of the first stages of upgrade and development process of the national system of materials hygienic assessment conducted at the NIPH NIH-NRI to fulfill the requirements of Directive (EU) 2020/2184 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2020 on the quality of water intended for human consumption.
PL
Biofilmy w sieci dystrybucji można zdefiniować jako niepożądane nagromadzenie materiału biologicznego na różnych powierzchniach instalacyjnych, co niesie ze sobą poważne konsekwencje związane ze zmianą barwy, zapachu i smaku wody, a także ze stopniowym niszczeniem materiału rur i złączek. Początkowe próby rozwiązywania problemu biofilmów obejmowały stosowanie zbiorników sedymentacyjnych oraz czyszczenie sieci dystrybucji. Na przełomie XIX i XX wieku zaczęto stosowanie techniki filtracji piaskowej i dezynfekcji, co bardzo pomogło ograniczyć ładunek substancji organicznych w wodzie pitnej. Lepsze zrozumienie przyczyn bioosadzania w systemach dystrybucji wody skutkowało wprowadzaniem różnych przepisów i wytycznych, które z kolei były czynnikiem napędzającym kierunek wprowadzania nowych metod uzdatniania wody, nowych materiałów rur i połączeń, wreszcie rozwoju nowych technik analitycznych. Celem tego przeglądu jest omówienie przyczyn i konsekwencji tworzenia biofilmów z historycznego punktu widzenia, począwszy od pierwszych zapisanych wydarzeń aż do początków XX wieku.
EN
Biofilms in water distribution system can be defined as the undesirable accumulation of biological material on the various installation surfaces, with serious consequences in terms of color, odor and taste, as well as the gradual deterioration of the material of pipes and fittings. Initial attempts to solve the biofilm problem included using of sedimentation tanks and cleaning of the distribution network. At the turn of the 19th and 20th centuries, sand filtration and disinfection techniques were used, which greatly helped to reduce the load of organic substances. A better understanding of biofouling in water distribution systems resulted in the introduction of various regulations and guidelines, which in turn drove the direction of new water treatment methods, new pipe materials and connections, and finally the development of new analytical techniques. The purpose of this review is to discuss the causes and consequences of biofilm formation from a historical point of view, from the first recorded events to the early 20th century.
EN
The biofiltration process in the biologically activated carbon filters (BAC) is one of advanced methods of water treatment. It enables efficient elimination of dissolved organic matter and some inorganic pollutants. The production of high-quality drinking water requires an appropriate method of filter work control based on biofilm growth assessment. The first aim of the study was to assess the microbial development in beds of two BAC filters with the use of various methods. The second aim was to compare the obtained results and indicate the method which could support filter operators during routine control of biofiltration process. The study was carried out in a pilot scale on models of BAC filters during two filter runs. The analysis of microorganisms was performed in water samples collected from different depths of the filter beds with the use of culture method (HPC), metabolic activity assay (with the FDA), epifluorescence microscopy – total cell count method (TCC) and biochemical method (system Vitek 2 Compact). No statistical correlation between HPC and metabolic activity assay was noted. Total bacteria number determined with the use of TCC was approx. 100–900 times higher than in the HPC method. The biochemical tests revealed the presence of several Gram-negative species. The comparison of the applied methods shows that microbial activity assay is the most useful, fast and low-cost method which may be applied additionally to the HPC method at standard water treatment plant laboratory.
EN
This paper presents investigations on the removal of cyclohexane and ethanol from air in polyurethane- -packed biotrickling filters, inoculated with Candida albicans and Candida subhashii fungal species. Results on process performance together with flow cytometry analyses of the biofilm formed over packing elements are presented and discussed. The results indicate that the presence of ethanol enhances the removal efficiency of cyclohexane from air. This synergistic effect may be attributed to both co-metabolism of cyclohexane with ethanol as well as increased sorption efficiency of cyclohexane to mineral salt medium in the presence of ethanol. Maximum elimination capacities of 89 g m-3 h-1 and 36.7 g m-3 h-1 were noted for cyclohexane and ethanol, respectively, when a mixture of these compounds was treated in a biofilter inoculated with C. subhashii. Results of flow cytometry analyses after 100 days of biofiltration revealed that about 91% and 88% of cells in biofilm remained actively dividing, respectively for C. albicans and C. subhashii species, indicating their good condition and ability to utilize cyclohexane and ethanol as a carbon source.
PL
W pracy przedstawiono badania nad usuwaniem cykloheksanu i etanolu z powietrza w boifiltrach zraszanych, wypełnionych pianką poliuretanową, zasiedloną grzybami z gatunku Candida albicans i Candida subhashii. Przedstawiono i omówiono wyniki dotyczące wydajności procesu (na podstawie pomiarów techniką chromatografii gazowej) wraz z wynikami cytometrii przepływowej dla utworzonego biofilmu. Uzyskano wartości zdolności usuwania, wynoszące około 89 g m-3 h-1 i 36.7 g m-3 h-1, odpowiednio dla cykloheksanu i etanolu, gdy te związki jednocześnie poddawano procesowi biofiltracji w biofiltrze zaszczepionym Candida subhashii. Wyniki wskazują, że obecność etanolu powoduje zwiększenie skuteczności usuwania cykloheksanu z powietrza. Wzrost skuteczności usuwania z powietrza cykloheksanu w obecności etanolu może wynikać z polepszonego metabolizmu cykloheksanu w takich warunkach oraz z ograniczenia bariery dla przenikania masy, wskutek lepszych właściwości sorpcyjnych cieczy zraszającej wobec cykloheksanu w obecności etanolu.
PL
Zdolność do adhezji, kolonizacji powierzchni, a w efekcie do formowania biofilmu, wykazuje szerokie spektrum mikroorganizmów. Złożoność struktury biofilmu i jego wysoka oporność wobec konwencjonalnych antybiotyków są przyczynami trudności napotykanych podczas terapii infekcji związanych z biofilmem. W środowisku biofilmy występują często na powierzchniach abiotycznych, np.: implantach stomatologicznych, cewnikach, rozrusznikach i protezach. Nierzadko zasiedlają też całe układy: pokarmowy, oddechowy, moczowy oraz poszczególne narządy, co nasila infekcje i utrudnia ich leczenie.
EN
The ability to adhere, colonize surfaces, and as a result to form a biofilm, is common in a wide spectrum of microorganisms. The complexity of the biofilm structure and its high resistance to conventional antibiotics are the causes of difficulties in the treatment of biofilm infections. Biofilms are often found on abiotic surfaces, such as dental implants, catheters, pacemakers and dentures. They also often inhabit entire systems: the digestive, respiratory, or urinary system, as well as individual organs, which intensifies infections and hinders their treatment.
14
Content available remote Changes of sand density impact on water filter backwashing
EN
Media of rapid filters is the subject of abrasion and coverage by biofilm which partially is not removed during backwashing. The empirical tests done for predicting the optimal backwash intensity as a function of water temperature proved that in computing the sand expansion it is necessary to take into consideration not only changes of the grains’ shape but also the density of sand grains as the result of growing biofilm.
PL
Złoża pospiesznych filtrów piaskowych ścierają się i pokrywają z czasem biofilmem, który nie jest w całości usuwany w czasie płukania. Empiryczne testy wykonane w celu doboru optymalnej wielkości intensywności płukania w funkcji temperatury wody płucznej wykazały, że w obliczeniach wielkości ekspansji złoża należy uwzględnić nie tylko zmianę w czasie eksploatacji kształtu ziaren ale również ich gęstości, która wynika z obrastania ich biofilmem.
PL
Artykuł przedstawia główne problemy występujące w systemach dystrybucji wody pitnej. Należą do nich: obecność biofilmów i luźnych osadów, które stanowią aktywne strefy kumulacji i rozwoju drobnoustrojów. Rozważana jest także obecność określonych mikroorganizmów związanych z ryzykiem zdrowotnym wody pitnej, wpływ chlorowania, rodzaje materiałów eksploatacyjnych oraz zabiegów antykorozyjnych.
EN
The article presents the main problems in drinking water distribution systems. These include: the presence of biofilms and loose sediments, which are active zones of microbial accumulation and development. The presence of certain microorganisms associated with the health risk of drinking water, the effect of chlorination, the effect of the pipe wall material and anticorrosion treatments are also considered.
PL
W artykule przedstawiano problemy eksploatacyjne w układach chłodzenia związane z zanieczyszczeniem powierzchni wymiany ciepła skraplaczy natryskowo- wyparnych osadami kamienia wodnego wskutek braku uzdatniania lub złego uzdatniania wody chłodzącej. Omówiono profilaktykę utrzymania powierzchni wymiany ciepła skraplaczy amoniakalnych natryskowo wyparnych i wkładów rozbryzgowych zraszalnika wież wyparnych bez osadów i korozji.
EN
The paper presents operating problems in cooling systems related to contamination of the heat exchange surfaces of spray and evaporative condensers with water scale deposits due to lack of treatment or bad treatment of cooling water. The prophylaxis of maintenance of the heat exchange surface of ammonia spray-evaporative condensers and splash cartridges of evaporative tower sprinklers without sediment and corrosion is discussed.
PL
Zapewnienie odpowiednich właściwości fizykochemicznych wody wykorzystywanej do napełnienia instalacji płaszczyznowych (wg PN-EN 12952-12) to oczywiście podstawa. Prawidłowe funkcjonowanie układu jest jednak związane także z ochroną instalacji przed powietrzem, zanieczyszczeniami oraz tzw. biofilmem.
EN
Mid-low grade phosphate rock (PR) is a potential source of free phosphate to facilitate crop growth, but a cost effective and environmentally responsible extraction process is required. In this study, the capacity of a microbial consortium from activated sludge to solubilize PR in a laboratory-scale column reactor was investigated. The microbial consortium proved capable of efficiently releasing soluble phosphate in the reactor effluent over the 90-day trial. The microbial consortium grew well in the column system as evidenced by reduced chemical oxygen demand (COD) in the reaction solution. Biofilm formation was identified as critical for biosolubilization of the mid-low grade PR. Imaging of the biofilm by scanning electron microscopy (SEM) revealed a dense network of microbial cells embedded in extracellular polymeric substances (EPS). The biofilm contained both oxic and anoxic zones. The pH decreased significantly in both the biofilm and the reaction solution during operation, indicating healthy growth of the microbial consortium with corresponding acid generation and subsequent enhancement of phosphate solubilization.
PL
Biofilmy to konsorcja komórek mikroorganizmów oraz organicznych i nieorganicznych substancji pozakomórkowych (EPS) utworzone na różnych powierzchniach zanurzonych w wodzie. Biofilmy mogą występować w postaci ciągłych warstw lub zasiedlać niewielkie powierzchnie instalacji. Biofilmy w sieciach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi są odpowiedzialne za istotne pogorszenie jakości wody oraz za problemy eksploatacyjne. Chociaż mechanizmy powstawania biofilmów w systemach instalacji wody zostały zbadane naukowo, to nadal zbyt mało uwagi poświęca się profilaktyce – zwalczaniu biofilmu, zwłaszcza już w pierwszych stadiach jego powstawania. Pełne zrozumienie roli i funkcjonowania warstw biologicznych powinny stanowić podstawę dalszych badań nad opracowaniem skutecznych i bezpiecznych metod zwalczania biofilmów w warunkach przemysłowych.
EN
Biofilms are consortia of microbial cells as well as organic and extracellular polymeric substances (EPS) formed on various surfaces immersed in water. Biofilms can occur in a form of continuous layers or create small areas on the internal surfaces of installations. Biofilms in drinking water systems are responsible for significant lowering the water quality and operational problems. Although the mechanisms of biofilm formation have been researched, still too little attention is paid to antibiofilm methods, especially in the first stages of biofilm formation. A full understanding of the role and functioning of biofouling should be the basis for further research on the development of effective and safe anti-biofilm strategies.
PL
Kolonizacja mikrobiologiczna wewnętrznych powierzchni instalacji i urządzeń wodociągowych oraz tworzenie się biofilmu może negatywnie oddziaływać na jakość wody, przyczyniając się m.in. do pogorszenia jej parametrów mikrobiologicznych. Dodatkowo stwarza to ryzyko transmisji zakażeń bakteryjnych, które mogą być powodowane m. in. przez bakterie z rodzaju Legionella czy Pseudomonas oraz inne mikroorganizmy oportunistyczne. Badania pozwalające na ocenę materiałów organicznych, przeznaczonych do kontaktu z wodą, pod kątem ich podatności na powstawanie biofilmu, w tym badania prowadzone w NIZP-PZH od czerwca 2015 r., są obligatoryjnym elementem ich oceny higienicznej. Zapewnia to zgodność z wymogami dyrektywy UE 98/83/EC w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie bezpieczeństwa i oceny materiałów oraz wyrobów kontaktujących się z wodą. W 2018 r. przebadano 26 próbek różnych materiałów i/lub wyrobów, z których 13 uzyskało pozytywną ocenę higieniczną. Połowa analizowanych materiałów, ze względu na ich dużą podatność na kolonizację przez drobnoustroje, nie powinna być stosowana do przesyłu i/lub magazynowania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Przypadki takie zaobserwowano głównie w grupie materiałów elastycznych i stosowanych przede wszystkim jako elementy uszczelniające, do których należały różnego rodzaju mieszanki gumowe oraz elastyczne przewody wykonane z polichlorku winylu. Ze względu na fakt, że ww. grupa wyrobów jest szeroko stosowana w wewnętrznych instalacjach wodociągowych, szczególną uwagę należy zwrócić na usunięcie z rynku materiałów o dużej podatności na powstawanie biofilmu, zwiększając tym samym bezpieczeństwo zdrowotne konsumenta.
EN
Microbial colonization of internal surfaces of water supply systems and the formation of biofilm can negatively affect on quality of drinking water, contributing to its deterioration of microbiological parameters. In addition, there is a risk of transmission of bacterial infections which can be caused by bacteria like Legionella and Pseudomonas together with other opportunistic microorganisms. Beginning from June 2015, tests allowing the assessment of organic materials intended for contact with drinking water in terms of their susceptibility to biofilm formation, including those conducted at NIPH-NIH, are an obligatory element of their hygienic evaluation. This is important element of full compliance with the requirements of EU Directive 98/83/EC on the quality of water intended for human consumption in the field of safety and evaluation of materials and products coming into contact with water. In 2018, 26 samples of various materials and/or products has been tested. 13 of them received a positive hygienic evaluation. Half of the assessed materials, due to their high susceptibility to colonization by microorganisms, should not be used in contact with drinking water. Such cases were observed mainly in the group of elastic materials which included various types of rubber mixtures for sealing application and flexible hoses made of polyvinyl chloride. Due to the fact that this product group is widely used in domestic water installations, special attention should be paid to remove all low quality materials from the market. Such activities can be significant and contribute to increasing the health safety of the consumer.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.