Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tekstura powierzchni
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Tekstura powierzchni przyłożenia tłumiąca drgania samowzbudne przy skrawaniu
PL
Znane jest zjawisko stabilności obróbki skrawaniem przy niskich prędkościach skrawania wynikające z przenikania się powierzchni przyłożenia z powierzchnią skrawania, gdy narzędzie przemieszcza się w głąb przedmiotu. W artykule przedstawiono projekt tekstury powierzchni przyłożenia, która tłumi drgania samowzbudne także przy wyższych prędkościach.
EN
The article presents the impact of sampling interval ΔX=ΔY upon the precision of parametrical assessment of roughness of selected surfaces. Moreover this study introduces theoretical analysis of sampling interval selection based on analysis of the probability of covering an unordered set of extreme points of surface with an ordered set of measurement points. As the result, the final formula was formulated, which enables to calculate the maximum sampling rate ΔX=ΔY. This guarantees a full 100% coverage of the vertices examined by the unevenness of the measuring grid.
EN
The quality of the surface of wooden elements that have been turned and burnished has got a crucial meaning in the whole production process flow, since the obtained effects affect the quality of the wooden surface after finishing (coating, painting). In the paper, selected results of the investigation of the effect of the burnishing process on the surface quality of the elements after turning are presented. Research experiments were conducted on a lathe with a slide diamond burnisher and active (loading) forces: 30 N, 50 N, and 70 N. The elements under treatment were of great maple (Acer pseudoplatanus L.). The following report presents measuring results of the surface layer condition as well as some profile samples, and dimensional and geometrical deviations analysis.
PL
Jakość powierzchni elementów drewnianych, które zostały toczone i nagniatane, ma decydujące znaczenie w całym procesie produkcji, ponieważ uzyskane efekty wpływają na jakość drewnianych powierzchni po obróbce finalnej (powlekaniu, malowaniu). W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań wpływu procesu nagniatania na jakość powierzchni elementów po toczeniu. Eksperymenty badawcze przeprowadzono na tokarce diamentowym narzędziem nagniatającym dla sił: 30 N; 50 N i 70 N. Obrabiane elementy wykonane były z drewna jaworowego (Acer pseudoplatanus L.). Poniższy raport przedstawia wyniki pomiarów stanu warstwy wierzchniej, a także analizy wybranych profili, odchyłek wymiarowych i geometrycznych.
EN
Cu-C composites are materials used for the production of brushes, contacts, and pressing shoes for electric machines due to their mechanical and wear properties. These characteristics include good thermal and electrical conductivity, a low coefficient of friction, and lubricity under varying operating conditions. Currently, graphite and copper nanopowder based materials are used as a metal-carbon material in different ratios of these components. Graphite content in this kind of material has a positive effect on the smaller consumption of, e.g., rings and commutators. In contrast, a material without graphite content is used at high current densities. The examples of such machines are a DC motor starter or generators for electrolysis characterized by large current and low voltage. The present study tested the effect of graphene oxide (rGO) content on tribological properties in contact with steel in Cu-C composites. Tests were conducted on a ball-on-disk apparatus in conditions of dry friction. Disk wear and surface geometrical structure parameters (SGP) of the samples after tribological tests were determined on the basis of measurements made on the Talysurf.3D contact profilometer from Taylor Hobson. Damage mechanisms were identified and their relationships with structural characteristics were deducted. The hardness of Cu-C materials was higher than in copper. Cu-C based materials produce a better improvement of wear resistance, while the wear resistance of the graphene oxide based composites also decreased.
PL
Kompozyty Cu-C są materiałami używanymi do produkcji szczotek, styków i ślizgów do maszyn elektrycznych ze względu na ich dobre właściwości mechaniczne i odporność na zużycie. Cechy te obejmują dobre przewodnictwo cieplne i elektryczne, niski współczynnik tarcia i samosmarność w różnych warunkach roboczych. Obecnie grafit i nanoproszek na bazie miedzi są stosowane jako materiały kompozytowe metal–węgiel w różnych proporcjach. Obecność grafitu w tym rodzaju materiału ma pozytywny wpływ na mniejsze zużycie np. pierścienia i komutatora. Materiały bez dodatku grafitu na ogół są stosowane podczas używania dużych gęstości prądu. Przykładami takich maszyn są rozrusznik silnika prądu stałego lub generatory do elektrolizy charakteryzujące się dużym prądem i niskim napięciem. W niniejszym artykule zbadano wpływ zawartości tlenku grafenu (rGO) w kompozytach Cu-C na właściwości tribologiczne w kontakcie ze stalą. Testy przeprowadzono na urządzeniu z kula–tarcza w warunkach tarcia technicznie suchego. Zużycie tarcz i parametry struktury geometrycznej powierzchni (SGP) próbek po testach tribologicznych wyznaczono na podstawie pomiarów wykonanych na profilografometrze stykowym Talysurf 3D firmy Taylor Hobson. Zidentyfikowano mechanizmy uszkodzeń i powiązano z cechami strukturalnymi. Twardość materiałów Cu-C była wyższa niż w miedzi. Materiały na bazie Cu-C odznaczały się poprawą odporności na zużycie, podobnie jak kompozyty modyfikowane tlenkiem grafenu w porównaniu z materiałem osnowy.
PL
Badania w dziedzinie fotowoltaiki skupiają się na aspektach w zakresie redukcji kosztów, wzrostu wartości sprawności ogniw fotowoltaicznych oraz poszukiwaniu nowych materiałów funkcjonalnych. Przedmiotem badań są trzy monokrystaliczne ogniwa krzemowe wykonane w postaci cienkich płytek o różnej teksturyzacji powierzchni. Badania spektroskopowe powierzchni ogniw wykazały obecność m.in. pierwiastków Si oraz P. Pomiary rentgenowskie potwierdzają monokrystaliczną budowę krzemu o płaszczyźnie (001). Na steksturowanych powierzchniach ogniw krzemowych widoczne są ziarna w kształcie piramid o rozmiarach rzędu mikrometrów. Wyższe wartości napięcia obwodu otwartego, prądu zwarcia i sprawności ogniwa krzemowego otrzymuje się przy mniejszej liczbie ziaren oraz większej ich powierzchni i chropowatości. Wykonane badania dostarczyły informacji o mikrostrukturze powierzchni i parametrach elektrycznych ogniw.
EN
Research in the photovoltaics focuses on such aspects like cost reduction, increase in values of cells efficiency and quest for new and functional materials. The subject of investigation here are three monocrystalline silicon cells made-up in the form of thin plates with different surface texture. Spectroscopic investigations of cells surfaces revealed the presence of such elements like Si and P. X-ray measurements confirm monocrystalline structure of (001) silicon. On textured surfaces of silicon cells one can see micrometer-sized pyramid-shape grains. Higher values of open circuit voltage, short circuit current and silicon cell efficiency are obtained when less amount of grains but with larger surface area and higher roughness are used. Conducted investigations provided information about surface microstructure and electric parameters of cells.
EN
The selection of a manufacturing process (finishing) related to material properties seems to be of vital importance. On the condition that manufacturing and machining parameters are chosen correctly, they may optimize the functional properties of components, ensuring reduction of wear and longer life of a friction pair. The subjects of research were metal surfaces used in conjunction with polymer surfaces. These both materials are used in medicine. From the precision machining process, three different kinds of plate surface textures (defined by Ra parameter: Ra(A) < Ra(B) < Ra(C)) were obtained. The tribological research was performed with a tribotester in the Ringer's solution, which helped determine the following tribological characteristics of a friction pair: friction coefficient and the wear intensity of a polymeric pin. Two devices were employed to analyze surface texture: a scanning electron microscopy and a white light interference microscopy. It was noticed that there was a certain correlation between the machined surface established in the manufacturing process, tribological characteristics, and the worn surface created during a friction cycle. The lowest friction coefficient as well as the smallest value of wear intensity were obtained for friction pair: pin-on-plate A. The results should be verified during the following stage – tribological tests on a simulator.
PL
Rurociągi przesyłające wodę sieciami i instalacjami wodociągowymi wykonane z tworzyw sztucznych (polimerów) charakteryzują się stosunkowo małą chropowatością powierzchni wewnętrznych, co może wpływać na zmniejszenie powstawania obrostów mikrobiologicznych. Wszelkiego rodzaju stosowane kompozyty (utwardzacze, utrwalacze czy stabilizatory) w procesie technologicznym produkcji polimerów, mogą być z czasem wypłukiwane i stanowią wówczas potencjalne źródło substancji odżywczych dla drobnoustrojów stymulujące ich przyrost. Występujące zjawisko korozji mikrobiologicznej w rurociągach przesyłających wodę, jest ściśle powiązane z obecnością błony biologicznej, pod którą łatwiej dochodzi do intensyfikacji procesów korozji a tym samym do technicznych uszkodzeń materiałów, z których wykonano rurociąg. Aktywność mikrobiologiczna drobnoustrojów znajdujących się w biofilmie powoduje zjawisko korozji mikrobiologicznej, która wpływa na zmianę tekstury powierzchni w następstwie przylegającej błony biologicznej co skutkuje ubytkami w polimerach spowodowanymi działalnością drobnoustrojów znajdujących się w obrostach.
EN
The internal surface of water system pipelines made of polymers is relatively less rough, which may result in the decrease of microbiological overgrowth. All kinds of composites ( hardeners, fixatives or stabilizers) used in the technological process of polymer production may be leached out over time and thus make a potential source of nourishing substances for microorganisms, which will stimulate their overgrowth. The phenomenon of microbiological corrosion taking place in water pipelines is closely related to the presence of a biological film under which the corrosion processes are intensified easily resulting in technical damage to the materials used to make the pipeline. The activity of the microorganisms present in the biofilm provokes microbiological corrosion which produces changes in the texture of the pipe surface adjoining the microbiological film. This results in cavities in polymers caused by the activity of the microorganisms present in the overgrowth.
PL
System wzrokowy człowieka można uważać za najbardziej doskonałe urządzenia pomiarowe barwy, ale nie jest on w stanie przypisać barwom odpowiedniej wartości liczbowej, tak jak nie jest w stanie oszacować liczbowo różnicy pomiędzy barwami ocenianych obiektów. Właśnie dlatego zaistniała potrzeba opracowania obiektywnych standardowych metod pozwalających na ilościowe przedstawienie barwy oraz systematyki tych sposobów. Uwarunkowało to również konieczność pojawienia się kolorymetrii – nauki zajmującej się ilościowym opisem i charakterystyką postrzeganych barw.
EN
The influence of the parameters of wire electrical discharge machining (WEDM) on the surface layer of FeAl based sinters with and without Al2O3 nanoceramic addition has been studied in this paper. The properties of the sinters surface layer were controlled by WEDM parameters, including time of interval (tp) and amplitude of current (IA). The WEDM roughing and finishing treatments were carried out for selected technological parameters of process. The surface texture (ST) of the sinters after WEDM was analyzed by profilometer method. Theoretical parameters describing abrasive wear resistance of investigated sinters were estimated on the basis on the load capacity curve. On the basis on obtained results it can be stated that there is possibility of shaping geometry of nano- Al2O3 doped and undoped FeAl sinters by WEDM. Reduction of the time of interval (t p) and increase of current amplitude (IA) during WEDM deteriorate surface properties. Addition of nano- Al2O3 improve the quality of the obtained surface. Applied parameters of WEDM improve theoretical abrasive wear resistance and lubricant maintenance of the nanoceramic doped material in comparison with undoped sinter.
PL
W niniejszej pracy analizowano wpływ parametrów cięcia elektroerozyjnego (ang. WEDM – wire electrical discharge machining) na warstwę wierzchnią spieków na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl bez i z dodatkiem nanoceremiki Al2O3. Poprzez zmianę parametrów obróbki elektroerozyjnej, tj. czas przerwy (tp) i natężenie prądu (IA), sterowano właściwościami warstwy wierzchniej obrabianych spieków. Dla wybranych parametrów technologicznych procesu przeprowadzono obróbkę zgrubną i wykańczającą. Strukturę geometryczną powierzchni (SGP) spieków po obróbce elektroerozyjnej analizowano za pomocą metody profilometrycznej. Parametry charakteryzujące teoretyczną odporność na zużycie ścierne zostały oszacowane na podstawie krzywych nośności Abbotta-Firestone’a. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że istnieje możliwość kształtowania geometrii spieków FeAl bez i z dodatkiem nanoceramiki Al2O3 za pomocą obróbki elektroerozyjnej WEDM. Wraz ze skróceniem czasu przerwy i wzrostem natężenia prądu podczas obróbki wzrasta chropowatość obrabianych powierzchni, natomiast dodatek nanoceramiki poprawia jakość otrzymanych powierzchni. Zastosowane parametry obróbki WEDM poprawiły teoretyczną odporność na zużycie ścierne i zdolność do przechowywania środka smarnego powierzchni spieków domieszkowanych nanoceramiką, w porównaniu do materiału niedomieszkowanego.
EN
A research results of surface texture after finish turning operation with plunge feed of hardened 18CrMo4 steel with use of cubical boron nitride (CBN) inserts having Wiper geometry are presented in this paper. The research was conducted according to Taguchi methodology, especially for mating of the machined surface with radial shaft seals. Next, the surface after finish turning with plunge feed was compared with the surface after plunge grinding, while assessment indicators used to this purpose testify a substantial similarity of the two surfaces.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań struktury geometrycznej powierzchni po operacji toczenia wykończeniowego z posuwem wgłębnym stali 18CrMo4 w stanie zahartowanym płytkami z regularnego azotku boru (CBN) o geometrii typu Wiper. W badaniach stosowano metodykę Taguchi’ego. Uwzględniono współpracę obrobionej powierzchni z wargowymi pierścieniami uszczelniającymi. Porównano stan powierzchni po toczeniu wykończeniowym z posuwem wgłębnym i powierzchni po szlifowaniu wgłębnym. Wartości przyjętych wskaźników oceny świadczą o znacznym podobieństwie obu powierzchni.
EN
This paper presents investigations of a sequential machining process which incorporates CBN hard turning with cryogenic pre-cooling of the workpiece (CHT) and ball burnishing (BB). The main goal of this study was to select machining conditions enhancing the quality of parts machined by hard turning including the surface roughness Ra of about 0.2 μm, good bearing properties and reducing the white layer. The obtained technological effects were characterized in terms of surface roughness, surface texture, microstructure alterations and micro-hardness distribution.
PL
Przedstawione w pracy wyniki badań doświadczalnych sekwencyjnego procesu obróbki obejmują toczenie utwardzonej stali 41Cr4 chłodzonej kriogenicznie narzędziem z CBN i nagniatanie kulką. Podstawowym celem badań był dobór warunków obróbki, zwiększających jakość elementów toczonych na twardo z uwzględnieniem kryterium chropowatości powierzchni Ra (ok. 0.2 μm), dobrej nośności powierzchni i ograniczenie białej warstwy. Ocenę uzyskanych efektów technologicznych wykonano na podstawie chropowatości powierzchni, cech tekstury powierzchni, zmian morfologii mikrostruktury warstwy wierzchniej i rozkładu twardości.
PL
Rurociągi przesyłające wodę sieciami i instalacjami wodociągowymi wykonane z tworzyw sztucznych (polimerów) charakteryzują się stosunkowo małą chropowatością powierzchni wewnętrznych, co może wpływać na zmniejszenie powstawania obrostów mikrobiologicznych. Wszelkiego rodzaju stosowane kompozyty (utwardzacze, utrwalacze czy stabilizatory) w procesie technologicznym produkcji polimerów, mogą być z czasem wypłukiwane i stanowią wówczas potencjalne źródło substancji odżywczych dla drobnoustrojów stymulujące ich przyrost. Występujące zjawisko korozji mikrobiologicznej w rurociągach przesyłających wodę, jest ściśle powiązane z obecnością błony biologicznej, pod którą łatwiej dochodzi do intensyfikacji procesów korozji a tym samym do technicznych uszkodzeń materiałów, z których wykonano rurociąg. Aktywność mikrobiologiczna drobnoustrojów znajdujących się w biofilmie powoduje zjawisko korozji mikrobiologicznej, która wpływa na zmianę tekstury powierzchni w następstwie przylegającej błony biologicznej co skutkuje ubytkami w polimerach spowodowanymi działalnością drobnoustrojów znajdujących się w obrostach.
EN
The internal surface of water system pipelines made of polymers is relatively less rough, which may result in the decrease of microbiological overgrowth. All kinds of composites ( hardeners, fixatives or stabilizers) used in the technological process of polymer production may be leached out over time and thus make a potential source of nourishing substances for microorganisms, which will stimulate their overgrowth. The phenomenon of microbiological corrosion taking place in water pipelines is closely related to the presence of a biological film under which the corrosion processes are intensified easily resulting in technical damage to the materials used to make the pipeline. The activity of the microorganisms present in the biofilm provokes microbiological corrosion which produces changes in the texture of the pipe surface adjoining the microbiological film. This results in cavities in polymers caused by the activity of the microorganisms present in the overgrowth.
14
Content available Teksturowanie laserowe nanokrystalicznych napoin
PL
W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań laboratoryjnych w zakresie wytwarzania wysokodyspersyjnych napoin z nanodrutu proszkowego EnDOtec DO 390N na stali S235JR z wykorzystaniem napawania TIG, przetapiania oraz teksturowania laserowego. Ze względu na kilkukrotne przetapianie laserowe warstwy napoiny, stwierdzono dużą niejednorodność jej mikrostruktury. Twardość warstwy wierzchniej napoiny po wytworzeniu metodą TIG wynosiła ok. 1000 HV0,5, a po przetapianiu laserowym ok. 1150 HV0,5. W wyniku teksturowania laserowego powierzchni napoiny uzyskano mikrozasobniki smarne o regularnych kształtach mikroczasz, wokół których nie stwierdzono mikropęknięć, co rokuje dobre perspektywy technologiczne.
EN
The paper presents the chosen results of laboratory tests for manufacturing weld metal high dispersing powder nanowire EnDOtec DO390N on steel S235JR using TIG pad welding, melting and laser texturing. The laser melts the pad weld layer several times producing a large heterogeneity of its microstructure. The hardness of the surface layer pad weld after TIG technology was about 1000 HV0, 5, and after laser melting the hardness was about 1150 HV0, 5 As a result of laser texturing, the surface pad weld manufactured lubricating micro-containers and channels. Around the micro-containers, there were no micro-cracks, which produce a good technological perspective.
15
Content available remote Ogniwa fotowoltaiczne z laserowo teksturowaną powierzchnią
PL
Większość chemicznych metod teksturowania powierzchni, opartych na trawieniu w wodnych roztworach wodorotlenków, stosowanych dla krzemu monokrystalicznego jest nieefektywna w przypadku krzemu polikrystalicznego z uwagi na chaotyczny rozkład orientacji ziarn. W ramach niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań, własności elektryczne i optyczne ogniw fotowoltaicznych wykonanych z płytek krzemu polikrystalicznego o laserowo teksturowanej powierzchni.
EN
Texturing of polycrystalline silicon surface using Nd: YAG laser makes it possible to increase absorption of the incident solar radiation. However, solar cells produced from laser-textured polycrystalline silicon wafers demonstrate worse electrical performance than cells manufactured from the untextured wafers after saw damage removal. Etching of textured surface introduced into technology of the photovoltaic cells manufactured from laser textured wafers allows for significant improvement in their electrical performance compared to cells produced from the untextured wafers after saw damage removal.
16
Content available remote Variation cutting speed on the five axis milling
EN
Purpose: The aim of this research is to make a study of the effective cutting speed variation in milling with a ball end tool. Then an experimental study of the effect of finishing strategies on surface texture, roughness is described. The material of a specific HB 300 pre-hardened mould steel Super Plast (SP 300). Design/methodology/approach: The methodology has consisted to determine cutting speed of each mode of tilt tool in five axes machining, and of proving a series of configurations and parameters combinations: cutting speed Vc, feed rate Vf, and tilt tool in multi-axis milling. Findings: This paper has investigated the effect of the tool orientation on the variation effective cutting speed, on the surface texture, while multi-axis milling. Experimental results have shown that disadvantages of three axes machining results from the existence of very low cutting speeds, even null when the tool axis is normal to the machined surface. This mode of machining generates a bad surface quality. Surfaces have a poor topography and important anisotropy. A suitable slope of the cutting tool by the means of the fifth machine tool axis, improves considerably work piece machined surface quality; Good micro-geometrical surface topography and lower surface roughness. Research limitations/implications: A possible future work would be the development of a general the phenomenal of the residual stress of the cutting on the five axis machining. The behavior of the residual stress studies are planed in the future. Practical implications: The relationship found between the effective cutting speed and surface texture work piece has an important practical implication since it allows selecting the best cutting condition combination from the points of view both the security and the economy for the established requirements in each case. Results are of great importance in for aerospace and automotive industry. Originality/value: The paper is original since the bibliographical review has allowed testing that, although works about these themes exist, none approaches the problem like it has been made in work.
17
Content available remote Numerical Analysis of Surface Layer's Structure of Road Pavement
EN
Here is presented the method of stereometric measurements of wearing surface replicas of road pavement using coordinate, optical measuring technique. In this elaboration there was discussed the analysis of roadway roughness basing on roughness coefficients such as: amplitude, hybrid, functional and connected with analysis of material fraction curve. There was pointed out the purposefulness of introduction of new techniques to measurements of road pavement roughness. Some feats of road pavement surface roughness were identified, those which have the biggest influence on characteristic of tire - road pavement mating. Elaborated method can be used to analysis of optional three-dimensional porous surfaces.
PL
W Polsce wymagania dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych podaje norma PN-S-96025:2001 „Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania” wraz ze wspomagającymi ją w tym zakresie instrukcjami i zaleceniami wydanymi przez IBDiM.
EN
This paper reports work covering the variation in surface quality in the extrusion of AlMgSi aluminium hollow sections incorporating different extrusion conditions. AlMgSi alloys are the most commonly used alloys in extrusion industry because of its wide range of function. They are used in buildings for constructions that should have a good surface quality. The total geometry can be considered to be split-up into three components-roughness, waviness and form. In this article Ra and Sm were chosen for considerations. Measured volumes quite good describe surface and are the most commonly used to determining roughness' level. The article will be making an attempt to explaining relationship between surface quality and some extrusion parameters.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.