Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 64

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dostawa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że w 2019 roku import ropy do Polski wyniósł 26,3 mln ton, z czego główny jej wolumen pochodził z Rosji. Konieczność zapewnienia większego bezpieczeństwa energetycznego kraju wymusza dywersyfikację dostaw ropy naftowej, przez co największe krajowe rafinerie z roku na rok zwiększają udział dostaw z różnych źródeł. Pociąga to za sobą potrzebę nieustannego uzyskiwania informacji o opłacalności przerobu nowych rodzajów ropy i potencjalnych problemach skutkujących podwyższeniem kosztów. Kontrole jakości oferowanych na rynku surowców pomagają zminimalizować ryzyko zakupu niekompatybilnych gatunków rop dzięki upewnieniu się, że proponowana partia spełnia właściwe wymagania jakościowe. Szczególne znaczenie ma fakt, że badania takie należy wykonywać wyprzedzająco, zanim zostanie podjęta decyzja o zakupie konkretnego surowca naftowego i wprowadzeniu go do instalacji w rafinerii. Często jednak zdarza się, że szczegółowe badania wykonywane są dopiero po zakupie. Należy zwrócić uwagę, że samo badanie właściwości fizykochemicznych i określanie wydajności poszczególnych frakcji nie jest wystarczające. Wytrącanie osadów w ciągu logistycznym ropy naftowej jest istotnym problemem zarówno w instalacjach rurociągowych, bazach magazynowych, jak też w instalacjach rafineryjnych, w których przerabiana jest ropa zawierająca zdyspergowane osady. We wcześniejszym etapie badań opracowano skuteczną metodę filtrowania pozwalającą na określenie kompatybilności rop i ich mieszanin. Obecnie uwagę skupiono na opracowaniu nowej metody, która pozwoliłaby na szybszą możliwość wykonania pomiaru kompatybilności przy jednoczesnej możliwości ponownego wykorzystania tej samej próbki. Opracowany nowy sposób badań kompatybilności metodą pompową przetestowano na dwóch ropach pochodzących z różnych kierunków dostaw. Pomiary wykonano dla rop i ich mieszanin w temperaturze 150°C pod ciśnieniem 25 bar. Pomiar kompatybilności rop metodą filtrowania wykorzystano do celów porównawczych, wyznaczając na podstawie masy osadu odseparowanego na specjalistycznych filtrach dopuszczalne udziały procentowe, w których mieszaniny węglowodorowe były kompatybilne.
EN
According to the National Bank of Poland, by the end of 2019, oil imports to Poland amounted to 26.3 million tonnes of crude oil, where the main volume came from Russia. The need to ensure greater energy security enforces the diversification of crude oil supplies, thus the largest domestic refineries are increasing the share of supplies from different sources each year. This entails the need for continuous information on the profitability of processing new types of crude oil and potential problems resulting in increased cost. Quality control of the crude oil offered on the market helps minimize the risk of purchasing incompatible oil types by ensuring that the proposed shipment meets the relevant quality requirements. Of particular importance is the fact that such tests should be performed prior to the decision to purchase a particular crude oil and introduce it to the refinery’s installation. It often happens, however, that detailed tests are performed only after the purchase. It is important to note that testing the physicochemical properties and determining the yield of individual fractions alone is not sufficient. Precipitation of sediments in the logistic chain of crude oil is a significant problem both in pipeline installations, storage depots, and refinery installations, where crude oil containing dispersed sediments is processed. In the previous stage of work, an effective filtration method was developed to determine the compatibility of crude oils and their mixtures. Now, attention was focused on developing a new method that allowed for a faster compatibility measurement capability along with reusing samples for another measurement. The developed new method of pump compatibility testing was tested for two crude oils from different supply directions. The measurements were performed for crude oils and their mixtures at 150°C under 25 bar pressure. Compatibility of crude oils with the filtration method was used for comparison, where based on the mass of sediment separated on special filters, the allowable concentrations where hydrocarbon mixtures were compatible were determined.
EN
The aim of the article is indicating the advantages of utilizing the synergy obtained by introducing two management methods: Lean Construction and Agile Management using the example of the process of deliveries of concrete mix in road construction. Despite the seemingly contradictory assumptions (Lean Management aims at limiting wastefulness and maximizing the value for the customer and agile management serves for creating the possibility for fast, effective response to non-expected changes thanks to the adopted strategy of flexibility, which usually requires engaging additional resources), both management methods deliver the effect of increasing the effectiveness of the machine laying the pavement. Using a “spaghetti diagram” (one of the tools of Lean Management) led to limiting the time losses during loading and unloading the concrete mix destined for constructing highway pavement. On the other hand, the tactic of technological flexibility in the form of a modification of the concrete mix allowed for broadening the time frame for the delivery of concrete to the construction site to as much as two hours. Moreover, applying the real time delivery management system (in accordance with the assumptions of Construction 4.0) created the possibilities for ensuring quick reacting to the changing conditions of delivery and laying the concrete mix in the pavement and ensuring the appropriate functioning of the machine laying the pavement. The presented examples indicated the advantages of the suggested concept in reference to the traditional solution.
PL
Artykuł poświęcony jest metodzie RMCD4.0, która służy zapewnieniu rytmicznych dostaw mieszanki betonowej w oparciu o model quasi-deterministyczny. Opiera się ona na osiągnięciu synergii dwóch metod zarządzania: Lean Construction (której zadaniem jest zapewnienie ograniczenia marnotrawstwa np. czasu podczas załadunku mieszanki betonowej ) i Agile/Flexible Management (zapewnia możliwość dostosowania do zmian ). Istotne znaczenie ma także zastosowanie idei Construction 4.0 - zapewnienie współpracy dzięki komunikacji bezprzewodowej i możliwości lokalizacji urządzeń transportowych w czasie rzeczywistym. Koordynator procesu produkcji, transportu i wbudowania betonu towarowego bazując na modelu symulacyjnym dostaw steruje środkami transportu w sposób zapewniający rytmiczne dostawy mieszanki betonowej w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności maszyny wiodącej - zestawu z układarką nawierzchni betonowej.
PL
W dobie dużej konkurencyjności na rynku budowlanym, poszukuje się nowych narzędzi wspomagających planowanie, które przyczynią się do zapewnienia jakości i terminowości oferowanych przez przedsiębiorstwa usług. Artykuł prezentuje przeszkody w efektywnej dostawie mieszanki betonowej na budowę oraz przedstawia metodę wykorzystania symulacji komputerowej jako jedną z technik wsparcia podejmowania decyzji w zarządzaniu dystrybucją betonu towarowego.
EN
In times of high competition on the construction market, new planning tools are prosect that will contribute to ensuring the quality and timeliness of services offered by enterprises. The article presents obstacles to the effective delivery of concrete mix to construction sites and presents the method of using computer simulation as one of the decision support techniques in managing the distribution of ready-mixed concrete.
EN
The paper discusses supplier evaluation as a tool for controlling the level of service in a production enterprise based on data from the selected production company. The suppliers were assessed and analyzed based on their respective assortment groups and strengths and weaknesses of their activity were indicated. It was found that the supply chain in the analyzed company is largely determined by the type of ordered goods, the place of its production and the method of its distribution to the customer.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienie oceny dostawców jako narzędzia kontroli poziomu świadczonej obsługi przedsiębiorstwa produkcyjnego. Do pracy wykorzystane zostały dane pochodzące z wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Przeprowadzono ocenę dostawców poszczególnych grup asortymentowych oraz dokonano ich analizy. Wskazane zostały mocne i słabe obszary działalności poszczególnych grup dostawców. Stwierdzono, że łańcuch dostaw w analizowanym przedsiębiorstwie jest w dużej mierze uwarunkowany rodzajem zamawianego towaru, miejscem jego produkcji oraz sposobu jego dystrybucji do klienta.
EN
In the last two decades, food safety has become one of the main concerns in the area of logistics and supply chain management and also in the refrigeration or freezing of goods. Safety is a critically sensitive area in this field, as if the required safety conditions are not satisfied during the logistics process, foods will soon deteriorate and probably become unsafe for consumption by customers. Thus, the problem of ensuring the safety of chilled food has received serious attention among logistics practitioners. However, because of the complex nature of such problems, research so far has been limited to quantitative models with deterministic parameters and the robustness of the results from such models should be examined. In this paper, a robust optimisation model has been developed with the aim of optimising food safety aspects and thus minimising the logistics cost of a chilled chain system under various types of uncertainty and constraints on customers’ time windows. Realizations of the model are solved by an algorithm based on artificial bee colony intelligence using MATLAB R2016a software. Finally, the results are analysed for possible real world considerations in order to propose some key practical highlights.
PL
W artykule podjęto próbę poprawy możliwości łańcucha dostaw paczkowanych racji żywnościowych w działaniach taktycznych. Dokonano tego poprzez zidentyfikowanie obszaru procesu organizacji żywienia żołnierzy na szczeblu batalionu w czasie działań taktycznych, którego zwiększenie efektywności jest możliwe, scharakteryzowanie możliwości transportowych paczkowanych racji żywnościowych w działaniach taktycznych oraz analizę i ocenę możliwości zwiększenia efektywności łańcucha dostaw polowych paczkowanych racji żywnościowych w działaniach taktycznych. W wyniku przeprowadzonych rozważań zaprezentowano wnioski końcowe, które pozwolą zwiększyć efektywność łańcucha dostaw paczkowanych racji żywnościowych w działaniach taktycznych.
EN
The article attempts to improve the supply chain of prepackaged food rations in tactical operations. This was done by identifying the area of the process of organizing soldiers nutrition at the battalion level during tactical operations, the efficiency of which is possible, characterizing the transport possibilities of food parcels in tactical operations, and analyzing and assessing the possibilities of increasing the efficiency of the field supply chain of food rations in tactical activities. As a result of the considerations presented, final conclusions were presented, which will allow to increase the efficiency of the supply chain of food parcels in tactical operations.
EN
The objective of the study is to evaluate the importance of linking the purchasing process variables (delivery, e-shop, communication) in terms of e-commerce and the willingness of customers to recommend the purchase in the given e-shop. Within the research, a total of 3796 e-commerce subjects were analysed in the Czech Republic and Slovakia. We primarily analysed the impact of variable ratings e.g. satisfaction with the delivery time, total delivery, delivery days, communication and clarity of the willingness to recommend e-shops. The certification of the e-shop’s credibility was also taken into account. The research showed that variables (satisfaction with delivery time, communication evaluation and clarity assessment) have a significant impact on the willingness to recommend. For the analysis, we used a descriptive analysis. To infer the effect size certification to the other variables, η2 was used, where we found medium and high effect. Certification also emerged when analysing the homogeneity of the recommendation, where the differences between Kruskal-Wallis tests were found in the different categories of certification. The difference in all cases was also revealed by the Dunn test in pairwise comparison using the Benjamini-Hochberg method. Finally, the panel effect regression analysis was used. The greatest impact was found in the communication, followed by the delivery and the clarity of e-shops. E-shop management should focus on certification (trustworthiness), because customers take this into account. They also take the shipping time into account. Website awareness should be as obvious as communication. Seller communication impacts on most of the elements analysed.
PL
Celem badania jest ocena znaczenia powiązania zmiennych procesowych zakupów (dostawa, e-sklep, komunikacja) pod kątem e-commerce oraz chęć klientów do rekomendowania zakupu w danym sklepie internetowym. W ramach badania przeanalizowano łącznie 3796 podmiotów handlu elektronicznego w Czechach i na Słowacji. Autorzy poddali analizie przede wszystkim wpływ ocen zmiennych, np. zadowolenie z czasu dostawy, całkowitej dostawy, dni dostaw, komunikacji i jasności chęci polecania e-sklepów. Uwzględniono również wiarygodność e-sklepu. Badania wykazały, że zmienne (zadowolenie z czasu dostawy, ocena komunikacji i ocena jasności) mają znaczący wpływ na chęć rekomendacji. Do analizy wykorzystano analizę opisową. W celu ustalenia wielkości efektu dla innych zmiennych, użyto η2, w którym znaleziono efekt średni i wysoki. Certyfikacja pojawiła się również podczas analizy jednorodności zaleceń, gdzie w różnych kategoriach certyfikacji stwierdzono różnice między testami Kruskala-Wallisa. Różnica we wszystkich przypadkach została również ujawniona w teście Dunna w parach porównania przy użyciu metody Benjaminiego-Hochberga. Ostatecznie zastosowano analizę regresji efektu panelu. Największy wpływ wywarła komunikacja, a następnie dostawa i przejrzystość e-sklepów. Zarządzanie sklepem elektronicznym powinno koncentrować się na certyfikacji (wiarygodności), ponieważ klienci biorą to pod uwagę. Biorą oni również pod uwagę czas wysyłki. Świadomość witryny powinna być równie oczywista jak komunikacja. Komunikat sprzedawcy wpływa na większość analizowanych elementów.
EN
The subject of research of this paper are concepts and geometric constructions of curves applicable in the building construction industry of Teofil Żebrawski, published in the Słownik [8] edited in 1883. The specific purpose of this chapter is to verify the correctness of the construction, that is to prove their correctness and to indicate the applications that Żebrawski does not mention. The scope of the study includes discussion of the 15 drawings of the Żebrawski Słownik.
PL
Przedmiotem analizy autora niniejszej pracy są pojęcia i konstrukcje geometryczne krzywych mających zastosowanie w budownictwie Teofila Żebrawskiego, zamieszczone w opublikowanym w roku 1883 Słowniku [8]. Szczegółowym celem niniejszego rozdziału jest sprawdzenie poprawności konstrukcji, czyli udowodnienie ich poprawności oraz wskazanie zastosowań, o których Żebrawski nie wspomina. Zakres opracowania obejmuje omówienie 15. rysunków Słownika Żebrawskiego.
PL
Efektywność procesów logistycznych wymaga ustawicznego monitorowania metod i narzędzi wspierających podejmowanie decyzji na poziomie operacyjnym. W przypadku każdej z faz przepływu materiałowego niezbędne jest określenie efektywnego sposobu realizacji działań. Problematyka dostaw w łańcuchu logistycznym dotyczy zarówno aspektów zaopatrzenia, jak i dystrybucji, co zwiększa zakres analityczny prowadzonych badań. W niniejszym artykule przedstawiono badania realizowane w ramach projektu badawczego Instytutu Logistyki i Magazynowania w zakresie identyfikacji metod i narzędzi harmonogramowania dostaw. Zrealizowane badania dotyczyły zarówno określenia zakresu teoretycznego prowadzonych analiz, jak również przeprowadzenia badań dotyczących zastosowanych narzędzi w praktyce gospodarczej.
EN
The logistics processes efficiency requires continuous monitoring of methods and tools supporting decision-making at the operational level. For each phase of material flow, it is necessary to determine the effective way of implementing the activities. Supply chain logistics is concerned with supply and distribution aspects, which increases the analytical scope of the research. This paper presents the research carried out within the research project of the Institute of Logistics and Warehousing for the identification of methods and tools for scheduling supplies. The research concerned both the definition of the theoretical scope of the analyzes carried out as well as the study of applied tools in business practice.
EN
The transportation service for the cluster of small and medium enterprises (SMEs) is different with traditional vehicle routing problems. In the cluster of SMEs, parts of enterprises are pickup and delivery spots simultaneously, but some enterprises are partly pickup and delivery simultaneously. It is necessary to optimize this transportation service with an effective mathematics and algorithm to reduce transportation costs for manufacturers. However, traditional mathematics models and algorithms are not suitable to solve the vehicle routing problem partly simultaneous pickup and delivery (VRPPSD) because these items mainly focus on the vehicle routing problem with pickup and delivery simultaneously. In this paper, a mathematics operational model is proposed to analyze the transportation service of the cluster companies and to describe transportation processes. A hybrid algorithm which is composed by tabu search, genetic algorithm and local search is used to optimize the operational model. The crossover and mutation contained by genetic algorithm are used to generate neighborhood solutions for tabu search, and the local search is used to improve optimizing solutions. The data of a cluster of SMEs, investigating from Changzhou city, China, are employed to show the validity of our mathematical model and algorithm. The results indicate that our model and hybrid algorithm is effective to solve VRPPSD. In this paper, the satisfied solutions of VRPPSD are found by hybrid algorithm. At the same time, the results also show that carriers with optimal routs can service customers with more profits (increasing 5.6%). The potential saving of transport cost will increase profits of carriers in SMEs. Sensitivity analyses about adjusting service time and rate of new orders are lunched to analyze how these two factors influence the profits of the VRPPSPD in a dynamic case. A bottleneck that influences the profits is found, and there has a shorter service time which could increase gross profits, but not significantly.
11
EN
Over the recent years, there is a growing interest in concrete prefabrication. Many of the currently operating concrete plants have implemented systems that increase the quality of manufactured products, have expanded highly automated production lines and have clearly reduced wastes and energy consumption. However, one of the problems often encountered in the construction industry is the inefficient organization of logistics processes. Proper shipments planning of aggregates consisting of the selection of their appropriate quantity and the aggregate stock, corresponding to the needs of concrete plants should contribute to lowering costs. Therefore, it is necessary to carry out the optimization, the aim of which is to minimize costs, as well as to maximize the fulfillment of the degree of expected needs of concrete plants. This paper presents a model that allows purchase strategy optimization of aggregates with different grain size fraction. For research purposes, three separate aggregate stocks and five different concrete plants are considered.
PL
Niniejszy artykuł porusza zagadnienie optymalizacji strategii zamówień kruszyw dla potrzeb produkcji mieszanki betonowej w betonowniach. Zagadanie to jest szczególnie ważne w kontekście dużego zróżnicowania cen surowców i materiałów budowlanych występujących na placach składowych i u producentów. Nie bez znaczenia są także zmiany cen i surowców dla budownictwa, które szczególnie w latach 2006-2007 w Polsce wzrosły o ponad kilkadziesiąt procent. Uwzględniając powyższe uwarunkowania oraz perspektywy rozwojowe w budownictwie, w którym beton jest jednym z podstawowych i głównie stosowanych materiałów, należy dążyć do optymalizacji jego procesów wytwórczych. Z jednej strony należy zapewnić spełnienie coraz wyższych wymagań w zakresie technicznym, technologicznym i środowiskowym, z drugiej strony należy dążyć do minimalizacji kosztów jego wytworzenia. Uzyskanie tych celów możliwe jest poprzez optymalizację procesu zamówień kruszyw, które są głównym, pod względem wagowym i objętościowym, jego składnikiem.
PL
Wstęp i cel: Porównanie językowo-historyczne w naukach matematycznych ma na celu ujawnienie zmian w sposobie myślenia ówczesnych i dzisiejszych matematyków oraz skutków tych zmian. Analiza ukazuje jak różne podejścia do danej dziedziny, definiują jej istotę. Materiał i metody: Materiał stanowi tekst podręcznika „Trygonometrya prostokreśla” Stanisława Przystańskiego z 1859 roku. Zastosowana analiza historyczno-porównawcza bazuje na metodach analiz gramatycznych, z uwzględnieniem różnic w budowie słów i zdań oraz bada różnice leksykalne pomiędzy nomenklaturą matematyczną, znajdującą sie w XIX-wiecznym podręczniku, oraz dzisiejszą. Wyniki: Nomenklatura ta w zakresie trygonometrii uległa znacznym zmianom, zarówno pod kątem stylistycznym, szczególnie zaś leksykalnym, gdyż zapomnieniu uległa cała, rodzima grupa nazw. Analiza porównawcza ujawniła także nieco różny od współczesnego sposób myślenia o nauczaniu matematyki, autor podręcznik ukazuje bowiem praktyczne i świadome myślenie, nastawione na ucznia. Wniosek: Podręcznik „Trygonometrya prostokreślna” Stanisława Przystańskiego z 1859 roku nie jest akademickim dyskursem na dany temat, ale wyniknął z potrzeby takiego przekazania teorii, by ją w konkretnej sytuacji praktycznej móc zastosować.
EN
Introduction and aim: The linguistic comparison of the mathematical language aims to reveal changes in the way the mathematicians were thinking in the XIX century, but also shows differences in their nowadays approach, which defines also the essence of the modern mathematics. Material and methods: Material is based on the text of handbook “Trygonometrya prostokreśla” by Stanislaw Przystanski from 1859. Applied analysis is basically grammatical, taking into account differences in word and sentence construction and analyzes the lexical differences between the mathematical nomenclature found in the nineteenth-century textbook and modern used language. Results: The Polish trigonometry nomenclature has changed considerably from stylistic and lexical point of view, since the whole name group was forgotten. Comparative analysis also revealed a slightly different way of thinking about mathematics didactics, as the textbook author shows practical thinking oriented to the student. Conclusion: The Handbook “Trygonometrya prostokreślna” by Stanislaw Przystanski at 1859 is not an academic discourse on the given subject, but has come from the need for such present a theory to be applied in a practical situation.
PL
W 2015 r. dostawy ogółem ciągników fabrycznie nowych były o 25,7%, przyczep rolniczych - o 88,1%, pługów - o 13,5%, a rozsiewaczy nawozów mineralnych - o 483,4% większe niż w 2004 r. Zmniejszyła się podaż bron talerzowych - o 13,8%, sadzarek i maszyn do przesadzania - o 84,9%, pras do słomy i siana - o 13,0%, kombajnów zbożowych - o 59,6% oraz kopaczek i kombajnów do zbioru ziemniaków o 90,0%. W przypadku większości środków mechanizacji rolnictwa obserwowano zwiększenie podaży w latach 2007-2008 i 2011-2012 oraz wyraźne zmniejszenie w latach 2009 oraz 2013– 2015. W porównaniu ze stanem z 2014 r. podaż ciągników fabrycznie nowych była w 2015 r. o 33,7% mniejsza. Mniejszy był import ciągników używanych – o 34,7%. Zmniejszyły się dostawy pługów – o 5,3%, siewników do siewu punktowego – o 28,3%, maszyn do przetrząsania i grabienia siana – o 48,0%, kombajnów zbożowych – o 56,1%, silosokombajnów samojezdnych – o 43,5%, a silosokombajnów współpracujących z ciągnikami - o 40%. Zwiększyła się podaż przyczep rolniczych – o 12,8%, bron talerzowych – o 7,4%, rozsiewaczy nawozów mineralnych – o 1,1 %, roztrząsaczy obornika – o 19,5%, siewników polowych, z wyjątkiem napędzanych centralnie – o 87,1%, sadzarek i maszyn do przesadzania – o 88,5%, oraz pras do belowania słomy i siana – o 30,7%.
EN
In 2015 supplies of total brand new tractors were by 25.7%, agricultural trailers – by 88.1%, ploughs – by 13.5%, and fertilizer sprayers – by 483.4% higher than in 2004. Instead, decreases in supplies were noted in cases of: disc harrows – by 13.8%, planters – by 84.9%, balers for straw and hay – by 13.0%, harvester threshers – by 59.6%, as well as potato diggers and harvesters – by 90.0%. In cases of most kinds of farm machinery increases of supply were observed during the years 2007–2008 and 2011–2012, whereas clear diminutions in 2009 and 2013–2015. As compared with 2014 situation, the supply of brand new tractors in 2015 was by 33.7% lower. By 34.7% smaller were also imports of second hand tractors. Also supplies of ploughs decreased by 5.3%, precision drills – by 28.3%, machines for hay tedding and raking – by 48.0%, harvester threshers – by 56.1%, self-propelled forage harvesters – by 43.5%, other propelled forage harvesters – by 40%. Instead, in cases of agricultural trailers increase of the supply by 12.8% was noted, as well as in cases of disc harrows – by 7.4%, fertilizer spreaders – by 1.1 %, manure spreaders – by 19.5%, field drills (excluding the precision ones) – by 87.1%, planters – by 88.5%, and balers for straw and hay – by 30.7%.
EN
The paper analyses the NATO Codification System, explains basic terms and definitions, analyses the NATO codification policy and basic principles, characterizes the procurement system and NATO related codification procedures applied within the Armed Forces of the Slovak Republic and describes the supply and stock system implemented at the Ministry of Defense of the Slovak Republic.
PL
Problem zasobów surowców krytycznych w Unii Europejskiej jest sprawą priorytetową, gdyż ryzyko zachwiania lub przerwania płynności podaży i dostaw powodujących ich deficyt, może mieć poważne skutki ekonomiczne dla całej gospodarki. Dlatego też istotnym jest – o czym mowa w artykule – aby rozwój nauk górniczych oraz innych dziedzin nauki, takich jak inżynieria chemiczna lub ochrona środowiska, pozwolił na bezpieczną eksploatację zasobów lub też odzysk tych surowców z odpadów lub złóż antropogenicznych. W Polsce można znaleźć zasoby ośmiu z 20 wytypowanych surowców krytycznych.
EN
The problem of resources of critical raw materials in the European Union is a priority, because the risk of disrupting or interruption of the flow of supply and deliveries causing their deficit can have serious economic consequences for the entire economy. Therefore, it is important - as mentioned in the article - that the development of mining sciences and other science disciplines, such as chemical engineering or environment protection, could allow for the safe exploitation of resources or recovery of raw materials from waste or anthropogenic deposits. In Poland one can find eight from 20 selected, critical raw materials.
PL
Stalowa konstrukcja budynku kotłowni to kilkanaście tysięcy ton stali konstrukcji wsporczej kotła, konstrukcji głównej i drugorzędnej budynku kotłowni, kanały spalin i powietrza. Do projektowania konstrukcji stalowej kotłowni wykorzystywane są programy 3D. Biuro projektów opracowujące technologię dla kotłowni prowadzi także obliczenia konstrukcji stalowej. Na etapie obliczeń kotłowni opracowywane są podziały konstrukcji wsporczej kotła, konstrukcji głównej i drugorzędnej budynku kotłowni, kanałów powietrza i spalin na elementy transportowe oraz koncepcje ich montażu. Waga jednego elementu konstrukcji wsporczej kotła dochodzi do stu ton. Często elementy wymagają zamówienia materiałów o specjalnych wymaganiach i późniejszej specjalistycznej obróbki. Skrajnia transportu drogowego o wymiarach 2,40 x 2,40 x 11,60 m i masie nieprzekraczającej 21 ton pozwala przewozić elementy samochodami z plandeką. Używając niskopodłogowych samochodów, można dostarczać elementy o wymiarach 3,20 x 3,25 x 16 m i masie do 40 ton. Zwiększenie gabarytów elementów transportowych wymusza transport specjalny, który wymaga opracowania harmonogramu dostawy z dużym wyprzedzeniem. Przed montażem wykorzystywany jest plan zagospodarowania terenu budowy. Wyznacza się place montażu wstępnego osobne dla konstrukcji budynku kotłowni i kanałów. Do montażu najczęściej używane są żurawie gąsienicowe i kratownicowe.
EN
Boiler building’s steel structure constitutes of few thousand tons of steel as boiler’s supporting structure, building’s main and secondary structure, exhaust and air ducts. 3D programs are utilized in the design of boiler building’s steel structure. Design office selects technology solutions for the boiler building and also conducts steel structure calculations. During the boiler building’s calculation phase prepared is breakdown of boiler’s supporting structure, building’s main and secondary structures, air and exhaust ducts element transportation and assembly scheme. Individual elements of boiler’s supporting structure may reach weight of up to hundred tons. Often these elements require ordering of materials with specific requirements and later require specialized processing. Road transport restrictions with dimensions of 2,40 x 2,40 x 11,60 m and load capacity not exceeding 21 tons, allows for transport of elements on covered up semi-trailer. With the use of low-bed trailers it is possible to deliver elements with the dimensions of 3,20 x 3,25 x 16 m and tonnage of up to 40 tons. Increment of transported element dimensions forces transportation into specialized classification, requiring preparation of delivery schedule long in advance. Construction site management plan is created. Pre-assembly locations separate from boiler building’s structure and ducts are determined. Crawler and truss cranes are most commonly used for final assembly.
EN
Author explains a necessity of supply optimization to construction sites with small storage areas. This paper takes account of conditions existing in Poland. From among all factors discussed by the author, first of all, we should point at construction works on plots located in densely built-up areas, obtained by demolition of existing buildings, as well as a necessity of plots utilization after demolished buildings that technical conditions do not allow for further exploitation.
PL
Autor, w swojej pracy naukowo-badawczej, stara się opracować procedurę, która usprawniałaby zarządzanie stosunkowo niewielkim placem budowy. Jest to zagadnienie o tyle skomplikowane, że w związku z małą działką, kierujący budową dysponuje niewielką powierzchnią składowania lub czasami w ogóle takowej nie posiada do swojej dyspozycji. W tym artykule autor analizuje czynniki powodujące powstawanie wspomnianych wyżej placów budowy w dużych ośrodkach miejskich na terenie Polski. W oparciu o pozyskane dane statystyczne oraz historyczne autor formułuje wnioski, które potwierdzają nasilanie się zjawiska, jakim jest praca na stosunkowo niewielkich placach budowy. Dzięki potwierdzeniu faktu zwiększania liczby niewielkich działek budowlanych położonych w stosunkowo gęstej zabudowie, autor otrzymuje informację zwrotną potwierdzającą celowość jego pracy nad procedurą usprawniającą zarządzanie niewielkim placem budowy.
PL
W artykule został opisany proces przygotowania harmonogramu dostaw części zamiennych dla statków powietrznych. W opisanym algorytmie harmonogram dostaw jest opracowany i oceniany przy wykorzystaniu symulacji komputerowej procesu eksploatacji zbioru statków powietrznych. Oprócz przedstawienia głównych punktów algorytmu w publikacji szczegółowo została opisana jedna z metod oceny przygotowanego harmonogramu.
EN
This article describes the process of aircraft replacement parts delivery schedule preparation. In the described algorithm the delivery schedule is developed and evaluated using a computer simulated process of operating a set of aircraft. Besides presenting the main features of the algorithm, this publication describes in details one of the methods of schedule evaluation.
EN
The paper presents the problem of the lack of collateral of unloading places in the center of the city as an economic problem for the receivers, sellers – to reduce competition and for customers – as a less attractive places. This translates into a reduction of revenue for sellers and, consequently, reduce the influence for the self-government of the PIT and CIT. Methods: Presents an analysis of the impact of changes in the economic model of taxes from the shops without the possibility of delivery. Results: The results show a decrease in revenue from the trade point to unfavorable deliveries by the local government, as a manager of public roads, by changing the relationship of costs. Conclusion: Preliminary studies indicate the need for a statutory injunction to take into account the planning of deliveries in the city center by the local government.
PL
Referat przedstawia problem braku zabezpieczenia miejsc wyładunku towarów w centrum miasta jako problem ekonomiczny dla zamawiających – zmniejszenia konkurencyjności i dla klientów – zmniejszenie atrakcyjności. Przekłada się to na zmniejszenie dochodów przez sprzedawców poprzez zmianę relacji kosztów, a w konsekwencji zmniejszenia wpływów dla samorządu od podatków PIT i CIT. Wstępne badania wskazują na potrzebę ustawowego nakazu uwzględnienia planowania miejsc realizacji dostaw w centrum miasta przez samorząd.
PL
Wzrastające możliwości finansowania wybranych przedsięwzięć w Polsce po roku 2006 doprowadziły do zwiększenia liczby kupowanych, modernizowanych i naprawianych pasażerskich pojazdów kolejowych. Tego typu przedsięwzięcia nazywane są projektami taborowymi. Istotą inwestycji dotyczących zakupu, modernizacji oraz naprawy taboru jest wymiana lub dostosowanie do nowych wymogów przestarzałych eksploatacyjnie pojazdów, których cykl życia dobiegł lub dobiega końca. Niniejsze opracowanie zawiera analizę projektów taborowych realizowanych przez podmioty państwowe i prywatne przy jednoczesnym wskazaniu wielkości inwestycji taborowych poczynionych w Polsce w latach 2006 – 2014 oraz porównaniu kosztów zakupu, modernizacji i napraw pojazdów szynowych. Projekty taborowe realizowane zarówno w Polsce jak i za jej granicami stanowią ogromne przedsięwzięcia warte często miliardy złotych, a z punktu widzenia bezpieczeństwa bezcenne, bo mające zapewnić ochronę zdrowia i życia pasażera.
EN
Increasing financing opportunities for selected projects in Poland after 2006 led to an increase in the number of purchased, upgraded and repaired passenger rail vehicles. This kind of projects called rolling stock projects. The investments for the purchase, upgrade and repair of rolling stock consists in replacing or adapting to new requirements outdated vehicles. This paper presents an analysis of rolling stock projects executed by public and private companies in Poland. At the same time presented the size of rolling stock investments, which made in the years 2006 – 2014, and compared the cost of the purchase against cost of the upgrade and cost of the repair of rail vehicles. The rolling stock projects carried out both in Poland and beyond its borders are often huge projects worth billions of PLN, and an invaluable of safety standpoint, because aiming at ensure health and life protection of a passenger.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.