Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 129

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Upper Silesia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
This study attempts to explain why the space in the centre of Katowice is formally called “The Market Square” even though the square itself no longer exists. Some archival documents and existing studies are analysed. The evolution of the market square in Katowice is presented against the background of historical and economic transformations, putting an emphasis on depicting valuable and interesting architecture that was irretrievably lost and replaced with entirely new urban fabric. Moreover, the article aims to show that the region of Upper Silesia does not only constitute industrial plants but also, created by the mixture of cultures and nationalities, other types of architecture, that was irretrievably lost. It was found out that the market is not actually the main square.
PL
W artykule przedstawiono dzieje elektroenergetyki śląskiej w okresie międzywojennym. Opisano zmiany jakie zaszły po przyłączeniu części ziem Górnego Śląska do odradzającego się Państwa Polskiego. Zwrócono uwagę na ogromny wpływ, jaki miał podział Górnego Śląska na część polską i niemiecką, na sytuację prawną, organizacyjną i ekonomiczną działających elektrowni.
EN
Upper Triassic fossil plants are well documented from the Keuper of Europe. Carnian and Rhaetian floras are rich in a variety of plant taxa, whereas in comparison, the Norian is limited to a few localities with poorly preserved fossil plant communities showing low diversification. The Norian Grabowa Formation in Zawiercie-Marciszów, Upper Silesia, southern Poland, contains fossils of arborescent gymnosperms, including petrified conifer trunks. In this study, we present a fossil plant assemblage, containing fragmented plant parts in multiple forms of preservation, i.e., permineralised trunks and rooting structures, stems compressions, dispersed cuticles, and megaspores. Analysis of the macromorphological characters proved the presence of gymnosperms, including the ar-borescent conifer Agathoxylon cf. keuperianum, known already from this locality from fragments of charcoalified wood. Sphenophytes are represented by disarticulated stems of Equisetites sp., and Neocalamites sp. The variation in plant fossils indicates the possibility of higher plant diversity. Analysis of cuticles, macerated from different plant-bearing lithologies, revealed a variety of conifer foliage, expressed as five cuticulae dispersae morphotypes (needle-leaf Elatocladus-type and scale-leaf Pagio- Brachyphyllum-like). Plant fossils at Zawiercie-Marciszów are preserved in calcareous mudstones and micritic limestone concretions, developed in a fluvial environment. The presence of sphenophyte stems (Equisetites and Neocalamites) indicates that local conditions were more humid and suitable for spore-producing plants, appearing in the mid-Norian tectonic-pluvial episode, recorded in the Grabowa Fm.
PL
Azotany(III) i azotany(V) są typowymi zanieczyszczeniami wody pitnej, które mają negatywny wpływ na zdrowie ludzi. W pracy oceniono poziom azotanów(III) i azotanów(V) w 29 wodach kranowych i jednej studni wiejskiej na terenie Górnego Śląska. Uzyskane wyniki posłużyły do oceny ryzyka zdrowotnego dla miejscowej ludności. Punkty poboru próbek zostały wybrane tak, aby pomóc w identyfikacji źródła w przypadku wystąpienia podwyższonego poziomu azotanów(III) lub azotanów(V). Dawka azotanów pobranych w wyniku spożycia wody pitnej była wyższa dla dzieci i niemowląt niż dla dorosłych. Iloraz zagrożenia dla kobiet, mężczyzn, dzieci i niemowląt był mniejszy od 1.
EN
Nitrates and nitrites are typical and important contaminants of drinking water that negatively affect people’s health. The paper evaluates the levels of nitrates and nitrites in 29 tap waters and one village well in Upper Silesia. The results were used for health risk assessment for the local communities. The sampling points were chosen so that to help identify the source when an elevated level of nitrites and nitrates is observed. The calculated Chronic Daily Intake values were higher for children and infants than for adults. The Hazard Quotient values for women, men, children and infants were below 1.
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy diagnostyki termiczno-wilgotnościowej fasad wielorodzinnych budynków mieszkalnych - familoków. Dla kilku przykładowo wybranych budynków dokonano oceny stanu ochrony cieplnej, wykorzystując pomiary termowizyjne oraz pomiary zawilgocenia ścian zewnętrznych. Badania takie są bardzo pomocne przy podejmowaniu działań remontowych w tym ograniczających zużycie ciepła, a ich analiza powinna być wskazówką dla odpowiednich rozwiązań projektowych z uwzględnieniem prowadzenia prac konserwatorskich.
EN
The article presents selected problems of thermal and humidity diagnostics of facades of multi-family residential buildings - family houses. For a few examples of selected buildings, an assessment of the state of thermal protection was carried out using thermovision measurements and measurements of moisture in external walls. Such tests are very helpful in undertaking renovation activities, including those limiting heat consumption, and their analysis should be a guide for appropriate design solutions, including conservation works.
PL
Artykuł porusza tematykę dziedzictwa architektury Górnego Śląska II połowy XX wieku jako problemu badawczego i konserwatorskiego. Celem publikacji jest charakterystyka architektury Górnego Śląska tego okresu w szerszym kontekście rozwoju architektury w Polsce oraz wydobycie głównych problemów związanych z jej ochroną. Tekst składa się z dwóch części. W części pierwszej przedstawiono ogólną charakterystykę okresu II połowy XX wieku w rozwoju architektury w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska. Omówiono także wybrane zagadnienia ochrony architektury powojennej oraz problemy z nią związane, w tym: brak całościowej wiedzy na temat zasobów architektonicznych tego okresu, trudności związane z ich waloryzacją czy niska świadomość społeczna w zakresie ich wartości. Część druga zawiera omówienie przykładów działań podejmowanych przez autorkę w ramach współpracy pomiędzy Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej a Instytutem Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej. Wspólne działania mają na celu dokumentację i ochronę dziedzictwa (materialnego i niematerialnego) Górnego Śląska w zakresie architektury oraz urbanistyki. Wypracowana metodyka interdyscyplinarnych działań, realizowana z sukcesem od blisko dziesięciu lat, może stać się uniwersalnym modelem postępowania w tym zakresie.
EN
The article deals with the subject of the architectural heritage of Upper Silesia of the second half of the 20th century in terms research and conservation problem. The aim of the publication is to characterize the architecture of Upper Silesia of that period within the broader context of Polish architecture development, and to highlight the main problems related to its protection. The text consists of two parts. The first part presents a general description of the period of the second half of the 20th century in the development of architecture in Poland, particularly emphasizing the Upper Silesian facilities. Selected issues of the protection of post-war architecture and related problems were also discussed, including: the lack of comprehensive knowledge about the architecture of this period, difficulties related to its valorization and low social awareness of its values. The second part contains a discussion of examples of activities undertaken by the author within the cooperation between the Faculty of Architecture of the Silesian University of Technology and the Institute of Architecture Documentation of the Silesian Library in Katowice. Joint activities are focused on documentation and protection of the heritage (tangible and intangible) of Upper Silesia in the field of architecture and town planning. The methodology of interdisciplinary activities, successfully implemented for nearly ten years, may become a universal model for this field development.
PL
Na przykładach sześciu własnych projektów budynków plombowych i dwóch prac dyplomowych wykonanych pod kierunkiem autora pokazano występujące w analizowanych projektach rozwiązania funkcjonalne, przestrzenne oraz konstrukcyjne charakterystyczne dla tego typu zabudowy. Projekty te powstały w latach 1986-2014 jako element trwającego procesu rewitalizacji miast regionu. Zaznaczono wielofunkcyjny charakter prezentowanych budynków. Podkreślono specyficzne cechy tego typu obiektów. Wynikają one z lokalizacji na niewielkich działkach, konieczności uwzględnienia zaleceń konserwatorskich, a także konieczności indywidualnego projektowania konstrukcji budynków celem dostosowania do sąsiadującej zabudowy. Celem artykułu jest określenie swoistych cech kształtowania budynków plombowych oraz znaczenia urbanistycznych i konserwatorskich uwarunkowań ich projektowania w śródmiejskiej strukturze miast na Górnym Śląsku.
EN
Examples of six own designs of infill buildings and two diploma theses prepared under the supervision of the author, show the functional, spatial and structural solutions found in the analyzed designs, characteristic for this type of development. These projects were created in the years 1986-2014 as part of the ongoing process of revitalizing the cities in the region. The multifunctional character of the presented buildings is marked. The specific features of this type of objects are emphasized. They result from the location on small plots of land, the need to take into account conservation recommendations and the need for individual designed building structures to be adapted to the neighboring buildings. The aim of the article is to define the specific features of the formation of infill buildings and the significance of urban planning and conservation conditions for their design in the downtown structure of cities in Upper Silesia.
PL
Na przykładach sześciu własnych projektów budynków plombowych i dwóch prac dyplomowych wykonanych pod kierunkiem autora pokazano występujące w analizowanych projektach rozwiązania funkcjonalne, przestrzenne oraz konstrukcyjne charakterystyczne dla tego typu zabudowy. Projekty te powstały w latach 1986-2014 jako element trwającego procesu rewitalizacji miast regionu. Zaznaczono wielofunkcyjny charakter prezentowanych budynków. Podkreślono specyficzne cechy tego typu obiektów. Wynikają one z lokalizacji na niewielkich działkach, konieczności uwzględnienia zaleceń konserwatorskich, a także konieczności indywidualnego projektowania konstrukcji budynków w celu dostosowania do sąsiadującej zabudowy. Celem artykułu jest określenie swoistych cech kształtowania budynków plombowych oraz znaczenia urbanistycznych i konserwatorskich uwarunkowań ich projektowania w śródmiejskiej strukturze miast na Górnym Śląsku.
EN
Examples of six own designs of infill buildings and two diploma theses prepared under the supervision of the author, show the functional, spatial and structural solutions found in the analyzed designs, characteristic for this type of development. These projects were created in the years 1986-2014 as part of the ongoing process of revitalizing the cities in the region. The multifunctional character of the presented buildings is marked. The specific features of this type of objects are emphasized. They result from the location on small plots of land, the need to take into account conservation recommendations and the need for individual designed building structures to be adapted to the neighboring buildings. The aim of the article is to define the specific features of the formation of infill buildings and the significance of urban planning and conservation conditions for their design in the downtown structure of cities in Upper Silesia.
EN
The chemical composition of bulk deposition is an important aspect of assessing ambient air pollution. It contributes significantly to the removal of pollutants from the atmosphere and their transfer to other ecosystems. Thus, it is a reliable determinant of environmental chemistry. Therefore, bulk deposition can be considered useful for tracking the migration path of substances from different sources. The aim of the study carried out at five measurement points in Zabrze and Bytom was to assess the content of selected physico-chemical parameters in bulk deposition. Samples were collected continuously from November 2019 to November 2020. In the collected samples the following were determined: COD, pH, conductivity, dissolved organic carbon, inorganic carbon and total carbon; inorganic anions (Cl-, SO42-, NO3-, NO2-, Br-, PO43-) and cations (Li+, Mg2+, Ca2+, Na+, K+, NH4+), metals and metalloids (Mn, Ni, Co, Cu, Zn, As, Cd, Pb, Cr, and Fe), and carboxylic acids (formic, acetic, oxalic). The obtained test results were statistically processed using Excel, and the normality of data distribution was verified by Shapiro-Wilk test. The results show that pollutants transported in the atmosphere and introduced with precipitation in the Zabrze and Bytom areas are a significant source of area pollution of the region.
PL
Po zagwarantowanym traktatem wersalskim plebiscycie mającym ustalić przebieg granicy polsko-niemieckiej na Górnym Śląsku, w 1921 roku wybuchło trzecie powstanie śląskie. 100 lat później Polska obchodziła uroczystą rocznicę tych wydarzeń. Wychodząc z założenia, że użyty w projekcie graficznym krój pisma nie tylko łączy w sobie dualizm elementu znaczącego i znaczonego, z których składają się słowa, lecz sam w sobie może być także nośnikiem autonomicznych znaczeń, w oparciu o pojęcia typografii kongenialnej, wernakularnej, transparentnej i znaczącej, podjęto próbę oceny identyfikacji wizualnej materiałów towarzyszących uroczystościom obchodów 100. rocznicy wybuchu trzeciego powstania śląskiego. Zaproponowano trzy alternatywne drogi tworzenia takiej identyfikacji (1. świadomie nawiązująca do przeszłości, 2. świadomie zrywająca z przeszłością, 3. Bazująca na współczesnych trendach graficznych, odwołująca się jednak do pewnych reminiscencji) i podkreślono, że zbiory muzealne i biblioteczne są nieocenionym źródłem do opracowania wyważonej i świadomej koncepcji projektu graficznego.Po zagwarantowanym traktatem wersalskim plebiscycie mającym ustalić przebieg granicy polsko-niemieckiej na Górnym Śląsku, w 1921 roku wybuchło trzecie powstanie śląskie. 100 lat później Polska obchodziła uroczystą rocznicę tych wydarzeń. Wychodząc z założenia, że użyty w projekcie graficznym krój pisma nie tylko łączy w sobie dualizm elementu znaczącego i znaczonego, z których składają się słowa, lecz sam w sobie może być także nośnikiem autonomicznych znaczeń, w oparciu o pojęcia typografii kongenialnej, wernakularnej, transparentnej i znaczącej, podjęto próbę oceny identyfikacji wizualnej materiałów towarzyszących uroczystościom obchodów 100. rocznicy wybuchu trzeciego powstania śląskiego. Zaproponowano trzy alternatywne drogi tworzenia takiej identyfikacji (1. świadomie nawiązująca do przeszłości, 2. świadomie zrywająca z przeszłością, 3. Bazująca na współczesnych trendach graficznych, odwołująca się jednak do pewnych reminiscencji) i podkreślono, że zbiory muzealne i biblioteczne są nieocenionym źródłem do opracowania wyważonej i świadomej koncepcji projektu graficznego.
EN
The Third Silesian Uprising broke out in 1921 after the plebiscite guaranteed by the Treaty of Versailles and regarding the Polish-German border in Upper Silesia. 100 years later, Poland celebrated the solemn anniversary of these events. Based on the concepts of congenial, vernacular, transparent and meaningful typography, an attempt was made to evaluate the visual identification of the materials accompanying the celebrations of the 100th anniversary of the outbreak of the Third Silesian Uprising, because – in the opinion of the article’s author – the typeface used in the graphic design (named Golonka) introduced too many redundant meanings, disturbing the message carried by the verbal and graphic elements. Three alternative ways of creating such identification have been proposed (1. consciously referring to the past; 2. consciously breaking with the past; 3. based on contemporary graphic trends, but referring to some reminiscences). It was also emphasized that museum and library collections are an invaluable source for developing a balanced and conscious concept for a graphic design.
PL
Zlokalizowana w Bytomiu Elektrociepłownia Szombierki, nazywana „industrialną katedrą”, obchodziła w roku 2020 stulecie oficjalnego uruchomienia. Nieużytkowany obecnie obiekt został zaprojektowany przez Emila i Georga Zillmannów, jednych z ważniejszych twórców architektury przemysłowej początku XX wieku na Górnym Śląsku. Stanowi egzemplifikację monumentalnej architektury industrialnej, realizującej formą koncepcję „sakralizacji pracy”. Zespół zabudowy Elektrociepłowni Szombierki, wpisany do rejestru zabytków w roku 2013, znalazł się na ogłoszonej przez federację Europa Nostra liście „7 zagrożonych obiektów europejskiego dziedzictwa 2020”. Artykuł przybliża z okazji jubileuszu sylwetkę tego cennego zabytku techniki poprzez ukazanie jego historii oraz walorów architektonicznych. Uwagę poświęcono również przedstawieniu stanu zachowania obiektu oraz problematyce jego przyszłego zagospodarowania.
EN
The Szombierki Combined Heat and Power Plant celebrated the centenary of its official launch in 2020. The currently disused building is located in Bytom. It was designed by Emil and Georg Zillmann, one of the most important architects of the early twentieth century in Upper Silesia. The Combined Heat and Power Plant, called an “industrial cathedral,” is an example of monumental industrial architecture, implementing the concept of “sacralisation of work.” The complex of buildings of the Szombierki CHP Plant, entered into the register of monuments in 2013, was included on the list of “Europe’s 7 Most Endangered heritage sites 2020” announced by Europa Nostra. On the occasion of the jubilee, this paper presents this valuable technical monument by describing its history and architectural values. Attention is also focused on the presentation of the building’s state of preservation and the problem of its future adaptation.
EN
In this paper, we report new records of rare diatoms that have recently been found in Southern Poland. Planothidium nanum was found only in the upper reaches of the Centuria River, which is not exposed to human influence, while Navicula flandriae was found in two rivers (the Bolina and the Mleczna) affected by salt mine water from hard coal mines. The impact of anthropogenic salinity on diatom communities is as yet poorly documented. Therefore, we conducted a survey on this phenomenon. We surveyed seven sampling sites for diatom assemblages and habitat characteristics, including three sampling sites impacted by mine water. Navicula flandriae was recorded at both sampling sites affected by salt mine water and in two other rivers (the Centuria and the Mitręga), indicating its wide preference for salinity. We confirmed the occurrence of P. nanum at the same site where this species was found and described in our previous paper. In addition, we recorded the occurrence of this species at two other sites in habitats with similar characteristics (lower reaches of the Centuria and Wiercica rivers). Our results indicate a more common occurrence of N. flandriae and P. nanum, which means that further monitoring of diatoms is necessary.
EN
A bromalite from the Middle Triassic (Muschelkalk) of southern Poland, Sadowa Góra Quarry, is herein described and interpreted as a regurgitalite. The fossils occurring within the regurgitalite are angular and have sharp edges. They are represented by common fragments of thin-shelled bivalves as well as rare crinoid and gastropod remains. The composition of the collected inclusion is different from that of the host rock. There are many candidates that could have produced the regurgitalite, including durophagous sharks, marine reptiles, the actinopterygian Colobodus, or nautiloids. Our finding adds to the emerging evidence of durophagous predation in the Triassic sea of Polish part of the Germanic Basin. It is the second record of a regurgitalite from the Muschelkalk of Upper Silesia.
EN
Brunovistulia is a composite terrane of Gondwana descent that eventually was accreted to the SW margin of Baltica, central Europe. It is built of metagneous and metasedimentary rocks that originated mainly between 650 and 550 Ma. However in the Upper Silesian part of Brunovistulia, much older fragments have been drilled, which yielded U-Pb zircon ages between 2.75 and 2.0 Ga. They have been interpreted as an “exotic” constituent of the Brunovistulia superterrane, named the Rzeszotary Terrane. Our geological and geochemical studies of the Rzeszotary borehole cores yielded new data on the composition, provenance and evolution of that terrane. Precursors of the Rzeszotary complex were separated from the depleted mantle prior to or around 3.2-3.0 Ga. At 2.75-2.6 Ga, a juvenile magmatic arc edifice formed, beneath which oceanic lithosphere was subducted. Decompression melting of the mantle brought about tholeiite magmas of IAT/MORB composition with LILE additions. Tonalitic and trondhjemitic precursors of gneisses present today were formed at that time, probably due to partial melting of mantle-derived wet basalts at the base of the island arc. Around 2.0 Ga, the arc collided with an unspecified cratonic mass and was subject to orogenic deformation, metamorphism and migmatization. The entire arc edifice was then strongly shortened and forced down to depths equivalent to ~6-12 kbar where the rocks underwent contractional deformation and metamorphism (~500-700°C). Tonalites and trondhjemites were changed to gneisses, and basites to epidote- and garnet amphibolites. These rocks underwent syntectonic migmatization through the mechanism of segregation/differentiation in the presence of fluids and incipient partial melting. Synmetamorphic shortening of the rock pile, which led to folding and heterogeneous development of shear zones with thrust kinematics, terminated with intrusions of K-granites at 2.0 Ga, being followed by some brittle-ductile deformation of unconstrained timing. The 2.0 Ga event may have been connected with the 2.1-1.8 Ga global amalgamation of the Paleoproterozoic supercontinent of Columbia. Later the future Rzeszotary terrane was detached from the Gondwana mainland, reassembled and eventually, in the Neoproterozoic, it became part of the foreland of the Cadomian Orogen in Central Europe.
PL
W artykule opisano cechy architektoniczne i konstrukcyjne drewnianej architektury sakralnej zlokalizowanej w regionie Górnego Śląska. Opisano zachowane kościoły powiatu tarnogórskiego (Księży Las, Miasteczko Śląskie, Szałsza) oraz zaprezentowano wyniki badań literaturowych, archiwalnych i studialnych mających na celu wskazanie różnorodności przyjętych rozwiązań ciesielskich w badanych obiektach. Prowadzone autorskie badania z lat 2014-2019 umożliwiły wykonanie analiz oraz oceny zachowanych kościołów zbudowanych z drewna w regionie Górnego Śląska. Do grupy tych obiektów zalicza się również 3 kościoły powiatu tarnogórskiego, których cechy rozwiązań architektoniczno-konstrukcyjnych zaprezentowano w zestawieniu tabelarycznym.
EN
The article describes the architectural and structural features of wooden sacred architecture located in the Upper Silesia region. The preserved churches of the Tarnowskie Góry district (Księży Las, Miasteczko Śląskie, Szałsza) are described and the results of literature, archival and study research aimed at showing the diversity of the adopted carpentry solutions for the studied objects are presented. Proprietary research from 2014-2019 allowed for the analysis and evaluation of preserved churches built of wood in the Upper Silesia region. The group of these objects also includes 3 churches of the Tarnowskie Góry district, the features of which architectural and construction solutions are presented in the table below.
PL
Przedmiotem artykułu są działania rewitalizacyjne podejmowane na zdegradowanych obszarach miast należących do rdzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wybrane przykłady obejmują działania prowadzone w kierunku rozwoju: przedsiębiorczości, usług, kultury, zabudowy mieszkaniowej, sportu, rekreacji. Celem badań jest identyfikacja, a także rozmieszczenie zrealizowanych i planowanych projektów rewitalizacji obiektów, obszarów zdegradowanych, a ponadto ocena ich wpływu na zmianę wizerunku miast poprzemysłowej metropolii oraz poprawę warunków życia społeczności miejskich.
EN
The subject of the paper are revitalization activities undertaken in degraded areas of cities belonging to the core of the Metropolis GZM. The selected examples include activities undertaken for the development of entrepreneurship, services, cultures, housing, sports and recreation. The aim of the study is to identify and locate completed and planned projects for the revitalisation of buildings and degraded areas, and to assess their impact on changing the image of the cities of the post-industrial metropolis, and improving the living conditions of urban communities.
PL
Przedmiotem artykułu jest błękitna infrastruktura rozpatrywana w kontekście planowania i realizowania działań zmierzających do łagodzenia zmian klimatu oraz zapobiegania ich skutkom w metropolitalnych miastach poprzemysłowych. Badania obejmują działania podejmowane w ostatnich latach w miastach należących do rdzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Celem badań jest identyfikacja i ocena planowanych, a także zrealizowanych działań adaptujących przestrzeń miejską do zmian klimatu w obszarze zrównoważonej gospodarki wodnej.
EN
The subject of the paper is blue infrastructure considered in the context of planning and implementing activities aimed at mitigating climate change and preventing its effects in post-industrial metropolitan cities. The research covers activities undertaken in recent years in cities belonging to the core of the Metropolis GZM. The aim of the study is to identify and evaluate planned and implemented actions in the field of sustainable water management that adapt urban space to climate change.
PL
Ochronę pomników drewnianej architektury sakralnej uznano za jedno z najpoważniejszych wyzwań, przed jakimi stanęli konserwatorzy zabytków Prowincji Śląskiej, działający od schyłku XIX w. Wypracowana przez nich strategia postępowania doczekała się weryfikacji po Wielkiej Wojnie na podzielonym polsko-niemiecką granicą Górnym Śląsku, gdy drewniany kościół wykorzystywano jako dowód na polski lub niemiecki charakter kultury regionu. Metody ochrony zabytków stosowane przez polskich i niemieckich konserwatorów były nieco inne. W Prowincji Górnośląskiej dopuszczano daleko idące przekształcenia przestrzeni i bryły obiektów, by zachować ich funkcję i lokalny pejzaż. Podobnie jak przed I wojną światową dokonywano też translokacji. W województwie śląskim, gdzie prawna i finansowa sytuacja służb konserwatorskich była korzystniejsza, egzekwowano obowiązek opieki nad zabytkami, wspierając parafie dotacjami. Planowano też organizację skansenu w Katowicach, przenosząc do miejskiego parku drewniany kościół z Syryni. Inny obiekt trafił z Knurowa do Chorzowa. W ten sposób dwa największe miasta polskiej części regionu doczekały się obiektów, które miały stanowić świadectwo jego odwiecznej polskości.
EN
Among challenges faced by conservators of the Silesian Province, who operated since the late nineteenth century, protection of monuments of wooden religious architecture was recognized as one of the most important. The strategy, they had elaborated, was verified after the Great War in Upper Silesia divided by the German-Polish border, as the wooden church was used as evidence for Polish or Germanic character of the region’s culture. The methods of monument protection implemented by Polish and German conservators were to some extent different. In the Upper Silesian Province far-reaching transformations of the space and shape of objects were allowed to preserve their original function and a local landscape. As before the First World War, monuments were also translocated. In the Silesian Voivodship, where the legal and financial situation of conservation services was more favorable, parishes were obliged to take care of churches and supported in their efforts with subsidies. There was also a plan to arrange an open-air museum in Katowice, where a wooden church from Syrynia was moved to the city park. Another monument was transferred from Knurów to Chorzów. In this way, the two largest cities of the Polish part of the region obtained objects that were to testify to its eternal Polishness.
PL
Niniejszy artykuł jest rozszerzoną wersją referatu wygłoszonego na VIII Seminarium Historycznym pt. „Energetyka wczoraj i dziś". Spotkanie odbyło się w dniu 29 stycznia br. w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum" Sp. zo.o.w Katowicach. W artykule omówiono kilka wybranych zagadnień dotyczących historii elektroenergetyki polskiej na ziemiach Górnego Śląska. Przypomniano dzieje firmy Ślązel, która powstała w 1938 r. oraz kolejne etapy powojennej reorganizacji energetyki. Wiele uwagi poświęcono Południowemu Okręgowi Energetycznemu, jego strukturze i potencjałowi technicznemu.
EN
The article is an extended version of the lecture presented at the 8th Historical Seminary entitled "Power industry yesterday and today''. The meeting took place on 29th January at the headquarters of Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o. in Katowice. The article discusses several selected issues related to the history of Polish power engineering in the territories of Upper Silesia. Recalled is the history of "Ślązel" enterprise which was founded in 1938 as well as the succeeding stages of the post-war power industry reorganization. Much attention is paid to the South Power Industry Region, its structure and technical potential.
PL
Przedmiotem artykułu jest podsumowanie eksploatacji górniczej pod śródmieściem Bytomia, jej zakresu, deformacji, a także ich skutków spowodowanych eksploatacją wielokrotną – wielopokładową i prowadzoną w długim okresie czasu. Była to największa eksploatacja w Polsce, a może na świecie, pod terenem zabudowanym – pod dużym miastem. Największa w sensie wydobytego węgla kamiennego i czasu jej prowadzenia. Wykazano, że narastanie deformacji, spowodowanej eksploatacją wielokrotną i w długim okresie czasu, było możliwe pod zwartą zabudową miejską, choć musiały jej towarzyszyć uszkodzenia, a także wyburzanie budynków. W szczególności porównano określone obliczeniowo na podstawie odkształceń poziomych kategorie terenu górniczego, uwzględniając ich narastanie w czasie (deformacje czasowo-ekstremalne) oraz ich redukcję, uwzględniając relaksację odkształceń poziomych.
EN
The subject of the article is a summary of the range and deformation of mining exploitation under the Bytom downtown, and the effects of multiple, multi - seam exploitation which was carried out over a long period of time. It was the largest exploitation under the big city in Poland, under built - up area and probably in the world. It was the largest because there was the largest extraction and it lasted the longest. It was proved that the deformation increase caused by the multiple and long - lasting exploitation was possible under compact urban buildings, although damage and demolition of buildings occurred. In particular computationally defined categories of mining areas were compared based on horizontal strains, taking into account their increase in time and their reduction, calculating the so - called relaxed horizontal strains.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.