Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozjazdy kolejowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The issue of connecting parallel main tracks located in a circular curve by means of curved turnouts is discussed in the paper, focusing on determining the achievable train speed. Selected geometries are used in the analysis. The curved turnout diverging track radii and the corresponding train speeds are determined. An analytical notation is used, thereby creating greater options in specific applications. It is shown that the speed of trains running on parallel track connections depends on the type of basic turnout subjected to curving (i.e. mainly on the radius of this turnout), while the second very important factor is the value of the track cant used. In each case, the determined speed resulting from the diverging track radius is lower than the speed on the main tracks. While discussing the general principles of constructing parallel track connections in a circular arc using curved turnouts, it is pointed out that in some situations the speed of travel must be further reduced due to the need to connect the ends of the diverging tracks with a circular arc.
PL
W artykule opisano problem łączenia równoległych torów szlakowych położonych w łuku kołowym za pomocą rozjazdów łukowych. Szczególną uwagę zwrócono na wyznaczenie możliwej do uzyskania prędkości jazdy pociągów. W przeprowadzonej analizie wykorzystano wybrane przypadki układów geometrycznych. Określono wartości promieni torów zwrotnych rozjazdów łukowych i wyznaczono odpowiednie prędkości jazdy pociągów. Wykorzytano przy tym zapis analityczny, który stwarza większe możliwości aplikacyjne w konkretnych zastosowaniach. Wykazano, że prędkość jazdy pociągów na połączeniach torów równoległych zależy od typu rozjazdu podstawowego poddanego łukowaniu (czyli przede wszystkim od promienia tego rozjazdu), drugim bardzo istotnym czynnikiem zaś jest wartość zastosowanej przechyłki toru. W każdym przypadku wyznaczona prędkość, wynikająca z promienia toru zwrotnego, jest mniejsza niż prędkość na torach szlakowych. Opisując ogólne zasady konstruowania połączeń torów równoległych w łuku kołowym z wykorzystaniem rozjazdów łukowych podkreślono, że w niektórych sytuacjach prędkość jazdy musi ulec dalszemu ograniczeniu na skutek konieczności połączenia końców torów zwrotnych za pomocą łuku kołowego.
PL
Zdecydowana większość rozjazdów występująca na liniach kolejowych w Polsce to rozjazdy zwyczajne o typowym zestawie parametrów. Z tego powodu analiza przypadków nietypowych (takich jak rozjazdy o zmiennej krzywiźnie toru zwrotnego) może być utrudniona. Wirtualny model geometryczno-konstrukcyjny rozjazdu, generowany w oparciu o metody analityczne, stanowić może narzędzie użyteczne w sferze projektowania, konstrukcji oraz diagnostyki rozjazdu wbudowanego w tor. W artykule zaprezentowano główne założenia dotyczące modelowania rozjazdów, ustalono zakres niezbędnych danych wejściowych. Przedstawiono przykłady parametryzacji elementu krzyżownicy w kontekście geometrycznym oraz konstrukcyjnym (projektowanie krzyżownicy zwyczajnej rozjazdu oraz problem doboru wariantu przytwierdzenia w rejonie montażu krzyżownicy). W podsumowaniu przedstawiono możliwości i kierunki dalszej rozbudowy modelu.
EN
The vast majority of turnouts located on railway lines in Poland have typical set of parameters. For this reason, the analysis of non-typical cases (such as turnouts with variable curvature) might be difficult. The idea of the work is to create an analytical based tool useful in the issue of designing, construction and diagnostics. This might be performed by the virtual structural model of the turnout. The article presents the main assumptions regarding the modelling of turnouts. Examples of the parameterization of the crossing element are presented (design of the frog area and the problem of fastening variant selection). The summary presents the possibilities and directions for further development of the model.
4
Content available remote Selected issues of energy-efficient induction heating of railway rail
EN
The article presents selected issues related to energy-efficient induction heating of a railway rail. The heater proposed by the authors is powered from the inwerter. In the induction heating system existing railway automation can be used. The article contains the results of simulation and experimental investigations of ferromagnetic properties of the rail in terms of the effectiveness of induction heating, the shape of the heater and its location on the rail during induction heating. The choosen results of the heating efficiency tests.of the induction rail are also presented.
PL
Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia związane z ogrzewaniem indukcyjnym szyny kolejowej. Zaproponowany wzbudnik grzejący szynę jest zasilany z falownika. Artykuł zawiera wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych ferromagnetycznych właściwości szyny w aspekcie oceny skuteczności zastosowania grzania indukcyjnego oraz kształtu wzbudnika i jego lokalizacji na szynie podczas grzania.
5
Content available remote Innowacyjne metody diagnostyki rozjazdów kolejowych
PL
Niniejsza praca poświęcona jest procesowi diagnostyki rozjazdów kolejowych z wykorzystaniem innowacyjnych metod badawczych. Przedstawiono wyniki badań i analiz przeprowadzonych na rozjazdach z wykorzystaniem skanera do trójwymiarowych pomiarów profili szyn kolejowych w celu wczesnej diagnostyki uszkodzeń iglic, opornic i krzyżownic. W pracy przedstawiano metodę badań oddziaływań dynamicznych generowanych przez ruch kolejowych na rozjazdach z podkładkami pod podkładowymi w celu oceny wpływu podkładek na wibroizolacyjności i trwałości konstrukcji rozjazdu.
EN
This work is devoted to the process of diagnosis of railway turnouts with the use of innovative research methods. The results of tests and analyzes carried out on switches with the use of a scanner for three dimensional measurements of railway rails profiles were presented for early diagnosis of damage to spiers, resistors and crossings. The paper presents the method of testing dynamic interactions generated by railway traffic on switches with underlay pads in order to assess the impact of washers on the vibro-isolation and durability of the turnout structure.
PL
W artykule podjęto kwestię kształtowania zmiennej krzywizny w torze zwrotnym rozjazdu kolejowego. Na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań dynamicznych, jako model przyjęto rozwiązanie bez łuku kołowego w strefi e środkowej, składające się z dwóch stref krzywizny nieliniowej o jednakowej długości z zerowymi wartościami krzywizny w punktach skrajnych. Dokonano wyboru najkorzystniejszego pod względem warunków kinematycznych rodzaju krzywizny. Przedstawiono analityczny zapis krzywizny i kąta nachylenia stycznej na długości toru zwrotnego oraz współrzędnych kartezjańskich tego toru. Uzyskane zależności teoretyczne poddano weryfi kacji obliczeniowej. Wykorzystano je do wyznaczenia parametrów geometrycznych kilku rozjazdów o nieliniowej krzywiźnie toru zwrotnego dla przyjętych prędkości jazdy pociągów na tym torze. Kierowano się przy tym kryterium minimalizacji długości całego rozjazdu przy zadanej rzędnej końcowej jego toru zwrotnego.
7
Content available remote Zastosowanie odcinków nieliniowej krzywizny w torze zwrotnym rozjazdu kolejowego
PL
W pracy została przedstawiona analityczna metoda kształtowania toru zwrotnego rozjazdu kolejowego posiadającego na swojej długości odcinki nieliniowej krzywizny. Odcinki te służą łagodzeniu wykresu krzywizny w skrajnych strefach rozjazdu W omawianej metodzie dokonano identyfikacji problemu rozkładu krzywizny za pomocą równań różniczkowych. Uzyskane rozwiązania mają charakter uniwersalny; m. in. pozwalają na przyjmowanie dowolnych wartości krzywizny na początku i na końcu rozjazdu. Analizie porównawczej poddano dwa przypadki zastosowania krzywizny nieliniowej oraz odpowiadające przypadki z krzywizną liniową. Analiza wybranych wariantów wskazała na korzystny przebieg krzywizny w wariancie nieliniowym, który oprócz łagodnego przejścia w rejonach skrajnych łuku kołowego cechuje zerowa krzywizna na obydwu końcach układu geometrycznego.
EN
Relationship marketing involves negotiated service promise, which is characterized by: the reliability of trip in the desired direction, using of suitable means of transport at a certain price, expected conditions of trip in right time. The universality of the principles of customer service determined the adoption of marketing orientation by the Public Transport Authority in Gdynia. It's made by marketing research and forming of public transport services based on its results. PTA in Gdynia planning services, takes into account not only the needs of existing customers (passengers), but also the needs of people using privatecars. This makes possible to increase quality of PT services. The rule: "right the first time" is the main determinant of Public Transport Authority in Gdynia.
PL
W artykule została przedstawiona analityczna metoda wyznaczania krzywizny toru zwrotnego rozjazdu kolejowego posiadającego na swojej długości odcinka zmiennej krzywizny. Taki rozjazd jest dedykowany w głównym stopniu kolejom dużych prędkości. Rozpatrzono dwa odrębne przypadki obejmujące liniowy przebieg krzywizny oraz przebieg nieliniowy, w postaci wielomianowej. Uzyskane rozwiązania problemu pozwalają na przyjmowanie dowolnych wartości krzywizny na początku i na końcu układu geometrycznego. Skoncentrowano się na wyjaśnieniu podstawowej i dotąd niewyjaśnionej kwestii, jaki rodzaj odcinków zmiennej krzywizny jest najkorzystniejszy z punktu widzenia wymagań eksploatacyjnych. W tym celu została przeprowadzona analiza dynamiczna kilkunastu wybranych, miarodajnych przypadków. Wskazano na celowość weryfikacji występującego w praktyce wykonawczej stosowania tzw. „odcinków klotoidy”, z niezerowymi wartościami krzywizny w punktach początkowym i końcowym toru zwrotnego. Wykazano, że najkorzystniejsze właściwości posiada tor zwrotny rozjazdu z nieliniowym przebiegiem krzywizny w strefie początkowej i strefie końcowej oraz zerowymi wartościami krzywizny w punktach skrajnych układu geometrycznego.
EN
The paper presents an analytical method of identifying the curvature of the turnout diverging track consisting of sections of varying curvature. Such turnout is mainly applied on High Speed Railway. Both linear and nonlinear (polynomial) curvatures of the turnout diverging track are considered in the paper. Obtained solutions enable to assume curvature values at the beginning and end point of the geometrical layout of the turnout. The paper focus on a fundamental and unexplained so far issue connected with selection of the most favourable curvature section from the operational requirements point of view. In order to determine the optimal curvature a dynamic analysis has been carried out on the several representative cases. It has been indicated that, used in railway practice, clothoid sections with nonzero curvatures at the beginning and end points of the turnout should be verifies. It has been proved that the turnout with nonlinear curvature reaching zero values at the extreme points of the geometrical layouts is the most favourable.
9
Content available remote Modelowanie zmiennej krzywizny na długości toru zwrotnego rozjazdu
PL
W pracy przedstawiono trzy warianty zastosowania zmiennej krzywizny na całej długości toru zwrotnego rozjazdu. Rozpatrzono przypadek krzywizny liniowej oraz dwa przypadki krzywizny nieliniowej opisanej funkcją klasy C1 oraz funkcją klasy C0. Jak się okazało, zastosowanie zarówno krzywizny liniowej, jak też opisanej funkcją klasy C1 prowadzi do konieczności znacznego (nawet dwukrotnego) wydłużenia toru zwrotnego rozjazdu w stosunku do rozjazdu bazowego. Krzywizna opisana funkcją klasy C0 okazała się pod tym względem zdecydowanie korzystniejsza, chociaż niezbędne wydłużenie rozjazdu jest nadal znaczne. W rozjazdach o zmiennej krzywiźnie toru zwrotnego staje się możliwe elastyczne kształtowanie rzędnych poziomych poprzez manipulowanie skosem i promieniem rozjazdu. W pracy pokazano efekty takiego postępowania, którego celem było uzyskanie odpowiedniej wartości rzędnej końcowej.
EN
The paper presents three variants of variable curvature application on the entire length of the turnout diverging track. One linear and two nonlinear curvature cases: described by the function of C1 and C0 class were considered. It turned out that both linear curve and the function of C1 class requires a significant (even twice) length of diverging track extending with respect to the base turnout. The curvature described by the function of class C0 proved to be far more favorable, although the necessary extension of the turnout is still considerable. In the turnouts with variable curvature of diverging track it is possible to shape the horizontal ordinates flexibly by manipulating the crossing angle and radius. The study shows the effects of such a procedure, the aim of which was to obtain an appropriate value of the final ordinate.
PL
W artykule opisano analityczną metodę kształtowania toru zwrotnego rozjazdu kolejowego mającego na swojej długości odcinki krzywizny liniowej. To w istotny sposób odróżnia go od typowego rozwiązania z pojedynczym łukiem kołowym bez krzywych przejściowych. W metodzie tej dokonano identyfikacji problemu rozkładu krzywizny za pomocą równań różniczkowych. Uzyskane rozwiązania mają charakter uniwersalny; m.in. pozwalają na przyjmowanie dowolnych wartości krzywizny na początku i na końcu rozjazdu. Metodę tworzenia konkretnych rozwiązań zilustrowano na przykładzie toku postępowania prowadzącego do uzyskania określonej wartości skosu rozjazdu, a także zadanej rzędnej końcowej (przy zmianie skosu rozjazdu oraz przy jego zachowaniu).
EN
The paper shows the analytical method of shaping the diverging track of railway turnout with linear curvature sections. Presented method significantly differs from the typical method of diverging track shaping based on single arc (without transition curves). The problem of the curvature distribution was identified with the use of differential equations. The resulting solutions for each area of curvature distribution are of universal nature for instance the ability of assuming any values of curvature at the beginning and ending of the turnout. The method of creating the specified solutions is illustrated by the example of the algorithm leading to specify the value of turnout crossing angle and the ordinate of the ending (with and without the crossing angle change).
PL
W niniejszym referacie przedstawiono zagadnienie trwałości nawierzchni kolejowej w aspekcie realizowanych inwestycji infrastrukturalnych. Trwałość jest elementem oceny ryzyka projektów infrastrukturalnych wpływających na koszty i korzyści realizowanej inwestycji. W pracy przedstawiono analizę ryzyk inwestycji kolejowych wraz z możliwościami zmniejszenia ryzyka poprzez wydłużenie trwałości nawierzchni kolejowej na przykładzie rozjazdów kolejowych. Zaprezentowano wyniki badań eksploatacyjnych przeprowadzonych na rozjazdach kolejowych na sieci PKP PLK z podkładkami podpodkładowymi (PPP) i bez PPP. W ramach pracy przeprowadzono badania porównawcze geometrii oraz profili rozjazdu z PPP i bez PPP, połączone z badaniami dymanicznymi propagacji drgań w rozjeździe w wyniku zastosowania PPP w podrozjazdnicach. Wyniki przeprowadzonych prac wykazały celowość prowadzenia badań wpływu podkładek podpodkładowych na trwałość rozjazdu.
EN
The paper presents the issue of durability of railway tracks in view of infrastructure in-vestments. The sustainability of the railway network should be taken into account during the risk assessment of infrastructure projects. The paper presents an analysis of railway investment risks along with the possibility of reducing it by increasing the durability of the railway tracks using an example of turnouts with Under Sleeper Pads. The results of the measurements of turnouts with Under Speepers Pads (USP) and without USP are presented. The measurements included an analysis of the vertical profile of the turnouts and the prop-agation of vibration as a result of applying the USP in comparison to the case without the USP. The results of the research have shown the relevance of conducting the research into the USP impact on the durability of turnouts.
PL
W pracy nawiązano do książki Władysława Rzepki pt. „Rozjazdy łukowe w planie i profilu”, będącej od ponad 60 lat w naszym kraju podstawowym opracowaniem traktującym o problematyce rozjazdów łukowych. Wskazano, że zawarta tam teoria została dostosowana do ówczesnych możliwości obliczeniowych. Jak się wydaje, podstawową wadę przedstawionych rozwiązań stanowi niejednoznaczność przyjęcia układu odniesienia. W niniejszej pracy przedstawiono analityczne podejście do zagadnienia, a przyjęty układ współrzędnych powiązano z położeniem początkowym łukowanego rozjazdu. Rozpatrzono trzy możliwe warianty łukowania rozjazdu, wyznaczając odpowiednie uniwersalne zależności matematyczne. Opisują one współrzędne końców toru zasadniczego i toru zwrotnego, wartość promienia łuku kołowego w torze zwrotnym oraz równania obydwu torów. Zastosowany zapis analityczny stwarza również znacznie większe możliwości aplikacyjne w konkretnych zastosowaniach.
EN
The paper refers to the book of Władysław Rzepka entitled “Curved turnouts in plan and profile” which has been the main reference book in the curved turnouts area for 60 years in our country. It is indicated, that the turnout theory in the mentioned book has been adjusted to former computational capabilities. It seems, that a basic defect of the presented solutions is an ambiguous reference coordinate system. In this paper an analytical approach to curved turnouts is presented with assumed coordinate system connected with an initial layout of the curved turnout. Three possible variants of curving turnout are considered and appropriate universal mathematical dependencies are determined. They describe coordinates of both ends of main and reverse tracks, a reverse track circular arc radius and equations of both tracks. The analytical notation, presented in the paper, offers wider application prospects.
13
Content available remote Rozwój technologiczny napędów rozjazdów kolejowych
PL
Artykuł zawiera informacje dotyczące napędów rozjazdów kolejowych stosowanych w kolejnictwie polskim oraz ich rozwoju technologicznego. Rozjazdy to elementy, na których następuje rozgałęzianie lub krzyżowanie się torów, natomiast sam napęd zwrotnicowy jest mechanizmem, który służy do nastawiania zwrotnicy z jednego położenia w drugie i do pewnego zamykania jej w krańcowych położeniach. Do jego zadań również należy przekazywanie do nastawni informacji o położeniu zwrotnicy. W artykule przedstawiono w sposób chronologiczny oraz scharakteryzowano wdrażane na kolejach polskich napędy rozjazdów kolejowych różnych producentów. Szczególny nacisk położono na ich charakterystyki eksploatacyjne.
EN
The article includes Information about the train crossover drives used in the Polish railway and their technological development. Train crossover devices are elements for the regular branching or crossing the railway tracks. The drive of train crossover is a mechanism setting the train crossover device from one position to the other or closing it at the end position. It also transfers Information about the train crossover position to the railway control room. The article characterizes drives of train crossover from different manufacturers implemented at the Polish railways in chronological order. The special emphasis was placed on their exploitation characteristics.
PL
W artykule przedstawiono oraz porównano dwie metody obliczania układów geometrycznych o nagłych zmianach krzywizn, zawarte w Rozporządzeniu [7] oraz Normie [6]. Przeanalizowano następujące układy geometryczne o nagłych zmianach krzywizn: połączenie łuku kołowego z prostą bez krzywej przejściowej, połączenia łuków koszowych oraz odwrotnych bez wstawki prostej oraz z wstawką prostą, połączenia rozjazdowe. Opisano parametry kinematyczne do obliczania układów geometrycznych o nagłych zmianach krzywizn, przedstawione w Rozporządzeniu [7] oraz Normie [6]. Podano wartości rekomendowane oraz wyjątkowe tych parametrów. Porównano dopuszczalne prędkości pociągów wynikające z obliczeń wg Rozporządzenia [7] oraz Normy [6]. Ustalono, że na istniejących liniach kolejowych, podlegających ocenie zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla interoperacyjności systemu kolei dla prędkości powyżej 60 km/h, możliwe jest zwiększanie dopuszczalnej prędkości nawet o 50 km/h. Obliczenia połączeń rozjazdowych wg Normy [6] wykazały, że dla wybranych typów rozjazdów zwyczajnych, możliwe jest zwiększenie dopuszczalnej prędkości jazdy na tory zwrotne.
EN
The article presents and compares two methods for calculating the geometrical arrangement of railway lines with abrupt change of curvature which are described in the European Standard [6] and polish regulation [7]. Analyzed the following geometrical arrangement with abrupt change of curvature: connection of the circular curve and straight without transition curve, connections of the compound curve and reverse curve with straight and without straight, turnout connections. The kinematic parameters for calculating the geometries of abrupt change of curvature, set out in regulations [6] and [7] were described. The limits of normal and exceptional value of these parameters were indicated. Compared permissible speed resulting from the calculation according to the regulations [6] and [7]. The analysis shows that on the existing railway lines evaluated with the essential requirements for interoperability for speeds above 60 kph is possible to increasing the speed limit even up to 50 kph. Calculations of turnout connections according to the European Standard [6] showed that for some turnout is possible to increase the speed limit on the diverging tracks.
15
Content available remote Rozjazdy kolejowe z zelówkami
PL
Praca poświęcona jest możliwości zastosowania wibroizolacji na spodniej powierzchni podrozjazdnic strunobetonowych. W opracowaniu zamieszczono wytyczne stosowania wibroizolacji na spodniej powierzchni podkładów i podrozjazdnic strunobetonowych na liniach kolejowych. Przedstawiono wyniki wpływu zastosowania wibroizolacja w podrozjazdnicach strunobetonowych na trwałość toru, rozjazdu i redukcje emisji hałasu w otoczeniu linii kolejowe.
EN
Field of application of railway turnouts with under sleepers pads in Poland and Austria. Research of railway turnouts with under sleeper pads. The possibility use under sleepers pad to PKP PLK. Possibility noise reduction railway line by the use of UPS sleepers.
16
Content available remote Modernizacja linii kolejowej E59 - na posterunku odgałęźnym Wrocław Grabiszyn
PL
Prace modernizacyjne wykonywane przez Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o. o. na linii kolejowej E59 odcinek S01 Posterunek odgałęźny Wrocław Grabiszyn wchodzą w ostatnią fazę robót. Skomplikowane warunki lokalne oraz konieczność utrzymania ruchu pociągów spowodowały konieczność przeprowadzenia robót w ściśle określonej kolejności. Obecny etap przewiduje zabudowę 1/1 rozjazdów oraz układu torowego toru nr 2 linii 273 oraz toru nr 1 i 2 linii 761. Elementem warunkującym etapowanie prac jest budowa konstrukcji wiaduktu nad ulicą Grabiszyńską. Na chwilę obecną wybudowana jest konstrukcja jednotorowa dla toru nr 1 linii 271, a w tym etapie powstaną dwie kolejne konstrukcje jednotorowe dla toru nr 2 i 3G linii 271. Przebudowa ma na celu zwiększenie przepustowości ruchu pociągów oraz włączenie posterunku odgałęźnego Wrocław Grabiszyn do komputerowego systemu zależnościowego EbiLock 950 R4.
EN
The modernization works carried out by the Lower Silesia Communication Infrastructure Repair Company DOLKOM Ltd. (Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnego DOLKOM Sp. z o.o.) on the railway line E59 section S01 branch-off point Wroclaw Grabiszyn enter the final phase. Complicated local conditions and the need to keep trains moving made it necessary to carry out the works in strict sequence. The current stage envisages building 11 turnouts and track system of track 2 line 273 and track 1 and 2 line 761. The element, which conditions the phasing of the construction works is the construction of a viaduct over the street Grabiszyńska. At the moment the construction of single-track is built for track No. 1 line 271, and at this stage two other structures for monorail track No. 2 and 3G line 271 will be built. Reconstruction aims to increase the traffic capacity of the trains and the inclusion of Wroclaw branch-off piont station Grabiszyn to the computerized system of dependency - EbiLock 950 R4.
PL
W artykule omówiono nowoczesne rozwiązania układów zasilania i sterowania pracą oświetlenia oraz urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów kolejowych (EOR). Przedstawiono rozwiązania proponowane przez wiodących producentów urządzeń elektroenergetyki kolejowej dostępnych w Polsce.
EN
The paper presents the innovative solutions of supply and control systems of lighting and electric heating devices of railway turnouts (EOR). The presented solutions are offered by leading manufacturers of railway electrical power systems available in Poland.
PL
W artykule przedstawiono metodę quasi-ciągłego pomiaru szerokości toru i różnicy wysokości toków szynowych w rozjazdach kolejowych za pomocą toromierzy ręcznych. Na podstawie otrzymanych pomiarów wyznaczono wskaźniki charakteryzujące stan utrzymania rozjazdu oraz przedstawiono koncepcję budowy wskaźnika syntetycznego. Do konstrukcji wskaźnika syntetycznej oceny geometrii rozjazdów kolejowych wykorzystano statystyczną metodę wielowymiarowej analizy porównawczej.
EN
This paper presents a method for quasi-continuous measurement of the gauge and of the cant track. On the basis of this measurements it presents a method for calculating the synthetic index. The multidimensional method of the comparative analysis has been used to calculate the synthetic index of the geometry of railway turnouts.
20
PL
W czasie budowy nowych torów i rozjazdów kolejowych, jak również w procesie ich utrzymania, należy wykonać odpowiednie pomiary i ocenić stan geometrii badanej infrastruktury. Pomiary te mogą być wykonane z wykorzystaniem jednego z trzech systemów pomiarowych: pojazdami pomiarowymi, maszynami do budowy i utrzymania lub urządzeniami lekkimi i ręcznymi. W artykule przedstawiona została metoda pomiarów szerokości toru i przechyłki w rozjazdach kolejowych z wykorzystaniem toromierzy ręcznych.
EN
During the construction of new railway tracks and switches as well as the process of maintenance, you should carry out reliable measurements and evaluate the state geometry test infrastructure. These measurements can be made using one of the three measuring systems: track recording vehicles, track construction and maintenance machines or trolleys or manually operated devices. The paper presents a method of measurement track gauge and cross level in switches and crossings using measuring trolleys or manually operated devices.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.