Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ modyfikacji mieszadła z łamanymi łopatkami na efektywność mieszania
PL
Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań mocy mieszania, średnich prędkości cieczy oraz warunków powstawania zawiesiny dla różnych modyfikacji mieszadła z łamanymi (ukośnie ukształtowanymi) łopatkami. Stwierdzono, że zaproponowane modyfikacje mające na celu zmniejszenie promieniowego przepływu cieczy komplikują budowę mieszadła, ale nie przyczyniają się do polepszenia jego efektywności.
EN
The title stirrer and its varieties with addnl. vertical elements as well as with a ring were tested at homogenization of aq. suspensions contg. glass beads (diam. 10 μm; concn. 5% by vol.). Modifications did not result in any increase of the process efficiency.
2
Content available remote Viscosity measurement of gypsum suspension
EN
The paper presents results of rheological experiments dealing with gypsum suspensions of different concentration of solids. A nonstandard method of measurement using a vessel equipped with the agitator was used. It was proved that the method can be used for determining rheological properties of suspensions because it prevents the settlement of solids during measurements. The power characteristics of the anchor agitator presented in previous works was verified using new experimental data extending the old characteristic to a wider range of Reynolds numbers.
PL
Przedstawiono wyniki badań reologicznych zawiesin gipsowych różnym stężeniu ciała stałego. Zastosowano niestandardowy sposób pomiaru za pomocą mieszadła w zbiorniku. Udowodniono, że metoda ta może być wykorzystana do określenia właściwości reologicznych zawiesiny, ponieważ zapobiega osiadaniu cząstek ciała stałego podczas pomiarów. Charakterystykę zapotrzebowania mocy przez mieszadło kotwicowe zaprezentowaną w poprzednich pracach zweryfikowana za pomocą nowych danych doświadczalnych, które poszerzyły poprzednią charakterystykę zwiększając zakres liczb Reynoldsa.
3
Content available remote Mixing of waste gypsum suspensions
EN
The paper deals with experimental research of the waste suspensions mixing from the energy industry. Mixing experiments were carried out in a transparent baffled vessel with a diameter of 290 mm. Standard pitched six-blade turbine and folded four-blade turbine with diameters of 100 mm in two relative distances from bottom H/2d = 1 and 0.5 were used in experiments. Measurements were carried out with three volumetric concentrations of suspensions: 16, 31.5 and 47%.
PL
W pracy przedstawiono badania eksperymentalne mieszania odpadowych zawiesin gipsowych powstających w energetyce. Badania prowadzono w przezroczystym zbiorniku o średnicy 290 mm, z przegrodami. W badaniach stosowano mieszadła osiowe o średnicy 100 mm: standardowe mieszadło sześciołopatkowe oraz mieszadło czterołopatkowe, zakrzywione dla dwóch odległości od dna zbiornika H/2d = 1 i 0.5. Badania przeprowadzono dla trzech stężeń objętościowych zawiesiny 16, 31.5 i 47%.
4
Content available remote Mieszanie zawiesin niejednorodnych
PL
Rzeczywiste zawiesiny przemysłowe składają się najczęściej z cząstek o różnych wielkościach i różnych gęstościach. Badano układy mieszające zapewniające uzyskanie zawiesin cząstek polidyspersyjnych, z których część jest cięższa, a część lżejsza od wody. Określono optymalną geometrię układu mieszającego składającego się z 2 mieszadeł turbinowych o łopatkach pochylonych, który zapewnia uzyskanie dobrego rozprowadzenia obu faz ciała stałego w całej objętości mieszalnika przy nakładach energetycznych mniejszych niż 200 W/m³.
EN
Glass, poly(vinyl chloride), polyethylene and/or polypropylene beads were suspended in water by mech. stirring under lab. conditions to select the most efficient construction of mixers and shape of mixing blades in the case when both light and heavy beads were suspended. The optimum geometry showed a 2-turbine agitator with inclined blades which allowed for simultaneous down and up motion of suspensions (energy consumption below 200 W/m³).
EN
This paper extends knowledge about flow in an agitated batch with pitched blade multi-stage impellers. Effects of various geometrical parameters (blade number, distance between impellers) of pitched blade multi-stage impellers on pumping ability have been investigated. Axial velocity profiles were measured by LDA (Laser Doppler Anemometry). Axial pumping capacities were obtained by integration of measured axial velocity profiles in outflow from impellers. Main attention was focused on the effect of the distance between impellers in multi-stage configurations, on their pumping capacity and flow in the mixing bath in comparison with an independently operating pitched blade impeller with the same geometry. In case of a relatively close distance between Impellers H3/d= 0.5 - 0.75, the multi-stage impeller creates only one circulation loop and the impellers itself behave identically as pumps in series. However for relative higher distance of impellers than H3/d= 1.25, the multi-stage impeller creates two separated circulation loops.
7
EN
Present-day operating biogas plants are based on the treatment of lignocellulosic biomass presented in such materials as agriculture and forestry wastes, municipal solid waste, waste paper, wood and herbaceous energy crops. The biodegradability of untreated substrates is generally very low because of physical and chemical barriers caused by structure of lignocelulosic biomass. Therefore, pretreatment of biomass is an essential step in order to increase biomass digestibility. This paper is devoted to the mechanical disintegration of straw by the newly developed prototype of mill named MACERATOR. Its effectiveness is evaluated by the energy requirement for disintegration of wheat straw, by changes in particle sizes and also by biogj tests.
PL
Obecnie, czynne biogazownie opierają się na obróbce masy lignocelulozowej, która zawarta jest w takich materiałach jak: rolnicze i leśne odpady, stałe odpady komunalne, zużyty papier, drewno i rośliny energetyczne. Biodegradowalność nieprzerobionych substratów ogólnie jest bardzo niska ze względu na fizyczne i chemiczne bariery, spowodowane przez strukturę masy lignocelulozowej. Dlatego też obróbka biomasy jest istotnym etapem podniesienia jej fermentowalności. Artykuł ten poświęcony jest mechanicznej dezintegracji słomy pszennej za pomocą nowo utworzonego prototypu młyna o nazwie MACERATOR. Jego efektywność jest oceniana na podstawie zapotrzebowania energetycznego na dezintegrację słomy pszennej poprzez zmiany wymiaru cząstek i testów na wydajność biogazu.
PL
Z opisanych doświadczeń wynika, że w mieszalnikach z wypukłym dnem, krytyczna częstość obrotów mieszadła była mniejsza niż w mieszalnikach z dnem płaskim. Średnia wartość stosunku krytycznych częstości obrotowych ndb/nfb = 0,89. Ze względu na fakt, że w ruchu burzliwym moc mieszania jest proporcjonalna do trzeciej potęgi częstości obrotowej mieszadła (P~33), stosunek mocy mieszania dla krytycznych częstości obrotowych dla obu typów dna wyniesie Pwd/Ppd = 0.70.
EN
Experimental results show that critical impeller speed in vessels with a dished bottom is lower than in vessels with a flat bottom. The mean ratio of both speeds equals ndb/nfb = 0.89. Power consumption in turbulent region is proportional to the third power of impeller speed (P~33) and therefore the mean ratio of power consumptions for both bottom shapes equals Pwd/Ppd = 0.70.
9
EN
This paper deals with the effect of impeller shape on off-bottom particle suspension. On the basis of numerous suspension measurements, correlations are proposed for calculating the just-suspended impeller speed for a standard pitched four-blade turbine and three types of hydrofoil impellers produced by TECHMIX for several particle sizes and for a wide range of particle concentrations. The suspension efficiency of the tested impellers is compared with the efficiency of a standard pitched blade turbine on the basis of the power consumption required for off-bottom suspension of solid particles. It is shown that the standard pitched blade turbine needs highest power consumption, i.e. it exhibits less efficiency for particle suspension than hydrofoil impellers produced by TECHMIX.
10
EN
This paper presents a comparison of the blending efficiency of eight high-speed rotary impellers in a fully baffled cylindrical vessel under the turbulent flow regime of agitated charge. Results of carried out experiments (blending time and impeller power input) confirm that the down pumping axial flow impellers exhibit better blending efficiency than the high-speed rotary impellers with prevailing radial discharge flow. It follows from presented remsults that, especially for large scale industrial mrealisations, the axial flow impellers with profiled blades bring maximum energy savings in mcomparison with the standard impellers with inclined flat blades (pitched blade impellers).
EN
This paper presents a numerical analysis of an agitated fully baffled cylindrical vessel with a down pumping four blade worn or unworn pitched blade impeller (= 45[degrees] and 30[degrees]) under a turbulent flow regime. CFD simulations predict the pumping capacity of the system equipped by worn and unworn pitched blade impeller. Experimental data were taken from the authors’ previous work and compared with results of numerical computations. A good agreement with experimental data was obtained. The ensemble-average mean velocity field with worn and unworn impellers was computed. It follows from the simulation results that the wear rate of the impeller blade has a significantly negative effect on the velocity distribution in an agitated liquid. The greater the destruction of the worn blade, the higher is the deformation of the velocity field around the rotating impeller, with a simultaneous decrease in impeller pumping capacity.
12
Content available remote The effect of thermal-expansionary hydrolysis on wheat straw treatment
EN
The thermal-expansion hydrolysis is one of physical pre-treatments used as a preliminary step to improve biodegrability of lignocellulosic wastes. Its impact on wheat straw and effect of expansion on particle size were investigated. The results have shown a significant increase in biodegrability and reduction in size of raw material. The optimized conditions for treatment of substrate containing 5% of untreated wheat straw by weight were found to be at 200°C for 20 minutes at least.
PL
Hydroliza z rozszerzalnością cieplną należy do grupy fizycznych operacji obróbki wstępnej stosowanej w celu polepszenia biodegradowalności odpadów lignocelulozowych. Badano oddziaływanie tego procesu na słomę pszeniczną oraz wpływ rozszerzalności na rozmiar cząstek. Wyniki badań wykazały znaczący wzrost biodegradowalności oraz redukcję rozmiarów cząstek surowca. Optymalne warunki procesu dla substratu zawierającego 5% wag. nieprzerobionej słomy zbożowej określono jako 200°C w czasie nie krótszym niż 20 minut.
13
Content available remote Scale-up of mixing equipment for suspensions
EN
The most of mixing experiments are carried out in laboratory scale with geometrically similar models. To be able to use the results for design of industrial mixing equipment, knowledge of scale-up rules is necessary. Therefore, this contribution is aiming to experimentally verify scale-up rules. The visual method of determination of just suspended impeller speed was used in order to determinate suspension measurements. This method is generally defined as the state at which no particle remains in contact with the vessel bottom for longer than a certain time (approximatelly 1 s). Glass particles with four equivalent diameters dp in range 0.16 and 1.19 mm and volumetric concentration c from 2.5% to 20% were used as solid phase.
PL
Większość eksperymentów związanych z mieszaniem przeprowadza się w skali laboratoryjnej na modelach podobnych pod względem geometrycznym. Aby ich wyniki mogły być wykorzystywane do projektowania mieszalników przemysłowych, niezbędna jest znajomość zasad powiększania. Dlatego właśnie celem niniejszego artykułu jest weryfikacja tychże drogą eksperymentów. W celu dokonania pomiarów zawiesin zastosowano wizualną metodę określania szybkości wirnika napędzanego. Ogólnie rzecz biorąc, chodzi o stan, w którym żadna cząsteczka nie pozostaje w kontakcie z dnem naczynia dłużej niż przez określony czas (ok. 1 sek.). W fazie stałej wykorzystano cząsteczki szkła o czterech równoważnych średnicach dp w przedziale 0,16–1,19 mm oraz stężenie objętościowe c w przedziale 2,5%–20%.
14
Content available remote Mixing of suspensions with curved blade turbine
EN
The effect of particle concentration on impeller speed necessary for mixing of fine suspension is presented in the paper. A curved three-blade turbines with vessel to impeller diameter ratio Did = 2 were used in experiments. Measurements were carried out in a cylindrical baffled vessel with the diameter of 300 mm. Glass particles of four equivalent diameters between 0.18 and 0.89 mm and volumetric concentration from 2.5% to 40% were used in experiments. The electrochemical method for determination of just suspended impeller speed was used in measurements.
PL
W pracy przedstawiono wpływ stężenia cząstek na częstość obrotową mieszadła konieczną do uzyskania zawiesiny. Mieszadło turbinowe z wygiętymi trzema łopatkami o stosunku średnicy zbiornika do średnicy mieszadła równym D/d = 2 zastosowano w doświadczeniach. Pomiary przeprowadzono w zbiorniku cylindrycznym, zaopatrzonym w przegrody o średnicy 300 mm. Jako ciała stałego użyto kulek szklanych o czterech średnicach zastępczych w zakresie pomiędzy 0,18 i 0,89 mm i stężeniu objętościowym od 2,5 do 40%. Częstość obrotową mieszadła odpowiadającą warunkowi just suspended wyznaczono metodą elektrochemiczną.
EN
This paper presents an analysis of the blending characteristics of axial flow high-speed impellers under a turbulent regime of flow of an agitated low viscosity liquid. The conductivity method is used to determine the time course of blending (homogenisation) of miscible liquids in a pilot plant fully baffled mixing vessel, and a torquemeter is used for measuring the impeller power input in the same system. Four-blade and six-blade pitched blade impellers and three high efficiency axial flow impellers are tested for the given degree of homogeneity (98%). The experimental results and also the results of the authors' previous study, in accordance with the theoretical approach described in the literature, show that there is a universal relationship between the impeller power number and the dimensionless blending time, taking into consideration the impeller-to-vessel diameter ratio, independent of the geometry of the axial flow impeller but dependent on the degree of homogeneity. This relationship is found to be valid on a pilot plant scale under a turbulent flow regime of an agitated liquid.
EN
The paper deals with an analysis of erosion wear of pitched blade impellers in solid-liquid suspension. Blending time of miscible liquids and the critical impeller speed for off-bottom suspension were investigated experimentally as a dependence of wear rate degree of impeller blades. On basis of a description of agitated load flow the relations between abovementioned process characteristics of stirred system and the wear rate degree of impeller blades were determined.
PL
Praca dotyczy analizy procesu zużywania erozyjnego mieszadeł z łopatkami pochylonymi stosowanych w zawiesinach ciało stale - ciecz. Czas homogenizacji wzajemnie rozpuszczalnych cieczy i krytycznej szybkości obrotów potrzebnej dla wytworzenia zawiesiny badano eksperymentalnie w zależności od stopnia szybkości zużywania łopatek mieszadła. Na podstawie opisu przepływu mieszanego ładunku określono relacje między wymienionymi zmiennymi procesowymi układu mieszanego i stopniem szybkości zużywania łopatek mieszadła.
17
Content available remote Mixing of suspensions with pitched six blade turbines
EN
Two pitched six-blade turbines of different diameters were used in measurements of just suspension impeller speed in fine and standard suspensions. Dependences of the modified Froude number on particle size and their concentration were determined from the measurements in standard suspensions and the impeller speed for fine clay suspensions were calculated. The obta-ined values were compared with experimental results taken from measurements in fine suspensions.
PL
Dwa mieszadła turbinowe z pochylonymi łopatkami zastosowano w pomiarach szybkości mieszania niezbędnej dla wytworzenia zawiesin drobnoziarnistych i standardowych. Zależności zmodyfikowanej liczby Fronda od wielkości cząstek i ich stężenia określono na podstawie badań przeprowadzonych w zawiesinach standardowych. Z zależności tej wyznaczono prędkość obrotów niezbędną dla wytworzenia zawiesiny drobnoziarnistej. Wartości obliczone porównano z wynikami doświadczalnymi otrzymanymi dla zawiesin drobnoziarnistych.
18
Content available remote Flow characteristics of axial high speed impellers
EN
The study deals with experimental investigation of the velocity field in the impeller discharge flow in a fully baffled cylindrical mixing vessel under turbulent regime of flow of agitated liquid. Four different axial high-speed impellers were tested. Laser Doppler anemometry was used for measurement of the radial profiles of the axial component of ensemble averaged mean velocity and the axial component of RMS fluctuating velocity just below the rotating impeller. Resulting velocity profiles were expressed by means of the main flow characteristics of investigated velocity field: flow rate criterion, total flow rate criterion and energetic efficiency of all four tested axial high-speed impellers.
EN
The mixing equipment for highly concentrated fine-grained suspensions must be designed differently from the equipment in which a suspension with a low concentration of the solid phase or bigger particles is mixed. It is due to the different rheological properties of the suspensions. In this work we are trying to find a suitable mixing system for a highly concentrated fine-grained suspension. The aim was to determine an effect of particular geometrical parameters of the tested mixing systems on a suspension process, especially from the energetic viewpoint. The energetic costs of all the used mixing systems were compared on the basis of the power consumption which was necessary for reaching the state of sufficient suspension movement in the whole mixed bulk. As a result, it was confirmed that multistage impellers can be used even in standard vessels (with a liquid level height equal to a vessel diameter) with a profit. During experiments, the state of sufficient movement was determined by a visual observation of the suspension at the vessel bottom, at the wall and also at the suspension level.
20
Content available remote Study of erosion wear of pitched blade impellers in a solid-liquid suspension
EN
This paper reports on a study of erosion wear mechanism of blades of pitched-Made impellers in solid-liquid suspension. The experimental results show that the erosion wear ratę of impeller blades is proportional to n ' and that the ratę exhibits a monotonie dependence (in-crease) with decrcasing hardness and relative thickness of the impeller blade, and also with increasing a size of particles. However, the erosion rate of pitched-blade impeller reaches a maximum at certain concentration, and above this value it decreases proportionally to the increase of solid particles' number.
PL
Niniejsza praca przedstawia badania mechanizmu erozji powierzchni łopatek mieszadeł z pochylonymi łopatkami pracujących w zawiesinie. Wyniki doświadczeń pokazują, że szybkość erozji powierzchni łopatek mieszadła jest proporcjonalna do częstości obrotowej w potędze 2,7 (n 2,7 oraz, że jest odwrotnie proporcjonalna do twardości i względnej grubości łopatek, jak również rozmiarów cząstek. Jednak szybkość erozji mieszadła z pochylonymi łopatkami osiąga maksimum dła pewnego stężenia zawiesiny, po czym zmniejsza się proporcjonalnie do zwiększającej się liczby cząstek zawieszonych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.