Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ciepło Joule'a
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Tangent hyperbolic fluid is one of the non-Newtonian fluids in which the constitutive equation is valid for low and high shear rates and used mostly in laboratory experiments and industries. The Darcy-Forchheimer flow model is substantial in the fields where the high flow rate effect is the common phenomenon, for instance, in petroleum engineering. With these things in mind, in this article, we analysed the mixed convective dissipative Darcy-Forchheimer flow of tangent hyperbolic fluid by an inclined plate with Joule heating. Flow administering equations were altered as nonlinear ODEs and then resolved using shooting strategy. Pertinent outcomes are explained through graphs. It is discovered that fluid velocity minifies with the rise in the power law index parameter and Forchheimer number. It is detected that the thermal buoyancy parameter minimizes fluid temperature, and the magnetic field parameter ameliorates the same. What’s more, we noticed that Forchheimer number minimizes the skin friction coefficient, and the heat transfer rate is minified with the larger Eckert number. Furthermore, we have verified our results with former results for the Nusselt number and noticed a satisfactory agreement.
PL
Przedstawiono ocenę efektywności elektrotermicznej regeneracji dwóch typów węgli aktywnych Sorbonorit 4 (S4) i Sorbonorit B4 (SB4) stosowanych do usuwania par propan 2-olu z powietrza. Stwierdzono, że węgiel SB4 miał wyższą rezystywność od S4, co wpłynęło na sprawność procesu elektrotermicznego. Zwiększenie temperatury i napięcia elektrycznego spowodowało wzrost efektywności odzyskiwania par alkoholu. Zapotrzebowanie energii do procesu desorpcji było 5÷6 razy większe niż wartość izosterycznego ciepła adsorpcji.
EN
The electrothermal regeneration efficiency of two types of activated carbons Sorbonorit 4 (S4) and Sorbonorit B4 (SB4) was evaluated. They were used in the removal of propan-2-ol (IPA) vapour from air. It was found that the SB4 carbon had the higher resistivity than S4 which affected the electrothermal process efficiency. The increase in temperature and electrical voltage affected the increase in the recovery efficiency of alcohol vapour. The energy consumption in the desorption process was 5-6 times greater than the adsorption isosteric heat.
PL
W pracy omówiono metodę iskrowego spiekania plazmowego. Przedstawiono rys historyczny spiekania rezystancyjnego oraz etapy rozwoju technologii spiekania z wykorzystaniem silnoprądowych impulsów prądu stałego. Zaprezentowano schemat urządzenia do iskrowego spiekania plazmowego oraz opisano jego budowę. Przedstawiono obecny stan wiedzy na temat mechanizmu spiekania z wykorzystaniem silnoprądowych impulsów prądu stałego oraz wskazano zastosowanie metody iskrowego spiekania plazmowego, jak i jej dalszy rozwój. W pracy zaprezentowano parametry urządzenia SPS znajdującego się w Instytucie Obróbki Plastycznej w Poznaniu. Przedstawiono wyniki badań nad materiałami, które spiekano w Instytucie Obróbki Plastycznej od roku 2011. Wykazano, iż metodą SPS jest możliwe spiekanie materiałów jedno- i wielofazowych, których poszczególne komponenty różnią się temperaturą topnienia, gęstością i wielkością cząstek.
EN
The study discusses the method of Spark Plasma Sintering (SPS). It presents a historical outline of resistance sintering, and the developmental stages of sintering technology using high-current DC pulses. The material presents a schematic illustration of a spark plasma sintering furnace, and describes its construction approach. It also enables the reader to gain some awareness as to the current levels of knowledge found – with regards to the mechanism of sintering using high-current DC pulses – and, the method of spark plasma sintering and possible future developments in this field. The analysis presented in this paper utilizes parameters of the SPS device located at the Metal Forming Institute in Poznan. It describes results of tests carried out on materials which have been sintered at the Metal Forming Institute, since 2011. It has been shown, that it is possible to perform sintering using the SPS method on one or multiphase materials, which the individual components differ in melting point, density and particle size.
PL
W artykule omówiono metodę iskrowego spiekania plazmowego. Przedstawiono schemat urządzenia oraz wyjaśniono mechanizm spiekania impulsami prądu stałego. Opracowano proces spiekania proszku stopu Ti6Al4V. Przedstawiono wyniki pomiarów gęstości, mikrostrukturę spieków i wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie w zależności od temperatury spiekania. Wykazano, Se wraz ze wzrostem temperatury spiekania wzrasta gęstość oraz wytrzymałość na rozciąganie.
EN
The spark plasma sintering method is discussed in the article. A diagram of the device is presented, and the mechanisms of sintering using direct current impulses is explained. The sintering process for Ti6Al4V alloy powder has been developed. The results of density measurements, sinter microstructure, and the results of tensile strength tests as a dependency on sintering temperature are presented. It was shown, that as sintering temperature increases, density and tensile strength also increase.
PL
W artykule omówiono metodę iskrowego spiekania plazmowego SPS (ang. Spark Plasma Sintering). Przedstawiono graficznie proces spiekania wraz ze schematem urządzenia oraz wyjaśniono mechanizm spiekania impulsami prądu stałego. Opracowano proces spiekania proszku stopu tytanu Ti6Al4V oraz proszku hydroksyapatytu (HA) wraz z 5 % dodatkiem srebra. Ocenie za pomocą mikroskopu skaningowego poddano powierzchnię uzyskanych próbek. Na podstawie badań zaproponowano parametry wytwarzania próbek przeznaczonych do badań in-vitro. Wykazano, że minimalną temperaturą przy której można uzyskać powłokę HA charakteryzującą się dobrym połączeniem z podłożem jest 750 °C.
EN
The article discusses the method of Spark Plasma Sintering. Presented graphically sintering process and SPS device diagram. Explained the mechanism of sintering DC pulses. Titanium alloy powder Ti6Al4V and hydroxyapatite powder with 5 % silver sintering process was developed. Evaluated by scanning electron microscopy were obtained surface samples. Based on the research proposed parameters for sample preparation on in-vitro. It was shown that the minimum temperature at which the HA coating can be characterized by good access to the substrate is 750 °C.
6
Content available remote Spark Plasma Sintering - nowa technologia konsolidacji materiałów proszkowych
PL
Dynamiczny postęp, jaki nastąpił w ostatnich latach, widoczny jest praktycznie w każdym obszarze działalności człowieka. Przyczynił się on również do opracowania nowych technik wykorzystywanych w inżynierii materiałowej. Przykładowo w technologii metalurgii proszków opracowano wiele nowych metod formowania i konsolidacji materiałów sypkich. Jedną z takich technik jest proces SPS (Spark Plasma Sintering) zwany również jako PECS (Pulsed Electric Current Sintering) lub FAST (Field Assisted Sintering Technique). W niniejszym artykule opisano metodę SPS, podano zakres i możliwość jej stosowania oraz zaprezentowano przykładowe wyniki konsolidacji materiału tą technologią.
EN
In recent years dynamic progress has been seen in practically all areas of human activity. It has contributed to the development of new techniques used in engineering materials. For example, in powder metallurgy many new methods of powder forming and consolidation were developed. The SPS (Spark Plasma Sintering) process, also known as PECS (Pulsed Electric Current Sintering) or FAST (Field Assisted Sintering Technique), is one of them. This paper describes the SPS method and its possible applications, and presents examples of powder consolidation by means of this technology.
PL
Artykuł informuje o znajdującym się w Instytucie Obróbki Plastycznej w Poznaniu urządzeniu SPS HP D 25, do iskrowego spiekania plazmowego. Zamieszczono schemat oraz parametry techniczne zakupionego urządzenia. Omówiono technologię wytwarzania spieków oraz możliwości wykorzystania urządzenia typu SPS HP D 25. Podano przykłady materiałów wytwarzanych metodą iskrowego spiekania plazmowego na urządzeniu SPS HP D 25.
EN
Article informs about own by Metal Forming Institute in Poznan device SPS HP D 25 for spark plasma sintering. There are devices scheme and technical parameters presented. There is sintered powders manufacturing technology discussed and abilities of SPS HD D 25 application presented. There are presented examples of materials for manufacturing by device SPS HP D 25.
PL
Zbadano wpływ szerokości strefy niewykorzystanego złoża w kolumnie adsorpcyjnej na efektywność desorpcji elektrotermicznej 2-propa-nolu W oparciu o pomiary dynamiki adsorpcji obliczono wskaźniki LUB i TPR oraz szerokość strefy MTZ. Stwierdzono, że ilość energii pobranej do desorpcji tej samej masy 2-propanolu ulega zwiększeniu, jeśli proces adsorpcji nic jest prowadzony do stanu pełnego nasycenia złoża.
EN
Breakthrough data were used to determine the MTZ length, throughput ratio and unused bed length. The axial isopropanol loading profile of an activated carbon column has an important influence on electrothermal desorption efficiency. The total electrical energy consumed during desorption per mol of organic vapour decreased with the increase of final isopropanol concentration in outlet gas during the adsorption stage.
9
Content available 3D simulations of diamond microfluidic devices
EN
The aim of this study was to optimize the diamond microfluidic device with four microchannels. The temperature distributions in electrophoretic microchips of different geometries and different materials have been analyzed by the Coventor software. Diamond microfluidic devices are very advantageous over glass or polymer microfluidic devices; they dissipate Joule heat much more efficiently because of the highest thermal conductivity coefficient of diamond.
EN
An experimental approach was used to determine the influence of operating conditions on the desorption efficiency of ETSA process. The total electrical energy consumption during desorption per mol of 2-propanol recovered is an important parameter in the design of ETSA adsorption system. The value of previously mentioned parameter was about 4 times higher than the adsorption isostehc heat.
PL
Nagrzewanie urządzeń elektrycznych jest ważnym problemem przy ich konstruowaniu i eksploatacji. Przy nagrzewaniu istotną rolę odgrywa sprzężenie pola elektromagnetycznego z polem termicznym. Jest to szczególnie ważne wówczas, gdy rozkłady tych pól są niejednorodne. W pracy przedstawiono wyniki analizy nagrzewania trzech różnych elementów urządzeń elektrycznych. Przedstawiono wyniki symulacji komputerowych. Pokazano, jaką rolę odgrywa sprzężenie obydwu pól. Obliczenia wykonano w programie FLUX.
EN
Warming of elements of electric devices is most important problem both at constructing as exploitation of this devices. At warming, coupling of electromagnetic field and thermal field plays essential role. This is particularly essential at heterogeneous distribution of this fields. In paper, three objects were analysed, in which electromagnetic field is harmonic. Results of numeric simulation of warming of this objects were presented at regard and omission of coupling fields. Calculation was made in programme FLUX.
PL
W pracy wyznaczone są parametry charakteryzujące pole elektromagnetyczne, pole temperatur i quasi-statyczne pola mechaniczne w liniowej, magnetycznej warstwie przewodzącej, przy oddziaływaniu zewnętrznego, quasi - ustalonego pola elektromagnetycznego.
EN
It is defined the parameters for electromagnetic, thermal and quasistatic mechanical fields in linear magnetic electroconductive layer in quasisteady electromagnetic field.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.