Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  MSR
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przeprowadzono proces parowego reformingu etanolu wobec katalizatorów Cu/Al i Cu/Zr w zakresie temp. 433-573 K przy początkowym stosunku molowym etanolu do wody 1:3. Maksymalną wydajność wytwarzania wodoru uzyskano w temp. 573 K, odpowiednio 309 L/(kgkat·h) i 270 L/(kgkat·h). Dla obu katalizatorów selektywności tworzenia wodoru wynosiły ok. 22%. Produkt nie zawierał ani tlenku węgla, ani metanu. Katalizatory charakteryzowały się dobrą stabilnością.
EN
EtOH was steam-reformed over Cu/Al and Cu/Zr catalysts at 433–573 K and initial mol EtOH/H2O ratio 1:3. The H2 yields resp. 309 L/(kgcat·h) and 270 L/(kgcat·h), were achieved at 573 K (selectivity 22%). Neither MeH nor CO were detected in the reaction mixt.
EN
The paper presents the impact of the reformed EU ETS (Emission Trading Scheme – ETS in the European Union) on the currently operating market for trading in CO2 emission allowances. The new Directive introduced a number of changes aimed at tightening the climate policy, which the Polish energy sector based mainly on hard coal may mean an increase in the costs of electricity production, and thus an increase in the cost of the entire economy. The main goal of the changes is to achieve one of the objectives the European Union has set for itself, i.e. the reduction of CO2 emissions by 40% until the year 2030. These assumptions are the result of joint arrangements of the EU countries under the Paris Agreement on climate change adopted in 2015. The Directive introduces a new market stability reserve mechanism (MSR) which, according to its assumptions, is designed to ensure a demand and supply balance of the ETS. Bearing the balance in mind, it means the reduction of excess allowances, which, although their number is decreasing, it is decreasing to slowly according to EU legislators, still oscillating around 2 billion EUA. The paper also draws attention to the rigorous assumptions adopted in the new Directive, aimed at increasing the price of CO2, that is the costs in electricity production. Due to manually-controlled prices, are we doomed to high CO2 prices and therefore the prices of electricity? What are its estimated maximum levels? Will the new assumptions encourage the Member States to switch to lowcarbon technologies? Can they weaken the economies of countries that are currently based mainly on coal energy sources, and strengthen countries where green energy is developed?
PL
W artykule przedstawiono wpływ zreformowanego systemu EU ETS (ang. European Union Emission Trading Scheme) na obecnie działający rynek handlu uprawnieniami do emisji CO2. W nowej Dyrektywie wprowadzono szereg zmian mających zaostrzyć politykę klimatyczną, co dla polskiej energetyki opartej głównie na węglu kamiennym może oznaczać wzrost kosztów produkcji energii elektrycznej, a więc wzrost kosztów całej gospodarki. Głównym celem zmian jest realizacja jednego z celów postawionych sobie przez Unię Europejską, czyli ograniczenie emisji CO2 o 40% do roku 2030. Założenia te są wynikiem ustaleń krajów wspólnotowych w ramach globalnej umowy klimatycznej przyjętych w Paryżu w roku 2015. Dyrektywa wprowadza nowy mechanizm rezerwy stabilności rynkowej MSR (ang. Market Stability Reserve), który według założeń ma na celu zapewnić równowagę popytowo-podażową w systemie ETS. W rozumieniu redukcji nadwyżki uprawnień, która mimo że maleje, to według ustawodawców UE maleje zbyt wolno, nadal oscylując w okolicach 2 mld EUA. W artykule zwrócono uwagę na rygorystyczne założenia przyjęte w nowej Dyrektywie, mające na celu zwiększenie ceny CO2, czyli kosztów przy produkcji energii elektrycznej. Czy w związku z ręcznie sterowaną ceną jesteśmy skazani na wysokie ceny CO2, a co za tym idzie energii elektrycznej? Jakie są jej prognozowane maksymalne poziomy? Czy nowe założenia skłonią kraje członkowskie do przechodzenia na niskoemisyjne technologie? Czy osłabią gospodarki krajów, które bazują w obecnej chwili głównie na węglowych źródłach energii, a wzmocnią kraje już rozwinięte w zieloną energię.
3
Content available remote Analysis of EU ETS reforms from Poland’s power sector perspective
EN
The main objective of this article is to present ongoing reform of the EU Emission Trading Scheme (EU ETS) from Poland’s power sector perspective. Focus has been put on the one proposed by the European Commission (EC) (2014). The evolution of the methods of allocation of the European Emission Allowances and the impact of different factors on their price formation has been discussed. Oversupplies of allowances and the following price fluctuations have been recognized as main but not sufficiently clearly explained reasons of the allowance market instability. Some weaknesses of the EC recently proposed purely administrative reform of the allocation rules and the market functioning have been pointed out. Additionally the proposal of EU ETS reform elaborated by the Euro-CASE (2015) has been discussed as an alternative. In the Euro-CASE proposal the “price-collar” has been proposed as the market based mechanism for better price stabilisation. These two proposals have been discussed from the perspective of COP21’s conclusions. Some implications and potential advantages for Poland have been presented. The estimated increase of costs in the current Poland’s power sector has been presented to illustrate the potential risk due to the expected allowance price rise till 2020. It has been suggested to start public discussion on how Poland can in the most cost effective way exploit the recently EU ETS reform enabled options.
PL
Głównym celem artykułu jest przedstawienie reformy systemu handlu emisjami UE (EU ETS) zaproponowanego przez Komisję Europejską (KE) (2014) z punktu widzenia polskiego sektora elektroenergetycznego. Opisano zmiany w sposobie przydzielania pozwoleń na emisję w EU ETS i wpływ różnych czynników na cenę pozwoleń. Nadpodaż pozwoleń i następujące zmiany ich cen zostały uznane za główne, ale niewystarczająco dokładnie wyjaśnione przyczyny niestabilności rynku pozwoleń. Zostały omówione słabe strony reformy KE opartej całkowicie na rozwiązaniach administracyjnych. Jako alternatywę do reformy KE opisano rozwiązania zaproponowane przez Euro-CASE (2015) proponujące wykorzystanie mechanizmu rynkowego „price collar” do stabilizacji cen uprawnień. Obie propozycje zostały przedyskutowane z perspektywy zobowiązań podjętych na COP21. Pokazano oszacowanie przewidywanego wpływu wzrostu cen uprawnień na koszty funkcjonowania obecnego polskiego sektora elektroenergetycznego do roku 2020. Zaproponowano rozpoczęcie dyskusji na temat sposobów wykorzystania w sposób jak najbardziej efektywny możliwości, jakie powstały w wyniku reformy EU ETS.
4
Content available Historic cost versus fair value
EN
The value of accounting registering based upon historic cost is a sure and checkable value, written in a document that certifies a property right upon a certain good, a debt right or a debt. Historic costs' evaluation consists in registering goods in-comings into the company's patrimony at their buying cost, namely their historic cost, with no further modification although the real value changes. Fair value is the foundation of IFRS referential which displays basic principles, largely inspired by US GAAP, although they are not mentioned by them. Fair value evaluation is opposed to the principle of prudence, one of the main principles of French accounting law (also taken over by Romanian accounting standards) owing to which only possible losses are registered while potential profits are ignored. The issues that occur refer to the impact of the evaluation according to the fair value upon the accounting data of the company, namely upon the balance sheet and the results account drawn out on the basis of the fair value registrations. At the same time, the evaluation according to the fair value has determined a new foundation in displaying a company's performance. This issue determines the following question: "Which is closer to the truth and more credible? A result calculated according to the fair value or one which is founded upon historic cost?".
PL
Wartość ewidencji księgowej oparta o koszt historyczny jest z pewnością wartością sprawdzalną, zapisaną w dokumencie, który poświadcza prawo własności do określonych dóbr, prawo do długu i dług. Ocena kosztu historycznego polega na ewidencji dóbr wchodzących w skład dziedzictwa przedsiębiorstwa po kosztach zakupu, mianowicie ich koszt historyczny bez dalszych modyfikacji, mimo że wartość rzeczywista zmienia się. Realna wartość rynkowa jest podstawą odniesienia IFRS, który przedstawia podstawowe zasady, szeroko proponowane przez US GAAP, chociaż nie są przez nich wspominane. Realna wartość rynkowa jest w opozycji do zasady przezorności, jednej z głównych zasad francuskiego prawa księgowego (przejętego także przez rumuńskie standard księgowe), zgodnie z którą tylko możliwe straty są ewidencjonowane podczas gdy potencjalne zyski są ignorowane. Podjęte zagadnienie odnosi się do wpływu oceny zgodnie z realną wartością rynkową na podstawie danych księgowych przedsiębiorstwa, mianowicie na podstawie bilansu i wyników księgowych otrzymanych na podstawie ewidencji realnej wartości rynkowej. Jednoczśnie, ocena na podstawie realnej wartości rynkowej określiła nowe podstawy w prezentacji wydajności przedsiębiorstwa. Zagadnienie warunkuje następujące pytanie: Które jest bliżej prawdy i bardziej wiarygodne? Wynik obliczony zgodnie z realną wartością rynkową czy ten oparty na koszcie historycznym?.
PL
W artykule przedstawiono dwa sposoby szacowania kosztów likwidacji zakładu górniczego na potrzeby oceny wystarczalności Funduszu Likwidacji Zakładu Górniczego (FLZG) traktowanego jako rezerwa kapitałowa, do prowadzenia którego obliguje każdego przedsiębiorcę zajmującego się działalnością górniczą ustawa Prawo geologiczne i górnicze (pgg) z 1994 roku. Obydwa sposoby wypełniają zapisy ustawy pgg w zakresie obowiązku utworzenia funduszu i jego ostatecznego przeznaczenia. Różnią się jednak zakresem działań likwidacyjnych przewidzianych ustawowo do finansowania ze środków FLZG a uwzględnianych przy szacowaniu kosztów likwidacji zakładu górniczego. Pierwszy sposób oparty jest zasadniczo na zapisach ustawy o rachunkowości z 1994 roku (z późn. zmianami) i stosowany w praktyce przez niektóre spółki węglowe. Drugi sposób szacowania kosztów likwidacji jest konsekwencją stosowania przez niektóre przedsiębiorstwa Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR). Należą do tych przedsiębiorstw spółki giełdowe oraz kopalnie, które dobrowolnie przyjęły te standardy. Algorytm szacowania kosztów likwidacji zakładu górniczego uwzględnia w pierwszym przypadku więcej działań, których finansowanie jest dopuszczalne ze środków FLZG niż w przypadku drugiej metody i wobec tego szacowany koszt likwidacji jest wyższy. W artykule przedstawiono wyniki szacowania kosztów likwidacji zakładu górniczego wg tych dwóch podejść uzyskane dla trzech czynnych kopalń węgla kamiennego. Okazuje się, że tworzenie rezerwy zgodnie z MSR pozwala na wykazywanie niższych kosztów likwidacji (nawet do 15%), a w konsekwencji na obniżenie składki na FLZG lub na skrócenie okresu jego składania. Jest to korzystniejsze dla bieżącej działalności kopalni, ale może rodzić obawy o wystarczalność środków niezbędnych do prawidłowej likwidacji zakładu górniczego.
EN
The paper presents two methods of assessing closure cost of a mining operation in order to calculate the resources that need to be accumulated in a Mine Closure Fund (MCF), which is regarded as a reserve equity fund. The methods differ in the scope of mine closure activities that the law requires to be financed from the MCF. The first method is, in essence, based of the Accounting Law Act of 1994 (with subsequent amendments) and is currently used by some mining companies. In this method the algorithm used to estimate the cost of mine closure takes into account more activities than is the case in the second method. Subsequently, the cost of mine closure estimated using the first method is higher. The second method of mine closure cost estimation is used by some mining companies as a consequence of them applying International Accounting Standards (IAS). The standards are used by public listed companies and the companies that voluntarily decided to apply them. In the paper presented are the results of mine closure cost assessments done with the use of both methods for three operating mines. As it turns out, the costs of mine closures calculated in line with the IAS rules are substantially lower (as much as 15%), which allows the mines to lower the MCF premiums or shorten the time needed to accumulate the required funds. This is more favourable for the current operations but may give rise to concern as to the sufficiency of the accumulated funds to provide financing for proper mine closures.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.