Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 84

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  international cooperation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Powołana w 1923 r. Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej – Interpol jest po Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) drugą co do liczby członków międzypaństwową organizacją na świecie. Wraz z postępującą globalizacją i rozwojem nowych technologii organy ścigania zmuszone zostały do podejmowania skutecznych działań na płaszczyźnie zwalczania przestępczości mającej wymiar międzynarodowy. W XXI w. obok tradycyjnych działań wykrywczych uprawnione podmioty coraz częściej bazują na informacjach zawartych w specjalnie zaplanowanych i utworzonych kartotekach informatycznych odpowiednio skatalogowanych. Dostęp do nich, natychmiastowe wyszukanie i poczynienie właściwych ustaleń mają fundamentalne znaczenie w zakresie sprawności i skuteczności zwłaszcza dla organów pełniących funkcje policyjne. Istotną rolę związaną z wymianą informacji kryminalnych pełni Interpol współdziałając w tym obszarze z szeregiem podmiotów, zwłaszcza z ONZ. Współpraca ta koncentruje się, oprócz bieżącej działalności, na realizacji celów priorytetowych zawartych w Agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. Z tych powodów, Interpol jako „platforma” umożliwiająca funkcjonariuszom policji na całym świecie dostęp do interesujących ich informacji, istotnych ze względów operacyjnych bądź procesowych – posiada relewantny charakter. Celem artykułu jest przedstawienie perspektywicznych przedsięwzięć podejmowanych przez Interpol, związanych z ewolucją zjawisk przestępczych tj. rodzajów, form, struktur i dynamiki oraz omówienie prakseologicznych działań w aspekcie współpracy policyjnej.
EN
: Founded in 1923. The International Criminal Police Organization - Interpol is, after the United Nations (UN), the second largest interstate organization in the world. With increasing globalization and the development of new technologies, law enforcement agencies have been forced to take effective action at the level of combating crime that has an international dimension. In the 21st century, in addition to traditional detection activities, authorized entities increasingly rely on information contained in specially planned and created computer files, properly cataloged.Access to them, immediate retrieval and making relevant determinations is fundamental from the point of view of efficiency and effectiveness especially for bodies carrying out police functions. An important role related to the exchange of criminal information is played by Interpol, which cooperates in this regard with a number of entities, in particular the UN. This cooperation is focused, in addition to ongoing activities, on the implementation of the priority goals contained in the 2030 Agenda for Sustainable Development. For these reasons, Interpol as a "platform" that allows police officers around the world to access information of interest to them, relevant for operational or procedural reasons - is important. The purpose of this article is to present the prospective endeavors undertaken by Interpol, related to the evolution of criminal phenomena, i.e. the types, forms, structures and dynamics of criminality.
EN
In June 2022, the Most Important Karst Aquifer Springs (MIKAS) project was launched at the EUROKARST conference, aimed at creating a list of the most important karst springs and outcrops (on a global scale). Basedon the recommendations and methodology established by the Project Advisory Board, scientists from around the world presented proposals for springs, from which 200 will be ultimately selected. 14 karst springs and outcrops were proposed in Poland. We describe the basic criteria and principles that guided the selection, and the current state of progress of the project.
EN
The aim of the article is to present the current state of knowledge about climate change, the causes of these changes, and potential effects, both environmental, economic, and social. To achieve the formulated goal, the author attempts to interpret original research results in the area of climate change, as well as actions taken (at various levels) in the field of climate policy. This is intended to answer the question of whether the idea of sustainable development at the social and economic level is realistic in the context of climate policy. In the ongoing debate, the problem of adaptation to climate change has given way to the problem of pollutant emissions, and the available scientific knowledge is insufficient to predict what changes the climate will undergo in the coming decades and what impact humans will have on these changes. Based on the analyses carried out, the author of the article concludes that emphasis should be placed on solutions that support human well-being and minimise losses. Environmental protection, if it is to remain a science, must take responsibility for the entire environment, including human well-being, and cannot be done at the expense of human beings because it destroys the natural social order. The article verifies the following hypothesis: decisions made in the field of climate policy are insufficiently justified by scientific research, which provides irrefutable facts.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie aktualnego stanu wiedzy na temat zmian klimatycznych, przyczyn tych zmian i potencjalnych skutków, zarówno środowiskowych, jak i ekonomiczno-społecznych. Dla zrealizowania sformułowanego celu autorzy podejmują próbę: interpretacji oryginalnych wyników badań w obszarze zmian klimatycznych, a także, podejmowanych działań (na różnych poziomach) w zakresie polityki klimatycznej. Ma to doprowadzić do odpowiedzi na pytanie, czy w kontekście prowadzonej polityki klimatycznej realna jest idea zrównoważonego rozwoju na poziomie społecznym i gospodarczym? W toczącej się debacie problem adaptacji do zmian klimatycznych ustąpił miejsca problemowi emisji zanieczyszczeń, a dostępna wiedza naukowa jest niewystarczająca, aby przewidzieć, jakim zmianom ulegnie klimat w nadchodzących dekadach oraz jaki wpływ na te zmiany będzie miał człowiek. Na podstawie przeprowadzonych analiz autorzy artykułu wnioskują, żeby kłaść nacisk na rozwiązania, które wspierają dobrostan człowieka i minimalizują straty. Ochrona środowiska, jeżeli ma pozostać nauką, to musi brać odpowiedzialność za całe środowisko, również za dobro człowieka, nie może odbywać się jego kosztem, ponieważ burzy to naturalny porządek społeczny. W artykule weryfikowana jest następująca hipoteza: podejmowane decyzje w zakresie polityki klimatycznej mają niewystarczające uzasadnienie w badaniach naukowych.
EN
This paper explores the social dimension of security concerning public broadcasters in Poland and in Italy. Public broadcasters are obliged to design their content around a mission. This is a requirement under national regulations on state security. From the perspective of national systems with legal and political histories as different as Poland’s and Italy’s, the shaping of the social space by public broadcasters’ digital tools reflects the transnational vector of action based on public media.
PL
W niniejszym artykule zbadano sposoby realizacji społecznego wymiaru bezpieczeństwa przez nadawców publicznych w Polsce i Włoszech. Nadawcy publiczni są zobowiązani do planowania i tworzenia treści zgodnie z zasadą dobra wspólnego. Jest to wymóg wynikający z krajowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa państwa. Z perspektywy systemów krajowych o tak różnych polityczno-prawnych systemach jak Polska i Włochy można stwierdzić, że kształtowanie przestrzeni społecznej przez nadawców publicznych cechuje się podobnym pod względem strategii i taktyki kierunkiem działań.
PL
Głównym celem niniejszego artykułu było określenie czynników, które przyczyniły się do kształtowania bezpieczeństwa zewnętrznego oraz międzynarodowego Polski po 1989 r. Autorzy poruszyli główne problemy kształtowania się polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej (RP) w okresie transformacji systemowej oraz przemian na arenie międzynarodowej po 1989 r. W pierwszej części artykułu autorzy opisali stosunki RP z innymi państwami. W głównej części autorzy scharakteryzowali doktryny i strategie obowiązujące w państwie polskim po 1989 r. W kolejnej części przedstawiali współpracę ze strukturami międzynarodowymi, której istotnymi cezurami czasowymi były przełom polityczny 1989 r. oraz przystąpienie do NATO w 1999 r. Lata dziewięćdziesiąte XX wieku były okresem radykalnych przemian polityczno-ustrojowych w Polsce, w związku z tym również bezpieczeństwo doświadczało rewolucyjnych zmian.
EN
The main aim of this article is to identify the factors that contributed to shaping the external and international security of Poland after 1989. The authors discuss the main problems of shaping the foreign and security policy of the Republic of Poland (RP) in the period of systemic transformation and changes on the international arena after 1989. In the first part of the article, the authors describe the relations of the Republic of Poland with other countries on the arena of international politics. In the main part, the authors characterize the doctrines and strategies which are in force in Poland after 1989. In the next part, they present cooperation with international structures, which was marked by the political break-through in 1989 and NATO accession in 1999. The 1990s were a time of radical changes of political system in Poland and also security system has undergone revolutionary changes.
EN
This study attempts to discuss the moderating roles of three prominent organizational characteristics shaped by the contemporary economy with the intervention of technology 4.0 and globalization namely international cooperation, results-oriented culture, and ICT capability for innovation performance and market performance of universities. The study proposes that international cooperation, results-oriented culture, and ICT capability are moderating variables in the effect of sub-components of alliance orientation (i.e. alliance scanning, alliance coordination, alliance learning) on innovation performance and market performance. The study also discuss the relevance of the model for the context of higher education in Vietnam. With the proposed model, the study suggests useful managerial implications for managing and improving performances of universities.
PL
Celem artkułu jest zaprezentowanie projektów zrealizowanych przez „Poltegor-Instytut” w ramach programu Interreg Europa Środkowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
EN
The main aim of the paper is to present projects realised by „Poltegor-Institute” within Interreg Central Europe Program.
PL
Niniejszy artykuł opisuje w formie syntezy założenia, przebieg oraz rezultat dwuetapowych międzynarodowych warsztatów projektowych realizowanych w 2019 roku w ramach współpracy pomiędzy Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej, Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej, Wydziałem Architektury Politechniki w Dreźnie oraz niemieckim stowarzyszeniem Windmühle Seifhennersdorf e.V. Studenckie warsztaty architektoniczne są dopełnieniem edukacji kursowej na Wydziale Architektury, znacznie wzbogacają wiedzę praktyczną, szczególnie w sferze pracy w zespole międzynarodowym i międzywydziałowym [3]. Opisane warsztaty były szczególnie wartościowe w procesie edukacji architekta, ponieważ pomysłodawcy sami wykonali zaprojektowaną przez siebie konstrukcję - była to konfrontacja pomiędzy ideą a rzeczywistością.
EN
This article describes in the form of a synthesis the assumptions, course and result of two-stage international design workshops carried out in 2019 as part of cooperation between the Faculty of Architecture of the Silesian University of Technology, the Faculty of Architecture of the Wrocław University of Technology, the Faculty of Architecture of the Technical University of Dresden and the German association Windmühle Seifhennersdorf e.V. Student architectural workshops complement the course education at the Faculty of Architecture, significantly enrich practical knowledge, especially in the area of work in an international and inter-faculty team [1]. The described workshops were especially valuable in the process of educating an architect because the designers themselves made the structure they designed - it was a confrontation between the idea and reality.
9
Content available Strategia zwalczania terroryzmu
PL
Historia cywilizacji to również historia aktów terrorystycznych. Tego typu zamachy dokonywane są z rożnych motywów, takich jak polityczne, etniczne, religijne. Pewna zmiana filozofii zapobiegania terroryzmowi nastąpiła po zamachach, które zostały dokonane 11 września 2001 r. na terenie USA – w wymiarze globalnym oraz po 11 marca 2004 r., kiedy to w zamachu w Madrycie zginęło 191 osób – w wymiarze europejskim. Powyższe wydarzenia przyczyniły się do powstania nowego prawodawstwa międzynarodowego oraz powstania instytucji, które rozpoczęły koordynację działań w zakresie zapobiegania tego typu zjawiskom. Do chwili obecnej nie jest to prosty proces ze względu na wiele uwarunkowań, w tym chociażby ustalenie jednej wspólnej definicji odnoszącej się na przykład do form terroryzmu. Ataki terrorystyczne są zagrożeniami dynamicznymi, o wiele szybciej dostosowującymi się do rzeczywistości niż prawodawstwo – zwłaszcza na poziomie międzynarodowym. Tym bardziej istnieje konieczność stałej współpracy pomiędzy państwami w oparciu o przyjęte i zaakceptowane strategie zwalczania terroryzmu, które skutecznie pozwolą na zwalczanie tego zjawiska.
EN
The history of civilization is also the history of terrorist acts. These types of attacks have been and are carried out for various motives, such as political, ethnic, and religious. A certain change in the philosophy of preventing terrorism took place after the attacks on September 11, 2001 in the US – on a global scale and after March 11, 2004, when 191 people died in the Madrid attack – on a European scale. These events have contributed to the creation of new international legislation and the establishment of institutions that have begun coordinating activities in the field of preventing such phenomena. To date, this is not a simple process due to many aspects, such as the establishment of one common definition referring, for example, to forms of terrorism. Terrorist attacks are dynamic threats, with perpetrators adapting much faster to reality than legislation does – especially on an international level. For this reason, there is a need for constant cooperation between states based on adopted and accepted counter terrorism strategories, which will allow effective combating of this type of phenomena.
10
Content available Counter terrorism strategy
EN
The history of civilization is also the history of terrorist acts. These types of attacks have been and are carried out for various motives, such as political, ethnic, and religious. A certain change in the philosophy of preventing terrorism took place after the attacks on September 11, 2001 in the US – on a global scale and after March 11, 2004, when 191 people died in the Madrid attack – on a European scale. These events have contributed to the creation of new international legislation and the establishment of institutions that have begun coordinating activities in the field of preventing such phenomena. To date, this is not a simple process due to many aspects, such as the establishment of one common definition referring, for example, to forms of terrorism. Terrorist attacks are dynamic threats, with perpetrators adapting much faster to reality than legislation does – especially on an international level. For this reason, there is a need for constant cooperation between states based on adopted and accepted counter terrorism strategories, which will allow effective combating of this type of phenomena.
PL
Historia cywilizacji to również historia aktów terrorystycznych. Tego typu zamachy dokonywane są z rożnych motywów, takich jak polityczne, etniczne, religijne. Pewna zmiana filozofii zapobiegania terroryzmowi nastąpiła po zamachach, które zostały dokonane 11 września 2001 r. na terenie USA – w wymiarze globalnym oraz po 11 marca 2004 r., kiedy to w zamachu w Madrycie zginęło 191 osób – w wymiarze europejskim. Powyższe wydarzenia przyczyniły się do powstania nowego prawodawstwa międzynarodowego oraz powstania instytucji, które rozpoczęły koordynację działań w zakresie zapobiegania tego typu zjawiskom. Do chwili obecnej nie jest to prosty proces ze względu na wiele uwarunkowań, w tym chociażby ustalenie jednej wspólnej definicji odnoszącej się na przykład do form terroryzmu. Ataki terrorystyczne są zagrożeniami dynamicznymi, o wiele szybciej dostosowującymi się do rzeczywistości niż prawodawstwo – zwłaszcza na poziomie międzynarodowym. Tym bardziej istnieje konieczność stałej współpracy pomiędzy państwami w oparciu o przyjęte i zaakceptowane strategie zwalczania terroryzmu, które skutecznie pozwolą na zwalczanie tego zjawiska.
11
Content available remote Współpraca Łukasiewicz - Instytutu Elektrotechniki z Ukrainą w 2019 roku
PL
Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki współpracuje z wieloma partnerami krajowymi i zagranicznymi, obecnie w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz. W ubiegłym roku nawiązana została współpraca z Narodowym Technicznym Uniwersytetem w Łucku oraz Wołyńskim Klubem Automobilowym. W jej ramach zorganizowano dwa międzynarodowe seminaria naukowo-techniczne nt. elektromobilności - 4 października w Łucku i 5-6 grudnia w Warszawie. Łuckie seminarium, w którym wzięli udział pracownicy instytutu, a także dr hab. inż. Witold Luty, dyrektor współpracującego z SBŁ-IEL Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, było okazją do odwiedzenia tamtejszej uczelni, a także zwiedzenia Łucka i Lwowa. Podczas grudniowej rewizyty ukraińscy partnerzy mieli możliwość bliższego zapoznania się z kadrą i infrastrukturą Ł-IEL.
PL
Ustalenie odpowiednich wymagań dotyczących emisji substancji niebezpiecznych z wyrobów budowlanych, klas emisji do powietrza wewnętrznego oraz samo wdrożenie ocen środowiskowych wyrobów do ocen technicznych wyrobów i budynków to kompleksowe zadanie wymagające szerokiej koordynacji oraz aktywnego udziału uczestników rynku budowlanego. Artykuł przedstawia i omawia prace na forum europejskim w kierunku harmonizacji wymagań oceny środowiskowej wyrobów budowlanych.
EN
Setting the appropriate requirements for emissions of dangerous substances from construction products, indoor air emission classes and their implementation to technical assessments of products and buildings is a comprehensive task requiring coordination in Europe, active participation of construction market participants and general consent. The article presents and discusses the current activities and work of the Committees on the European forum in the direction of harmonizing the requirements and environmental assessments for construction products.
PL
Rozwój wojskowych technicznych instytutów badawczych wymaga systematycznego pozyskiwania wiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań technologicznych i technicznych, które można zastosować dla doskonalenia zdolności operacyjnych sił zbrojnych, jak i innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Jednym z istotnych filarów działalności instytutów, zapewniającym do-stęp do wiedzy, gwarantującym budowę potencjału naukowego, właściwe kształtowanie infrastruktury badawczej oraz wspierającym rozwój i znaczenie instytutów jest współpraca międzynarodowa. Artykuł prezentuje formy aktywności i zakres współpracy międzynarodowej realizowanej przez wojskowe techniczne instytuty badawcze. Artykuł przedstawia uwarunkowania w obszarze współpracy międzynarodowej związanej bezpieczeństwem, w korelacji z działaniami instytutów ukierunkowanymi na rozwój pożądanych technologii w sferze bezpieczeństwa państwa.
EN
Continuous inflow of knowledge about innovative technical solution and critical technologies has a special influence on development of military technology research institutes. New technologies and advanced technical solution can be used to improve the operational capabilities of armed forces, as well as other services responsible for state security. Taking the above into consideration, an international cooperation is an important pillar of institutes’ activities, giving access to professional knowledge, creating scientific potential, shaping research facilities and setting the position of institutes in the world. The article presents the forms of activity and scope of international cooperation carried out by military technology research institutes. The article presents the circumstances in the area of international cooperation related to security, in correlation with the activities of institutes focused on the development of critical technologies in the field of state security.
EN
The article compares and analyses the acts of international law on the cybercrime. Firstly, the analysis of multilateral international agreements was made. Next, bilateral international agreements and legislative resolutions of international organizations were analysed. On that basis, conclusions concerning the range and forms of international cooperation in the field of cyber-security were formulated.
PL
Artykuł dokonuje zestawienia i analizy aktów prawa międzynarodowego poświęconych problematyce cyberbezpieczeństwa. W pierwszej kolejności dokonano analizy wielostronnych umów międzynarodowych. Następnie analizie poddano dwustronne umowy międzynarodowe oraz uchwały o charakterze prawotwórczym organizacji międzynarodowych. Na tej podstawie sformułowano wnioski dotyczące zakresu i form współpracy międzynarodowej w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.
PL
Artykuł przedstawia pokrótce historię międzynarodowej współpracy Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego (IŁ) w wybranych dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem najistotniejszych międzynarodowych konferencji, których był inicjatorem i organizatorem oraz w zakresie współpracy w ramach najważniejszych organizacji międzynarodowych (ITU, CEPT, IEC, IALA-IMO, ETSI, URSI, IEEE-EMCS, ICTP, OWŁ/RWPG).
EN
The article briefly presents the history of international cooperation of the National Institute of Telecommunications in selected fields of activities, with particular focus on the most important international conferences, of which Institute was the initiator and organizer and in the field of cooperation within the most important international organizations (ITU, CEPT, IEC, IALA-IMO, ETSI, URSI, IEEE-EMCS, ICTP, OWŁ / RWPG).
EN
This article attempts to characterize and evaluate the forms and results of cooperation of Polish geologists with geologists and geological institutions in Europe and all around the world. The theoretical achievements of Polish geology are underlined. The participation and contribution of the Polish geologists to the organization of scientific life in the world is widely discussed. Attention is also paid to the participation of Polish geologists in several polar and mountain expeditions. Some Polish geologists - members of international organizations and scientific organizations - were also mentioned.
EN
The goal of this article is to present the scientific output of the Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management of Adam Mickiewicz University in Poznań in the field of spatial management. It was put into four problem groups: 1. Institutional-organisational determinants of the research. 2. Research problems, major research projects and international co-operation. 3. Application-related aspect of the research. 4. Integration of the research, didactics and practice. Special attention is paid to the research fields best developed in the Poznań centre, i.e. the theoretical and methodological foundations of spatial management, problems in regional and local development, cities and metropolitan areas, and rural development. Also presented are major research projects, including international ones (ACRE, STAREBEI, COMMIN+, CIRES, and RURACTION). Selected examples are used to highlight the synergy effect resulting from the integration of the research, didactics and practice.
PL
Analiza działalności naukowej w zakresie gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zostanie przedstawiona w ujęciu czterech grup problemowych: 1) Instytutcjonalno-organizacyjne uwarunkowania badań naukowych. 2) Problematyka badań, najważniejsze projekty badawcze i współpraca międzynarodowa. 3) Aplikacyjny wymiar badań naukowych. 4) Integracja badań naukowych, dydaktyki i praktyki. Ze względu na ograniczoną objętość opracowania analiza obejmuje jedynie najważniejsze – w przekonaniu autora – uwarunkowania i kierunki badań, odzwierciedlające specyfikę ośrodka. Należy również w tym miejscu zwrócić uwagę, że praca nie jest przeglądem dorobku poszczególnych jednostek organizacyjnych lub pracowników Instytutu. którego wykaz znajduje się na stronie internetowej: www.igsegp.amu.edu.pl.
PL
W artykule starano się zobrazować warunki inicjacji i procesu rozwojowego Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej Stowarzyszenia Elektryków Polskich z ukazaniem ważniejszych dokonań we wszystkich sześciu kierunkach jego bogatej aktywności.
EN
The article attempts to portray the conditions for the initiation and development process of the Polish Committee on Lightning Protection of the Polish Electrical Engineer’s Association showing the greatest achievements in all six directions of its rich activity.
20
Content available Pozycja Europolu w architekturze bezpieczeństwa
EN
The article discusses the issue of Europol’s position in the security architecture. Generally, Europol’s competence covers combating organized crime, terrorism and selected forms of serious crime. The competency – with certain restrictions – is defined by the Treaty on the Functioning of the European Union and it is an essential criterion for its location in the security system. From operational point of view Europol’s activities are based primarily on criminal intelligence processes. The information and intelligence is collected, processed and exchanged in order to support the development of international cooperation in the fight against cross-border threats. The issue concerning Europol’s position in the security architecture is extremely complex because of its specific legal status, scope of operations and the supervision and control of Europol’s activities.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.