Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono nowoczesne rozwiązania sterowanych cyfrowo przetwornic impulsowych. Omówiono wpływ zastosowanego mikrokontrolera na rozdzielczość sterowania przetwornicą i precyzję regulacji napięcia wyjściowego. Pokazano możliwości zastosowania mikrokontrolera STM32F334 z modułem licznika wysokiej rozdzielczości do sterowania przetwornicą a także zaprezentowano przykładowe rozwiązanie przetwornicy dwustopniowej do ładowania kondensatorowych zasobników energii.
EN
Article presents novel methods of switching regulator control. Impact of microcontroller selection on regulation resolution and output voltage precision has been discussed. Possible applications of STM32F334 microcontroller with high resolution timer for switching regulator control have been shown. An example of double stage, digitally controlled switching regulator for capacitor bank charging has been presented.
PL
W artykule przedstawiono praktyczną realizację generatora fali sinusoidalnej o mocy dysponowanej 2 kW, przeznaczonego do diagnostyki ultradźwiękowych układów drgających [1-3] stosowanych w technologiach przemysłowych zgrzewania i wycinania ultradźwiękowego. Do generacji sygnału pomiarowego wykorzystano bezpośrednią syntezę cyfrową (DDS) oraz akustyczny wzmacniacz mocy klasy H. Generator realizuje pomiar impedancji elektrycznej przetwornika ultradźwiękowego [4-7] w zakresie częstotliwości od 18 do 62 kHz, z rozdzielczością przestrajania nie gorszą niż 0,1 Hz. Interfejs WiFi umożliwia wykorzystywanie generatora jako źródło sygnału pomiarowego w rozproszonym systemie pomiarowym zgodnym z koncepcją Przemysłu 4.0 - np. w systemie inteligentnych modułów IoT do analizy rozkładu amplitudy drgań mechanicznych sonotrody przedstawionym w [1].
EN
The paper presents the practical implementation of a sine wave generator, with rated power 2 kW designed for ultrasonic stack [1-3] diagnostic. A direct digital synthesis (DDS) and an H-class power amplifier were used to generate the measurement signal. The generator performs measurements of ultrasound transducer electrical impedance [4-7] in the frequency range 18 to 62 kHz with scanning resolution not worse than 0,1 Hz. The WiFi interface allows the generator to be used as a signal source in a distributed measurement system compatible with the Industry 4.0 concept - e.g. in the system of IoT devices for sonotrode vibration distribution analysis shown in [1].
PL
W pracy zaprezentowano metodę wyznaczania sprawności elektroakustycznej układów ultradźwiękowych na przykładzie piezoelektrycznych układów drgających dużych mocy. W pierwszej części artykułu przedstawiono model zastępczy RLC układu drgającego, metodę kompensacji pojemności statycznej oraz zależności pozwalające wyznaczyć sprawność elektroakustyczną. Druga część artykułu zawiera część eksperymentalną z metodą estymacji sprawności układu na bazie pomiarów charakterystyk impedancji elektrycznej układów drgających.
EN
The paper presents the method of designation the electro-acoustic efficiency of piezoelectric ultrasonic systems on the example of high power stack systems. The first part of the paper presents the RLC equivalent model, the static capacitance compensation method, and the equations that allow for determination the electro-acoustic efficiency. The second part of the article contains an experimental part with the efficiency estimation method which is based on the ultrasonic stack impedance characteristics measurements.
PL
W artykule omówiono wymagania kompatybilności elektromagnetycznej w zakresie zakłóceń przewodzonych w sieć zasilającą, stawiane generatorom sygnałowym przeznaczonym do systemów zgrzewania ultradźwiękowego. Przedstawiono poziomy dopuszczalne zaburzeń oraz ich zakres częstotliwości. Zaprezentowano topologię filtru przeciwzakłóceniowego przeznaczonego do redukcji poziomów zakłóceń oraz wyniki pomiarów zakłóceń w przebadanym prototypie generatora typu SBP320.
EN
The article discusses electromagnetic compatibility requirements, specially conducted disturbances for signal generators designed for ultrasonic welding systems. The permissible levels of disturbances and their frequency range are shown. The topology of the interference suppression filter to reduce interference levels has been described and the results of interference measurements in the tested prototype of the SBP320 generator.
PL
W artykule przedstawiono szeroki wachlarz zastosowań ultradźwięków oraz postęp w dziedzinie ich zastosowania w różnych technologiach na przykładach opracowywanych w ITR w okresie ostatnich dziesięciu lat (tj. 2006–2016).
EN
The article presents a wide range of applications of ultrasound and progress in the field of their application in various technologies in the examples developed in the ITR for the past ten years (ie . 2006–2016).
PL
W praktyce inżynierskiej realizacji przemysłowych procesów ultradźwiękowych, w szczególności procesu zgrzewania, istotnym zagadnieniem jest zapewnienie optymalnych warunków pracy przetwornika piezoelektrycznego. Zapewnia się to poprzez odpowiednie rozwiązanie sprzętowe końcówki mocy generatora ultradźwiękowego oraz optymalny algorytm sterowania częstotliwością wyjściową generatora. W artykule omówiono zagadnienie optymalnego sterowania procesem ultradźwiękowym z uwzględnieniem odpowiedniej kompensacji przetwornika piezoelektrycznego.
EN
In industrial technological ultrasonic processes – ultrasonic welding particularly – a proper piezoceramic transducer compensation with connection to electrical powering plays crucial role. This conditions are guaranteed by power output architecture of ultrasonic generator and correct way of output frequency control. This article describes the a modified approach for ultrasonic transducer compensation control optimized for mechanical amplitude output of ultrasonic setup.
PL
Przedstawiono konstrukcję regulowanej cewki kompensującej przewidzianej do zastosowań w automatycznym systemie pomiarowym przetworników ultradźwiękowych i układów drgających.
EN
The paper presents design of adjustable compensating coil dedicated to application in automatic measurement systems of ultrasonic converters and vibratory systems.
8
Content available remote Optymalizacja geometrii sonotrody kawitacyjnej
PL
W artykule przedstawiono problem oraz procedurę optymalizacji geometrii sonotrody ultradźwiękowej o częstotliwości pracy 60 kHz, przeznaczonej do pracy w środowisku wodnym. Do optymalizacji wykorzystano oprogramowanie MES: ANSYS Workbench.
EN
In this paper the problem and optimization procedure of 60 kHz cavitation-sonotrode geometry have been presented. Moreover, practical aspects of implementation and simulation results in ANSYS Workbench FEM environment have been showed.
PL
W artykule przedstawiono analizę właściwości przyrządów kluczujących stosowanych w układach falowników dużej mocy przeznaczonych do zasilania piezoceramicznych przetworników ultradźwiękowych. Szczególny nacisk położono na właściwości dynamiczne przyrządów kluczujących w typowych warunkach pracy obejmujących szeroki zakres temperatur (25 – 80°C). Analizie poddano najnowsze konstrukcje przyrządów – tranzystory IGBT oraz tranzystor MOSFET wykonany na podłożu węgliko-krzemowym.
EN
This article presents the analysis of switching devices used in high power ultrasound generators for supplying stack piezoelectric transducers. The main goal of this work is to examine and compare dynamic characteristics of modern power switches in nominal working conditions – applying temperatures of 25 – 80°C range. The two high-power device topologies are discussed – silicon IGBTs and silicon carbide MOSFETs.
PL
W artykule przedstawiono praktyczną realizację wirtualnego przyrządu pomiarowego do optycznego pomiaru amplitudy drgań mechanicznych ultradźwiękowych układów drgających stosowanych w systemach zgrzewania i wycinania ultradźwiękowego. Wykorzystano światłowodowy czujnik optyczny RC25-H3 firmy PHILTEC oraz wielofunkcyjny moduł pomiarowy U2531A firmy Agilent. Przyrząd umożliwia pomiar amplitudy drgań mechanicznych w zakresie 1...100 μm dla drgań o częstotliwości w zakresie 10... 100 kHz.
EN
In the paper a practical realization of the virtual instrument for optical measurement of ultrasonic stack vibration amplitude has been presented. The PHILTEC RC25-H3 fiber optic sensor and the Agilent U2531A multifunction data acguisition unit have been used. The instrument can measure the amplitude of vibration in the range 1...100 μm for vibration freguency in the range 10... 100 kHz.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję nowoczesnego stanowiska do badania zmęczenia cieplnego próbek metali żelaznych (żeliwa) otrzymywanych w procesie hutniczym. Zaprezentowane stanowisko jest przystosowane do pracy zdalnej bez nadzoru obsługi dzięki realizacji funkcji zdalnego dostępu wykorzystującego sieć Ethernet. Oprócz sterowania również pomiary są zbierane przez sieć Ethernet dzięki zastosowaniu technologii LXI. Do sterowania i kontroli stanowiska, a także do umożliwienia zdalnego monitoringu stanowiska wykorzystano oprogramowanie LabView do realizacji koncepcji przyrządu wirtualnego.
EN
This work presents a modern station for investigation of thermal fatigue of iron samples especially obtained by casting. Described station is fully automated and adopted to work without human supervision. Due to incorporating remote access by Ethernet network and LXI technology both command and measurement can be collected remotely. Human – machine interface and measurement collection system ware made using virtual device approach and ware implemented in LabView software.
PL
W artykule przedstawiono kluczowe aspekty procesu zgrzewania ultradźwiękowego. Przedstawiono także wymagania stawiane przed systemem ultradźwiękowym oraz sposoby ich spełnienia na przykładzie produkowanego w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym generatora Sonic Blaster.
EN
In this article the key aspects of ultrasonic welding process are presented. Also the requirements placed before ultrasonic welding system, and methods used to meet those requirements are presented based on Sonic Blaster generator produced by Tele and Radio Institute.
PL
W artykule przedstawiono badania technologiczne nad procesem jednoczesnego zgrzewania i cięcia wielowarstwowych włóknin w sposób ciągły. Opisano zastosowany zestaw ultradźwiękowy oraz dwa stanowiska badawcze. Na koniec opisano komercyjne urządzenie AZW-10, którego konstrukcja uwzględnia wnioski wynikłe z opisanych badań i jest efektem prowadzonych prac.
EN
The paper presents the technological research on the process of simultaneous welding and cutting of multilayer woven in fabric a continuous manner an ultrasonic set and two research stands are described. The AZW-10 commercial machine is described in which the results of the research work are implemented.
PL
W artykule przedstawiony został reaktor z sonotrodą jednostopniową półfalową oraz proces modelowania sonotrody trzystopniowej metodą elementów skończonych, która została wykonana i przebadana w zestawie z przetwornikiem ultradźwiękowym 20 kHz 4 kW. Wyniki badań zostały porównane z parametrami modelu. Następnie omówiono fizyczne zjawiska wpływające na zużycie sonotrody w środowisku pracy i sposób szacowania trwałości reaktora.
EN
The paper presents a reactor with half-wave single-stage sonotrode, with a process of modeling of a three-stage sonotrode by finite element method, which was then physically implemented and tested with 20 kHz 4 kW ultrasonic transducer. The results were compared with those resulting from the model. Then, the physical phenomena influencing the use of the sonotrode in the work environment and way of estimating the durability of a reactor are discussed.
PL
Coraz częściej w budownictwie wykorzystywane są materiały z tworzyw plastycznych. Znajdują one zastosowanie do róznych celów, takich jak: elementy ozdobne i wykończeniowe, izolacje i inne. w artykule przedstawiono technologię i urządzenie do ultradźwiękowego zgrzewania siatki z włókna szklanego do budowlanego kątownika. Jako spoiwa używa się drutu o okrągłym przekroju wykonanego z tworzywa takiego jak kątownik. W artykule zaprezentowano najistotniejsze elementy budowy urządzenia oraz funkcje jakie pełnią przy realizacji tej technologii.
EN
Increasingly used in construction materials from plastics. They are used for various purposes such as decorative elements and finishes, insulation and others. The article presents the technology and device for ultrasonic welding fiberglass mesh for building angle. As a binder used wire with a circular cross-section made of plastic such as a bracket. The articl presents the essentials of construction equipment and their functions in the implementation of this technology.
PL
W artykule przedstawiono metodę ultradźwiękowego zgrzewania rotacyjnego oraz przykładowe rozwiązanie konstrukcji zestawu drgającego. Metoda ta nie jest zbyt rozpowszechniona jednak z uwagi na swoje szczególne własciwości znajduje zastosowanie w niskotemperaturowych procesach zgrzewania metali.
EN
The method of ultrasonic rotational welding, and sample the solution set of oscillatory. This method is not very widespread, however, because of its special characteristics is used in low-temperature metal welding processes.
PL
W artykule przedstawiono strukturę systemu do sprawdzania kondensatorów przeciwzakłóceniowych oraz schemat stanowiska pomiarowego. Z racji złożoności tego systemu, w ramach prac projektowych wykonano analizę rodzajów i skutków niezdatności (FMEA). W wyniku analizy wyselekcjonowano te rodzaje niezdatności, które są szczególnie istotne dla zapewnienia jakości działania systemu (niezdatność kontaktów elektrycznych oraz niezdatność parametryczna, polegająca na nadmiernym i niekontrolowanym wzroście niepewności pomiarów ponad granice dopuszczalnej tolerancji). Wyniki analizy FMEA poddano weryfikacji praktycznej przez opracowanie i zbadanie modeli głównych modułów systemu (pomiarowych i mechatronicznych), które decydują o precyzji pomiarów i wydajności testowania. Pozytywnie zweryfikowano procedury pomiarów głównych parametrów kondensatorów, przewidzianych do realizacji w ramach systemu do testowania. Zweryfikowano także układ detekcji impulsów prądu oraz układ kontroli kontaktów pomiarowych. W ramach badań doświadczalnych sprawdzano modele układów ładowania i rozładowania, bardzo zbliżone do przewidywanych rozwiązań docelowych. Wyniki doświadczalne pozwalają na optymalny dobór elementów, rzutujących na jakość badań i bezpieczeństwo obsługi systemu, tj.: przekaźniki wysokonapięciowe, rezystory mocy, kontakty teleskopowe. Na podstawie zebranych doświadczeń opracowano projekt oraz zbudowano model systemu do kontroli kondensatorów przeciwzakłóceniowych, który zostanie wdrożony w firmie Miflex S.A. w Kutnie.
EN
This paper presents the concept of a measurement system for capacitor testing. The diagram of the measurement stand has been also shown. Because of the high system complexity during design phase, Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) was carried out. As the result of the FMEA analysis, the failures that are particularly important for the quality of system operation were selected (electrical contact failures and parametric failures, i.e. an excessive and uncontrolled rise in measurement uncertainty above the limits of acceptable tolerance). The results of FMEA analysis were practically verified using the models (mechatronic and measurement models) of the main system modules that were designed and tested and which decide on the measurement accuracy and efficiency of testing. The measurement procedures for the main parameters of capacitors were also positively verified. The current pulse detection modules and measurement contact checking circuits were verified too. The main problems related to the quality of testing as well as their solutions have been presented. Many tester modules, e.g. measurement head, pulse detector, high voltage relays, and pneumatic cylinders, that have direct effect on the quality of tests and operator safety have been also checked. The Capacitor Testing System that has been designed and will be used in Miflex S.A. in Kutno has also been presented together with its characteristic parameters.
PL
Przedstawiono koncepcję rozwiązania systemu pomiarowo-informatycznego do testowania filtrów przeciwzakłóceniowych, opracowywanego w PIE w ramach projektu celowego. Opisano bloki systemu: podsystem pomiarowy, mechatroniczny i informatyczny. Przedstawiono główne problemy związane z jakością testowania oraz sposób ich rozwiązania.
EN
This paper presents a concept of computer aided measurement system for noise suppressing filters testing designed in PIE under the R&D project contract. The system components like measurement, mechatronic and control subsystems have been described. The main problems related to quality testing together with solutions for their solving have been described.
PL
W pracy przedstawiono opis linii demontażu sprzętu komputerowego opracowanej w wyniku realizacji projektu celowego zamawianego PCZ-013-26 pt. "Krajowy system zbiórki i utylizacji wycofywanych z eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych". Linia zawiera stanowisko do kontroli optycznej i selekcji pakietów elektronicznych, stanowisko do demontażu elementów elektronicznych z płytek drukowanych metodą mechaniczną, testery podzespołów komputerowych oraz system sterowania, integrujący pracę wszystkich urządzeń. Opracowane urządzenia są obecnie w fazie testów.
EN
This paper presents disassembling line for used computers that was designed as a result of a project PCZ-013-26 titled "The nation-wide system of collection and utilization of used electrical and electronic devices". This line consists of optical inspection and PCB selection stand, mechanical disassembly machine for PCBs, testers and control system integrating the operation of all units. The disassembly line is at this moment in a testing phase.
PL
Artykuł dotyczy zagadnień związanych z realizacją projektu celowego zamawianego PCZ-013-26 pt. "Krajowy system zbiórki i utylizacji wycofywanych z eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych"
EN
This paper presents problems related to recycling and reuse processes implementation of electronic scrap in a prototyped disassembly line four used computers.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.