Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fizyka jądrowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The ever-increasing risk of terrorist attacks is a stimulus for seeking new, more effective danger detection methods. The article describes new methods of detecting hazardous materials based on the interaction between neutrons and matter. The status of the design of the device for detecting hazardous materials in water environments based on these methods, currently in development at the Jagiellonian University (Kraków, Poland), will be presented as well.
PL
Wciąż rosnące ryzyko ataków terrorystycznych skłania do poszukiwania nowych, efektywniejszych metod wykrywania zagrożeń. W artykule opisane zostaną nowe metody wykrywania materiałów niebezpiecznych, których podstawę stanowi oddziaływanie neutronów z materią. Przedstawiony zostanie również status projektu urządzenia do wykrywania materiałów niebezpiecznych w środowisku wodnym opartego na tych metodach, które jest rozwijane na Uniwersytecie Jagiellońskim.
PL
Rok 2017 jest czasem wielu rocznic związanych z Marią Skłodowską-Curie i jej dokonaniami. 150 rocznica urodzin uczonej, 120 rocznica urodzin Ireny Joliot-Curie, 10 rocznica śmierci Ewy Curie Labouisse i 85 rocznica otwarcia Instytutu Radowego w Warszawie to przyczynek do wielu wydarzeń i artykułów na temat życia, odkryć i osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie. Historia badań nad promieniotwórczością, pierwiastkami promieniotwórczymi, to historia fizyki jądrowej, chemii radiacyjnej i onkologii. Oczywiście Maria i Piotr Curie nie byli jedynymi uczonymi zajmującymi się tymi dziedzinami, ale niewątpliwie to właśnie oni, a właściwie Maria Skłodowska-Curie była inicjatorką tak nowoczesnego myślenia o atomie. To dzięki jej uporowi, odwadze w stawianiu pytań i wydawałoby się niemożliwych do udowodnienia hipotez, nauka zawdzięcza nowe metody badawcze i pierwiastki promieniotwórcze. To jej kompleksowe myślenie o badaniach naukowych i medycynie dało początek nowoczesnym metodom leczenia nowotworów, powstanie dwóch bliźniaczych placówek onkologicznych- Instytutów Radowych w Paryżu i w Warszawie otworzyło drogę do budowy całej sieci onkologicznej i kompleksowego leczenia pacjentów.
EN
Year 2017 is a year of many anniversaries connected with Maria Skłodowska-Curie and her achievements. The 150th anniversary of the birth of Maria Skłodowska-Curie, the 120th anniversary of the birth of Irena Joliot-Curie’s, the 10th anniversary of Eve Curie Labouisse’s death and the 85th anniversary of the opening of the Radium Institute in Warsaw represent a contribution to many events and articles on Maria Skłodowska-Curie’s life, discoveries and accomplishments. The history of research on radioactivity and radioactive elements is the history of nuclear physics, radiation chemistry and oncology. Obviously, Maria and Piotr Curie were not the only scientists involved in these fields, but undoubtedly they, or Maria Skłodowska-Curie actually, who initiated such modern thinking about the atom. It is thanks to her persistence and courage to ask questions, as well as her perseverance in proving hypotheses that had been almost impossible to prove, the science owes new research methods and radioactive elements. It is Maria Curie’s comprehensive thinking about the research and medicine that has given rise to modern methods of cancer treatment, the establishment of two twin oncology centres: the Radium Institute in Paris and in Warsaw. These have opened the way to building the entire oncology network and comprehensive patient treatment.
PL
W roku 2016 mija 60 lat od powstania w Dubnej (Rosja) Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych, uznanego w świecie międzynarodowego ośrodka badań jądrowych, w którym od początku czynnie uczestniczyli naukowcy polscy. W artykule omówiono aktualny stan wyposażenia Instytutu w duże urządzenia badawcze i ogólny profil prowadzonych w nim badań, zagadnienia naukowe, którymi obecnie zajmują się polscy pracownicy oddelegowani do ZIBJ z polskich ośrodków naukowych oraz tematykę prac prowadzonych w ośrodkach polskich wspólnie z pracownikami ZIBJ. W odróżnieniu od innych ośrodków międzynarodowych, dzięki grantom i programom Pełnomocnego Przedstawiciela Rządu RP w ZIBJ, na które przeznaczane jest 20% składki członkowskiej Polski, możliwe jest nieodpłatne korzystanie z istniejącej infrastruktury badawczej ZIBJ do realizacji badań prowadzonych przez polskie instytucje naukowe, gdzie polscy fizycy, chemicy i radiobiolodzy mogą realizować swoje prace niezależnie w wybranych przez nich kierunkach, uzupełniając je o komplementarne metody niedostępne w swoich macierzystych instytucjach. Konkursowy tryb przyznawania grantów i programów zapewnia tym badaniom pewną niezależność finansową od polityki prowadzonej przez dyrekcje poszczególnych laboratoriów. W ZIBJ obowiązuje także zasada zakupu materiałów i urządzeń w kraju członkowskim w wysokości nie mniejszej niż 20% składki członkowskiej, co umożliwia polskim firmom eksport aparatury i urządzeń oraz zagraniczną współpracę naukowo-technologiczną.
EN
The year 2016 marks the 60th anniversary of the establishment of the Joint Institute of Nuclear Research in Dubna (Russia), a globally recognised international nuclear research laboratory in which Polish scientists have actively participated since its inception. In this article we briefly overview the major equipment of the JINR, its current main research directions, the research topics which Polish scientists on leave from their Polish research institutions to JINR are currently engaged in, and research topics undertaken jointly by JINR and Polish scientists in Polish institutions. Unique to the Polish participation in JINR is a competitive system of grants and programmes of the Plenipotentiary of Poland, supported by 20% of the Polish JINR membership fee, to which national collaborators may apply. This enables Polish physicists, chemists and radiobiologists to freely use the JINR infrastructure and to carry out independently their current research interests, but also using the advanced JINR facilities unavailable in Poland, without any additional charges. Thus, unlike in other large international research laboratories, their current research topics may be accomplished outside of long-term detailed research programmes typical for such laboratories. JINR also adheres to the industrial return rule, namely that no less than 20% of the membership fee is to be used to purchase materials and equipment from the member’s country. This enables Polish industry, especially in the high-tech area, to export their goods and to further extend joint international commercial venture.
5
Content available remote Józef Rotblat: jego życie i osiągnięcia
PL
Józef Rotblat był jednym z najwybitniejszych fizyków jądrowych i bojowników o pokój w okresie po zakończeniu drugiej wojny światowej. Jego działalność w służbie pokoju porównywalna jest z działalnością Alberta Einsteina i Bertranda Russela, i otrzymał za nią Pokojową Nagrodę Nobla, wspólnie z ruchem Pugwash, którego był współzałożycielem. W niniejszym artykule opisuję jego działalność i okoliczności, jakie wpłynęły na jego osobowość we wczesnym okresie w Polsce. Po tym okresie dołączył do Jamesa Chadwicka na Uniwersytecie w Liverpoolu i rozpoczął prace przy zbudowanym tam właśnie cyklotronie. Następnie, wraz z Chadwickiem, przystąpił do Projektu Manhattan. To doświadczenie miało ukształtować jego życie. Przebywał w Los Alamos niecały rok, zanim zdecydował się opuścić Projekt. Podejrzewano go o szpiegostwo. Rotblat został potem profesorem fizyki w Szkole Medycznej St Bartholomew's i był pionierem w zastosowaniu akceleratora liniowego 15 MeV w terapii i badaniach naukowych. Wniósł fundamentalny wkład w zrozumienie skutków opadu z prób broni jądrowej. Z prof. Patrycją Lindop wniósł istotny wkład w zrozumienie biologicznych skutków promieniowania. Jest wybitną postacią, a jego wkład dla dobra ludzkości powinien być lepiej znany i szerzej rozumiany.
EN
Joseph Rotblat was one of the most distinguished nuclear physicists and peace campaigners of the post second world war period. His peace activities rank along side those of Albert Einstein and Bertrand Russel and for which he won the Nobel Peace prize, jointly with the Pugwash movement, that he helped found. In this paper his early work and influences in Poland are described. He then joined James Chadwick at Liverpool University and began work on the cyclotron recently constructed there. Rotblat then, together with Chadwick joined the Manhattan project. This experience was to shape his life. He stayed at Los Alamos for less than a year before walking out. He was suspected of being a spy. Rotblat then became professor of physics at St. Bartholomew's Medical College and pioneered the use of a 15 MeV Linac in treatment and research. He made fundamental contributions to understanding the effects of the fallout from nuclear bomb tests. He also, together with Professor Patricia Lindop, made important contributions to understanding the biological effects of radiation. He is a towering intellectual figure and his contributions to mankind should be better known and more widely understood.
6
Content available remote Jan Turkiewicz (1934-2009)
7
Content available remote Wojciech Ratyński (1932-2007)
8
Content available remote Konferencja ENAM '08 [Ze zjazdów i konferencji]
PL
W dniach 7-13 września 2008 r. odbyła się w Rynie na Mazurach międzynarodowa konferencja na temat egzotycznych nuklidów i mas atomowych - ENAM '08. Badania nuklidów egzotycznych stanowią jeden z głównych nurtów współczesnej fizyki jądrowej. Przypomnijmy: egzotycznymi nazywamy krótkożyciowe nuklidy dalekie od ścieżki trwałości beta i nuklidy bardzo ciężkie. W Polsce ta tematyka jest uprawiana głównie przez fizyków z Krakowa, Lublina, Łodzi i Warszawy.
9
PL
Metody nieparametryczne znajdują coraz szersze zastosowanie w zagadnieniach współczesnej analizy i eksploracji danych. W artykule przedstawiono najpopularniejsze narzędzie powyższych metod - estymatory jądrowe. Poza koncepcją tychże estymatorów zaprezentowano także praktyczne aspekty estymacji oraz przykłady jej zastosowań do wyznaczania rozkładów z dziedziny fizyki wysokich energii, wykrywania uszkodzeń silnika asynchronicznego oraz analizy danych socjologicznych.
EN
Nonparametric methods find increasing number of applications in the area of data analysis and data exploration. In this paper the most popular tool of those methods was presented - kernel estimators. Beside of kernel estimators' concept, practical estimation aspects and examples of applications in determining distributions from nuclear physics experiments, induction motors' damage detection and analysis of sociological data were shown as well.
10
Content available remote Czerwona bomba złamanie monopolu Stanów Zjednoczonych
14
Content available remote Wiązki jąder egzotycznych - dziś i jutro fizyki jądrowej
EN
In recent years experiments with accelerated beams of unstable isotopes became an important tool in nuclear structure and reaction studies. In this review the basic production methods of radioactive nuclear beams are described and the key experiments demonstrating possibilities of research studies with exotic nuclei are discussed. New projects of radioactive beam facilities are presented.
15
Content available remote Honorowe wyróżnienie dla nestora lubelskiej fizyki jądrowej
PL
W pracy zaprezentowano założenia oraz sposób realizacji Wirtualnego Laboratorium Fizyki Jądrowej. Omówiono trzy ćwiczenia z fizyki jądrowej poświęcone zaprezentowaniu podstawowych właściwości promieniowania jonizującego. Eksperymenty wirtualne opracowano z wykorzystaniem środowiska programowego Lab VIEW, przyjmując za zasadę, że otrzymywane w czasie pomiarów rezultaty nie są wynikami symulowanymi lecz wcześniej uzyskanymi w rzeczywistych eksperymentach rezultatami pomiarów wkomponowanymi w oprogramowanie służące akwizycji danych.
EN
The paper presents basic principles and ways of creating the nuclear physics virtual laboratory. The article describes three nuclear physics experiments focused on presenting core aspects and features of the ionic radiation. Lab VIEW software was used to carry out all the experiments, following the assumption that all the results achieved during the research were not the simulated ones, but the earlier achieved ones in the real life experiments, now only skillfully entered and combined with the program to archive data.
17
Content available remote Wspomnienia o Sławku Chojnackim
18
Content available remote Sławomir Chojnacki (1929-2004)
20
Content available remote Fizyka jądrowa w ośrodku warszawskim - rozmowa ze Zdzisławem Wilhelmim
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.