Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  particle matter
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Air pollution is a challenge for municipal authorities. Increased emission of PM10 and PM2.5 particles is particularly noticeable in Poland primarily the autumn and winter period. That is due to the start of the heating season. According to the above data, road transport accounted for approximately 5% of the creation of PM10 particles, ca. 7% of PM2.5 and approximately 32% for NOx. In Poland, suspended particles (PM10 and PM2.5) cause deaths of as many as 45,000 people a year. The issue of smog also affects other European cities. Therefore, it is necessary to undertake concrete efforts in order to reduce vehicle exhaust emissions as much as possible. It is therefore justifiable to reduce the emission of exhaust pollution, particularly NOx, PM, PN by conventional passenger cars powered by compression ignition engines. Emissions by these passenger cars have been reduced systematically. Comparative tests of the above emission of exhaust pollution were conducted on chassis dynamometer of such passenger car in NEDC cycle and in the new WLTC cycle in order to verify the level of emissions from this type of passenger car. Measurements of fuel consumption by that car were also taken. Emission of exhaust pollution and fuel consumption of the this car were also taken in the RDE road test.
PL
W artykule przedstawiono badania wpływu warunków pracy silnika Diesla i obecności w oleju napędowym biokomponentów (FAME i FAEE) na profil składu chemicznego emitowanych PM. Silnik badawczy FORD 2.0i 16V Duratorq TDCi spełniał normy emisji EURO IV. Pomiary prowadzono dla dwóch warunków pracy silnika: w fazie I (20 Nm, 3800 obr./min) i w fazie II (120 Nm, 1000 obr./min). Do zasilania silnika używano konwencjonalnego oleju napędowego oraz biopaliw składających się z konwencjonalnego oleju napędowego z dodatkiem 20% (V/V) FAME lub FAEE. Analiza składu chemicznego PM obejmowała: ekstrakcję PM, oczyszczanie ekstraktu, wzbogacenie go i oznaczenie SOF (rozpuszczalnej frakcji organicznej) techniką GC/MS. Interpretacji profili składu chemicznego PM dokonywano z wykorzystaniem metod statystycznych. Stwierdzono, że spadek prędkości obrotowej i zwiększenie obciążenia silnika powoduje wzrost całkowitej masowej emisji PM i składników SOF. Zastosowanie biopaliw obniża emisję PM i składników SOF, a silniejsza redukcja następuje przy zastosowaniu FAEE niż FAME.
EN
This paper is about the influence of working conditions of a diesel engine and biofuels on the chemical composition of particle matter (PM) profile. The engine test bed was a FORD 2.0i 16V Duratorq TDCi which complies with the EURO IV requirement on emission and a minitunnel AVL Smart Sampler SPC 472. Emissions of PM were investigated during standardized cycles over ISO 8178. The engine was operated in Mode I (20 Nm, 3800 rpm) and Mode II (120 Nm, 1000 rpm). Fuel compositions were varied from standard, commercial diesel fuel to its FAME and FAEE blends of 20% (V/V). A sample of the exhaust was passed through a standardized filter capturing particle matter, which were extracted and SOF (Soluble Organic Fraction) was determined in the PM’s extract by high-resolution gas chromatography coupled with a mass spectrometer detector. The chemical composition profile of PM was determined using the statistical method. Results show that biofuels reduce the emission of PM and SOF, in the case of FAEE the effect is more significant. The emission of PM and SOF was higher in Mode II (high load, low rotational speed).
EN
The aim of this study is to describe the impact on particle matter and CO2 emissions of converting an existing heavy-duty diesel engine for on-highway truck applications to a dual-fuel engine (diesel + natural gas), especially in transient operation. A dual-fuel engine with homogeneous gas charge injection in the intake line before turbocharger was considered. The results showed the feasibility of this kind of technology for transient operation reaching a significant reduction of particle matter plus a decrement in CO2 emissions at the expense of a small decrement of brake fuel conversion efficiency and an increment of unburned hydrocarbons in the exhaust gases.
PL
Laserowy analizator uziarnienia LAU-11 swą historią sięga lat osiemdziesiątych XX w., a dokładniej konstrukcji granulometru laserowego GL-04, opracowanego w Zakładzie Urządzeń i Pomiarów Cieplnych Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych [1-3]. Granulometr miał zakres pomiarowy od 3 do 90 ?m podzielony na 6 frakcji i obsługiwany był przy pomocy mikrokomputera ZX Spectrum Plus. Pomiar światła w widmie rozproszonym wykonywany był w 10 punktach widma. Kolejne konstrukcje miały na uwadze rozszerzenie zakresu pomiarowego oraz zwiększenie liczby frakcji. W ten sposób powstały konstrukcje laserowego analizatora uziarnienia LAU-11 i LAU-14 mające po 16 detektorów światła i zakres pomiarowy od ok. 1 do 200 ?m. Różnica między LAU-11 i LAU-14 zasadzała się w konstrukcji głowicy pomiarowej. LAU-11 posiada głowicę składającą się z elementów dyskretnych - fototranzystorów, przy czym pierwsze cztery detektory (najbliższe osi optycznej) wyposażone są w światłowody o średnicy wewnętrznej 0,25 mm. Elementem pomiarowym w LAU-14 jest natomiast linijka CCD składająca się z 512 pixeli pomiarowych, z których wykorzystywanych jest 16 elementów.
EN
Laser particle size analyzer LAU-11 began its history in the late 80’s on the design of the instrument GL-04, developed in the Department of Plant and Thermal Measurements IMMB [1] to [3]. GL-04 had a range of 3 to 90 mim divided into 6 factions and was supported by a microcomputer ZX Spectrum Plus. Measurement of scattered light in the spectrum was performed at 10 points in the spectrum. Other structures were the enlargement of measurement range and increasing the number of fractions. In this way, the resulting structures Laser particle size analyzer LAU-11 and LAU-14 to 16-light detectors and range from about 1 micrometer to 200 mim. The difference between the LAU-11 and LAU-14 design was based in the head. LAU-11 has a head composed of discrete components – phototransistors, the first four detectors (closest to the optical axis) are equipped with optical fibers of internal diameter 0,25 mm. Sensing element in the LAU-14 is composed and the CCD line a measurement of 512 pixels, which are used 16 parts. Was produced over a dozen instruments and GL-04 Laser particle size analyzers LAU-11 and LAU-14. In Opole Branch of the Institute’s LAU-11.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję badań dotyczących kontroli stanu uszczelnień olejowych łożysk wirnika i działania układu automatycznej regulacji silnika turbinowego na podstawie analizy składu chemicznego gazów wylotowych. Jest to nowatorska, bezinwazyjna metoda diagnozowania elementów silnika turbinowego. Są one niedostępne w czasie eksploatacji, lecz bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania. Program badań obejmuje wyznaczenie charakterystyki zmiany zawartości związków węglowodorowych w gazach wylotowych w czasie wybiegu wirnika oraz ocenę działania układu automatycznej regulacji w czasie zmiany zakresu pracy silnika. Przewidziano również wykonanie wstępnych pomiarów emisji cząstek stałych. Badania silników z prawidłowo działającymi w/w zespołami pozwolą na wyznaczenie charakterystyk stanowiących odniesienie w ocenie ich działania. Proponowaną metodę pomiarową można zastosować do wszystkich rodzajów silników turbinowych, bez konieczności ich demontażu w celu wykonania badań na hamowni. Obiektami badań są turbinowe silniki śmigłowcowe RR Allison 250 C20B stanowiące zespół napędowy śmigłowca PZL Kania.
EN
Conception of investigations on rotor oil sealings state and turbine engine automatic regulation system work on the base of chemical composition of exhaust gases have been presented in article. Proposed diagnostic method of turbine engine elements is innovative and noninvasive. These elements are not accessible during exploitation but essential from the point of view of use safety. The investigation program includes the determination of characteristics of change of chemical composition of the exhaust gases – probably mainly content of hydrocarbons – during rotor run-out and evaluation of engine automatic regulation system work during engine work range change. There are also foreseen the preliminary measurements of particles matter emission. Investigations of engines with mentioned above properly working systems enable establishing of the reference characteristics for further checks. It is possible to apply the proposed measuring method to all kinds of turbine engines, without the necessity of their dismounting in the aim of test stand investigations. The objects of tests are turbine engines RR Allison 250 C20B, which make the propulsion of PZL Kania helicopter.
6
Content available remote Pasywna regeneracja filtrów cząstek stałych
PL
W referacie omówiono szkodliwe oddziaływanie emisji cząstek stałych (PM - Particle Matter) w spalinach silników o zapłonie samoczynnym, kierunki prac badawczych podejmowanych w celu ograniczenia tej emisji oraz stosowane już środki zaradcze. Szczególną uwagę poświęcono filtracji spalin i problemom związanym z użytkowaniem filtrów (DPF - Diesel Particle Filter). Pokazano wybrane wyniki badań Instytutu Technologii Nafty nad ciągłą, pasywną regeneracją filtrów, przy zastosowaniu dodatków wprowadzanych do paliwa. Badania prowadzono na stanowisku hamownianym, wyposażonym w krajowy silnik wysokoprężny SWT 11/300/1, wykorzystywany między innymi do napędu autobusów. Przedstawiono możliwości, szanse i zalety wykorzystania pasywnej regeneracji filtrów cząstek stałych w najbliższej przyszłości.
EN
The paper describes harmful effects of particle matter (PM) emission in exhaust gases from diesel engines, the recent scientific research efforts made in order to reduce this problem, as well as already existing solutions. The special attention is paid to an exhaust gases filtration and to the problem of diesel particle filter usage. The paper presents selected results of test conducted in the Institute of Petroleum Processing on continuous, passive filter regeneration with application of fuel additives. The tests were conducted on engine test stand with polish diesel engine SWT 11/300/1, which is employed among others in city buses. Finally, opportunities and advantages of passive PM filter regeneration in coming future are discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.