Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono problematykę kształtowania jakości obiektów technicznych w procesach ich projektowania, wytwarzania i eksploatacji, ze szczególnym ukierun- kowaniem na zapewnienie ich niezawodnej pracy. Pokazane zasady, metody i narzędzia oraz systemy i procesy informacyjne obrazują całokształt działań, realizowanych w tym zakresie. Przedstawienie ich w procesie dydaktycznym pozwala zarówno na przekazanie wiedzy ogólnej, jak również umiejętności praktycznego ich stosowania w budowie i eksploatacji niezawodnych maszyn.
EN
The article presents the issues connected with shaping the quality of technical objects in the processes of their design, manufacture and use, with particular focus on ensuring their reliable operation. Principles, methods as well as systems and information processes reflect all actions implemented in this respect. Presenting them in the teaching process allows to provide not only general knowledge, but also practical skills how to apply them in the construction and operation of reliable machines.
EN
The article presents the methods used in the analysis of the possibilities of a modernisation of a metal-elastomer joint construction regarding the quality of the element. The solution proposed makes use of TRIZ (also known as TIPS) guidelines, which allow a wide range of factors related to the application and production to be taken into consideration. The analysed joint is used in many branches of industry. Its variety of applications in different conditions and environments necessitates improvement in its construction with regard to quality and reliability. The aim of the analysis is to define the possibilities of modernisation of the joint, taking into account trends in the development of technical systems. The analysis conducted specified areas in which changes in construction may be introduced to improve the joint and its operational and maintenance characteristics.
PL
W artykule przedstawiono metodykę analizy możliwości modernizacji konstrukcji przegubu metalowo-elastomerowego w aspekcie jakościowym. W proponowanym rozwiązaniu skorzystano z wytycznych TRIZ, które pozwalają na uwzględnienie szerokiego aspektu czynników związanych z przeznaczeniem oraz wytwarzaniem. Analizowany przegub znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Różnorodność jego zastosowań dla różnych warunków eksploatacji wymusza konieczność doskonalenia konstrukcji z uwagi na wymaganą jakość i niezawodność. Celem analizy jest określenie kierunków modernizacji analizowanego przegubu przy uwzględnieniu trendów rozwoju systemów technicznych. Przeprowadzona analiza pozwoliła na sprecyzowanie obszarów, w których wprowadzane mogą być zmiany konstrukcyjne doskonalące obiekt oraz proces jego eksploatacji.
PL
W artykule rozważono możliwość zastosowania rozkładu uogólnionego gamma jako narzędzia pomocnego w szacowaniu niezawodności nienaprawialnych obiektów technicznych. Omówiono związki występujące pomiędzy rozkładem uogólnionym gamma a rozkładami: wykładniczym, Weibulla, gamma i normalnym, powszechnie wykorzystywanymi przy ocenie niezawodności. Wyniki obliczeń, dla zaproponowanej metody i przy użyciu opracowanego programu komputerowego, potwierdzają możliwości wykorzystania rozkładu trójparametrowego w analizach niezawodności.
EN
The possibility of using generalised gamma distribution as a tool useful for estimating the reliability of technical objects was discussed in the paper. The connections between generalised gamma distribution and exponential, Weibull, gamma and normal distributions, used in the reliability estimation, were presented. The results obtained for the proposed method and with the use of the developed computer program give the reasons for using generalised gamma distribution for reliability analysis.
EN
The dynamic behaviour of thermoplastic samples reinforced with aramid or polyester based nonwoven fabrics has been investigated. Changes in the structural state of specimens through open hole and impact damage could be proved by changes in modal parameters. Furthermore a directionality study has been performed showing clear dependence of modal parameters and fibre orientation. An appropriate frequency band was selected for a robust structural state detection of the samples. Additionally, a special modal hammer device was used to increase the accuracy of determining the modal parameters. This work continues investigations which can serve as a foundation for modal analysis based structural health monitoring (SHM) and quality control systems for composite structures.
PL
Zbadane zostało dynamiczne zachowanie próbek kompozytowych o osnowie termoplastycznej, wzmocnionych włókniną aramidową lub poliestrową. Wykazano, że zmiany w stanie struktury próbek, wywołane wierceniem otworów i uszkodzeniem udarowym, mogą być wykrywane w oparciu o zmiany parametrów modalnych. Przeprowadzono również badania, w których pokazano wyraźną zależność pomiędzy parametrami modalnymi a ukierunkowaniem włókien. Do właściwego wykrywania stanu strukturalnego próbek wybrane zostało odpowiednie pasmo częstotliwości. Dodatkowo zastosowane zostało specjalne urządzenie dla młotka modalnego zwiększające dokładność wyznaczania parametrów modalnych. Praca jest kontynuacją badań, które mogą służyć jako podstawa dla systemu przeznaczonego do monitorowania stanu konstrukcji oraz kontroli jakości, bazującego na analizie modalnej.
EN
The concept of assessing the reliability maintenance of mining machines, such as belt conveyors, which constitute a special group of complex technical objects, due to difficult maintenance conditions, is presented in the study. Interruption of operations caused by failures constitutes organisational-technological problems, connected with economic losses, for the user. The presented concept contains the determination of the renewable objects reliability-maintenance index, such as the failure stream parameter as well as the investigation methodology allowing to determine its value. Undertaken operations should concern failure states of devices on the bases of the information systems of the maintenance control of these objects.
PL
W opracowaniu przedstawiono koncepcję oceny niezawodności eksploatacyjnej maszyn górniczych, jakimi są przenośniki taśmowe, stanowiących specyficzną grupę złożonych obiektów technicznych z uwagi na trudne warunki eksploatacji. Przerwa w pracy spowodowana uszkodzeniem stanowi dla użytkownika problem organizacyjno-techniczny połączony ze stratami ekonomicznymi. Przedstawiona koncepcja obejmuje wyznaczanie wskaźnika niezawodnościowo-eksploatacyjnego obiektów odnawialnych, jakim jest parametr strumienia uszkodzeń oraz metodykę badań pozwalających na wyznaczenie jego wartości. Podejmowane działania powinny dotyczyć oceny awaryjności badanych urządzeń w oparciu o systemy informacyjne kontroli przebiegu procesów eksploatacji tych obiektów.
EN
In this paper, the problem of facilitating the servicing system of metallurgical processing technological lines was presented. The project of the information system, supporting the maintenance within the plant, allows one to reduce the number of breakdowns, rationalise spare parts management, increase safety levels, and reduce manufacturing costs, which leads to improving the quality of products and extending the useful life of machines and devices.
PL
W artykule przedstawiono problematykę wspomagania systemu obsługiwania linii technologicznej przetwórstwa hutniczego. Projekt systemu informatycznego wspomagającego utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie pozwala na zmniejszenie liczby awarii, racjonalną gospodarkę częściami zamiennymi, wzrost bezpieczeństwa, zmniejszenie kosztów produkcyjnych, co w efekcie prowadzi do poprawy jakości produktów oraz wydłużenia okresu użytkowania maszyn i urządzeń.
7
Content available remote Developing the operational reliabity of motor vehicles
EN
This article presents a process of developing operational reliability based on damage occurring during operation. A programme operating on the basis of the artificial neural network method was used to determine the probability of damage to selected engine elements. The results calculated in this way may serve as feedback information for the design process, enabling continuous improvement in the quality of the product, i.e. the automobile combustion engine. Factors taken into consideration during artificial neural network construction, the number of inputs and outputs resulting from the number of variables, and the learning algorithm were described.
PL
W artykule przedstawiono proces kształtowania niezawodności eksploatacyjnej pojazdów w oparciu o występujące w procesie eksploatacji uszkodzenia. Do wyznaczania prawdopodobieństwa uszkodzeń wybranych elementów silnika wykorzystano program oparty na metodzie sztucznych sieci neuronowych. Obliczane przez niego wyniki mogą służyć jako informacja zwrotna dla procesu projektowania, dzięki czemu możliwe jest stałe podnoszenie jakości produktu, jakim jest samochodowy silnik spalinowy. Opisano czynniki uwzględnione na etapie budowy sztucznej sieci neuronowej, tj. liczba wejść i wyjść wynikające z liczby zmiennych oraz algorytm uczenia.
EN
The problem of the verification of constructional solutions of prototype objects considered in the aspect of exploitation requirements is discussed in the study. The object’s reliability was assumed as the assessment criterion. The proposed assessment-decision model allows reliable assessments of each realised enterprise, if the prototype reliability in real conditions is lower than the project requirements.
PL
W artykule omówiono zagadnienie weryfikacji rozwiązań konstrukcyjnych obiektów prototypowych w aspekcie wymagań eksploatacyjnych. Jako kryterium ocenowe przyjęto niezawodność obiektu. Zaproponowany w opracowaniu model ocenowo-decyzyjny pozwala na dokonywanie miarodajnych ocen każdego realizowanego przedsięwzięcia modernizacyjnego w przypadku, gdy niezawodność prototypu w warunkach rzeczywistych jest niższa od wymagań projektowych.
EN
The problem of the quality assessment of tribologic centres illustrated with an example of excavators and loaders operated in open pit mines is presented in this study. The analysis comprises the identification of “weak centres” and the proposition of both constructional and operational modernisation executed in order to improve quality. The device quality assessment can be executed via assessment of the value of proposed set of reliability-exploitation factors.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie oceny jakości węzłów tribologicznych na przykładzie koparek i ładowarek pracujących w kopalniach odkrywkowych. Analiza obejmuje identyfikację „słabych ogniw” oraz propozycję modernizacji konstrukcyjnej i eksploatacyjnej w celu poprawy jakości. Ocena jakości urządzeń może być dokonywana poprzez oszacowanie wartości zaproponowanego zestawu wskaźników niezawodnościowo-eksploatacyjnych.
EN
A procedure of the modernisation of the maintenance system of the tramcars used in public transport was presented in this paper. The analysis is based on the maintenance information stored in the database of a city transport company. General and seasonal changes of the number of failures are analysed as well as their reasons and consequences. The effects of the failures are counted proportionally to the financial loss that is characteristic for each of tramcar. Using reliability indexes is essential for the proper description of the failure frequency of the tramcars were presented. The analysis allows one to evaluate the quality of the available information about maintenance process. Therefore, it may lead to decisions about improving the data storage system. The whole procedure provides information that is useful in choosing possible and effective ways of improving the maintenance system which will consequently lead to a reduction of the number of tramcars' failures and a better utilisation of financial resources. The results of the analysis are useful during planning the times of maintenance work, the extents of regular servicing and the supply of spare parts as well as the possibilities of modernising the rolling stock.
PL
W opracowaniu przedstawiono procedurę modernizacji systemu obsługiwania wagonów tramwajowych funkcjonujących w komunikacji miejskiej. Działania podejmowane są w oparciu o informację eksploatacyjną zgromadzoną w bazie danych przedsiębiorstwa transportowego. Przeprowadzona analiza oraz zaproponowana metodyka ocenowa uwzględniają koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo. Przedstawione charakterystyki niezawodnościowe stanowią podstawę działań modernizacyjnych w zakresie systemu obsługiwania. Zaproponowana procedura pozwala na ocenę procesu obsługiwana oraz realizację zmian mających na celu poprawę niezawodności. Zmiany powinny również dotyczyć funkcjonującego w przedsiębiorstwie systemu informacyjnego.
11
PL
W opracowaniu przedstawiono zagadnienie kształtowania jakości wyrobu w procesie produkcyjnym. Problem omówiono na przykładzie kształtowania jakości korpusu puszki napojowej. Z uwagi na rosnące wymagania dotyczące jakości puszek napojowych (produkt masowy) zagadnienie jest ważne i aktualne. Ocenę należy prowadzić kompleksowo z uwzględnieniem jakości procesu produkcyjnego.
EN
The paper presents the problem of forming product quality during manufacturing process. The process of tins for liquors forming shows the complexity of factors and testing methods that determine the final product quality. The problem of quality forming and assessment is actual and very important for producers and customers.
12
Content available remote Ocena jakości eksploatacyjnej koparek i ładowarek w przemyśle wydobywczym
PL
W artykule omówiono zagadnienie oceny jakości eksploatacyjnej złożonych obiektów technicznych, należących do klasy obiektów naprawialnych o zdeterminowanych zadaniowo cyklach pracy. Przedmiotem analizy są koparki i ładowarki eksploatowane w przemyśle wydobywczym, pracujące przy oddziaływaniu wielu czynników wymuszających, w warunkach określanych jako ciężkie. Jako nadrzędne kryterium ocenowe przyjęto jakość eksploatacyjną. Ocena jakości powinna być dokonywana poprzez wskaźnik niezawodności z uwzględnieniem nakładów eksploatacyjnych związanych z prowadzonymi naprawami oraz kontrolą zdatności. Przeprowadzone rozważania oraz zaproponowany sposób oceny mogą stanowić podstawę doskonalenia obiektu i jego procesu eksploatacji realizowanego w trakcie prowadzonych badań eksploatacyjnych.
EN
The paper presents the problem of quality assessment of strippers and muckers working in opencut mines. These kind of complex, reparable technical objects belong to the group operated in task cycles and difficult conditions. The model of quality assessment considered in the paper let to estimate objects reliability as the main criterion with calculations of renewal and serviceable costs. Level of reliability and maintenance costs constituted during designing and production can be verified during exploitation searching.
PL
W artykule przedstawiono wpływ wybranych działań modernizacyjnych na efektywność eksploatacyjną systemu grzewczego. Zagadnienie omówiono na przykładzie instalacji grzewczej kompleksu budynków wchodzących w skład obiektów użyteczności publicznej, w świetle norm i przepisów obowiązujących w tym zakresie. W wyniku działań modernizacyjnych stwierdzono obniżenie kosztów wytwarzania ciepłej wody użytkowej, usprawnienie sposobu obsługiwania, podniesienie komfortu użytkowania oraz poprawę bezpieczeństwa. Do przeprowadzenia analizy wykorzystano program obliczeniowy KAN H2O 1.5, który umożliwia określenie temperatury i przepływów w poszczególnych punktach instalacji. Potwierdzenie skuteczności wprowadzonych zmian wymaga przeprowadzenia długoterminowych badań kontrolno-pomiarowych.
EN
The paper presents the influence of moderisation on a heating system. The method is applied for the water heating installation of a building complex in accordance with standards. Reduction of heating cost, maintenance rationalisation, and operational use are the main results of modernisation.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję usprawnienia systemu obsługiwania linii technologicznej zakładu przetwórstwa hutniczego. Dokonując analizy procesu produkcyjnego pod względem ewentualnych uszkodzeń wynikających z tego procesu oraz zbierając informacje dotyczące wszystkich uszkodzeń, ich przyczyn oraz następstw, opracowano harmonogramy oraz zakresy zadań obsługowych dla: przeglądu bieżącego i okresowego, konserwacji i remontów. Stanowiło to podstawę modernizacji realizowanych obsług technicznych. Efektem zaproponowanych zmian powinna być niezawodność obiektu pozwalająca na uzyskiwanie wyrobów o wysokiej jakości.
EN
The paper presents the modernization conception of technological line maintainance system in metallurgy processes. The analysis of machine damages taking place in production processes shows the defects in maintainance system. Compiling the data about all exploitation events (failures), their causes, frequency and time of their appearance let to modernize the extension and graphic schedule of each maintainance operation. Object reliability is the main criterion of quality.
PL
W artykule omówiono problematykę wspomagania gospodarki remontowej na przykładzie wybranego ciągu produkcyjnego. Projekt informatycznego systemu wspomagającego utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie pozwala na usprawnienie zarządzania parkiem maszynowym, co w efekcie prowadzi do zmniejszenia liczby awarii, poprawy jakości produktów, wydłużenia okresu użytkowania maszyn i urządzeń oraz wzrostu bezpieczeństwa.
EN
The paper presents a computer-aided system in the maintenance of the production line of refractory silica materials. The proposed computer system, based on CMMS systems, should reduce the number of machine failures, increase the period of their use, the quality of final products, personal and environmental safety, and decrease the costs of total production.
PL
Przedstawione w artykule zagadnienie dotyczące oceny jakości w procesie projektowania z uwzględnieniem wymogów wytwarzania i eksploatacji omówiono na przykładzie wybranej grupy urządzeń znajdujących powszechne zastosowanie w układach sieciowych. W przypadku analizowanych urządzeń nadrzędnymi kryteriami ocenowymi są bezpieczeństwo użytkowania, wysoka trwałość i niezawodność w warunkach ciągłego oddziaływania czynników atmosferycznych. Do oceny rozwiązań projektowych zastosowano metodę APEKS, umożliwiającą ocenę jakości i wybór optymalnego rozwiązania przy mieszanych kryteriach ocen.
EN
The paper presents the problem of quality estimation during design production and operating processes of the special group of technical objects. The tested objects, switching stations, are commonly used in network systems. Using, safety, durability, and reliability are the main criteria of quality estimation. The APEKS method used to estimation the quality of design process lets one choose the optimal solution.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie kształtowania jakości eksploatacyjnej wózków widłowych czołowych powszechnie stosowanych do transportu materiałów i wyrobów gotowych w zakładach przemysłowych, hipermarketach, składach budowlanych itp. Omawiane urządzenia eksploatowane są w różnych warunkach zewnętrznych, przy oddziaływaniu czynników atmosferycznych i stanie dróg, wpływających negatywnie zwłaszcza na układy kierowniczy i zawieszenia. Jest to powodem zwiększonej awaryjności i przestojów związanych z naprawami, co pociąga za sobą znaczne straty ekonomiczne. Jako podstawową miarę jakości eksploatacyjnej przyjęto wskaźnik gotowości operacyjnej. Zaproponowany sposób wyznaczania wskaźnika gotowości w oparciu o sprawnie funkcjonujący system informacyjny umożliwia weryfikację i usprawnienie procesu obsługiwania wózków widłowych.
EN
The paper presents the problem of modelling process of fork-lift trucks operation systems. Fork-lift trucks are commonly used to transport materials and finished products in industrial plants, hipermarkets and building store houses. The operation processes take place in different surface states of local roads and atmospheric conditions. These factors are frequently the reasons of damages of steering and suspension systems. Standstills for damages repair contributed economic losses. In this situation availability should be the main index of quality operation system. Effective information system used to determine the values of availability index let to verify and modernize the operating systems of fork-lift trucks.
18
Content available remote Assessing production process reliability using statistical methods
EN
This publication presents a concept for assessing product quality from the perspective of production process reliability and taking into account operating costs. The stability of a production process can be assured by reducing its sensitivity to the impact of identified sources of variation. This can be done using statistical methods and models. The application of statistical experiments is illustrated with the example of the Pareto-Lorenz method used as a tool for product quality assurance in cold sheet rolling. The Pareto-Lorenz method is inexpensive and easy to use. The proposed approach can be used in the process of producing selected elements of complex technical structures, network systems etc.
PL
W opracowaniu przedstawiono koncepcję oceny jakości wyrobu z punktu widzenia niezawodności procesu produkcyjnego z uwzględnieniem kosztów eksploatacji. Zapewnienie stabilności procesu produkcyjnego jest możliwe poprzez zmniejszenie wrażliwości procesu na działanie zidentyfikowanych źródeł zmienności. Może ono być realizowane poprzez zastosowanie metod i modeli statystycznych. Zastosowanie eksperymentów statystycznych przedstawiono na przykładzie metody Pareto-Lorenza. Rozważania poparto przykładem oceny jakości procesu i produktu w oparciu o dane dotyczące blach walcowanych na zimno. Koncepcja oceny niezawodności procesu produkcyjnego z wykorzystaniem modelu uwzględniającego koszty eksploatacji oraz zastosowaniem eksperymentów statystycznych w ocenie jakości wyrobów stanowią kompleksowe podejście do problemu kształtowania wymagań jakości. Niskie koszty zaproponowanej metodyki oraz uniwersalny charakter sprawiają, że może ona znaleźć zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu w ocenie poziomu jakości wybranych elementów złożonych obiektów technicznych jak np. linie technologiczne, układy sieciowe itp.
PL
W opracowaniu przedstawiono koncepcję zarządzania jakością z wykorzystaniem metody Pareto-Lorenza umożliwiającej określenie kierunków działań zmierzających do poprawy poziomu jakości wyrobów na przykładzie walcowni zimnej blach. Koncepcja oceny oparta o diagram Pareto-Lorenza jest mało kosztowna i łatwa do zastosowania. Poprzez obniżenie poziomu wyrobów wadliwych przyczynia się do poprawy systemu zarządzania. W przypadku braku satysfakcjonujących wyników dotyczących jakości produkowanych blach należy dokonać oceny zdolności procesu produkcyjnego na podstawie zaproponowanych wskaźników. Zaproponowane podejście i sposób oceny mogą znaleźć również zastosowanie w odniesieniu do wybranych elementów, np. w układach sieciowych, liniach technologicznych i złożonych obiektach technicznych.
EN
The paper presents the proposal and the results of statistic experiments of quality control. The Pareto-Lorenz analysis used to control the quality of rolling plates in a cold rectifying process was economic and facilitated the improvement of the management system of quality assessment. The indexes proposed in the article facilitated an estimate of the ability of production processes of complex technical objects.
PL
W artykule omówiono zagadnienie kształtowania jakości i oceny niezawodnościowej wybranych złożonych obiektów technicznych. Przedmiotem rozważań jest maszyna dozująco-pakująca stosowana w przemyśle spożywczym, stanowiąca zasadnicze ogniwo linii technologicznej. Z uwagi na specyfikę procesu eksploatacji obiektu badań ocena niezawodnościowa powinna być dokonywana z uwzględnieniem kosztów eksploatacji. Całkowity koszt eksploatacji obiektu stanowią nakłady ponoszone na kontrolę zdatności oraz koszty związane z naprawami. Przeprowadzone rozważania oraz zaproponowany sposób oceny mogą stanowić podstawę doskonalenia obiektu i jego procesu eksploatacji, realizowanego w trakcie prowadzonych badań eksploatacyjnych. Modernizacje powinny dotyczyć zarówno rozwiązań konstukcyjno-technologicznych, jak i procesu obsługiwania obiektu. Celem zasadniczym pracy jest koncepcja metodyki badawczo-ocenowej złożonych obiektów technicznych wybranej klasy, dla których niezawodność szacowana jest w funkcji kosztów. W opracowaniu wykorzystano prezentowane modele adaptując je dla potrzeb oceny niezawodnościowej analizowanego obiektu.
EN
The paper presents the problem of reliability and quality estimation of selected, complex technical objects working in food industry. The machine used to proportion and packing the liquid product to sterlile packages closed by thermowedable covers should have high level of reliability and quality. The level of reliability and quality is constituted during designing, production and maintenance processes. The maintenance and reneval processes of proportioning - packing machine should to ensure the reliability high level. The quality of final product in food industry depends of material quality too. Liquid material must be cool and refrigerated. The model considered here let to estimate the reliability and quality of this selected group of single complex technical objects. In the paper the problem of exploitation costs is formed too. Strategies of control which would minimize duration and cost of controlling have been considered.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.