Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 68

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obszar wiejski
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Each developed area in which there are various objects is characterized by specific structures that together form a broadly understood spatial structure. It covers spatial and natural objects as well as those resulting from human activities. Unfortunately, the spatial structure of the Polish countryside seems to be increasingly unfavourable. Rural areas in different regions of Poland are characterized by different spatial parameters. Therefore, it is necessary to carry out detailed research and analysis enabling the selection of appropriate factors describing the area under study in terms of determining the urgency of undertaking comprehensive land consolidation and exchange works, as rural areas in Poland need deep structural changes related to agricultural production, farm size, shaping land layout, demographic, spatial and institutional structure. The selection of factors describing the examined villages was made on the basis of a comprehensive analysis of the natural, social and economic conditions of the villages on the basis of data obtained from the Land and Property Register of the County Office in Opoczno and data from the Żarnów commune. The research results will allow the selection of the most important factors characterizing the spatial structure of the research area. The purpose of the paper is to identify the spatial and technical parameters of agricultural lands in the villages of Central Poland on the example of the Żarnów commune, which will be the starting point for determining the needs of land consolidation works in 41 villages of the Żarnów commune, located in the Opoczno poviat, the Łódź voivodship.
PL
Każdy zagospodarowany obszar, na którym występują różnorodne obiekty charakteryzuje się określonymi strukturami, które łącznie tworzą szeroko pojętą strukturę przestrzenną. Swym zasięgiem obejmuje ona obiekty przestrzenne, przyrodnicze i te, które powstały na skutek działalności ludzkiej. Niestety struktura przestrzenna polskiej wsi wydaje się być coraz to bardziej niekorzystna. Obszary wiejskie w różnych regionach Polski charakteryzuje się odmiennymi parametrami przestrzennymi. Dlatego też koniecznym jest przeprowadzenie szczegółowych badań i analiz pozwalających na dobór odpowiednich czynników opisujących badanych obszar pod kątem określenia potrzeb pilności podejmowania kompleksowych prac scalenia i wymiany gruntów, gdyż obszary wiejskie w Polsce potrzebują głębokich zmian strukturalnych, związanych zarówno z produkcją rolną, jak i wielkością gospodarstw, ukształtowaniem ich rozłogów, strukturą demograficzną, przestrzenną i instytucjonalną. Wyboru czynników opisujących badane wsie dokonano na podstawie przeprowadzonej kompleksowej analizy warunków przyrodniczych, społecznych, gospodarczych i ekonomicznych wsi na podstawie danych pozyskanych ze Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Opocznie oraz danych z Gminy Żarnów. Wyniki badań pozwolą na wytypowanie najistotniejszych czynników charakteryzujących strukturę przestrzenną obszaru badań. Celem artykuł jest identyfikacja parametrów przestrzenno-technicznych gruntów rolnych we wsiach Polski centralnej na przykładzie gminy Żarnów, które będą stanowiły bazę wyjściowa do określenia potrzeb wykonywania prac scalenia gruntów w 41 wsiach gminy Żarnów, położonej w powiecie opoczyńskim, województwo łódzkie.
EN
In the European Union, the restructuring of rural areas based on the consolidation process is a common activity, and therefore Poland’s membership in the EU has enabled the development of these zones through financial support for the analysed activities. The development of agriculture in Poland, as well as its production capabilities, are spatially very diverse. One of the reasons for this is the process of long-term transformations of the agricultural economy in areas with a different socio-economic situation, lasting for many years. Land consolidation works are aimed at creating more favourable farming conditions in agriculture and forestry by improving the area structure of farms, forests and forest lands, rational land layout, adapting property borders to the land drainage system, roads and land relief. The research was carried out in the rural commune of Żarnów, located in the Opoczno poviat, in the Łódź voivodship, which included 41 registration precincts with a total area of 14,106.0 hectares. In order to create a ranking of urgency of performed land consolidation and exchange works in the Żarnów commune, 32 most important factors characterizing individual villages were used previously. A ranking was made using the zero unitarisation and Hellwig’s methods. The article is a continuation of research, where the authors identified spatial and technical parameters of agricultural land in the villages of Central Poland on the example of the examined commune.
PL
W krajach Unii Europejskiej restrukturyzacja obszarów wiejskich na bazie procesu scaleniowego jest działaniem powszechnym, a zatem członkostwo Polski w UE umożliwiło rozwój tych stref poprzez finansowe wsparcie analizowanych działań. Rozwój rolnictwa w Polsce, a także jego możliwości produkcyjne, są przestrzennie bardzo zróżnicowane. Jednym z powodów takiej sytuacji jest proces długotrwałych przekształceń gospodarki rolnej na obszarach o odmiennej sytuacji społeczno-gospodarczej, trwających od wielu lat. Prace scalenia gruntów maja na celu tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu. Badania przeprowadzono na terenie gminy wiejskiej Żarnów, położonej w powiecie opoczyńskim, w województwie łódzkim, w skład której wchodziło 41 obrębów ewidencyjnych o łącznej powierzchni 14106,0 hektarów. W celu stworzenia rankingu pilności wykonywanych prac scalenia i wymiany gruntów w gminie Żarnów, wykorzystano opracowane wcześniej 32 najistotniejsze czynniki charakteryzujące poszczególne miejscowości. Dokonano opracowania rankingu, do którego wykorzystano metody unitaryzacji zerowej oraz Hellwiga. Artykuł jest kontynuacja badań, gdzie autorzy dokonali identyfikacji parametrów przestrzenno-technicznych gruntów rolnych we wsiach Polski centralnej na przykładzie badanej gminy.
EN
Sustainable energy management should strive to ensure a sufficient level of energy services for all people. The paper presents the analysis of energy potentials of various fermen-tation materials for biogas production and demonstrates the benefits of managing renewable energy in rural areas.
PL
Przedmiotem opracowania jest prezentacja rezultatów programu badawczo-edukacyjnego „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich poprzez popularyzację stosowania odnawialnych źródeł energii”. Omówiono syntetycznie zakres i metodykę projektowania budownictwa ekologicznego wraz z wytycznymi do projektowania w zakresie ochrony środowiska. Przedstawiono autorski model teoretyczny ekoprzestrzeni do prezentacji współczesnych metod, technologii i narzędzi do produkcji energii z źródeł odnawialnych.
EN
The subject of the study is to present the results of the research and education program „Promotion of sustainable development of rural areas by popularizing the use of renewable energy sources”. Synthetic scope and methodology of ecological building design together with guidelines for designing in the field of environmental protection were discussed synthetically. An original theoretical model of the eco-space for the presentation of modern methods, technologies and tools for the production of energy from renewable sources has been presented.
EN
The attractiveness of agricultural real estate is affected by a number of factors, of which the most important include: location, convenience of access, utilitarian value, spatial configuration, neighbourhood, agricultural culture, and level of crop difficulty. The attractiveness is related to spatial order. Indicators for the assessment of spatial order can be also used to assess the utilitarian attractiveness. The scope of features also depends on the buyers, i.e. potential users of the land. The aim of the present research was to assess the utilitarian attractiveness of agricultural parcels. The selection of indicators was made on the basis of a literature review and indications from the surveys. The research object was a complex of plots of the village of Szczepankowo located in the Lubawa municipality (Warmia-Masuria region). Each studied plot used for agriculture was assessed in terms of twelve attributes representing spatial order. The results of the assessment are presented in tabular and graphical format. The vast number of plots in the studied complex has favourable attractiveness for agricultural use. Due to the diverse nature of the elements and forms occurring in rural areas, ensuring spatial order in these areas is difficult. The use of the developed indicators provides the opportunity to indicate which of the attributes of the assessed space may have a negative impact on the attractiveness. Indication of elements disturbing spatial order and introducing chaos in space enables carrying out corrective actions, for example, agricultural land management measures that make it possible to influence the spatial structure of agricultural plots.
PL
Na atrakcyjność nieruchomości rolnych wpływa szereg czynników, z których za najważniejsze uważa się: lokalizację, dogodność dojazdu, wartość użytkową, ukształtowanie przestrzenne, sąsiedztwo, kulturę rolną i trudność uprawy. Atrakcyjność ta jest związana z ładem przestrzennym. Wskaźniki do oceny ładu przestrzennego mogą posłużyć ocenie atrakcyjności użytkowej. Zakres cech zależy również od nabywców, czyli potencjalnych użytkowników gruntu. Celem badań była ocena atrakcyjności użytkowania działek rolnych.. Dobór wskaźników dokonano na podstawie analizy literatury oraz wskazań ankietowych. Obiektem badań był kompleks działek wsi Szczepankowo leżącej w gminie Lubawa (województwo warmińsko-mazurskie). Każda badana działka użytkowana rolniczo została oceniona pod względem dwunastu atrybutów reprezentujących ład przestrzenny. Wyniki oceny przedstawiono w formie tabelarycznej i graficznej. Zdecydowana liczba działek w badanym kompleksie posiada korzystną atrakcyjność do użytkowania rolniczego. Ze względu na różnorodną postać występujących elementów na obszarach wiejskich, zapewnienie ładu na tych terenach jest trudne. Zastosowanie opracowanych wskaźników daje możliwość wskazania, który z atrybutów ocenianej przestrzeni negatywnie oddziałuje na atrakcyjność. Wskazanie elementów niszczących ład i wprowadzających chaos w przestrzeni, umożliwia przeprowadzenie działań naprawczych, np. działań urządzeniowo-rolnych pozwalających wpłynąć na strukturę przestrzenną działek rolnych.
EN
The aim of the research was to identify the location of the local sewage treatment plant with use of hierarchical multi-criteria analytical analysis: AHP (Analytical Hierarchy Process) taking into account the technical, economic, and social criteria. The analysis was carried out for the rural commune of Szumowo (Zambrów district) which since 2016 forms an agglomeration. According to the Functional and Utility Programme a sewage treatment plant with a capacity of 350 m3/d was proposed, taking into account 4 location variants with an area of approx. 1.3 ha.
PL
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny stanowi bardzo istotny problem gospodarki odpadami. W szczególności widoczny on jest w małych miejscowościach oraz na terenach wiejskich. W zakresie pozostałych odpadów wchodzących w skład odpadów komunalnych problem został w miarę rozwiązany, natomiast w zakresie elektrośmieci wymaga gruntownej analizy i podjęcia działań w celu rozwiązania. Konieczność usuwania zanieczyszczeń na terenie gminy spoczywa na Gminie, która musi być dokładnie informowana o miejscach i sposobach pozbywania się elektrośmieci przez mieszkańców. W praktyce to jednak na użytkownikach spoczywa obowiązek przekazania zużytego sprzętu do odpowiedniego punktu. W artykule omówiono problem zużytego sprzętu elektryczno-elektronicznego ze szczególnym uwzględnieniem obowiązującego prawodawstwa krajowego i Europejskiego w tym zakresie. Omówiono obecny stan gospodarki zużytym sprzętem na terenach wiejskich oraz przedstawiono propozycje poprawy tego stanu. Przedstawiono także koncepcję systemu gospodarki zużytym sprzętem elektryczno-elektronicznym na terenach wiejskich z uwzględnieniem strategii inwestowania w punkty zbiórki tego sprzętu. Przedstawiony w artykule materiał stanowi głos do dyskusji na temat gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz możliwości poprawy obecnego stanu środowiska naturalnego.
EN
Waste electrical and electronic equipment is a significant problem in waste management. In particular, it can be observed in small towns and rural areas. When it comes to the rest of waste which is a part of municipal solid waste, the problem has been (to a certain degree) resolved, but in terms of electrical and electronic waste, it requires a thorough analysis and undertaking actions in order to find a solution. The municipality is responsible for removing pollution from its area, therefore the municipality must be accurately informed of places and ways of removing electrical and electronic waste by its inhabitants. In practice, however, the users of electrical and electronic equipment are obliged to return wasted equipment to an applicable collection point. The problem of waste electrical and electronic equipment with the special attention paid to the Polish and European legislation in this regard, was discussed in the article. The present state of management of waste electrical and electronic equipment in the rural areas was discussed, as well as remedies on that point were presented. Also, the concept of system of management of waste electrical and electronic equipment in the rural areas, considering the investment strategy in WEEE collection points, were presented. The material presented in the article should encourage the discussion on subject of management of waste electrical and electronic equipment and possibilities of enhancing the present condition of the environment.
EN
The paper presents a problem of optimal operation control of low voltage microgrids in rural areas, functioning on the basis of centralized logic control. In this work a short description of low voltage microgrid, with a special focus on the solutions typical for rural areas, will be carried out. Then the issue of the selection of optimal operating states of individual elements of microgrid will be described. In particular, the formulation of optimization criteria, together with the associated constraints will be given. In the next part of the paper an exemplary microgrid control algorithm will be presented. The developed algorithm will be based on the centralized control logic and PSO optimization algorithm. In the remaining part of the work the possible way of implementing the developed control algorithm will be described. In the final part of the paper a summary and conclusions will be presented.
PL
W artykule przedstawiono problem optymalnego sterowania pracą mikrosieci niskiego napięcia na terenach wiejskich, funkcjonującej w oparciu o logikę sterowania scentralizowanego. W pracy zostanie dokonany krótki opis mikrosieci niskiego napięcia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na rozwiązania typowe dla obszarów wiejskich. Następnie zostanie opisane zagadnienie wyboru optymalnych stanów pracy poszczególnych elementów mikrosieci. W szczególności zostaną przedstawione kryteria optymalizacyjne razem z towarzyszącymi im ograniczeniami. W następnej części artykułu zostanie zaprezentowany przykładowy algorytm sterowania mikrosiecią. Opracowany algorytm będzie oparty na logice sterowania scentralizowanego oraz metodzie PSO. W pozostałej części pracy zostanie opisany możliwy sposób implementacji komputerowej opracowanego algorytmu sterowania. W końcowej części artykułu zostanie przedstawione podsumowanie i wnioski.
PL
Obszary wiejskie zajmują ponad 93% terytorium Polski, na którym mieszka blisko 40% ludności kraju. Wzrost zapotrzebowania na energię na tych obszarach, w połączeniu ze zwiększonym jej zużyciem przez rolnictwo, wymusza na mieszkańcach wsi efektywniejsze jej wykorzystanie, a na politykach opracowanie strategii bezpieczeństwa energetycznego polskiej wsi. Wieś w dużym stopniu związana jest z produkcją oraz przetwórstwem żywności, w którym to istotne znaczenie przypisuje się gospodarstwom rolnym. Obecnie powinny być one postrzegane z jednejstrony jako użytkownik energii, a z drugiej jako producent komponentów do produkcji energii lub energii finalnej, na podstawie odnawialnych źródeł energii. Dlatego ważną rolę w aspekcie zrównoważonej gospodarki energetycznej na obszarach wiejskich przypisuje się polityce energetycznej, uwzględniają- cej dbałość o środowisko naturalne tych obszarów oraz zachowanie ich bioróżnorodności. Mieszkańcy wsi, a przede wszystkim rolnicy, powinni zmienić swój wizerunek, związany głównie z użytkownikiem energii na konsumenta i jednocześnie producenta energii, a energetyka prosumencka i rozproszona powinna stać się istotna nie tylko ze względów ekonomicznych, ale także środowiskowych. Konieczne jest podkreślenie znaczenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, opartego na odnawialnych źródłach energii i związanej z tym poprawie warunków środowiskowych polskiej wsi, a także jakości życia jej mieszkańców. Celem artykułu jest wskazanie kierunków rozwoju zrównoważonego gospodarki energetycznej na obszarach wiejskich Polski, uwzględniając energię wykorzystywaną we współczesnym rolnictwie, z akcentem położonym na odnawialne źródła energii.
EN
Rural areas cover more than 93% of Poland, with almost 40% of the country’s population. The increase in energy demand in these areas, coupled with increased consumption by agriculture, forces rural people to use it more efficiently and politicians to develop energy security strategies for Polish rural areas. This is possible by creating a sustainable energy policy using renewable energy sources. Rural areas are largely interpreted with food production and processing, where agricultural holdings are important. They should now be seen on the one hand as an energy user and on the other as a producer of energy or final energy components based on renewable energy sources, bearing in mind, however, that natural or legally protected areas should not be used for the production of energy from renewable sources. Therefore, an important role in the field of sustainable energy management in rural areas is attributed to the energy policy, which takes care of the environment of these areas and preserves their biodiversity. Residents of the village, and above all, farmers should change their image, mainly related to the consumer of energy to the consumer and at the same time the producer of energy, and prosumer and distributed energy should become important not only for economic but also for environmental reasons. It is necessary to point out the importance of sustainable rural development, based on renewable energy sources and the related improvement of the environmental conditions of the Polish countryside, as well as the quality of life of their inhabitants. The aim of the article is to indicate the direction of development of sustainable energy management in rural areas of Poland, taking the energy used in modern agriculture into account, with an emphasis on renewable energy sources.
EN
The aim of the paper is to show the role of users of commercial agricultural holdings in the development of local areas and to select instruments of the Common Agricultural Policy (CAP), which are significant in building developmental potentials of agriculture and rural areas in Opole Province. The modernization processes going on in commercial agriculture result in its de-placement. Thanks to instruments of the Common Agricultural Policy (CAP) there follows a re-rooting of agriculture in the territory. On the basis of survey research carried out in 2014 in 100 commercial agricultural holdings based in Opole Province, which were selected for the purpose, the authors present an analysis of farmers’ opinions concerning different instruments of the CAP, which favor sustainable development of the country and agriculture. According to the farmers, the action “Modernization of agricultural holdings” make the priority instrument of the Program of Rural Areas Development (PRAD), while improvement of agricultural holdings’ profitability has facilitated the process of their ecological modernization. The results of the research confirm the fact that farmers still make a vital developmental environment in the rural areas of Opole Region. However, the research has revealed their weak support for financing of grassroots institutions within the actions of the Program of Rural Areas Development, which can pose a barrier to implementing the paradigm of integrated territorial development.
EN
The purpose of this paper was to identify and assess the economic situation of the working rural population in the years 2013-2016, with particular attention to the households of the self-employed. Unpublished unit data from BGD GUS and REGON, as well as secondary data sources were used in the paper. For each occupational group, income, expenditure and savings were compared. It was determined that the highest income in rural areas was obtained by households, composed mostly of non-physical workers, while the lowest income was generated by blue collar workers. The good economic situation of the self-employed households from outside the agricultural sector was observed, which improved significantly in the years 2013-2016, although it varied from one household to another. The importance of this form of employment in rural areas has been emphasised.
12
Content available Economic security on rural areas
EN
The problem of economic security is an interdisciplinary issue. The research of economic safety of spatial entities and economic entities is also included in this research. The purpose of this article is to bring together issues related to the economic security of rural areas and economic entities located in these areas. The study will define the economic security and determinants of this security, particularly in rural areas. Factors influencing the security of rural areas and entities operating there will be described.
EN
The operation of large power plants, including power stations, and combined heat and power stations, causes the emission of significant amounts of gaseous pollutants into the environment. As a result, in the urban and agricultural areas occurs a pollution of undesirable gaseous substances, such as nitrogen and sulfur oxides. This is especially dangerous for living organisms, soil and water, because, in combination with water vapor, these pollutants are the cause of acid rain. In addition, nitrogen oxides participate in the formation of ground-level ozone, which affects both human health and the condition of existing vegetation. Therefore, the distribution of air pollutants (NO2, SO2 and O3) in the selected urban and rural areas, under the influence of power plants, located in the Lodz Voivodeship, in Poland, in Central-Eastern Europe, was analyzed for a 10-year period (2007-2016). As a result, it was possible to evaluate the impact of the entry into force of Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 “on ambient air quality and cleaner air for Europe” on the changes in emissions and concentrations of pollutants in selected locations. As a result of the analysis, a significant decrease in the concentration of SO2 (by 75% in the urban area and by 59% in the rural area), and small changes (from - 8% to + 12%) in NO2 and O3 concentrations in ambient air were found. This indicates the effectiveness of actions aimed at reducing SO2 emissions, however the influence of the power plants on the concentration of air pollutants in these areas is not clear. At the same time, considering the criterion of permissible concentration of ozone and nitrogen dioxide, although the air quality did not improve, the air quality index can be considered as being in the category of "good".
14
PL
Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na politykę rolną Unii Europejskiej, w kontekście szans i możliwości jakie stwarza polskiemu rolnictwu. Opracowanie zawiera również charakterystykę aktualnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020, który pozwala na efektywne zarządzanie środkami unijnymi w celu wsparcia polskiego rolnictwa. Sektor rolny jest kluczowy dla polskiej gospodarki przede wszystkim w celu zagwarantowania bezpieczeństwa żywnościowego. Polskie rolnictwo zapewnia różnorodne, przystępne cenowo i bezpieczne produkty na najwyższym poziomie. Polska oraz inne kraje Unii Europejskiej jest znana na całym świecie ze swoich tradycji kulinarnych, dlatego zadaniem unijnego rolnictwa jest również kreowanie warunków, dających rolnikom różne możliwości, z których kluczową jest właśnie produkcja żywności. Bogactwo zasobów rolnych Unii Europejskiej przekłada się na bezpieczeństwo dostaw żywności dla europejskich obywateli, ale także pozwala konkurować na arenie międzynarodowej i odgrywać strategiczne miejsce.
EN
Opportunities and risks for development of Polish rural areas according to RDP 2014-2020 The aim of this article is to draw attention to the agricultural policy of the European Union, especially in the context of the opportunities and possibilities that it creates for Polish agriculture. The study also includes the characteristics of the current Rural Development Programme (RDP) for the years 2014-2020. which allows for effective management of EU funds to support Polish agriculture. For the Polish economy, the agriculture sector is crucial, mainly in order to guarantee food security. Polish agriculture provides diversified, affordable and safe products at the highest level. Poland and other European Union countries are well known throughout the world for their culinary traditions, so the task of EU agriculture is to create conditions that give farmers different options, from which food production plays the main role. The European Union's richness of agricultural resources gives security of food supply for Europe's citizens and also allows it, to compete EU agriculture with others countries on the international stage.
EN
This article is devoted to the problems of development of small and medium enterprises in rural areas of Ukraine. It is shown how the cooperation of small and medium-sized enterprises can affect the overall development of rural areas and increase its competitiveness. The influence of agroholdings on the development of small and medium-sized enterprises and cooperation in rural areas of Ukraine is shown. The influence of non-agricultural enterprises on the socio-economic development of rural areas is determined.
EN
Based on a theoretical discussion from global perspective the paper describes present rural land administration and management structure in Bangladesh. Bangladesh is a land scarce country with high density population. As most of the people live in rural areas and depend on agriculture and allied activities, proper rural land management is crucial. The paper presents an overall view of rural land management in Bangladesh and reveals that present land management system is almost obsolete. Land administration system is conventional and characterised by inefficiency and corruption. Some of the major problems facing the country in managing rural land are outdated and inadequate land related policies and land laws, inequality of land ownership and landlessness, and increase conflicts over land. The study also looks at some potential measures taken by government to improve country’s land administration and management system. Finally the paper provides a set of guidelines to deal with present land management challenges.
EN
According to the regionalisation procedure based upon OECD and EUROSTAT typologies, the land of EU Member States is subdivided into rural areas (ca. 90 per cent of the total EU territory) and urban areas (ca. 10 per cent thereof), generally based on the criterion of population density, with a threshold of 150 (OECD) or 300 (EUROSTAT) inhabitants per square kilometre. The proposed modification of both typologies relies on distinguishing, on the local level, of the third type of areas, called “natural areas,” and characterized as follows: • zero density of population; • occurrence of dense areas with habitats of natural type (forests, lakes, mountains, swamps etc.) within the given area; combined with; • low (negligible) level of human intervention. Desirability of distinguishing between the “natural area” type as opposed to the “rural area” type results from: • its functionality, which is wholly different from that of other types of “rural areas”; • high share of such land in the total area of the EU (more than 40 per cent); • the fact that the share of such areas in current type of rural areas – estimated as ca. 40 to 50 per cent – varies between the member states, from ca. 10 per cent (Benelux, Ireland) up to 80 and more per cent (Finland, Sweden), with less than 40 per cent share in Poland; • possibility to obtain a better approximation of the actual condition, reflected in quality data, including spatial data, describing the environment of natural areas and the remaining rural areas. As a consequence of distinguishing the “natural areas” on local level, we would be able to classify a region/sub-region type of “MOSTLY NATURAL” at regional level, with the share of “natural areas” on a threshold, e.g. 80 or 85 per cent, but no less than two thirds. Implementation of the aforementioned modification of methodology in both types is simple, and it could be performed fast. This is because all of the EU Member States (including Poland) already possess the necessary data in the framework of their IT systems including spatial data systems such as GIS (Geographic Information Systems) included, inter alia, in the IACS (Integrated Administration and Control System), which is mandatory for all the EU Member States for the implementation of the Common Agricultural Policy; as well as other relevant ortho-photos and airborne imagery. 122 M. Skorupka GLL No. 1 • 2017 Moreover, each of the EU Member States possesses, in digital form, a “cadastre” or an equivalent thereof (such as the “records of land and buildings” in Poland) as well as a system of the State’s administrative division (TERYT in Poland) down to the level of a village/town/settlement. Furthermore, the proposed modification for both typologies is not contrary to the provisions of the existing EU’s and Poland’s regulations on regionalisation.
PL
Przestrzeń krajów UE w procedurze regionalizacji podlega podziałowi, w oparciu o Typologię OECD lub Typologię EUROSTAT-u, na obszary wiejskie (ok. 90 % terytorium UE) oraz miejskie (10%), w zasadzie na podstawie kryterium gęstości zaludnienia z wielkością graniczną 150(OECD) lub 300(EUROSTAT) osób na km2. Modyfikacja obu typologii polega na wydzieleniu na poziomie lokalnym z obszarów wiejskich trzeciego typu obszarów o nazwie „obszary naturalne” charakteryzującego się jednocześnie: • ZEROWĄ gęstością zaludnienia, • istnieniem na tym obszarze zwartych środowisk typu NATURALNEGO (lasy, jeziora, góry, obszary bagienne itp.) • w nieznacznym stopniu przekształconych ingerencją człowieka. Celowość wyodrębnienie typu „obszarów naturalnych” z typu obszarów wiejskich wynika z: • diametralnie innej ich funkcjonalności niż pozostałych obszarów wiejskich, • przekraczającego 40% szacunkowego udziału w powierzchni ogólnej UE, • udziału powierzchniowego w dotychczasowym typie obszarów wiejskich szacowanego na ok. 40- 50% z tym, iż dla poszczególnych państw UE wynosi on od ok. 10% ( kraje Beneluksu, Irlandia) do ponad 80 % (Finlandia, Szwecja), przy udziale dla Polski poniżej rzędu 40%, • występowania większych więzi gospodarczych obszarów naturalnych z obszarami miejskimi niż wiejskimi oraz znacznie większej intensywności w korzystaniu tych obszarów przez ludność obszarów miejskich niż ludność obszarów wiejskich, • możliwości uzyskania znaczącego zbliżenia do stanu faktycznego wartości danych w tym przestrzennych opisujących środowisko obszarów naturalnych oraz pozostałej części obszarów wiejskich. Konsekwencją wydzielenia obszarów naturalnych na poziomie lokalnym jest wydzielenie na poziomie regionalnym typu regionu/podregionu o nazwie „PRZEWAŻAJĄCO NATURALNEGO” z udziałem „obszarów naturalnych” rzędu np. 80/85%, lecz raczej nie niższym od udziału na poziomie 2/3. Realizacja powyższej modyfikacji metodologii w ramach obu typologii jest bardzo prosta i szybka gdyż każdy z krajów UE, w tym także Polska, dysponuje niezbędnymi danymi w ramach systemów informatycznych, w tym przestrzennych typu GIS (Geographic Information System) zawartymi między innymi w obowiązkowym dla wszystkich krajów UE systemie ZSZiK- IACS (Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli - Integrated Administration and Control System) prowadzonym dla wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej UE oraz związanym z tym systemem ortofotomapami i zobrazowaniami satelitarnymi i lotniczymi. Ponadto każdy kraj UE dysponuje w postaci cyfrowej katastrem lub jego odpowiednikiem (w Polsce - ewidencja gruntów i budynków) oraz systemem podziału administracyjnego kraju do poziomu wieś/miejscowość/jednostka osadnicza (w Polsce TERYT). Proponowana modyfikacja obu typologii nie jest też sprzeczna z zapisami zawartymi w istniejących przepisach prawnych UE oraz Polski dotyczących regionalizacji.
EN
The aim of this study is to identify rural and urban patterns of consumption expenditure and to evaluate whether convergence occurs between them. The results based on Household Budget Surveys data from the years 2006-2015 prove that the rural consumption pattern is less sustainable compared with the urban one and that they are akin to each other. The value of expenditure on higher needs (restaurants and hotels, leisure and culture) in rural households grows faster than in urban households, which proves some convergence between them.
EN
The aim of the article is to present the effects of changes in the electricity sector in Poland after the accession to the EU, taking into account the environmental protection and the development of agriculture and rural areas. The paper presents the ideas of the energy and climate policies in the European Union and their effects on the environment and the development of agricultural areas in Poland. The changes in the electricity sector in Poland were presented by the author in the context of the development of agriculture and rural areas. The analysis indicated that the transformation in the electricity sector had a strong impact on both the environment and agriculture and rural areas. The main effects are the increase in the production of energy crops, tax effects for rural communities and landscape changes caused by the appearance of sources of energy renewable plants.
EN
In this work, attention has been paid to the problem of quality of groundwater, which is the main source of supply of drinking water for rural inhabitants. In particular, the important factors for the groundwater quality in rural areas have been presented. This paper also shows the impact of the quality and quantity of available water resources on the exploitation of chosen small water intakes. Results of research on the quality parameters of groundwater, obtained in 2012÷2016 for selected rural intakes in north-western Poland, were presented. There was an increase in the content of iron and manganese compounds, ammonium ions, as well as the presence of bacteriological contaminants in test water samples. For these reasons, problems with providing the receivers with water of appropriate quality parameters have been reported in described rural intakes. The paper is an attempt to show the relationship between the type and magnitude of changes in the groundwater quality and the efficiency of the water treatment. In addition, pro-quality activities undertaken by local water companies were emphasized.
PL
Celem pracy jest przedstawienie problemu jakości wód podziemnych na obszarach wiejskich i jej wpływu na funkcjonowanie niewielkich systemów zaopatrzenia w wodę. W pracy obszernie przedstawiono czynniki, istotne dla jakości ujmowanych wód podziemnych na terenach wiejskich oraz ukazano specyfikę eksploatacji niewielkich systemów wodociągowych. Przedstawiono wyniki badań parametrów jakościowych wód podziemnych, uzyskane w latach 2012÷2016 dla wybranych ujęć wiejskich w północno-zachodniej Polsce. Jakość tych wód w analizowanych latach ulegała pogorszeniu, w szczególności stwierdzono wzrost stężeń związków żelaza i manganu, azotanów, jonu amonowego, a także obecność zanieczyszczeń bakteriologicznych. Z tych względów w opisywanych ujęciach odnotowano problemy z zapewnieniem odbiorcom wody o odpowiedniej jakości. W pracy podjęto próbę ukazania zależności między rodzajem i wielkością zmian jakości wody a skutecznością jej uzdatniania, ponadto odniesiono się do działań projakościowych, podejmowanych przez lokalne przedsiębiorstwa wodociągowe.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.