Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 82

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono genezę pojęć określających niedokładność wyników pomiarów w miernictwie elektrycznym. W zależności od czasu obowiązywało pojęcie błędu lub uchybu, były okresy, gdy oba zwroty traktowano jako równoważne, ale również takie, gdy występowały oba zwroty, oznaczające co innego. Ostatecznie przyjęło się pojęcie błędu, a w latach 90-tych XX wieku wprowadzono kolejną miarę jakości wyników pomiarów – niepewność pomiaru, a wraz z nią powstała i zagościła na dobre w metrologii teoria niepewności.
EN
The article presents the concepts genesis of determining the inaccuracy of measurement results in electrical measurements. Depending on the time, different terms were used (in Polish "błąd" and "uchyb"). There were periods, when both phrases were treated as equivalents, but also there were times when both phrases indicated different meaning. Finally, the concept of error ("błąd") was adopted. The 90s of the twentieth century introduced another measure of the measurement results quality - measurement uncertainty. With it, the metrological theory uncertainty was founded and established itself for good. Since then, the theory of uncertainty has been accepted in metrology and both the theory of error and uncertainty are used as measures of measurement inaccuracy.
2
Content available Przedpłatowe liczniki energii elektrycznej
PL
Do rozliczania pieniężnego między konsumentem, będącym odbiorcą energii elektrycznej i zakładem energetycznym dostarczającym energię elektryczną, wykorzystywane są urządzenia pomiarowe zwane licznikami. W artykule przedstawiono genezę i konstrukcję liczników przedpłatowych, wyposażonych w skarbonkę na monety lub żetony. Wykorzystanie takiego licznika polegało na umożliwieniu pobrania określonej ilości energii elektrycznej, odpowiadającej wartości wrzuconych wcześniej do licznika monet. Pokazano przykładowe liczniki, znajdujące się z w zbiorach Muzeum Energetyki Niemodlin. W początkowym okresie liczniki energii elektrycznej uruchamiane były monetami. Po wybuchu I wojny światowej, ze względu na okresowy brak monet, zastąpiono je kupowanymi w elektrowni żetonami. Po opróżnieniu licznika przez inkasenta, żetony wracały do sprzedaży. W artykule pokazano przykłady żetonów pochodzących z różnych okresów i różnych regionów, z napisami w języku polskim i niemieckim. Zalety liczników przedpłatowych są doceniane również współcześnie, czego dowodem są liczniki oferowane przez dostawców energii, w obecnym wykonaniu w pełni elektroniczne.
EN
For financial settlements between consumers of electricity and power supply companies, metering devices are used. This article presents the origin and design of prepaid meters, equipped with a coin bank or tokens. The use of such a meter was to allow a certain amount of electricity to be charged, corresponding to the value previously deposited in the coin counter. Examples of meters from the Niemodlin Power Museum are shown. In the initial period, electricity meters were initialized with coins. After the outbreak of the World War I, due to the periodic lack of coins, they were replaced with tokens purchased in the power plant. When the counter was emptied by the collector, the tokens were returned to the sales circle. The article shows examples of tokens from different periods and regions, with inscriptions in Polish and German. The advantages of prepaid counters are also appreciated today, as evidenced by meters offered by energy providers, in the form of fully electronic current embodiment.
PL
W artykule przedstawiono aplikację R-Tech, która została zaprojektowana przez autorów jako narzędzie wspomagające szacowanie niepewności pomiaru rezystancji mierzonej metodą techniczną. W programie zaimplementowano algorytm wyznaczania niepewności rezystancji zgodny z zaleceniami zawartymi w Przewodniku GUM, czyli na podstawie prawa propagacji niepewności. Zaprezentowana aplikacja pozwala na przeprowadzenie analizy, która może być wykorzystywana zarówno przez inżynierów jak i studentów.
EN
The article presents the application of R-Tech, which was designed by the authors as a tool to support estimation of measurement uncertainty of resistance measured by the technical method. The program implements the algorithm for determining the resistance of uncertainty consistent with recommendations contained in the Guide GUM, which is based on the law of propagation of uncertainty. The estimation includes errors of measurement method, which changes its value depending on whether the resistance is determined from the measured correctly current or voltage. The paper contains a detailed description of the methodology for determining measurement uncertainty presented in the application. Also described is the construction of a user interface and a method of use by the user. At the design stage of the program every effort to make it intuitive and easy to use. The functionality of this tool is divided into 3 groups, and assigned separate tabs. Presented application allows the analysis which can be used both by engineers and students.
PL
Zaprezentowano najnowsze osiągnięcia w pracach nad wybranymi typami czujników grafenowych oraz wskazano możliwe kierunki dalszych badań.
EN
The article presents the newest achievements in research on selected types of graphene sensors and it shows possible directions for new research.
PL
Przedstawiono metody i układy realizowane w technice mikroprocesorowej do przetwarzania napięcie – częstotliwość i częstotliwość – napięcie oraz analizę dokładności, która umożliwia dopasowanie charakterystyk przetworników do parametrów przetwarzanego sygnału i ograniczenie poziomu błędów.
EN
The article presents methods and electronic circuits realized in microprocessor technique used as voltage-frequency and frequency-voltage converters along with the analysis of accuracy what made it possible to adopt the converters characteristics to the parameters of converted signals and reduce error levels.
6
Content available Upamiętnianie polskich elektryków
PL
W artykule przedstawiono działania mające na celu zachowanie w pamięci zasłużonych polskich elektryków. Działania te obejmują patronaty kolejnych lat nadawane przez Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich, patronaty Oddziałów SEP, szkół, budynków i audytoriów, nazwy ulic, tablice pamiątkowe i popiersia, medale, znaczki i karty pocztowe, monografie i filmy. Pozwala to na przypominanie o znaczącym dorobku tych osób.
EN
The article presents the efforts to commemorate the outstanding deceased Polish electricians and electronics engineer. These include both outstanding scientists and pioneers of electrical energy and industry. The purpose of these actions is to remind you of their achievements, which are the foundations for the later development of electrical engineering. Commemoration of the deceased electricians can take many forms. They are advertised patrons of the Polish Society of Theoretical and Applied Electrical Engineering PTETiS and the Association of Polish Electrical Engineers SEP in consecutive years, are patrons of schools and university auditoriums. Streets are called in their name, their memory is invoked by their busts and plaques in their honor. Images of outstanding electricians can be seen on medals and philatelic values. Historical monographs, videos, and articles are being developed in their memory. Due to limited space, this article does not remind the activities and achievements of widely known electricians, descriptions of which can be found in other publications.
EN
The great interest in graphene is caused by its potential for constructing various sensors exhibiting excellent parameters. The high carrier mobility and the unique band structure of graphene makes it promising especially in the field-effect transistors (GFET) applications. In this article, recent advances of the selected graphene-based sensor applications were presented and the possible directions for further investigations were pointed out.
PL
Ogromne zainteresowanie grafenem w dużej mierze związane jest z możliwością zastosowania tego materiału do budowy różnego typu sensorów charakteryzujących się doskonałymi parametrami. Bardzo duża ruchliwość nośników ładunku oraz specyficzna pasmowa struktura elektronowa grafenu sprawiają, iż wydaje się on być bardzo obiecującym materiałem, szczególnie do zastosowań w układach pomiarowych wykorzystujących czujniki o architekturze tranzystorów polowych z kanałem grafenowym (GFET). W artykule omówione zostały najnowsze osiągnięcia w dziedzinie badań nad zastosowaniem grafenu w wybranych typach czujników. Wskazano także możliwe kierunki dalszych badań, które mogłyby być realizowane w najbliższej przyszłości w Katedrze Metrologii i Systemów Informacyjnych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.
PL
W artykule przedstawiono serię Samouczków technicznych, wydawanych w latach 20 i 30 XX wieku w Cieszynie przez znanego księgarza i wydawcę Brunona Kotulę. Seria obejmuje ok. 135 pozycji, z czego znaczną część poświęcono różnorodnym tematom związanym z elektrotechniką. Opisano przykładowe rozwiązania propagowane w Samouczkach, takie jak budowę induktora Ruhmkorffa, pozwalającego uzyskać wysokie napięcie, budowę transformatora Tesli, przetwarzanie napięcia przemiennego z sieci miejskiej na niskie napięcie stałe, alarm bezpieczeństwa z mostkiem Wheatstone’a, telegraf wskazówkowy systemu Fromenta, pomiar prędkości światła metodą Foucaulta. Wiele z samouczków również dzisiaj może stanowić inspirację do samodzielnych eksperymentów.
EN
This paper presents a series of technical tutorials, published in the 20’ties and 30’ties of the twentieth century in Cieszyn by the famous bookseller and publisher Bruno Kotula. The series includes approx. 135 items devoted to practical applications of various types of equipment. Tutorial Content includes various aspects of the use of electricity, particularly of manufacture and storage and its use for lighting and to drive machinery. Some tutorials discuss theoretical issues from various fields of electrical engineering and physics (optics, acoustics, wave) and describe the construction of a simple measuring apparatus and its application in interesting technical and scientific experiments. The article describes sample solutions promoted in the Tutorials, such as the construction of the Ruhmkorff inductor, allowing to obtain a high voltage, the construction of a Tesla transformer, processing of AC voltage from the city grid to the low voltage, security alarm with the Wheatstone bridge, Froment systems telegraph pointer, measurement of the speed of light by Foucault. Many of the tutorials can provide inspiration for independent experiments even today, as exemplified by the experience with Tesla transformer, that have been fascinating enthusiasts of electrical engineering for over 100 years without a break and are still the subject of numerous publications in contemporary popular science literature.
9
Content available Measurements of relative frequency instability
EN
Frequency constancy can be determined by the change in time for the subsequent periods. The article shows that classical the method of digital period measurement is not suitable for the measurement process. Therefore, a method using an integrating circuit is being proposed. Errors in the measurement of the given method have been analyzed.
PL
Stałość częstotliwości można wyznaczyć jako względną zmianę częstotliwości w czasie pomiaru. Pomiar stałości częstotliwości przez pomiar czasu trwania sąsiednich okresów sygnału charakteryzuje się dużymi błędami. Dlatego zaproponowano metodę wykorzystującą układy całkujące. Całkowanie odbywa się w trzech etapach, przy czy dwa pierwsze etapy odbywają się w czasie dwóch sąsiednich okresów analizowanego sygnału, czas trwania trzeciego etapu jest odwrotnie proporcjonalny do względnej niestałości częstotliwości. Jeżeli wymagany jest pomiar ciągły, można zastosować większą liczbę układów pomiarowych z przesuniętymi pomiarami w funkcji czasu. W artykule przedstawiono analizę błędów występujących przy pomiarze opisaną metodą - omówiono błędy wynikające ze zmienionej wartości RC, wzmocnienia A, napięć wzorcowych oraz błędu kwantowania.
PL
Centralna Komisja Historyczna Stowarzyszenia Elektryków Polskich Streszczenie: Przedstawiono książki i filmy na temat historii elektrotechniki i działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich, opublikowane w ostatnich dziesięciu latach.
EN
Books and films about the history of electrical engineering and activities of the Polish Electrical Engineers Association are presented. Real True gems are among the presented books as “Polacy zasłużeni dla elektryki” a several hundred pages long publication prepared and edited by Jerzy Hickiewicz. There are also biographies of distinguished electricians, among others, Stanisław Szpora, Alfons Hoffmann, Stanisła Fryze, Kazimierz Szpotański, Roman Dzieślewski. A relatively large number of books is presented describing the work of the Polish Electrical Association Divisions and departments of universities, which run courses related to electricity. Interesting are publications describing the development of energy, or an album “Historia elektrotechniki” by Stefan Gierlotka. A separate group are films that evoke the memory of eminent electricians Kazimierz Szpotański, Alfons Hoffmann and Roman Dzieślewski.
PL
Autor dokonał przeglądu znanych miejsc w Polsce, w których można spotkać zabytki o tematyce elektrotechnicznej. Podzielił te miejsca na grupy: zabytkowe elektrownie z ekspozycjami historycznego wyposażenia, muzea techniki, muzea w uczelniach i szkołach oraz obiekty użyteczności publicznej w dawnych budynkach elektrowni.
EN
The author has made a review of famous places in Poland, where electrotechnical objects of historical value could be met. The places are divided into groups: old power stations with expositions of historical equipment, technical museums, museums at colleges and schools, public objects in buildings of old power stations.
EN
Effects of current on people are mainly considered for 50/60 Hz sinusoidal current and smooth direct current. However, modern low voltage circuits are very often equipped with power electronics converters – rectifiers, frequency converters, therefore non-sinusoidal earth currents (touch currents) occur. For non-sinusoidal currents safety criteria should be modified. This paper presents these modified criteria and a computer system of protection against electric shock which can be implemented in circuits with power electronics converters. The system is based on LabVIEW environment. Implementation of the safety system enables the disconnection of supply exclusively when real hazard of the ventricular fibrillation occurs.
PL
Skutki rażenia człowieka są najczęściej analizowane dla prądu sinusoidalnego o częstotliwości 50/60 Hz lub nietętniącego prądu stałego. Jednakże w nowoczesnych instalacjach niskiego napięcia pojawia się coraz więcej przekształtników energoelektronicznych – prostowników, przekształtników częstotliwości, a w takich obwodach mogą płynąć odkształcone prądy ziemnozwarciowe (prądy rażeniowe). Przy prądach odkształconych kryteria bezpieczeństwa powinny być zmodyfikowane. W artykule przedstawiono zmodyfikowane kryteria bezpieczeństwa oraz komputerowy system ochrony przeciwporażeniowej, wykorzystujący środowisko LabVIEW, przeznaczony do obwodów z przekształtnikami. Zastosowanie tego systemu pozwala na wyłączenie zasilania, kiedy pojawia się zagrożenie migotaniem komór serca.
13
Content available remote Modelling of Graphene Field-Effect Transistor for electronic sensing applications
EN
A top-gated Graphene Field-Effect Transistor (GFET) suitable for electronic sensing applications was modelled. The applied simulation method reproduces correctly the output transfer GFET characteristics and allows to investigate doping effect caused by different physical, chemical or biological factors. The appearance of additional charge in the system results in the shift of the current-voltage characteristic. This feature could be employed to measure the external factor intensity.
PL
Przedstawiono model grafenowego tranzystora polowego (GFET). Zastosowana metoda symulacyjna pozwala poprawnie odtworzyć charakterystyki tranzystora GFET i badać efekt domieszkowania wywołanego przez czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne. Pojawienie się w układzie dodatkowego ładunku powoduje przesunięcie charakterystyki prądowo-napięciowej, co może być wykorzystane do pomiaru wielkości działającego czynnika zewnętrznego.
PL
Artykuł rozpoczyna się wyjaśnieniem pojęcia przyrządu wirtualnego oraz opisem narzędzi do przygotowania takich przyrządów. Następnie przedstawiono szereg przykładów przyrządów wirtualnych, pozwalających w prosty sposób na zapoznanie z działaniem algorytmów przetwarzania sygnałów. Opisano przyrządy wirtualne do zapoznania ze zjawiskiem aliasingu, oknami czasowymi i wygładzającymi, działaniem filtrów w dziedzinie czasu i częstotliwości oraz analizą czasowoczęstotliwościową i falkową.
EN
The main purpose of the article are virtual instruments used for teaching digital signal processing. At the beginning the paper presents the concept of virtual instrument. Tools for the preparation of such instruments are described, including the LabVIEW graphical programming environment from National Instruments. The author developed a number of virtual instruments which allow to easily to explore with the operation of signal processing algorithms. The author presents virtual instruments to display aliasing, window function, digital filters in time and frequency domain, time-frequency analysis and wavelet.
PL
W artykule przedstawiono życiorys i dorobek organizatora Katedry Miernictwa Elektrycznego Politechniki Gdańskiej - profesora Stanisława Trzetrzewińskiego. Stanisław Trzetrzewiński urodził się w 1901 r. w Kijowie. Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej w 1928 roku, w latach 1925-1934 pracował na tej uczelni jako asystent, następnie przeniósł się do Państwowych Zakładów Tele- i Radiotechnicznych w Warszawie. Równocześnie od 1937 roku prowadził własną kancelarię jako rzecznik patentowy. Po kampanii wrześniowej trafił do niewoli niemieckiej, zwolniony w 1940 roku ze względu na stan zdrowia. Pracę na stanowisku profesora Politechniki Gdańskiej Trzetrzewiński podjął jesienią 1945 roku, w Katedrze Miernictwa Elektrycznego i Wysokich Napięć. Pod kierownictwem profesora Trzetrzewińskiego tworzyły się podstawy katedry, przygotowano i uruchomiono zajęcia w laboratoriach dydaktycznych, opracowano skrypty. Prof. Trzetrzewiński był promotorem czterech przewodów doktorskich. Był również zaangażowany w działalność organizacyjną Wydziału. Pełnił funkcje prodziekana oraz dziekana. Zmarł 2 sierpnia 1964 roku.
EN
Stanislaw Trzetrzewiński was born in 1901 in Kiev. He was graduated from Warsaw University of Technology Faculty of Electrical Engineering in 1928 and in the years 1925 to 1934 he worked at the University as an assistant, then he moved to the State Tele and Radio Engineering Plant in Warsaw. At the same time since 1937 he has ran is own law firm as a patent attorney .During World War II he was captured by German and he was released in 1940 due to health problems. Professor S. Trzetrzewiński came to Gdansk in November 1945 and took an active part in running the devastated by II WW the Gdańsk University of Technology Faculty of Electrical Engineering. Thanks to his ability, knowledge,/experience, and intelligence, the Faculty was able to ameliorate his organization of teaching, equipping and commissioning of laboratories and administration. Professor was an outstanding personality, a model scholar and educator. He was a Vice-Dean of the Faculty (1956-1959) and the Dean (1959-1964). Professor S. Trzetrzewiński supervised four PhD theses. In 1945-1946 He actively participated in the reactivation of the Gdansk Branch of the Association of Polish Electrical Engineers (SEP). Professor died on 2 August 1964.
16
Content available Termograficzna diagnostyka stanu dziąseł
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie dotyczące wykorzystania kamer termowizyjnych do bezinwazyjnych badań stomatologicznych. Badania wstępne przeprowadzono dla kilku osób, dokonując pomiarów rozkładu promieniowania temperaturowego w obrębie dziąsła. Analiza wyników badań wykazała zmiany przepływu krwi w dziąśle, co oznacza, iż badania te mogą być pomocne w monitorowaniu przejściowych procesów zapalnych dziąseł. Ważnym zagadnieniem jest jednak dobór odpowiedniej metodyki przeprowadzania tych pomiarów.
EN
One of the modern methods used in medicine are thermographic research. Since periodontal tissues are among the most vascularized in the human body, the use of a high-sensitivity thermal imaging camera would allow non-invasive assessment and early detection of pathological changes in the gum [2, 3]. The aim of the study was to evaluate the hemodynamic changes within the gums during orthodontic treatment using thermography research. The examination covered several generally healthy people aged 10-13 years, who were undergoing orthodontic treatment. Thermographic research concerned the incisors of the upper dental arch with clinically healthy periodontium. A cooled, high sensitivity thermal camera FLIR X6580sc was used for investigations. Based on the performed research and analysis of the results, it can be concluded that in the case of measurements taken after about 5 minutes from the initial test there cannot be observed any changes in the average temperature. However, these changes are visible after about 20 minutes after the application of orthodontic forces. Namely, the observed increase in the average temperature was about 1,5 C, which indicated the hemodynamic changes within the gums. Based on the obtained results it can be concluded that the thermographic research may be helpful in monitoring the transition of inflammatory processes through the gum in the treatment with permanent braces. However, the selection of an appropriate methodology for conducting these measurements is a very important issue.
PL
W artykule przedstawiono problematykę pomiaru impedancji pętli zwarciowej w sieciach o napięciu odkształconym. Zaproponowano metodę pomiaru impedancji pętli eliminującą wpływ odkształcenia napięcia i zbudowano mikroprocesorowy miernik, który ją wykorzystuje. W mierniku zastosowano impedancyjne obciążenie pomiarowe o stałej wartości modułu i regulowanym automatycznie argumencie. Przy zrównaniu argumentu impedancji obciążenia pomiarowego do wartości argumentu impedancji pętli, w pełni eliminuje się wpływ wszystkich harmonicznych występujących w krzywej napięcia sieci, a wynik pomiaru zależy od największej różnicy wartości skutecznych mierzonych napięć.
EN
The paper presents the problem of measuring the fault loop impedance in networks with a distorted voltage waveform. When testing effectiveness of a protective earthing system, it is necessary to know the measured value of the fault loop impedance. An accurate loop impedance measurement is needed for reliable operation of protective devices and, consequently, for the safety of human beings and apparatus. The measurement accuracy depends on the parameters of the tested circuit, the disturbances within the supplying system, and the measuring method and instrument used. Most present-day techniques for measurement of the fault loop impedance are based on determination of the voltage drop across the loop impedance when a known value measuring load impedance is switched ON and OFF between the conductors being tested. The loop impedance meters and methods which are used today may cause a large error in the measured impedance value due to reactance in the tested network and the distortion of voltage waveform. The proposed method for measuring the loop impedance eliminates the influence of voltage distortion on the measurement result. In the loop impedance meter there is used the measuring load impedance of constant magnitude and the argument adjusted automatically in steps. When the argument of load impedance equals the argument of the loop impedance, the impact of all harmonics present in the voltage waveform is eliminated, and the measurement result depends on the greatest difference of RMS measured voltages. The construction and measuring procedure of the model microprocessor loop impedance meter are simple, and the measurement result is indicated directly in ohms.
PL
W artykule przedstawiono porównanie zaproponowanych przez autorów metod symulacji wyjściowego sygnału impulsowego przetwornika napięcieczęstotliwość U/F. Pierwsza z analizowanych metod oparta jest na modelu fizycznym przetwornika, druga na jego równaniu matematycznym. Mimo odmiennego podejścia otrzymano zbliżone wyniki. W pierwszej metodzie uzyskano wyniki obarczone błędami kwantowania o rozkładzie jak w rzeczywistym układzie pomiarowym. W drugiej metodzie wyniki są dokładniejsze, ale nie są związane z techniczną realizacją układu pomiarowego.
EN
In measurement engineering, while processing any quantities into digital form, frequency-modulated impulse signals are often used as intermediate signals. During actuation or monitoring of measurement systems with such sensors it is necessary to have an impulse signal correspondent with the signal from the converter during normal operation. That is why there are being developed the methods which allow generating an impulse signal correspondent to the signal from the converter, when taking into account the changes of the measured quantity in accordance with the adopted characteristics. The paper presents a comparison of the methods for simulating the output impulse signal proposed by the authors, on the example of a voltage-to-frequency U/F converter. The first analyzed method, described in Section 2, is based on a physical model of the converter, while the second, presented in Section 3, is based on its mathematical equation. In spite of the difference of approaches, very similar results were obtained - they are given in Section 4. The advantage of the first method is the acquisition of results encumbered with quantization errors of the distribution precisely the same as in an actual measurement system (Fig. 2). The second method allows acquiring more precise results, which reflect the actual location of subsequent impulses. However, they are not related to any specific technical implementation of the measurement system. The selection of the method depends on the purpose of the simulation of the frequency signal, e.g. researching quantization errors, testing algorithms of increasing the effective resolution of the measurement chain or testing the characteristics of the algorithms of digital processing of frequency signals.
PL
W województwie pomorskim można spotkać szereg zabytków związanych z elektrotechniką, pochodzących z początku XX wieku. Są to głównie pracujące do dzisiaj elektrownie wodne, ale również eksponaty zgromadzone w Politechnice Gdańskiej, czy muzeum Zespołu Szkół Łączności.
EN
In Pomerania Province can find number of historical objects related to electrical engineering. Many of them are from the early twentieth century. These include among others, hydropower. Some work to this day. Many objects were collected at the Gdańsk University of Technology.
PL
W artykule przedstawiono zasadę działania przetwornika obrotowo-impulsowego w zastosowaniu do pomiaru prędkości obrotowej. Omówiono metody rejestracji on-line sygnału impulsowego z przetwornika obrotowo-impulsowego. W metodach tych prędkość obrotowa wyznaczana jest na podstawie ostatniego przedziału miedzy impulsowego lub na podstawie dwóch ostatnich przedziałów miedzy impulsowych z ekstrapolacji. Dla sinusoidalnej zmiany prędkości udowodniono, e metoda, przy której uzyskujemy mniejsza wartość błędu pomiaru, zależy od zmian prędkości oraz parametrów pomiaru.
EN
In this paper the principle of incremental encoder applied to rotational speed measurement is presented. Methods for processing of frequency-modulated pulse signal from incremental encoder are presented. In measurements on-line measured value is determined based on the position of pulses preceding the moment of measurement. Describes the method by which the measured value is determined from the last period and the method by which the measured value is determined from extrapolation from two last periods. It has been proven that for a sinusoidal changes of rotational speed the method by which we obtain a lower value of measurement error, depending on changes in speed (constant component, the amplitude and frequency of variable component, the component of random) and measurement parameters (number of pulses from incremental encoder in one rotation, frequency of standard generator).
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.