Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  material effort
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Corrosion or contamination of flexible joints of a telescopic hydraulic cylinder may cause an increase of movement resistance in these places. In this work the influence of mounting rigidity on the strength of a telescopic hydraulic cylinder is under consideration. Buckling criterion and the strength of cylinder barrels (material effort) were included due to analysis. Boundary value problem concerning the stability of the system was formulated on the basis of the static stability criterion. Lame’s theory for thick pipes were used for determination of destructive load from the viewpoint of the material effort. Numerical simulations were performed. The results specifying the influence of mounting rigidity on stability and strength of cylinder barrels were presented by using non-dimensional parameters.
PL
Uszkodzenia siłowników hydraulicznych mogą być spowodowane wieloma czynnikami. Można wśród niech wyróżnić utratę stateczności oraz wytężenie materiału cylindrów, wywołane działaniem wysokiego ciśnienia wewnątrz układu. W niniejszej pracy w celu rozpatrywania pierwszego z czynników sformułowano zagadnienie brzegowe stateczności teleskopowego siłownika hydraulicznego przy uwzględnieniu obciążenia Eulera. Do określenia wytrzymałości wytężeniowej poszczególnych członów siłownika wykorzystano teorię Lamégo w przypadku rur grubościennych. Zestawiając ze sobą uzyskane wyniki, określono zakresy parametru grubości cylindrów oraz parametru grubości elementów uszczelniających, przy których do zniszczenia układu dochodzi na skutek utraty stateczności konstrukcji lub wytężenia materiału cylindrów.
EN
Damage of the hydraulic cylinders can be caused by many factors. Loos of stability and material effort, caused by the pressure inside the cylinder barrels can be distinguished. For analysis of the first factor, boundary value problem of the stability of a hydraulic telescopic cylinder, subjected to Euler’s load was formulated. For determination of the strength of individual cylinders, the Lamé’s theory for thick pipes was used. By comparing obtained results, the ranges of the cylinder thickness parameter and the sealing elements thickness parameter were determined, in which the destruction of the system occurs as a result of the loss of stability of the structure and the effort of the cylinder material.
EN
In the paper a new proposition of limit state criteria for anisotropic solids exhibiting different strengths at tension and compression is presented. The proposition is based on the concept of energetically orthogonal decompositions of stress state introduced by Rychlewski. The concept of stress state dependent parameters describing the influence of certain stress modes on the total measure of material effort was firstly presented by Burzynski. The both concepts are reviewed in the paper. General formulation of a new limit criterion as well as its specification for certain elastic symmetries is given. It is compared with some of the other known limit criteria for anisotropic solids. General methodology of acquiring necessary data for the criterion specification is presented. The ideas of energetic and limit state orthogonality are discussed - their application in representation of the quadratic forms of energy and limit state criterion as a sum of square terms is shown.
PL
Artykuł przedstawia nową propozycję kryterium stanu granicznego dla anizotropowych ciał stałych wykazujących różną wytrzymałość przy rozciąganiu i ściskaniu. Propozycja ta opiera się na koncepcji energetycznie ortogonalnych rozkładów stanu naprężenia zaproponowanej przez Rychlewskiego. Pomysł wykorzystania zależnych od stanu naprężenia parametrów określających wpływ konkretnych form naprężenia na całkowitą miarę wytężenia materiału po raz pierwszy został przedstawiony przez Burzyńskiego. W pracy omówione są obydwie koncepcje. Przedstawione jest ogólne sformułowanie nowego warunku granicznego, jak również jego specyfikacja dla wybranych symetrii sprężystych. Kryterium to zostało porównane z niektórymi innymi spośród znanych kryteriów granicznych dla ciał anizotropowych. Przedstawiono ogólną metodologię pozyskiwania danych wymaganych do specyfikacji kryterium.
4
Content available remote Numeryczna analiza wytężenia pojedynczej wstęgi mostu pływającego
PL
Mosty pływające służą do organizowania tymczasowych przepraw przez przeszkody wodne. Zasadniczymi elementami konstrukcyjnymi mostu pontonowego są identyczne pontony pływające. Każdy pojedynczy segment pontonu stanowi gotowy odcinek mostu. Łączone są one ze sobą za pomocą burtowych i rufowych zaczepów sworzniowych we wstęgi o dowolnej konfiguracji. Przestrzenny model numeryczny i analiza MES odcinka takiego mostu pływającego, na który działa wypór wody oraz dopuszczalne obciążenie eksploatacyjne, jest przedmiotem niniejszego artykułu.
EN
A 3D numerical model of a floating bridge length is presented and submitted to FEM calculation analysis as subject to the water uplift pressure and maximum service load conditions.
5
Content available remote Some remarks on Burzyński's failure criterion for anisotropic materials
EN
Some misstatements appearing in the final form of the failure criterion formulation, derived from Burzyński’s hypothesis of material effort for anisotropic bodies, which haven’t beennoticed in the literature as yet, are pointed out and discussed. Alternative interpretations of the results obtained by Burzyński are presented. Propositions of different formulation of the failure criterion, basing on original ideas of Burzyński, are given.
PL
W pracy przedstawiono metodę określania umownych naprężeń sprężystych w karbie spawalniczym opartą o współczynniki koncentracji odkształcenia αε. Przedstawione porównanie obliczeniowych umownych naprężeń sprężystych w spoinie czołowej według zmodyfikowanych wzorów Neubera wykazało dobrą zgodność z wynikami badań doświadczalnych.
EN
Apparent elastic stresses in the weld notch zone determination method, based on a deformation concentration factor αε was given in this paper. Calculated after modified NEUBER formula apparent elastic stresses in weld but joint was in good consistence with experimental results.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.