Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inżynieria budowlana
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Currently, significant development of methods supporting decision making under uncertainty conditions is observed. One of such methods includes Bayesian networks used in many fields of economy and science. The paper presents the use of the Bayesian network method in civil engineering problems with particular emphasis on construction engineering projects. In addition to the existing examples of the use of the method cited, the authors’ method for the risk estimation of additional works is presented.
2
PL
Rzeczoznawstwo jest jedną z najbardziej odpowiedzialnych form działalności w budownictwie. Bezpieczne utrzymanie obiektów istniejących i nowo budowanych, często o bardzo skomplikowanej konstrukcji, a także z zastosowaniem najnowszych technologii stawiają przed rzeczoznawstwem coraz to poważniejsze i bardziej odpowiedzialne zadania. Rzeczoznawcy powoływani są do opiniowania trudnych problemów technicznych w projektowaniu, wykonawstwie i użytkowaniu obiektów budowlanych oraz z zasady biorą udział w ocenie przyczyn i skutków zagrożeń, katastrof i awarii obiektów budowlanych, w tym spowodowanych „siłami natury”.
EN
Surveying is one of the most responsible forms of activity in the construction industry. Safe maintenance of existing and newly built facilities, which often have very complicated constructions and make use of the latest technologies, pose more and more serious and responsible tasks for the surveyor. Surveyors are appointed to give opinions on difficult technical problems in the design, construction and use of building facilities and they tend to be involved in assessment of causes and effects of hazards, disasters and breakdowns of construction works, including those caused by the „forces of nature”.
PL
Niniejszy artykuł opisuje główny czynnik ryzyka związany z koniecznością podejmowania decyzji w działaniach inżynierii konstrukcyjnej, jakim jest ludzka skłonność do popełniania błędów. Wpływ ten jest brany pod uwagę w formie wymogu wykorzystywania środków zarządzania jakością w procesie konstrukcyjnym ze względu na ich znaczący wpływ na bezpieczeństwo struktur budowlanych.
EN
The main risk factor, associated with the necessity of decision-making in the construction engineering activity, which is the human tendency to commit errors, was presented in the paper. This impact is taken into account in the form of a requirement for the use of quality management measures in the construction process, because of its significant influence on the safety of building structures.
EN
The article deals with issues connected with the construction activity in Poland and the EU. The socio-economic development of countries depends on investment activities. Because of this, the construction sector which can attract investments, is widely regarded as one of the fundamental pillars of the economy. The growing demands for high quality construction products – with particular emphasis on their aesthetic and quality, as well as the dynamic technological progress – contribute to the increase in the complexity of the construction activities. This is visible among others in the area of organization and technology. The companies that are worried about the quality of their products and wishing to get a suitable place on the market are trying to get the appropriate marks and certificates confirming it.
5
Content available remote Innowacje i trendy w budownictwie amerykańskim
PL
Przedstawiono najnowsze trendy rozwoju budownictwa amerykańskiego, a także charakterystyczne innowacje na podstawie prognoz. Skorzystano z raportów oraz portali internetowych. Zwrócono uwagę na konieczność wspomagania wdrażania innowacji przez działania organizacyjne i legislacyjne. Przedstawione zjawiska i trendy dotrą do Polski z pewnym opóźnieniem w czasie.
EN
Recent development trends in the American construction industry have been presented, as well as characteristic innovation trends on the basis of forecasts for the last two years. Reports and web portals were used. Attention was drawn to the need to support implementation of innovation through organizational and legislative actions. The presented phenomena and trends will reach Poland with a certain inertia in time.
EN
In the paper the topic of Building Information Technology BIM is investigated. It is new in Polish circumstances technology for construction and for building product industry, which contribute to change and develop level of industrialization. Especially challenge raising from the information and introducing IT technology into daily practice is considered to provide changes in construction branch of economy. In Poland there is the hot need of start to introduce BIM as the common technology for owners of assets, facility management, construction entities, design offices, administration officers and many other players relative to construction data and processes. BIM technology introduction, basing on foreign case studies, results in cost savings, control and time reduction of investment processes and some more advantages. The perspective of digital buildings, digital infrastructure, digital roads, digital railways and digital cities is outlined at the perspective of technology challenge, but simply transfiguration of many fields of personal everyday life, where digitalization is already present and with the question when it will be common in professional activity, particularly in civil engineering.
PL
Wystarczy spojrzeć na różne branże, poczynając od tak bardzo konserwacyjnej jak muzyka po finanse, poprzez turystykę, fotografię po wydawnictwa, aby zrozumieć tę prawdę i zobaczyć, jakie mają możliwości główne gałęzie przemysłu i jakie zmiany przechodzą. Dzięki postępowi w technologii cyfrowej, wiele innych sektorów zostało przekształconych w ostatniej dekadzie. Do tej pory budownictwo zostało odporne na dokonania cyfrowe widziane w innych sektorach. Jednak takie połączone składniki jak BIM – modelowanie danych budowlanych [1], globalne standardy przetwarzania danych [2], druk 3D, jak równieź produkcja i montaż poza budową, oddziaływują na wielką bezwładność tego działu gospodarki. Zdolności przystosowania będą miały kluczowe znaczenie dla zapewnienia poprawy uprzemysłowienia, stanowiącego warunek przetrwania, w zarządzaniu opartym na wiedzy i informacji, co w połączeniu z umiejętnym dostarczaniem usług, będzie kluczem do przyszłej przewagi konkurencyjnej. Przystosuj się, nie przegap, budownictwo cyfrowe nadchodzi. Zadziwiająca jest również statystyka dotycząca elementów cyfrowych na świecie, na poszczególnych kontynentach i w krajach. Dane z 2014 roku i 2015 roku wykazują, że w Polsce zaistniały zmiany. Aktywność użytkowania internetu sięga w Polsce prawie 26 milionów, z wszystkich prawie 39 milionów obywateli. Połowa z użytkowników internetu, 14 milionów Polaków to aktywni członkowie sieci społecznościowych, a liczba urządzeń mobilnych, liczba połączeń mobilnych i liczba 10 milionów użytkowników mobilnych, stawia Polskę wśród pierwszej piątki krajów Europy, to potencjał cyfrowy i podstawowy wymóg komunikacji znajdujący się zapewne w rękach młodych Polaków (Rys. 1).
EN
The paper presents experimental research results allowing to estimate the effect of distance of PV module from vertical building wall on mean daytime temperature of module's rear wall. Analysis of research results shows that the lowest values of excess temperature in relation to the air temperature at the input are obtained at longest distance values under research, that is 0,12 m.
PL
Złożoność uwarunkowań otoczenia powoduje, że rozwiązywane zagadnienia decyzyjne w budownictwie wymagają uwzględniania informacji o niedoskonałym charakterze. W tym celu wykorzystywane są różne narzędzia. Jednym z nich są porównania parami (PP), które stały się podstawą wielu metod wspomagania decyzji. Są one również używane wspólnie z innymi narzędziami oraz ułatwiają ich implementację. Takie sposoby stosowania wzbogacają inne narzędzia, a także poszerzają potencjał aplikacyjny porównań parami (PP). W artykule omówiono zaawansowane sposoby stosowania PP, które okazują się użyteczne w przypadku podejmowania decyzji w budownictwie i dziedzinach pokrewnych.
EN
The complexity of surrounding environment results in a need for utilizing imperfect information while solving decision making problems in civil engineering. Diverse pair-wise comparison-based tools are often applied to make use of imperfect information. They are applied both in a standalone mode as well as together with other tools. Their common application with other tools provides necessary means for mutual enhancement in application potential of them and the other tools they are used together with. The utilization modes which prove to be useful in solving decision making problemin civil engineering and related fields are therefore presented in the paper.
9
Content available remote Teoria szeregowania zadań a metody sprzężeń czasowych
PL
W artykule przedstawiono związki metod sprzężeń czasowych (Time Couplings Methods – TCM) z zagadnieniami teorii szeregowania zadań. Podano deterministyczny model optymalizacyjny TCM, które są szczególnymi odpowiednikami systemu pracy potokowej w budownictwie. Przedstawiono zakres zagadnień poruszanych w ramach teorii szeregowania zadań i powiązania ich z TCM.
EN
This paper presents the relationships between Time Couplings Methods (TCM) and the job scheduling theory problems. There are given the deterministic optimisation model of TCM, which are the equivalents of flow work system in civil engineering. The paper presents range of issues raised in the job scheduling theory and its connections with TCM.
PL
Jedną z najczęściej wykorzystywanych grup maszyn w budownictwie i inżynierii środowiska są spycharki. Spycharka to maszyna robocza składająca się z ciągnika (najczęściej gąsienicowego) z osprzętem, zaliczana do grupy maszyn do robót ziemnych. W artykule omówiono przykłady stosowania ciągników gąsienicowych jako spycharek gąsienicowych z osprzętem standardowym i specjalnym.
EN
One of the most common groups of machines used in construction and environmental engineering are dozers. These machines are designed primarily for earthworks, and are equipped with blades and rippers fixed to a crawler tractor. Open cast mining and construction engineering require the regular laying of pipe systems and conveyor belts. In open cast coal mining, construction and environmental engineering, dozers and crawler tractors with special equipment are used to loosen and displace excavated material in order to prepare terrain for large excavators and to form and clean roadways. The paper presents a review of primary and specially equipped crawler tractors.
EN
The model concept, as presented in this paper, is an original solution created by the author, and can be used as a proposal to build an innovative mechanism to increase the effectiveness of programming and implementation of the development policy, and improve the quality of functioning of a building research institute. The development management system included in this model is a set of actions targeting at the effective use of human and tangible resources, undertaken in a coordinated manner and leading to the achievement of previously established objectives. The market activity of building research institutes is directly or indirectly involved in construction projects, which translates into market mechanisms, such as innovation and competitiveness. In addition, it indicates the participation of a building research institute in the engineering of construction projects as a key to entrepreneurship and implementations.
PL
Najbardziej radykalne i przekształcające gospodarkę w konkurencyjną są te innowacje, które pozwalają ludziom uwolnić swoją kreatywność – realizować swoje marzenia. Stworzenie społeczności w instytucie badawczym, w którym pracownicy z przedsiębiorcami tworzą jeden zespół pracujący na potrzeby budowania przewagi konkurencyjnej, to główny cel stawiany jednostkom naukowym w dobie innowacyjnej gospodarki. Największym rynkiem działań dla jednostki naukowej jest rynek zwany „nierozwiązane problemy”, gdzie zawsze istnieje wiele możliwości dla tych jednostek, które wykazują się inicjatywą i dowodzą swojej wartości, pokazując, jak rozwiązać owe problemy. W kształtowaniu przestrzeni badawczej bardzo ważne jest stworzenie odpowiedniego otoczenia rynkowego sprzyjającego przenoszeniu wiedzy z instytucji naukowych do przedsiębiorstw, jednocześnie wzmacniając strategię jednostek naukowych skierowaną na zarządzanie przez zasady w oparciu o model systemu zarządzania rozwojem. Prezentowana w artykule koncepcja owego modelu jest rozwiązaniem autorskim i można ją przyjąć, jako propozycję mechanizmu innowacyjnego mającego na celu zwiększenie skuteczności programowania i wdrażania polityki rozwoju oraz podniesienie jakości funkcjonowania instytutu badawczego budownictwa.
12
Content available remote Relacja wzajemności w zagadnieniu brzegowym nieliniowej piezoelektryczności
EN
The paper contains derivation of reciprocity theorem for boundary problem of nonlinear piezoelectricity. The results obtained in this work can become the theoretical basis to formulate the numerical solutions of different scientific and engineering problems connected with piezoelectric materials.
EN
This report describes the community involved in technology, organisation, and economics of the construction industry. The community includes mainly academics gathered around KILiW PAN, the Polish Academy of Sciences Section for Civil Engineering Projects. The results have been obtained based on the survey conducted in the period of 2007-2010. Some financial issues are presented here which influence the scope of the research underway and the didactic process. Some of the issues presented here comprise the subject matters of research, postgraduate studies, academic degrees, as well as publications and international cooperation. Conclusions were presented in the form of suggestions in the field of research and teaching.
PL
Artykuł jest raportem charakteryzującym środowisko zajmujące się technologią, organizacją i ekonomiką budownictwa - głównie środowisko akademickie zgrupowane wokół Sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych KILiW PAN. Wyniki opracowano na podstawie ankiety obejmującej okres 2007- 2010. Przedstawiono zagadnienia finansowe rzutujące na zakres prowadzonych badań oraz na proces dydaktyczny. Dokonano przeglądu między innymi tematyki badań, studiów podyplomowych, stopni naukowych a także publikacji i współpracy międzynarodowej. Uogólnienia przedstawiono w postaci wniosków ze sfery nauka i dydaktyka.
14
Content available Katastrofy budowlane - wnioski na przyszłość
PL
Od zarania budownictwa obiekty budowlane ulegają katastrofom. Eksperci są zdania, że nie da się ich uniknąć zupełnie, bez względu na postęp i rozwój technologiczny. Należy jednak dążyć do ograniczenia ryzyka występowania awarii i katastrof budowlanych, lub choćby zmniejszenia ich negatywnych skutków. Dziś te zagadnienia są już niemal oddzielną dziedziną nauki. Od ponad 30 lat zajmuje się nimi m.in. Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej.
PL
Rurki ciepła ze względu na swoją wysoką efektywność, trwałość i możliwość pracy w szerokim zakresie temperatur znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, począwszy od chłodnictwa i klimatyzacji (w przemyśle spożyw- czym, w przechowywaniu żywności, w wymiennikach klimatyzacyjnych), poprzez przemysł chemiczny i metalurgiczny, aż po przemysł elektroniczny (chłodzenie urządzeń elektronicznych). Rurki ciepła z powodzeniem wykorzystywane są również w technologiach kosmicznych (chłodzenie silników i elektroniki statków kosmicznych i satelitów kosmicznych), kriochirurgii, w chłodzeniu cylindrów silników oraz łopatek turbin, w elementach kolektorów słonecznych, w instalacjach zabezpieczających przed pokryciem lodem i śniegiem dróg przejazdowych, oraz do utrzymywania odpowiednio niskiej temperatury gruntu na terenach wiecznej zmarzliny zabezpieczając przed zniszczeniem znajdującą się tam infrastrukturę (np. rurociąg Trans-Alaska).
EN
Standard artificial neural networks and Baycsian neural networks (BNNs) are briefly discussed on example of a simple feed-forward layered neural networks (FLNN). Main ideas of the Baycsian approach and basics of the applied BNNs are presented in short. A study case corresponds to prediction of Displacement Response Spectrum inside buildings at the basement level (DRSb). Data for network training and testing were adopted as DRS corresponding to the preprocessed accelerograms. They were taken from measurements in the Lcgnica-Gtogow Copperfield at monitored 5-storey buildings subjected to paraseismic excitations from explosives in nearby strip mines. Results of neural predictions by three NNs (standard FLNN trained by means of the conjugate gradient learning method, Simple Bayesian SBNN and Full Bayesian FBNN) are presented. The errors of predictions are on average on the level of 4% errors.
PL
Podano podstawowe dane dotyczące stowarzyszeń. Omówiono tematykę konferencji "Bezpieczeństwo, zagrożenia i niezawodność - kierunki w inżynierii", która odbyła się 21--23 marca 2001 r. na Malcie.
EN
Informations about engineering associations and conference 21--23.03 2001 in Malta are described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.