Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1250

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 63 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  woda
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 63 next fast forward last
1
Content available remote Analiza wybranych konstrukcji wielozłożowego adsorpcyjnego układu chłodniczego
PL
Omówiono budowę i funkcjonowanie prostego, jednozłożowego adsorpcyjnego układu chłodniczego. Dokonano analizy wybranych konstrukcji układów wielozłożowych. Zweryfikowano opracowany prototyp własnego rozwiązania systemu adsorpcyjnego. Zaprezentowano przykładowe wyniki z weryfikacji układu, dla którego osiągnięto temperaturę w parowniku na poziomie ok. 6°C. Innowacyjnym elementem tego układu był kształt prototypowych adsorberów ze stali nierdzewnej, które są wykonane jako dwa różne rozwiązania konstrukcyjne: walcowo-krzyżowy i walcowo-rurowy. Prezentowane systemy adsorpcyjne, ze względu na swoje parametry pracy, mogą być wykorzystywane do zagospodarowania niskotemperaturowego ciepła odpadowego w przemyśle.
EN
The construction and operation of a simple single-bed adsorption refrigeration system were discussed. Selected designs of multi-bed systems were analyzed. A verified prototype of our own soln. of a threebed adsorption refrigeration system was presented. Examples of results from the verification of the system for which the temp. in the evaporator was reached at the level of approx. 6°C were presented. An innovative element of the system was the shape of the prototype stainless steel adsorbers, which were made in 2 different design solns.: cylindrical-cross and cylindrical-tube. Due to their operational parameters, the presented adsorption systems can be used for the management of low-temp. waste heat in industry.
PL
Woda, jak powszechnie wiadomo, jest źródłem życia. Jej dostępność szczególnie ważna jest na terenach zurbanizowanych, gdzie drzewa – zwłaszcza te nowo posadzone – bardzo często cierpią z powodu jej braku. Niewystarczająca ilość wody w pierwszych latach po posadzeniu drzewa skutkuje jego osłabionym wzrostem, a nawet zamieraniem. Fakt ten sprawia, że prawidłowe utrzymanie się młodych drzew w trudnych warunkach siedliskowych uzależnione jest głównie od prawidłowej ich pielęgnacji. Jednak wiele drzew mimo sumiennego podlewania wciąż rośnie źle lub zamiera. Gdzie szukać przyczyny?
PL
Martwe drewno – na przekór swej nazwie – pełne jest życia. Trudno dziś wyobrazić sobie zajęcia z ekologii, podczas których nie mówiłoby się o tym, jak jest ważne. I choć świadomość w tym zakresie rośnie, to wciąż myśli się o nim głównie w kontekście lasów o charakterze naturalnym. Tymczasem wielkogabarytowe martwe drewno w przestrzeni miejskiej to nie tylko siedlisko zastępcze dla niezliczonej rzeszy drobnych bezkręgowców, grzybów i mikroorganizmów, ale także magazyn wody, stanowiący wręcz alternatywę dla ogrodów deszczowych.
PL
W wielu polskich miastach jeziora i stawy (naturalne bądź sztuczne) od wielu lat podnoszą jakość krajobrazu aglomeracji, służą celom rekreacyjnym oraz stanowią siedlisko życia licznych gatunków flory i fauny. Stają się bardzo cenne zarówno przyrodniczo, jak i społecznie ze względu na stale zmieniające się warunki klimatyczne i brak stabilności pogodowej.
PL
Dyskusja o wodzie w przestrzeni naszego życia nie milknie. I milknąć nie może, skoro żyjemy w okresie przewlekłej suszy. W społeczeństwie slogan „woda to życie” ma wydźwięk starej prawdy – przecież wszyscy to wiemy. Jednak w nauce zdanie to staje się gorącym tematem, w szczególności w momencie gorącego lata.
EN
Purpose: Smart water meters (Internet of Things based) are technologically advanced tools delivering precise data on water consumption in a household. However, it has not been examined yet what influences consumer intention to adopt smart water meters. The study objective is to investigate predictors of consumer intention to install smart water meters. The Technology Acceptance Model was applied as the main theoretical framework. Design/methodology/approach: Data were collected from 366 respondents through an online survey conducted in 2021. Structural equation modeling was used for hypotheses verification. Findings: The intention to adopt smart water meters was mainly predicted by attitude towards the use of smart water meters. which, in turn, was predicted both by perceived ease of use and by perceived usefulness of these devices. The direct positive impact of perceived ease of use on the intention to adopt smart water meters was also found, whereas the direct relation between perceived usefulness of smart water meters and the intention for the adoption turned out to be statistically insignificant. Research limitations/implications: One research limitation is the probable lack of smart water meter usage among the responders, which may have affected their perception on how these devices are useful and easy to use. Additionally, only the main variables of TAM were applied, thus, other variables were not considered that may have had impact on perceived usefulness and perceived ease of use or usage behavior. Social implications: Considering practical implications, by analyzing what may influence consumers to adopt smart water meters, we are able to apply this knowledge in real life and increase the amount of smart water meters in households, which may lead to household water reduction. Originality/value: In previous research. what influences consumers to apply smart water meters has not been examined. This research indicates variables (adopted by TAM) influencing consumers to apply smart water meters, potentially leading to reduction in household water consumption.
PL
Jednym z szerzej dyskutowanych w ostatnich latach problemów środowiskowych jest zanieczyszczenie ekosystemów wodnych (ale nie tylko) tzw. mikroplastikiem. Wiedza o tych substancjach, ich znaczeniu i wpływie na środowisko, organizmy i zdrowie człowieka wciąż jest rozproszona i wymaga uzupełnienia, systematyzacji i standaryzacji. Niemniej obecności mikroplastiku w wodzie i jego wpływu na organizmy żywe, nie tylko wodne, nie można bagatelizować. Problem jest monitorowany w UE, a znowelizowana dyrektywa w sprawie jakości wody pitnej zobowiązuje Komisję Europejską do prac nad rozpoznaniem skali zagrożenia źródeł wody pitnej mikroplastikiem oraz jego skutków zdrowotnych.
10
Content available remote Woda a energetyka w obliczu wyzwań i realizacji celów zrównoważonego rozwoju
PL
Świadomość, że woda pokrywa 72% powierzchni globu, powoduje, że traktujemy ją jako dobro nieograniczone i ogólnodostępne. Wzrost populacji ludzi związany jest z potrzebami w zakresie wytwarzania żywności oraz energii, a do tego woda jest niezbędna. Woda wykorzystywana jest w gospodarstwach domowych w rolnictwie, w transporcie wodnym, w produkcji energii elektrycznej i we wszystkich gałęziach przemysłu. Potrzeby poszczególnych sektorów gospodarki, w zakresie wykorzystania zasobów wodnych, mogą się różnić, a nawet być przeciwstawne. Dlatego rola właściwego zarządzania zasobami wodnymi jest bardzo istotna. Powinna uwzględniać zarówno potrzeby ludności i gospodarki, jak i wymagania ochrony wód i ekosystemów z nimi związanych oraz kwestie dotyczące ochrony przed powodzią i suszą.
EN
Knowing that the water covers 72% of the globe's surface makes us treat it as an unlimited and universal good. The growth of the human population is related to the needs for food and energy production, and water is essential for this. Water is used in households in agriculture, in water transport, in electricity production and in all industries. The needs of individual economic sectors in terms of the use of water resources may differ and even be contradictory. Therefore, the role of proper management of water resources is very important. It should take into account both the needs of the population and the economy, as well as the requirements for the protection of water and related ecosystems, as well as issues related to protection against floods and drought, and each of us can take action to save the water.
11
Content available Zmiana technologii ozonowania wody w ZUW Raba
PL
W sierpniu 2023 r. zakończyła się trwająca prawie dwa lata modernizacja systemu wstępnego ozonowania wody w Zakładzie Uzdatniana Wody Raba. Zaprojektowano i wykonano układ wytwarzania ozonu z ciekłego tlenu i wprowadzania go do wody wraz z wszystkimi urządzeniami i wyposażeniem towarzyszącym, niezbędnym do prawidłowego działania instalacji wstępnego utleniania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
PL
Zapotrzebowanie na wodę stale rośnie. Głównymi czynnikami determinującymi taki stan rzeczy są dynamiczny wzrost liczby ludności, postępująca urbanizacja oraz rozwój gospodarczy. Jednocześnie występują problemy deficytu naturalnych zasobów oraz niespełniającej standardów jakości wody. Przed przedsiębiorstwami wodociągowymi stoją wyzwania dotyczące m.in. wdrażania unijnych dyrektyw, racjonalnej gospodarki wodą, adaptacji innowacyjnych technologii oraz przystosowania do dynamicznie zmieniających się warunków klimatycznych.
EN
The main product of the conversion of ethanol to acetone on a ZnO-CaO catalyst is acetone, the yield of which strongly depends on the composition of the reaction environment. When oxygen is present, the yield of products of destructive and complete oxidation increases greatly. In contrast, when water vapor is present, both the selectivity and conversion of ethanol increase. Therefore, the conversion of ethanol is the limiting step in the overall process, which determines the selectivity of the conversion of ethanol to acetone. In this regard, it appeared suitable to investigate the effect of introducing water to the contact zone. As experiments indicated, the addition of water caused a significant effect on the conversion, selectivity, and acetone yield on the ZnO-CaO catalyst. As the partial pressure of water vapor increases, the conversion of ethanol and the acetone yield increase, while the yield of carbon dioxide decreases. The decrease in carbon dioxide is associated not only with the inhibition of the conversion of ethanol to CO2. In this study, the adsorption of water vapor and ammonia on the surface of the ZnO-CaO catalyst was examined by infrared spectroscopy method. It has been shown that water vapor at low temperatures is adsorbed on the catalyst surface in the molecular form, while at higher temperatures it is adsorbed in the dissociative form. Co-transformation reactions of ethanol with acetic acid, acetaldehyde with ethylene, and acetaldehyde with acetic acid have been studied. The obtained results indicated that acetone is formed mainly through the stage of complexation of acetaldehyde with ethylene. The isomerization reaction of 1-butene to 2-butene has been investigated. It was found that the yield of cis-2-butene in the absence of water vapor is higher, likely attributed to the molecular adsorption of water on Lewis centers. Based on these findings, a scheme for the vapor-phase conversion of ethanol into acetone on the studied catalysts was formulated.
PL
Głównym produktem konwersji etanolu do acetonu na katalizatorze ZnO-CaO jest aceton, którego wydajność silnie zależy od składu środowiska reakcji. W obecności tlenu znacznie wzrasta wydajność produktów destrukcyjnego i całkowitego utlenienia. Natomiast w obecności pary wodnej wzrasta selektywność i konwersja etanolu. Dlatego konwersja etanolu jest etapem ograniczającym w całym procesie, który określa selektywność konwersji etanolu do acetonu. W związku z tym celowe wydawało się zbadanie wpływu domieszek wody do strefy kontaktu. Jak wykazały doświadczenia, dodatek wody miał istotny wpływ na konwersję, selektywność i wydajność acetonu na katalizatorze ZnO-CaO. Wraz ze wzrostem ciśnienia cząstkowego pary wodnej wzrasta konwersja etanolu i wydajność acetonu, podczas gdy wydajność dwutlenku węgla maleje. Spadek dwutlenku węgla jest związany nie tylko z hamowaniem konwersji etanolu do CO2. W niniejszej pracy metodą spektroskopii w podczerwieni badano adsorpcję pary wodnej i amoniaku na powierzchni katalizatora ZnO-CaO. Wykazano, że para wodna w niskich temperaturach jest adsorbowana na powierzchni katalizatora w postaci cząsteczkowej, natomiast w wyższych temperaturach jest adsorbowana w postaci dysocjacyjnej. Zbadano reakcje kotransformacji etanolu z kwasem octowym, aldehydu octowego z etylenem i aldehydu octowego z kwasem octowym. Uzyskane wyniki wykazały, że aceton powstaje głównie na etapie kompleksowania aldehydu octowego z etylenem. Zbadano reakcję izomeryzacji 1-butenu do 2-butenu. Stwierdzono, że wydajność cis-2-butenu w nieobecności pary wodnej jest większa, co prawdopodobnie wynika z molekularnej adsorpcji wody na centrach Lewisa. Na podstawie uzyskanych wyników zaproponowano schemat przemiany etanolu do acetonu w fazie gazowej na badanych katalizatorach.
EN
In the geological structures containing crude oil and associated gases and located in areas where volcanic activity has been detected, radioactive substances and minerals are contained both in the structure of the reservoir waters and in the impurities related to the composition of the extracted crude oil. They are present during the extraction of crude oil and associated gases and affect human health and environmental safety. Radioactive elements have been detected in reservoir waters, in impurities associated with crude oil, and especially during the processing of drilling fluids (the separation of detritus sourced from geological strata from the used drilling fluid). Other radioactive elements were also detected in the areas polluted with oil and drilling waste. In order to determine the radioactivity level of crude oil originating from the area of volcanic activity of the Romanian Mountains, crude oil samples were collected from the oil field in a one-year analysis. The collected samples were analysed to determine their physical-chemical structure. The reservoir water associated with these samples and the minerals separated from the crude oil following their solvent extraction were also analysed. Radioactive elements were detected using X-ray spectrometry, and their chemical structures are also discussed.
PL
W strukturach geologicznych zawierających ropę naftową i towarzyszący jej gaz ziemny oraz zlokalizowanych w obszarach, w których wykryto aktywność wulkaniczną, substancje i minerały radioaktywne zawarte są zarówno w strukturze wód złożowych, jak również w zanieczyszczeniach powiązanych ze składem wydobywanej ropy. Są one obecne podczas wydobycia ropy naftowej i towarzyszącego jej gazu, mając wpływ na zdrowie ludzkie i bezpieczeństwo środowiska. Pierwiastki radioaktywne wykryto nie tylko w wodach złożowych i związanych z nią zanieczyszczeniach, ale przede wszystkim podczas obróbki płuczek wiertniczych, w tym w procesie oddzielania detrytusu pochodzącego z warstw skalnych od zużytej płuczki wiertniczej. Inne pierwiastki radioaktywne wykryto także w obszarach zanieczyszczonych ropą i odpadami wiertniczymi. Dla określenia poziomu radioaktywności ropy naftowej pochodzącej z obszaru aktywności wulkanicznej w górach Rumunii, z jednego ze złóż ropnych w ciągu jednego roku pobrano próbki ropy naftowej do analiz. Pobrane próbki przeanalizowano pod kątem struktury fizykochemicznej. Przebadano także wodę złożową powiązaną z tymi próbkami oraz minerały oddzielone z ropy naftowej po ich ekstrakcji rozpuszczalnikiem. Pierwiastki radioaktywne zidentyfikowano za pomocą spektrometrii rentgenowskiej, omówiono również ich struktury chemiczne.
16
Content available remote Specyfika dachów
EN
The article presents the scientific basis for assessing the stability of water supply models and develops a suitable set of criteria to assess the stability of water supply works, which includes the water supply part for water supply works and systems (including headworks and water distribution systems) in high mountains and water-scarce areas in Vietnam. Research results indicate that in order to improve the stability and availability of water of the models that have been, are and will be built, it is necessary to have a common method of evaluating effectiveness for scientific models of domestic water supply. Accordingly, it is necessary to build obtain a suitable set of criteria to assess the stability of the water supply model (source + water supply works) in the high mountains, water-scarce areas in Vietnam.
PL
Celem badań było porównanie skuteczności usuwania WWA ze środowiska wodnego w wyniku sorpcji na biowęglach otrzymanych z pomiotu kurzego oraz komunalnych osadów ściekowych. Proces sorpcji prowadzono dla dawek biowęgli 50 i 100 mg/l. Dla każdej dawki biowęgla czas kontaktu z WWA wynosił 90 i 120 minut. Najlepsze wyniki uzyskano dla dawki biowęgla 100 mg/l i czasu kontaktu 120 minut. Dla biowęgla z pomiotu kurzego i z osadu ściekowego stężenie benzo(a)pirenu obniżyło się odpowiednio o 87,2 i 78,7% natomiast dla czterech WWA normowanych w wodzie przeznaczonej do spożycia sumaryczne stężenie obniżyło się odpowiednio o 83,5 i 80,2%. Dla pozostałych WWA większą sorpcję zaobserwowano dla dibenzo(a,h)antracenu, stężenie tego związku obniżyło się o 83,2%. Najmniejsze zmiany wykazano dla naftalenu, którego stężenie zmniejszyło się o 68,5%. Nie wykazano istotnych statystycznie różnic pomiędzy sorpcją na biowęglu z pomiotu kurzego i osadu ściekowego.
EN
The aim of the study was to compare the effectiveness of removing PAHs from the aquatic environment as a result of adsorption on biochars obtained from chicken manure and municipal sewage sludge. The sorption process was carried out for doses of biochars of 50 and 100 mg/L. For each dose of biochar, the contact time with PAHs was 90 and 120 minutes. The best results were obtained for a biochar dose of 100 mg/L and a contact time of 120 minutes. For biochar from chicken manure and sewage sludge, the concentration of benzo(a)pyrene decreased by 87.2 and 78.7%, respectively, while for four PAHs standardized in drinking water, the total concentration decreased by 83.5 and 80.2%, respectively. For the remaining PAHs, higher sorption was observed for dibenzo(a,h)anthracene, the concentration of this compound decreased by 83.2%. The smallest changes were shown for naphthalene, the concentration of which decreased by 68.5%. There were no statistically significant differences between sorption on biochar from chicken manure and sewage sludge.
PL
Konferencja w sprawie śródokresowego kompleksowego przeglądu realizacji celów Międzynarodowej Dekady Wodnej 2018-2028 odbędzie się w dniach 22-24 marca 2023 r. w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Trzydniowe spotkanie stanowi jeden z elementów długofalowego harmonogramu obejmującego także proces przygotowawczy do Konferencji oraz Program działań na rzecz wody (Water Action Agenda - WAA), który jest głównym, zbiorowym efektem końcowym Konferencji. Celem tego procesu jest ustanowienie programu działań na drugą połowę Dekady Wodnej oraz Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju, w perspektywie wykraczającej nawet poza rok 2030. Zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do wody i urządzeń sanitarnych pozostaje wciąż aktualnym wyzwaniem gospodarki wodnej na całym świecie. Konferencja, stanowiąca światową debatę wodną, ma zapewnić, że rok 2023 stanie się trampoliną katalizującą działania na rzecz bezpieczeństwa wodnego dla wszystkich. Wizją gospodarzy wydarzenia jest powszechne docenienie i lepsze zarządzanie wodami oraz podjęcie skoordynowanych działań, aby osiągnąć międzynarodowe cele wodne. Gospodarze oczekują i zachęcają wszystkie zainteresowane podmioty do zgłaszania dobrowolnych zobowiązań, których zbiór stworzy Program działań na rzecz wody. Polska rozważa zgłoszenie dobrowolnych zobowiązań do WAA. Oficjalne uruchomienie Programu nastąpi podczas Konferencji. Współgospodarze zmierzyć się muszą z wyzwaniem o skali światowej, starając się przezwyciężyć trudności i uniknąć błędów, które doprowadziły do niepowodzenia międzynarodowych działań na rzecz zasobów wodnych, podejmowanych w XX wieku. Dotychczasowe działania zarówno na szczeblu międzynarodowym, jak też państwowym i lokalnym wydają się dalece niewystarczające, aby skutecznie osiągnąć międzynarodowe cele wodne. Trzeci rok z rzędu Światowe Forum Ekonomiczne umieściło kryzys wodny w pierwszej trójce globalnych zagrożeń, dlatego realizacji zadań wodnych nie można dłużej odkładać na później. Brak skutecznej reakcji na wyzwania wodne może mieć poważne skutki globalne, które mogą okazać się jeszcze dotkliwsze od niepowodzeń z końca XX wieku.
EN
The mid-term comprehensive review Conference on the implementation of the goals of the International Water Decade 2018-2028 will be held from 22 to 24 March 2023 at UN Headquarters in NY. The three-day meeting is one of the elements of the long-term agenda, which also includes the preparatory process for the Conference and main collective outcome of the Conference - Water Action Agenda (WAA). The aim of this process is to establish an action program for the second half of the Water Decade and UN Agenda for sustainable development, in a transcendent perspective beyond 2030. Providing all people with access to water and sanitation remains a challenge for water management around the world. The conference, which is the global water debate, aims to ensure that year 2023 becomes a catalytic springboard for action on water security for all. The vision of the hosts of the event is to achieve universal recognition and better management of water and to take coordinated action to achieve international water goals. The hosts expect and encourage all stakeholders to submit voluntary commitments, the collection of which will form the Water Action Agenda. Poland is considering submitting voluntary commitments to the WAA. The official launch of the WAA will take place during the Conference. The co-hosts face a global challenge, trying to overcome the difficulties and avoid the mistakes that led to the failure of international action on water resources held in the 20th century. The actions taken so far, at international, national and local level, are proving to be far from sufficient to effectively achieve the international water goals. For the third year in a row, the World Economic Forum has placed the water crisis in the top three global threats, so we can no longer put off the water agenda. Failure to respond effectively to water challenges could have serious global impacts, which could be even more severe than the failures of the late 20th century.
EN
Today, the global conveyor belt of ocean currents is controlled by the configuration of continents and the climate. Conversely, ocean currents influence water and air temperatures as well as the amount of rainfall on a regional to local scale. In addition, they govern species distribution patterns, sedimentation patterns and the dispersal of nutrients in both oceans and epeiric seas. Therefore, the reconstruction of palaeocurrents is crucial for the understanding of ancient environments and the past climate. An important driver for the global ocean circulation is the formation of deep water. However, deep-water production is difficult to estimate, and its circulation is difficult to reconstruct, not only today but especially in the geological record. Palaeocurrent reconstructions are often based on the temporal and spatial distribution of marine species. In this presentation, a new approach is proposed which uses the occurrence of glendonites as a proxy for cool bottom currents. Glendonites are pseudomorphs after the hydrous carbonate mineral ikaite (CaCO3·6H2O) which only forms in environments characterised by near-freezing temperatures. Throughout the Phanerozoic, glendonites can be found in successions which were deposited in high latitudes. However, examples of glendonite occurrences in mid-latitudinal sections are also reported. One of these examples are upper Pliensbachian (Lower Jurassic) glendonites from a shallow-marine succession in South Germany which was located in the European epicontinental sea  – an area, where it was technically too warm to form the precursor mineral ikaite. Based on petrographical and sedimentological investigations as well as stable isotope analyses it is concluded that a low temperature was the main factor for ikaite formation in the studied section. To explain the low water temperatures, a model for a thermohaline circulation in the European epicontinental sea is proposed. The cool climate in the late Pliensbachian initiated the growth of sea ice in high latitudes, leading to the formation of cold and saline bottom waters analogous to the modern formation of North Atlantic Deep Water (NADW) and Antarctic Bottom Water (AABW). The cold bottom current flowed southward from the Arctic Realm through the Viking Corridor into the European Epicontinental Sea, thereby causing a massive cooling of the deeper parts of the epeiric sea, which led to the formation of ikaite in temperate areas. After passing the shelf, the bottom current entered the Western Tethys, probably forming a deep water mass. The proposed model can help to explain mid-latitudinal glendonite occurrences not only in the Pliensbachian, but also in other areas and time slices which are characterised by cooling. Moreover, it enables the use of the pseudomorph as a tracer for cold bottom currents which can be a helpful tool for the reconstruction of global ocean current patterns.
first rewind previous Strona / 63 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.