Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  irradiance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano algorytm do wyznaczania mapy rozkładów natężenia napromienienia promieniowaniem UV na modelu 2D ciała człowieka w oparciu o jeden pomiar natężenia napromienienia w otoczeniu spawania łukowego. Algorytm umożliwia wskazanie na ciele człowieka obszarów najbardziej zagrożonych promieniowaniem UV oraz pozwala wyznaczyć dopuszczalny czas ekspozycji poszczególnych obszarów na ciele człowieka w dowolnej odległości od łuku spawalniczego. Omówione zostały problemy geometryczne modelu dotyczące uproszczonego odwzorowania kształtu ciała człowieka oraz rodzaju przyjętej aproksymacji.
EN
The article presents the algorithm to determine a map of UV irradiance distribution on 2D model of human body based on one measured irradiance value in the neighborhood of arc welding. The algorithm allows pointing out the most threatened by UV radiation parts of human body as well as determines maximal permissible exposure time at any parts of body and at any distance from arc. The geometrical problems concerning simplified representation of human body shape in model and type of approximation functions.
EN
The article regards aspects of PV modules tested with the use of natural sunlight. The analysis of spectral structure of solar energy resources in southern Poland, carried out on the basis of meteorological data originating from SolarLab PW Wrocław and AGH Kraków, Poland [1] was used in the article. It is a continuation of the article: Analysis of solar energy resources in southern Poland for photovoltaic applications [1], describing the method to determine spectral parameters of average photon energy (APE) and useful fraction (UF) with the use of a solar radiation spectrum simulator. This article, however, includes an experimental presentation of their impact on PV conversion of modules with different absorbers. Theory and practice of the measurements were described with the use of spectral parameters such as: UF, APE. Their influence on the efficiency of modules’ photovoltaic conversion with various spectral characteristics of absorbers was presented. The most recent methods described, which characterise the structure of solar energy resources such as annual distributions of APE and UF, have not been commonly used yet in Poland and other countries, even though they most precisely define adjustment of the spectral factor to the selected PV module.
PL
W artykule zaprezentowano procedurę obliczania natężenia promieniowania słonecznego całkowitego padającego na dowolnie zorientowaną i pochyloną powierzchnię według nowej normy PN-EN ISO 52010-1:2017-09 (E). Zgodnie z nią, opierając się na danych natężenia promieniowania słonecznego całkowitego na powierzchnię poziomą z plików typowych lat meteorologicznych dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, wyznaczono normalne natężenie promieniowania bezpośredniego oraz rozproszonego na powierzchni poziomej. Następnie obliczono natężenie promieniowania całkowitego na powierzchnię pochyloną pod kątem 30°, 45°, 60° i 90°, zorientowanej kolejno na północ, południe, wschód i zachód. Analizę wykonano dla Białegostoku, Łodzi, Rzeszowa, Szczecina i Wrocławia. W celach porównawczych wykorzystano dane z plików typowych lat meteorologicznych oraz wykonano symulacje w programie EnergyPlus. Wszystkie obliczenia wykonano bez zacienienia. Stwierdzono rozbieżności między wartościami z typowych lat meteorologicznych a obliczonymi według nowej normy oraz z symulacji. Wyniosły one maksymalnie od 10% dla powierzchni pochylonej pod kątem 30° do 60% dla ścian pionowych. Ponieważ zyski słoneczne stanowią istotny element bilansu cieplnego budynków, zmiana ich wartości wpływa bezpośrednio na potrzeby cieplne. Wynika stąd potrzeba aktualizacji danych promieniowania słonecznego do celów obliczeń energetycznych budynków.
EN
The paper presents a calculation procedure of the global solar irradiance on an inclined surface of any orientation according to the new PN-EN ISO 52010-1:2017-09 (E) standard. According to this procedure, on the base of the Typical Meteorological Years (TMY) available on the website of the Ministry of Infrastructure and Development, there were calculated direct normal and diffuse horizontal irradiances and in the next step the global solar irradiance on a tilted surface (at angles of 30°, 45°, 60° and 90°), N, S, E and W oriented. This analysis was performed for Białystok, Łódź, Rzeszów, Szczecin and Wrocław. For the comparative purposes there were also used TMY and there were performed simulations in EnergyPlus. No shading was assumed in all cases. There were noticed differences between values currently used (from TMY) and calculated according to the new standard and from EnergyPlus. They were from 10% (tilt angle of 30°) to 60% for a vertical surface. Because solar gains play important role in the thermal balance of a building, each change of their value has the direct impact on a thermal demand. This indicates a need to update the solar data used for energy simulations of buildings in Poland.
PL
Stosowane w przemyśle badania nieniszczące wykorzystuje się do wykrywania nieciągłości w materiałach i elementach konstrukcyjnych, służących do budowy urządzeń technicznych, oraz do określania ich stopnia degradacji. Na podstawie obowiązujących norm, badania te pozwalają zidentyfikować poziom jakości powyższych elementów, wspomagając praktykę dozorową w określeniu stanu technicznego eksploatowanych urządzeń oraz ich aktualnego poziomu bezpieczeństwa. Jednakże, o ile badania nieniszczące mogą stanowić efektywne rozszerzenie praktyki dozorowej i pomoc w ocenie stanu urządzeń, nie są jednak w stanie zastąpić praktyki dozorowej. Celem niniejszego referatu jest identyfikacja ograniczeń oraz trudności w wykorzystywaniu badań NDT do oceny stanu technicznego oraz poziomu bezpieczeństwa urządzeń objętych dozorem technicznym. Zostaną również zdefiniowane te obszary, w których trudno o alternatywę dla klasycznej inspekcji, opartej o rewizje wewnętrzne oraz próby ciśnieniowe. Niniejszy referat przybliża metodykę wykonywania badań urządzeń przez inspektorów UDT w oparciu o metody badań NDT , w celu podniesienia możliwości rzetelnej oceny stanu urządzeń technicznych. Przeanalizowane zostanie pojęcie przydatności badań nieniszczących w zależności od: rodzaju badanego obiektu, rozwiązań konstrukcyjnych, geometrycznych oraz materiałowych.
EN
Non-destructive testing is applied in industry to detect discontinuities in materials and components which are used for the construction of technical equipment, and to determine its level of destruction. NDT testing, on the basis of applicable standards, support technical supervision since they help both to determine the quality of technical equipment and the current safety level of equipment. One should bear in mind that non-destructive testing serves as an improvement of technical inspection and an assistance in evaluating the equipment condition. Non-destructive testing is not, however, capable of replacing technical inspection as such. The main purpose of this paper is to identify the limitations and difficulties of NDT testing used to assess the technical condition and safety of equipment. The author shall identify the areas in which one can rely solely on the classic inspection based on internal revisions and pressure testing. This paper provides an overview of the methodologies used to perform device testing by UDT inspectors based on NDT testing methods, to improve the reliability of technical equipment. The notion of usefulness of non-destructive testing will be analyzed depending on the following factors: the type of tested object, constructional, geometrical and material solutions.
5
Content available Wzorcowanie mierników nadfioletu stosowanych w NDT
PL
W artykule omówiono opracowaną w Głównym Urzędzie Miar procedurę wzorcowania mierników UV-A stosowanych do kontrolowania lamp inspekcyjnych wykorzystywanych badaniach nieniszczących. Przedstawiono problemy związane z różnymi rodzajami spotykanych na rynku promienników oraz metodykę pozwalającą na ujednolicone podejście do sprawdzania mierników o różnych charakterystykach czułości widmowej w obszarze UV-A. Zaprezentowano przyjętą w GUM procedurę szacowania niepewności pomiaru przy wzorcowaniu i wskazano na czynniki wnoszące swój wkład do budżetu niepewności.
EN
The paper presents an implemented at GUM calibration procedure for UV-A meters used in NDT for checking the inspection lamps. The problems related to the various types of available light sources and a way of unified approach to the testing of meters with different sensitivity curve within UV-A range is discussed. The procedure of estimation of measurement uncertainty is desribed and components contributing to uncertainty budget are indicated.
PL
W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania programu Dialux, służącego obliczeniom oświetleniowym, do symulacji radiacyjnego przekazywania ciepła przez promienniki podczerwieni. Przeprowadzono porównanie wyników symulacji dla prostego układu wymiany radiacyjnej otrzymanych z obliczeń teoretycznych oraz z symulacji. Ponadto przedstawiono praktyczne wykorzystanie obliczeń symulacyjnych dokonywanych przy użyciu tego programu w celu wyznaczenia rozkładu natężenia napromienienia dla bardziej skomplikowanych radiacyjnych układów grzejnych.
EN
The article presents the proposal to use the program Dialux, for lighting calculations to simulate the radiative heat transfer by infrared heaters. The comparison of simulation results for simple radiation system obtained from the theoretical calculations and simulations is presented. In addition, the practical use of the simulation made using the above program in order to determine the distribution of the irradiance for more complex radiative heating system is shown.
EN
The aim of the research was to determine the effect of irradiance on the content of carotenoids in the natural algae community occurring in the Baltic Sea: diatom Skeletonema marinoi, cryptophytes Teleaulax sp., Rhodomonas sp., and dinoflagellate Heterocapsa triquetra. In the natural population of Skeletonema marinoi, the highest fucoxanthin content was observed in the morning and afternoon, unlike with diatoxanthin+diadinoxanthin, where a mean of 0.008 pg cell-1 was found at dawn and at dusk, whereas maximum values were observed at noon (mean 0.017 pg cell-1). Similar tendencies related to diurnal variations in the content of xanthophylls involved in the xanthophyll cycle occurred also in dinoflagellate Heterocapsa triquetra. In cryptophytes Teleaulax sp. and Rhodomonas sp., no carotenoids of the xanthophyll cycle were detected. The content of alloxanthin showed diurnal variation from 0.048 pg cell-1 to 0.085 pg cell-1 and was not clearly correlated with the irradiance.
EN
In the article are presented the results of the irradiance obtained by using Dialux program. The calculations were made for two cases of simple geometries, which are known according to analysis to determine the average values of geometrical configuration factor. A comparison of the results obtained and confirmed their compliance. Dialux program for some systems which certain some conditions and simplifying assumptions described in section 1 can be used, and radiometric parameters obtained do not differ from those of analytically calculation. The program allows a adopt for radiating surface nolambertian radiation intensity distribution. This expands the applicability of the calculation to the areas where analytical calculations are time consuming and complicated. Confirmation are set out in section 6 of the calculations for the heating system of real more complicated situations.
9
PL
W artykule omówiono wymagania dotyczące metody i zakresu badania nielaserowego promieniowania optycznego na stanowiskach pracy oraz stosowanej aparatury pomiarowej, bazując na zapisach zawartych w aktualnych normach z zakresu promieniowania optycznego. Zakres pomiarów ekspozycji przedstawiono w powiązaniu z aktualnymi wartościami MDE. Zaprezentowano także sposób wyznaczania wymiaru kątowego źródła promieniowania α oraz metodę obliczania skutecznej luminancji energetycznej źródła na podstawie zmierzonego skutecznego natężenia napromienienia. Na zakończenie przedstawiono wymagania dotyczące częstotliwości wykonywania badań oraz propozycje dotyczące zawartości raportu z badań.
EN
This paper presents the requirements for the method and extent of testing of non coherent optical radiation at work places as well as the meters used for tests. The requirements are based on the current standards in the field of optical radiation. The scope of the exposure measurements are presented in conjunction with the current values of MDE. There is a description of the method of determining the angular dimension of radiation source α and how to calculate the effective source radiance from the measured effective irradiance. At the end, the paper presents the recommended frequency of testing and suggestions concerning the content of the study.
10
EN
This paper presents the requirements for the method and extent of testing of non coherent optical radiation at work places, as well as the meters used for tests. The requirements are based on the current standards in the field of optical radiation. The scope of the exposure measurements are presented in conjunction with the current values of MDE. There is a description of the method of determining the angular dimension of radiation source á and how to calculate the effective source radiance from the measured effective irradiance. At the end, the paper presents the recommended frequency of testing and suggestions concerning the content of the study.
PL
W referacie tym, na podstawie zapisów zawartych w aktualnych normach z zakresu promieniowania optycznego, omówiono wymagania dotyczące metody i zakresu badania nielaserowego promieniowania optycznego na stanowiskach pracy oraz stosowanej aparatury pomiarowej. Zakres pomiarów ekspozycji przedstawiono w powiązaniu z aktualnymi wartościami MDE. Omówiono także sposób wyznaczania wymiaru kątowego źródła promieniowania ? oraz metodę obliczania skutecznej luminancji energetycznej źródła na podstawie zmierzonego skutecznego natężenia napromienienia. Na zakończenie referatu przedstawiono wymagania dotyczące częstotliwości wykonywania badań oraz propozycje dotyczące zawartości raportu z badań.
EN
This paper presents the requirements for the method and extent of testing of non coherent optical radiation at work places as well as the meters used for tests. The requirements are based on the current standards in the field of optical radiation. The scope of the exposure measurements are presented in conjunction with the current values of MDE. There is a description of the method of determining the angular dimension of radiation source ? and how to calculate the effective source radiance from the measured effective irradiance. At the end, the paper presents the recommended frequency of testing and suggestions concerning the content of the study.
PL
Ukorzenione sadzonki roślin rabatowych: fuksji 'Beacon' oraz irezyny 'Shiny Rose' uprawiano zimą w szklarni stosując doświetlanie lampami sodowymi (400 W) i LED (zestaw oświetleniowy DAPLON-plus/2011 skonstruowany w Instytucie Elektrotechniki, emitujący światło w zakresach: niebieskim, czerwonym i bliskiej podczerwieni). Doświetlanie stosowano w godzinach 6-18, wyłączając je, gdy natężenie naturalnego promieniowania docierającego do roślin było wyższe niż 200 W m-2. Rośliny kontrolne uprawiano bez doświetlania. Dla obydwu doświetlanych kombinacji natężenie napromieniowania mierzone na poziomie łanu liści wynosiło 150-190 ?mol m-2 s-1. Wybrane parametry wzrostu roślin (wysokość, rozkrzewienie, świeżą i suchą masę) oceniono po 6 tygodniach wzrostu. Uzyskane wyniki wskazują, że obydwa gatunki doświetlane lampami LED były bardziej zwarte, wytworzyły mniej pędów bocznych oraz miały mniejszą powierzchnię liści. Świeża i sucha masa nadziemnej części irezyny i fuksji była najwyższa w przypadku doświetlania światłem sodowym. Najniższe wartości analizowanych parametrów wykazano w przypadku roślin kontrolnych, niedoświetlanych.
EN
Rooted cuttings of fuchsia 'Beacon' and iresine 'Shiny Rose' were cultivated in greenhouse during winter months (November, December). Supplemental lighting was applied from 6 do 18 using High Pressure Sodium Lamps (HPS, 400 W) or LED lamps (DAPLON-plus/2011, model elaborated in Electrotechnical Institute, Warsaw). Lamps were switched off when natural irradiation was higher than 200 W m-2. Control plants were grown in natural light conditions - without supplemantal lighting. For both treatements with supplemental lighting light intensity on plant canopy was 150-190 ?mol m-2 s-1. The growth parameters (plant height, branching, fresk and dry weight) were evaluated after 6 weeks of cultivation In greenhouse. Obtained results showed that both bedding plants iresine and fuchsia grown with LED lamps were more compact, with shorter side shoots and with lower leaf area. Fresh and dry weight of iresine and fuchia were the highest in conditions with HPS lamps. According to expectations the control plants, grown without supplemental lighting, had significantly shorter stems with less side shoots, the lowest fresh and dry weights and the lowest leaf area. Plants grown with supplemental ligting using HPS and LED lamps,had higer chlorophyll content in leaves (expressed as CCM and SPAD values), comparing to control plants.
13
EN
The paper presents simulation of steady motion of a solar vehicle supplied with solar energy directly from a panel and indirectly from a battery. The consideration is carried out with regard to geographic location, hourly distribution of insolation on recommended days of selected months, spatial arrangement of the panel the design-technological parameters and speed of vehicle, and the battery charge conditions.
14
Content available remote Effect of ship shadow on in-water irradiance measurements
EN
Calculations of the effect of the ship's shadow on in-water irradiance measurement errors were performed with a Monte Carlo radiance transfer algorithm. The algorithm contained the Cox-Munk wave-slope probability function. A simple 3-D model of the rectangular underwater part of a ship was used. The effect was calculated as a function of sea-water absorption, surface roughness (depending on an assumed wind velocity of up to 15 m s-1) with various wind velocities and directions, length and depth of the ship, distance of instrument from the ship, and bow-to-sun angle.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.