Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Methodology to understand the role of knowledge management in logistics companies
EN
The role of knowledge as a strategic resource is well accepted in logistics companies. Nevertheless, the question of how to best make use of it still remains unanswered. A decade ago when knowledge management mainly has been seen as a matter of introducing information technology, knowledge databases and intranet solutions into companies, it had lost a lot of its credibility also in the logistics practice. As a result, there is just a slack implementation of knowledge management in logistics companies. To overcome this, knowledge management needs to be seen as a supporting service addressing a company's personnel, organisation and IT basis at the same time. Any knowledge management activity and investment into knowledge must aim to purposefully intervene in a company's logistics processes. For this, a methodology for qualitatively assessing and quantitatively measuring significant target variables, i.e. logistics key performance indicators, is required. Furthermore, valid models are needed to evaluate knowledge management interventions according to their effectiveness and to directly control those change processes. Against this background, the paper explains Vester's sensitivity analysis by applying it to the field of logistics knowledge management. More particularly, a first feasibility study is run to clarify whether a valid sensitivity model can be derived to allow a systematic simulation-based analysis for understanding the role of knowledge management in logistics companies and for identifying the impact of investments into knowledge on a company's (logistics) performance
PL
Rola wiedzy jako czynnika o znaczeniu strategicznym jest szeroko akceptowana wśród przedsiębiorstw logistycznych. Aczkolwiek nadal otwarte jest pytanie, jak najlepiej wykorzystać te zasoby. W latach 90-tych, gdy zarządzanie wiedzą ograniczało się głównie do wprowadzania technologii komputerowych, baz danych oraz rozwiązań opartych na sieciach intranetowych, również w obszarze logistyki stracono dużo z potencjalnych korzyści w tej dziedzinie. W efekcie obserwuje się braki we wprowadzaniu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach logistycznych. Aby pokonać to, należy traktować zarządzanie wiedzą tak samo jak wspomaganie zarządzaniem kadrą, organizacją oraz strukturami IT i powinno być dokonywane w tym samym czasie. Każda aktywność w obszarze zarządzania wiedzą i inwestycji w wiedzę musi mieć na celu jak najlepsze zintegrowanie się z logistycznymi procesami danego przedsiębiorstwa. W tym celu konieczna jest metodologia wyznaczania i oceny kluczowych celów, np. przez stosowanie systemu wskaźników logistycznych. W dalszym etapie konieczne są modele oceny wprowadzania zarządzania wiedzą, opierające się na ich efektywności w osiągnięciu celów oraz modele kontroli zmian procesów. Na tej podstawie, praca przedstawia analizę wrażliwości Vestera poprzez zastosowanie jej w obszarze zarządzania wiedzą logistyczną. Główny nacisk położono na ocenę, czy można stworzyć model wrażliwości, pozwalający na systematyczną analizę opartą na symulacji, umożliwiającą zrozumienie roli zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach logistycznych oraz identyfikowanie wpływu inwestycji w wiedzę na wyniki (logistyczne) przedsiębiorstwa
EN
Efficient Consumer Response (ECR) is a concept for supply chain improvement using many methods related to supply chain management (SCM). To implement and run this concept in practice well-trained personnel are needed closely collaborating throughout the entire supply chain. The ECR e-coach realizes the idea of helping a person not to learn and gain knowledge directly, but in actively creating and successfully passing individual learning processes through guidance-on-demand (i.e. coaching) in a virtual environment (e-coaching). The paper presents the results of a project aiming to support the implementation of the ECR concept in Poland and Germany by providing an e-coach for understanding and implementing ECR. It briefly introduces didactics implications and design rationales taken into consideration, illustrates e-coach content and functionality as implemented, discusses results from prototype use and evaluation, and summarizes lessons learned with regard to trans-national, interdisciplinary collaboration and technological challenges to be mastered
PL
ECR to koncepcja poprawy funkcjonowania łańcucha, w której znajduje zastosowanie szereg metod pokrewnych zarządzaniu łańcuchem dostaw (SCM). Dla wdrożenia i praktycznego stosowania tej koncepcji niezbędne jest posiadanie dobrze wykształconej kadry, ściśle współpracującej w całym łańcuchu dostaw. E-coaching dotyczący ECR to idea pomocy tym osobom nie tylko w uczeniu się i zdobywaniu wiedzy, ale stworzenie możliwości aktywnego kreowania i pomyślnego stosowania procesów uczenia się w ramach indywidualnego toku kształcenia w środowisku wirtualnym (e-coaching). Artykuł przedstawia rezultaty projektu, który ma na celu wdrożenie koncepcji ECR w Polsce i w Niemczech poprzez wprowadzenie tej formy kształcenia dla zrozumienia i stosowania ECR. Przedstawione zostały zależności dydaktyczne oraz założenia, krótko przedstawia istotę i funkcjonalność tej formy nauki, omawia wyniki zastosowania prototypu oraz prezentuje wnioski w zakresie potrzebnej współpracy interdyscyplinarnej oraz potrzeb natury technicznej
3
Content available remote E-coaching - an efficient measure of professional development for SCM solutions
EN
Contemporary supply chains, operating the environment of the global economy, require that development and updating of knowledge, expertise, competences and skills possessed by professionals - logistics managers, keep pace with the development of new concepts, solutions and enabling technologies. At the same time a lot of employees are changing their job profiles, facing new challenges. It is evident that logistics and supply chain management belong to these areas of human activities where a persistent, lifelong education is a must. Traditional ways of training are very often replaced by more sophisticated measures. Coaching, applied both to individual and to teams, is one of the most effective. At the same time rapid development of IT solutions contributes to IT-supported (mainly web-based) distance learning. Numerous examples of successful implementation of e-learning courses now open way to introduction of e-coaching. The paper presents contemporary challenges of supply chains management and the resulting educational needs. Then, based on the introduction of coaching and its technological support, it presents the e-coach idea on the example of Efficient Consumer Response, one of the supply management concepts particularly suitable for implementation of e-coaching
PL
Nowoczesne łańcuchy dostaw, działające w gospodarce globalnej, wymagają ciągłego uaktualniania wiedzy, doświadczenia i umiejętności pracowników - menadżerów logistyki w zakresie rozwoju nowych koncepcji, rozwiązań i możliwych do zastosowania technologii. Jednocześnie wielu pracowników zmienia profil zawodowy, podejmując nowe wyzwania. Jest oczywiste, że zarządzanie łańcuchem dostaw to jeden z obszarów, gdzie konieczne jest stałe aktualizowanie wiedzy przez cały okres pracy zawodowej. Tradycyjne metody nauki są zastępowane przez bardziej nowoczesne. Coaching, zarówno w przypadku poszczególnych osób, jak i grup, jest jedną z najbardziej efektywnych. Jednocześnie szybki rozwój technologii informatycznych przyczynia się do rozpowszechniania opartego na rozwiązaniach internetowych nauczania na odległość. Wiele przykładów pomyślnego wdrożenia tej techniki kształcenia otwiera drogę do wprowadzania e-coachingu. Artykuł prezentuje aktualne wyzwania stawiane zarządzaniu łańcuchem dostaw i wynikające z nich potrzeby edukacyjne. Następnie, opierając się na zaprezentowanych na wstępie zasad coachingu i jego technicznego wsparcia, przedstawia ideę kształcenia metodą e-coach na przykładzie koncepcji ECR, ponieważ wydaje się ona szczególnie interesująca z punktu widzenia zastosowania tej formy kształcenia
4
Content available remote Knowledge management and logistics: where we are and where we might go to
EN
By the commonly accepted theory, today's logistics processes and systems are characterized by an increasing complexity and by the need for global networking to cope with the growing diversity of logistics problems; because of this, knowledge is becoming more and more a strategic resource in logistics. But some questions remain unanswered: How far has implementation of knowledge management methods gone in the logistics practice? To what degree does the supposed (theoretical) relevance of investments into knowledge and knowledge management match the actual priority of several knowledge management activities as shown by the respective investment volume? How do knowledge-related investments change a company's logistics performance? In order to answer those questions, a survey was run with German and Portuguese logistics companies on the relevance of knowledge and knowledge management for executing logistics processes, on the need of investment into knowledge and knowledge management activities in logistics, and on the eventually existent relationship between knowledge and logistics performance. To analyze the impact of knowledge management on a company's logistics performance a model has been developed which contributes to an economic assessment of knowledge management and the analysis of its potentials. As a result, a qualitative determination of the state-of-the-art in implementing and applying knowledge management in the logistics practice was produced. Specifically, severe differences between the German and Portuguese reality turned out, although it has been quite challenging to derive statistical benchmarks for an optimal use of knowledge in logistics from the small amount of responses received. The paper will present conclusions drawn from the use of the methodology and a list of recommended actions derived from this respectively
PL
Zgodnie z ogólnie przyjętą teorią, występujące dzisiaj procesy i systemy logistyczne charakteryzują się wzrastającą kompleksowością oraz biorąc pod uwagę efekt globalizacji, z rosnącą różnorodnością procesów logistycznych. Z tych też powodów, wiedza jest coraz bardziej stategicznym zasobem w logistyce. Jednak niektórre pytania nadal pozostają bez odpowiedzi. Jakie jest zaawansowanie wdrożenia metod zarządzania w praktyce, w jakim stopniu poziom faktyczny inwestycji w specjalistyczną wiedzę odpowiada aktualnym priorytetów w tym zakresie, czy poczynione inwestycje w poszerzenie wiedzy o zarządzaniu wpływa na postępowanie firmy? Aby odpowiedzieć na te pytania, przeprowadzono badania obejmujące niemieckie i portugalskie przedsiębiorstwa. Zakres tych badań obejmować zakres inwestycji w poszerzenie specjalistycznej wiedzy dotyczącej zarządzania logistycznej, potrzeby poszerzania tej wiedzy oraz wpływ zdobytej wiedzy na sposób postępowania przedsiębiorstwa. Stworzono model uwzględniający zarządzanie poszerzaniem wiedzy oraz potencjał czynników podlegających analizie. W rezultacie otrzymano ilościowe określenie stanu wdrożenia wiedzy o zarządzaniu w praktyce logistycznej. Wyszczególnione parę różnic pomiędzy realiami występującymi w Niemczech i Portugalii, choć stworzenie schematu uwzględniającego zastosowanie wiedzy w logistyce było trudne ze względu na małą liczbę danych. Praca przedstawia wnioski z zastosowanej metodologii oraz listę rekomendowanych zasad, jakie zostały wypracone w trakcie analizy
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.