Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 220

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  środki ochrony indywidualnej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
Artykuł porusza kwestię hałasu, który towarzyszy pracom budowlanym. Przedstawione zostały regulacje prawne, które określają dopuszczalne poziomy hałasu i sposoby jego mierzenia. Autorzy podkreślają, że hałas w miejscach prac budowlanych może być szczególnie uciążliwy, z powodu charakteru wykonywanych prac i stosowania ciężkiego sprzętu. W artykule opisano również negatywne skutki hałasu dla zdrowia, takie jak uszkodzenia słuchu, nadmierny stres i problemy z koncentracją. W związku z tym autorzy przedstawiają sposoby zabezpieczania przed hałasem, które można zastosować w trakcie prac budowlanych. Wśród tych sposobów są między innymi środki indywidualne, takie jak słuchawki czy nauszniki, oraz środki zbiorowe, takie jak ekrany akustyczne i ścianki dźwiękochłonne.
EN
The article discusses the issue of noise that accompanies construction work. Legal regulations are presented that determine permissible noise levels and methods of measurement. The author’s emphasizes that noise in construction workplaces can be particularly burdensome due to the nature of the work and the use of heavy equipment. The article also describes the negative effects of noise on health, such as hearing damage, excessive stress, and concentration problems. Therefore, the author’s presents ways to protect against noise that can be applied during construction work. Among these methods are individual measures, such as headphones or earplugs, and collective measures, such as acoustic screens and sound-absorbing walls.
PL
Artykuł został poświęcony tematyce zagrożeń i ich możliwych następstw na stanowisku montera rusztowań. Wyróżnia się wiele typów rusztowań, według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 istnieją trzy typy rusztowań: systemowe, ochronne oraz robocze. Dobór typu rusztowania jest uwarunkowany przeznaczeniem z jakim ma zostać ono użytkowane. Zmienność zagrożeń wynikających z ich budowy uwarunkowana jest od miejsca budowy oraz warunków wewnątrzzakładowych. Głównym zadaniem montera rusztowań jest ich montaż i demontaż ale również przebudowa i/lub rozbudowa istniejących już konstrukcji. Każda z czynności generuje inne zagrożenia. Artykuł przedstawia zagrożenia na stanowisku montera z podziałem na czynniki: fizyczne, chemiczne, biologiczne oraz psychofizyczne. Celem doprecyzowania wykonano badania terenowe na terenie huty x aby określić wartości natężenia dźwięku w ciągu ośmiu godzin pracy montera rusztowań. Podjęto również tematykę prawidłowego doboru środków ochrony indywidualnej dla stanowiska pracy montera, który wykonuje pracę na terenie huty x.
EN
The article is devoted to the subject of threats and their possible consequences in the position of a scaffolding fitter. There are many types of scaffolding, according to the Regulation of the Minister of Infrastructure of February 6, 2003, there are three types of scaffolding: system, protective and working. The selection of the scaffolding type depends on the purpose for which it is to be used. The variability of risks resulting from their construction depends on the construction site and internal conditions. The main task of the scaffolding assembler is their assembly and disassembly, but also the reconstruction and / or extension of existing structures. Each of the activities generates different threats. The article presents hazards in the fitter's position, broken down into physical, chemical, biological and psychophysical factors. In order to make it more precise, field tests were carried out on the premises of smelter x to determine the sound intensity values during the eight hours of the scaffold assembler's work. The subject of the correct selection of personal protective equipment for the workplace of an assembler who performs work on the premises of smelter x was also discussed.
EN
The study presents the results of a numerical analysis of the effectiveness of the use of personal protective equipment of various designs on the spread of pollutants marked with CO2 emitted during human breathing. In the study of 3D geometry the upper part of the human torso and head was developed. The simulated person was supplied with different personal protective equipment covering the human face (PPE). Two types of face shields worn at a different distance from the face and one fabric face mask was analysed. The reference geometry with no personal protective equipment was also analysed. Transient calculation with full breathing model including breath-in and breath-out and species transport were simulated. The results showed that different PPE generates different airflow patterns in the vicinity of the human face. The most efficient in reducing infection risk is by wearing a face mask or face shields at a small distance from the face, as they most effectively reduce CO2 concentration in the surrounding air. However, they also increase the re-inhalation risk of high CO2 concentration which affects human well-being.
4
Content available remote Deposition of Thin (Ti,Si)N reflecive layers on textiles substrates
EN
This paper describes the structure of the device and the method of applying thin (Ti,Si)N layers used as infrared radiation reflectors on fabrics. Ion magnetron sputtering at an average frequency MF (80 kHz) was used as the deposition method. Fabrics covered with thin layers are used for the production of clothes and elements of personal protective equipment dedicated to employees (emergency services, armed forces, metallurgy, mining and others) performing tasks in a hot microclimate environment.
PL
W artykule opisano budowę urządzenia oraz sposób nakładania na tkaniny cienkich warstw (Ti,Si)N stosowanych jako reflektory promieniowania podczerwonego. Jako metodę osadzania zastosowano magnetronowe rozpylanie jonowe o średniej częstotliwości MF (80 kHz). Tkaniny pokryte cienkimi warstwami wykorzystywane są do produkcji odzieży oraz elementów środków ochrony indywidualnej dedykowanych pracownikom (służby ratunkowe, siły zbrojne, hutnictwo, górnictwo i inne) wykonującym zadania w gorącym mikroklimacie.
PL
Jakie środki ochrony indywidualnej są stosowane przez pracowników kopalni Polskiej Grupy Górniczej? Jakie wymagania stawiane są wobec ŚOI?
PL
Co trzeci śmiertelny wypadek przy pracy ma miejsce podczas prac budowlanych. Jakie środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane podczas pracy na budowie, aby zwiększyć bezpieczeństwo pracowników?
PL
Rękawice należą do podstawowych środków ochrony indywidualnej. Czym charakteryzują się rękawice robocze i ochronne? Kiedy należy ich używać?
PL
Rękawice ochronne są jednym z podstawowych środków ochrony indywidualnej. W artykule przedstawiamy rodzaje rękawic i wytyczne dotyczące ich prawidłowego wyboru w zależności od wykonywanej czynności.
PL
Rękawice ochronne są jednym z podstawowych rodzajów środków ochrony indywidualnej. Te chroniące przed przecięciem mają za zadanie chronić dłonie pracownika przed urazami mechanicznymi.
PL
Operator maszyny przeładunkowej do złomu wykonuje swoją pracę głównie z kabiny, która znajduje się 10 metrów nad ziemią. Jakie zagrożenia występują na jego stanowisku pracy?
PL
Praca w laboratorium wiąże się z narażeniem pracownika m.in. na czynniki chemiczne. Jakie inne zagrożenia występują na stanowisku pracy laboranta?
PL
W przypadku wystąpienia na stanowiskach pracy szkodliwych i niebezpiecznych czynników chemicznych i pyłów konieczne jest zapewnienie przez pracodawcę skutecznej ochrony pracowników narażonych na te czynniki. Priorytetowym rozwiązaniem są działania organizacyjne i zbiorowe środki techniczne. Na wielu stanowiskach pracy stosuje się jednak w tym celu środki ochrony indywidualnej. W szczególności dotyczy to sprzętu ochrony układu oddechowego, odzieży ochronnej, środków ochrony rąk i nóg oraz środków ochrony oczu i twarzy. Podstawowym problemem jest wybór przez pracodawcę optymalnego zestawu tych środków, biorąc pod uwagę narażenie na czynniki chemiczne i pyłowe oraz minimalny dyskomfort dla pracownika. Przydatne do tego celu są dane związane z charakterystyką poszczególnych rodzajów środków, sposobem ich klasyfikacji oraz procedurami doboru do różnego poziomu zagrożeń. Informacje te można znaleźć w licznych publikacjach tematycznych, ale ich analiza wydłuża czas potrzebny pracodawcom do podjęcia prawidłowej decyzji. W ramach V etapu programu wieloletniego zrealizowano zadanie 3.SP.08, którego celem było zebranie i usystematyzowanie wiedzy na temat środków ochrony indywidualnej. W artykule zaprezentowano próbkę informacji, które dotyczą doboru przykładowych środków ochrony indywidualnej do zagrożeń chemicznych i pyłów. Zakres tematyczny artykułu obejmuje zagadnienia zdrowia oraz bezpieczeństwa i higieny środowiska pracy będące przedmiotem badań z zakresu nauk o zdrowiu i inżynierii środowiska.
EN
In the event of an emergence of harmful and hazardous chemical and dust factors at workplaces, the employer must provide adequate protection for employees exposed to these factors. As a rule, organizational measures and collective technical measures are a priority. However, many workplaces use personal protective equipment for this purpose. This applies particularly to respiratory protective devices, protective clothing, hand and leg protection, and eye and face protection. The selection of the optimal set of these measures, considering the exposure to chemical and dust factors and the need to ensure employees suffer from the minimum level of discomfort, is a fundamental problem. The data related to the characteristics of individual types of hazards, their classification and selection procedures for various levels of exposure is essential in this regard. This information can be found in numerous thematic publications, but their analysis extends the time needed by employers to make the correct decision. Therefore, as part of the 5th stage of the Multiannual Program, task no. 3.SP.08 was carried out to collect and systematize knowledge about personal protective equipment. The article presents an extract of information from the knowledge base concerning selecting personal protective equipment for chemical and dust hazards. This article discusses the problems of occupational safety and health, which are covered by health sciences and environmental engineering.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące internetowej bazy wiedzy o środkach ochrony indywidualnej. Zawiera ona moduły tematyczne: Budownictwo, Rolnictwo, Służba zdrowia, Górnictwo, Środki ochrony indywidualnej, Przepisy prawne oraz moduł Szkolenia w postaci pakietu prezentacji PowerPoint i interaktywnych sprawdzianów wiedzy odnoszących się do poszczególnych zagadnień. Jako przykład treści zawartych w jednym z modułów bazy wiedzy omówiono wybrane problemy dotyczące sprzętu ochrony układu oddechowego. W celu oceny funkcjonalności bazy oraz wytyczenia kierunków jej doskonalenia przeprowadzono badania ankietowe online z użyciem formularza Google. Analiza wyników potwierdziła, że internetowa baza wiedzy o środkach ochrony indywidualnej jest potrzebna.
EN
The article presents basic information on the Internet knowledge base on personal protective equipment. It includes thematic modules, i.e. Construction, Agriculture, Healthcare, Mining, Personal Protective Equipment, Legal Regulations, and a Training module in the form of a Power Point presentation package and interactive knowledge tests relating to specific issues. As an example of the content contained in one of the knowledge base modules, selected problems related to respiratory protective equipment were discussed. In order to evaluate the functionality of the database and to set directions for its improvement, an online survey was carried out using the Google form. The analysis of the results confirmed that an online knowledge base on personal protective equipment is needed.
PL
Artykuł został poświęcony tematyce zagrożeń i ich możliwych następstw na stanowisku montera rusztowań. Wyróżnia się wiele typów rusztowań, według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 istnieją trzy typy rusztowań: systemowe, ochronne oraz robocze. Dobór typu rusztowania jest uwarunkowany przeznaczeniem z jakim ma zostać ono użytkowane. Zmienność zagrożeń wynikających z ich budowy uwarunkowana jest od miejsca budowy oraz warunków wewnątrzzakładowych. Głównym zadaniem montera rusztowań jest ich montaż i demontaż ale również przebudowa i/lub rozbudowa istniejących już konstrukcji. Każda z czynności generuje inne zagrożenia. Artykuł przedstawia zagrożenia na stanowisku montera z podziałem na czynniki: fizyczne, chemiczne, biologiczne oraz psychofizyczne. Celem doprecyzowania wykonano badania terenowe na terenie huty x aby określić wartości natężenia dźwięku w ciągu ośmiu godzin pracy montera rusztowań. Podjęto również tematykę prawidłowego doboru środków ochrony indywidualnej dla stanowiska pracy montera, który wykonuje pracę na terenie huty x.
EN
The article is devoted to the subject of threats and their possible consequences in the position of a scaffolding fitter. There are many types of scaffolding, according to the Regulation of the Minister of Infrastructure of February 6, 2003, there are three types of scaffolding: system, protective and working. The selection of the scaffolding type depends on the purpose for which it is to be used. The variability of risks resulting from their construction depends on the construction site and internal conditions. The main task of the scaffolding assembler is their assembly and disassembly, but also the reconstruction and / or extension of existing structures. Each of the activities generates different threats. The article presents hazards in the fitter's position, broken down into physical, chemical, biological and psychophysical factors. In order to make it more precise, field tests were carried out on the premises of smelter x to determine the sound intensity values during the eight hours of the scaffold assembler's work. The subject of the correct selection of personal protective equipment for the workplace of an assembler who performs work on the premises of smelter x was also discussed.
EN
One of the challenges in modern rescue are terrorist attacks in which use is made of chemical, biological, radiation and nuclear (CBRN) agents. The mass nature of such incidents causes participation in the operations of various services. The first stage of responding to CBRN incidents is often attended by several hundred rescuers. Important factor influencing the speed and effectiveness of actions thus increasing the safety of rescuers is the appropriate selection and optimization of personal protective equipment (PPE). Although the discussion on the selection of PPE during CBRN incidents has been going on for many years, the main emphasis is on solutions used by the military. There is much less work on PPE for rescuers who are usually the first line of defence. The variety of tasks performed by them and a multitude of factors determining the selection of PPE makes it difficult to find a unified approach to this problem. The aims of this paper consist of identification of factors that should be taken into account when selecting PPE for rescuers, reviewing the standards in this area and select the optimal PPE for rescuers during CBRN incidents based on the two the most realistic hazard scenarios. This study contains a critical review of literature and standards in the field of PPE for rescuers, includes outcomes from observation and may be a catalyst for a discussion of this problem.
PL
Jednym z wyzwań współczesnego ratownictwa są ataki terrorystyczne z użyciem środków chemicznych, biologicznych, promieniotwórczych i jądrowych (CBRN). Masowy charakter takich zdarzeń powoduje zaangażowanie w działania różnych służb. W pierwszej fazie reagowania na zdarzenia CBRN bierze udział często kilkuset ratowników. Istotnym czynnikiem wpływającym na szybkość i skuteczność działań, a tym samym na zwiększenie bezpieczeństwa ratowników jest odpowiedni dobór i optymalizacja środków ochrony indywidualnej (ŚOI). Choć dyskusja na temat doboru środków ochrony indywidualnej podczas zdarzeń CBRN trwa od wielu lat, główny nacisk kładzie się na rozwiązania stosowane przez wojsko. Znacznie mniej prac poświęconych jest środkom ochrony indywidualnej dla ratowników, którzy stanowią zazwyczaj pierwszą linię obrony. Różnorodność wykonywanych przez nich zadań oraz mnogość czynników determinujących dobór środków ochrony indywidualnej utrudnia znalezienie jednolitego podejścia do tego problemu. Celem pracy jest identyfikacja czynników, które powinny być brane pod uwagę przy doborze środków ochrony indywidualnej dla ratowników, przegląd standardów w tym zakresie oraz wybór optymalnych środków ochrony indywidualnej dla ratowników podczas zdarzeń CBRN w oparciu o dwa najbardziej realistyczne scenariusze zagrożeń. Niniejsze opracowanie zawiera krytyczny przegląd literatury i norm w zakresie środków ochrony indywidualnej dla ratowników, zawiera wyniki obserwacji i może być katalizatorem do dyskusji nad tym problemem.
PL
Omawiamy konstrukcję oraz zasady doboru i znakowania środków ochrony oczu i twarzy, które chronią przed pyłami oraz zagrożeniami chemicznymi, a także stawiane im wymagania. Określono je w obowiązujących obecnie normach europejskich oraz nowych normach międzynarodowych.
PL
W artykule omówione zostały podstawowe środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym oraz sprzęt i systemy zabezpieczające przed upadkiem z wysokości.
EN
The article discusses basic means of protection against electric shock as well as equipment and systems to prevent falls from height.
18
Content available Ochrona dróg oddechowych : nowe wyzwania
PL
W pracy scharakteryzowano problem zanieczyszczenia powietrza smogiem. Przeanalizowano możliwość przenoszenia wirusa sars-CoV-2 na cząsteczkach pyłu zawieszonego oraz możliwość zakażeń. Poddano analizie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych dostępne na rynku pod kątem masowego stosowania z uwzględnieniem wymagań prawnych i normatywnych.
EN
The paper characterises the problem of smog polluted air. The possibilities of sars-CoV-2 virus transmission on particulate matter (Pm) and infections of people were analysed. Individual respiratory protection measures, available on the market, were analysed in terms of mass use taking into account legal and normative requirements.
PL
W artykule omówiono zagadnienie związane ze zmianą wymiarów zewnętrznych opisujących sylwetkę człowieka, związanych z jego wyposażeniem w środki ochrony indywidualnej. Zmiany tych wymiarów określono jako naddatki do miar antropometrycznych człowieka oraz naddatki wymiarowe, wynikające ze stosowania środków ochrony indywidualnej. Zdefiniowano naddatki wymiarowe oraz naddatki do miar antropometrycznych, a także wykazano ich znaczenie w kształtowaniu ergonomicznego środowiska pracy.
EN
The article discusses the issue of changing external dimensions describing the silhouette of people, related to its equipment with personal protective equipment. Changes in these dimensions were defined as allowances for human anthropometric measures and dimensional allowances resulting from the use of personal protective equipment. Dimensional allowances and allowances for anthropometric measures have been defined and their importance in shaping the ergonomic work environment has been showed.
PL
Środki ochrony indywidualnej spełniają określoną rolę w poszczególnych zawodach i branżach. Istnieją takie zawody, które wymuszają stosowanie konkretnych środków ochrony indywidualnej w bardzo określony i restrykcyjny sposób, są i takie, które z reguły nie wymuszają na pracownikach używanie ich. Jednak są takie warunki – jak warunki podwyższonego ryzyka – które determinują określone i restrykcyjne postępowanie w kwestii używania środków ochrony indywidualnej. W obecnych czasach, w których warunki pracy są podyktowane przez pandemię związaną z Covid-19 – każdy pracownik ma obowiązek używać określonych środków ochrony indywidualnej. Są one zróżnicowane ze względu na branżę i zajmowane stanowisko pracy. W niniejszym artukule przedstawiono opinię pracowników dotyczącą znaczenia używania środków ochrony indywidualnej w pracy.
EN
Personal protective equipment plays a specific role in various professions and industries. There are some professions that require the use of specific PPE in a very specific and restrictive way, and others that generally do not require the use of PPE. However, there are some conditions - such as conditions of increased risk - that determine a specific and restrictive conduct in the use of PPE. In this day and age, when working conditions are dictated by the Covid-19 pandemic - every employee is required to use specific PPE. These vary according to the industry and the position occupied. This paper outlines these variations and the views of workers on the importance of using PPE at work.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.