Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 384

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mosty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Mosty
|
2022
|
nr 1
20--22
PL
Michel Virlogeux – francuski inżynier budowlany i specjalista w dziedzinie mostów – jest absolwentem francuskiej politechniki École Polytechnique, prestiżowej École Nationale des Ponts et Chaussées oraz Université Pierre et Marie Curie. W ciągu swojej kariery zawodowej zaprojektował ok. 100 mostów i wiaduktów, w tym sławny Normandy Bridge. Oprócz kariery związanej z pracą zawodową prowadzi działalność pedagogiczną, aktywnie uczestniczy w zgromadzeniach stowarzyszeń związanych z inżynierią lądową.
Mosty
|
2022
|
nr 2
41--42
PL
Zgodnie z obowiązującymi przepisami na obiektach inżynieryjnych montowane są bariery i balustrady zabezpieczające przed zjechaniem pojazdu poza krawędź obiektu czy przed upadkiem człowieka z wysokości. Podnosząc poziom bezpieczeństwa, wykonuje się także zabezpieczenia prześwitów między obiektami.
PL
Aby umożliwić konstrukcji mostowej swobodę przemieszczeń liniowych i kątowych, stosuje się szczeliny dylatacyjne, oddzielające sąsiadujące ze sobą części obiektu. W przypadku dużych obiektów mostowych wspomniane przemieszczenia osiągają nawet do kilkudziesięciu centymetrów, a czasem - w skrajnych przypadkach - do kilkuset centymetrów.
Mosty
|
2022
|
nr 2
16--19
PL
Od czasu pandemii COVID-19 rynek drogowo-mostowy musi mierzyć się z nowymi wyzwaniami. Rok 2022 przyniósł ze sobą dodatkowo konflikt za naszą wschodnią granicą, co niewątpliwie przekłada się na sytuację w branży. Słusznie nałożone sankcje powodują bowiem znaczący wzrost cen surowców, materiałów budowlanych i innych komponentów, ale także duży spadek ich dostępności. Nie można również nie wspomnieć o problemach kadrowych i terminach realizacji inwestycji. Jakie kroki podejmuje branża, a jakie powinny być wykonane? Jaka jest kondycja branży drogowo-mostowej i jakie są jej perspektywy w najbliższym roku?
PL
W artykule przedstawiono pierwszy zrealizowany na świecie obiekt mostowy wykonany z recyklowanych łopat turbin wiatrowych. Obiekt powstał jako wynik współpracy naukowo-badawczej Katedry Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej z firmą PW Anmet ze Szprotawy.
EN
The article presents the first bridge in the world made of recycled wind turbine blades. The structure was built as a result of scientific and research cooperation between the Department of Roads and Bridges of the Rzeszów University of Technology and the Anmet company from Szprotawa.
PL
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie możliwości recyklingu odpadów OTS przez ich wykorzystanie do produkcji elementów budowlanych, służących do budowy obiektów mostowych.
EN
The subject of the article is to present the possibility of recycling plastic waste by using it in the production of building elements for the construction of bridges.
PL
W artykule przedstawiono aktualne problemy i wyzwania związane z projektowaniem oraz budową mostów z kompozytów polimerowych zbrojonych włóknami (FRP). Omówiono i przeanalizowano zagadnienia utrudniające rozwój i powszechność zastosowań tego typu konstrukcji. Aby udowodnić, że możliwe są efektywne projektowanie, produkcja i analiza mostów FRP, przedstawiono wybrane doświadczenia autorów artykułu w tym zakresie.
EN
This paper presents current problems and challenges related to the design and construction of bridges made of fiber-reinforced polymers (FRP). The issues hindering the development and expansion of structures of such a type are deeply analysed and discussed. It is emphasised that engineers and manufacturers are able to design and produce FRP bridges efficiently. Unfortunately, the transportation agencies are rather not convinced that the application of FRP in the construction of bridges is the right thing, mostly because the knowledge about FRP composite bridges is rather not widespread. Moreover, the way of thinking about FRP bridges should also change, if we want more of them to be erected. FRP composite bridges allow for sustainability in which social, environmental and economic aspects are treated equally. Regretfully, sustainability is still not well recognised, especially in Eastern Europe. In order to prove that the efficient design, production and analysis of FRP bridges are possible, some experiences of the paper’s authors in this field are presented.
PL
Drogowe obiekty inżynierskie są nieustannie wystawione na negatywne działanie czynników zewnętrznych. Właściwe zabezpieczenie antykorozyjne ma zasadnicze znaczenie dla ich trwałości, bezpośrednio przekładające się na redukcję kosztów związanych z remontami.
PL
Zarówno projektowanie, jak i produkcja łożysk mostowych są objęte ścisłymi wymaganiami norm, co przekłada się na wysoką jakość i precyzję dostępnych na rynku łożysk konstrukcyjnych. Kwestią kluczową przy ich stosowaniu jest zachowanie należnej uwagi, aby doprowadzić do prawidłowego podparcia konstrukcji mostów.
PL
Artykuł omawia podjęte w ostatnich latach działania mające na celu wdrożenie metodyki BIM w branży drogowo-mostowej w kontekście cyfryzacji całego budownictwa oraz tworzonych obecnie nowych wymagań technicznych dotyczących dróg i mostów. Prace te prowadzone są w różnych gremiach tworzonych na poziomie rządowym i pozarządowym. Zwrócono przy tym uwagę na konieczność integracji tych działań, aby nie ograniczać się tylko do samej implementacji metodyki BIM. W docelowej perspektywie chodzi bowiem o cyfryzację wszystkich procesów budowlanych i to w całym cyklu życia obiektu drogowego lub mostowego.
EN
The article discusses the activities undertaken in recent years to implement the BIM methodology in the road and bridge industry in the context of digitization of the entire construction industry and the currently created new technical requirements for roads and bridges. These works are carried out in various bodies established at the governmental and non-governmental level. At the same time, attention was paid to the need to integrate these activities so as not to be limited only to the implementation of the BIM methodology. In the target perspective, it is about the digitization of all construction processes, and this throughout the life cycle of a road or bridge structure.
PL
Artykuł omawia kierunki rozwoju systemów zarządzania infrastrukturą mostową w kontekście powszechnej cyfryzacji gospodarki. Jej podstawą jest metodyka BIM. Przedstawiono możliwości implementacji rozwiązań informatycznych w systemach zarządzania infrastrukturą mostową oraz wyłaniający się z tego schemat przyszłej cyberinfrastruktury, która zastąpi dzisiejsze systemy typu BMS (Bridge Management System). Pokazano prototyp mobilnego urządzenia Smart Bridge Inspector do wspomagania inspekcji w terenie. Skuteczność aplikacji testowana była w licznych eksperymentach na obiektach mostowych w terenie.
EN
The article discusses the directions of the development of bridge infrastructure management systems in the context of the universal digitization of the economy. Its basis is the BIM methodology. Implementing modern IT solutions in bridge management systems (BMS) will result in future cyber-infrastructure, which will replace today’s systems. A new mobile device Smart Bridge Inspector prototype to support bridge inspections was shown. The effectiveness of the application was tested in numerous experiments on bridges in the field.
PL
Inwestycja polegała na przebudowie istniejącego mostu w celu poprawy stanu technicznego i nośności.
15
EN
Bridges by their nature are structures that absorb a large amount of resources. For the promoter, usually public entities, the biggest share of the investment is made when the new structures are raised. However, as will be shown in the study presented in this paper, user costs are often much higher than direct costs and may even be higher by an order of magnitude. In addition to the costs resulting from maintenance/rehabilitation interventions, there are also environmental damages due to the pollution caused by the vehicles. The presented methodology will be applied to a case study where the global costs are highlighted and determined considering the scenario in which there are no disturbances in the circulation of vehicles and when they occur due to maintenance and rehabilitation works.
PL
W niniejszej pracy podjęto tematykę estetyki obiektów mostowych w szczególnych warunkach ich percepcji – analizując odpowiednie widoki mostów i rodzące się wówczas odczucia obserwatorów. Taka percepcja może mieć charakter obiektywny, wynikający z analizy formalnej aspektów wizualnych, oraz subiektywny – gdy wywołuje wrażenia mieszczące się w sferze psychologii i filozofii. Analizę oparto w większości na przykładzie mostów japońskich. Niniejsza, II część artykułu, obejmuje mosty łukowe. Część I dotyczyła mostów wiszących (wraz z podwieszonymi i extradosed). Część III będzie poświęcona mostom belkowym.
EN
In this paper, the subject of the aesthetics of bridge structures in particular conditions of their perception has been raised – by analysing the relevant views of bridges and the then generated feelings of the observers. Such perception can be objective – based on the principles of formal analysis – and subjective – when it generates the response relating to psychology and philosophy. The analysis has been based mainly on the example of Japanese bridges. This part of the article (part II) contains arch bridges. Part I [11] concerned suspension bridges (including cable-stayed and extradosed bridges). Part III will address girder bridges.
PL
Trasa Łagiewnicka o długości 3,5 km powstaje na odcinku od ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania ulic: Witosa, Halszki i Beskidzkiej. Koszt całego przedsięwzięcia to 803,5 mln zł.
PL
Właściwe zabezpieczenie antykorozyjne mostów, wiaduktów i kładek dla pieszych oraz towarzyszących im obiektów inżynierskich, takich jak ekrany akustyczne, bariery energochłonne czy przepusty drogowe, ma fundamentalne znaczenie dla trwałości tych obiektów i tym samym dla wydatków na ich eksploatację.
PL
W artykule omówiono kwestie związane z definicją i koncepcją projektowania belek hybrydowych. Odniesiono się do zagadnienia ramienia sił wewnętrznych w przekrojach hybrydowych oraz przedstawiono problematykę związaną z analizą globalną belek hybrydowych.
EN
The term ‘hybrid’ has not been clarified yet and it actually appears in Polish bridge engineering in a book by Professor Biliszczuk [1], presenting the bridges designed by Europrojekt Gdańsk in cooperation with Professor Lorenc, in which composite dowels were used and in which the created cross-section deviates from the geometry that allows the application of the shear design concept according to Eurocode 4. Thus, the definition of a hybrid cross-section was formed, which was implicitly and ad-hoc [2] used for the first time on a bridge over Łososina, the so called „Faithful River”, in the vicinity of Kielce. In the paper the author presents the origins of a design concept for cross-sectional resistance of hybrid sections and goals to be achieved for establishing the rules of global analysis of hybrid beams.
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.