Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Chenopodium quinoa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The current work was carried out during the two growing seasons of 2016/2017 and 2017/2018 at the Experimental Station of the Environmental Studies and Research Institute, University of Sadat City, Sadat City, Menofia Governorate, Egypt. It aimed to investigate the effect of applying potassium fertilizer at 90, 140 and 190 kg K2O/ha combined with spraying applications of seaweed extract for four times in a 15-day interval starting at 40 days after sowing at rates of 0.0, 1.5 and 3.0 ml/L on the yield, mineral contents and nutritional quality of quinoa grains cv. CICA. A split-plot design was used in three replicates. Results reported that by increasing the application of potassium from 90 to 190 kg K2O/ha, gradual increases in all studied parameters of quinoa grains occurred in the seasons of 2016–2017 and 2017–2018, except for class B grain, Mg and fiber contents. Potassium application at 190 kg K2O/ha gave the highest significant values of all determined parameters in comparison with treatment of 90 kg K2O/ha. In most cases, insignificant differences were detected between potassium fertilizer levels of 140 and 190 kg K2O/ha. Spraying seaweed extract at 3.0 ml/L resulted in superiority of all studied characters except class B grain, Mg and fiber contents, followed by 1.5 ml/L treatment with insignificant differences between them in most cases. There were significant differences among spraying seaweed treatments on Ca, Fe, Mn, protein and fiber contents in both seasons, N, P and K during the first season, and grain yield/plant, total grain yield/ha and Zn content during the second season. The interaction between potassium fertilization levels and spraying applications of seaweed extract had significantly different effects on all studied characters during both seasons, except for Mg percentage. It is evident that the application of potassium fertilization at 140 or 190 kg K2O/ha combined with the spraying of seaweed extract at 3.0 ml/L caused an apparent enhancement of the yield, mineral contents and nutritional quality of quinoa grains during the two experimental seasons.
EN
The aim of this study was to evaluate the quality of innovative quinoa pasta by assessing its culinary qualities. The products were compared with traditional wheat pasta. Four innovative products containing Chenopodium quinoa, available on the Polish market, were selected for the study. The culinary properties were determined by evaluating the weight gain factor, loss of dry matter during cooking, and an organoleptic evaluation and colour of pasta before and after cooking. The study showed that the culinary quality of the innovative products varied and depended on the raw material composition. A correlation was found between pasta properties and the proportion of quinoa and wheat flour in the products and the nutrient content. Pasta with a higher proportion of quinoa was characterized by good cooking properties.
EN
The aim of the study was to search for alternatives to chemical fungicides currently used in plants protection against Botrytis cinerea, Rhizoctonia solani, Phoma exiqua var. exiqua, Sclerotinia sclerotiorum, Fusarium poae. Various concentrations of aqueous extracts of Chenopodium quinoa Willd leaves, stems and inflorescences were tested in the laboratory conditions. Antifungal activity of the extracts was evaluated based on surface growth and sporulation intensity of the test fungi. The applied concentrations of aqueous extracts (25.0, 10.0, 1.0 and 0.1 mm3·cm−3) significantly modified the examined parameters of particular fungi. The strongest fungistatic activity was noted for 25.0 mm3·cm−3 concentration of C. quinoa stems and inflorescences extracts with respect to B. cinerea. They limited this fungus linear growth by 42.9% and 53.3%, and sporulation by 53.6% and 67.85%, respectively. In turn, a very intense inhibition (53.5-88.3%) in S. sclerotiorum colony growth on the media with higher concentrations of all analyzed types of extracts was accompanied by stimulation of sporulation. The lowest concentration of the leaves extract in 43.1% inhibited the growth of mycelium and in 52.1% sporulation of P. exiqua var. exiqua. Unfortunately, most of the analyzed concentrations to a very little degree inhibited the surface growth of R. solani and F. poae hyphae.
PL
Celem pracy było znalezienie alternatywnych dla chemicznych środków grzybobójczych stosowanych obecnie w ochronie roślin przed Botrytis cinerea, Rhizoctonia solani, Phoma exiqua var. exiqua, Sclerotinia sclerotiorum, Fusarium poae. W warunkach laboratoryjnych testowano różne stężenia wodnych wyciągów z liści, łodyg i kwiatostanów Chenopodium quinoa Willd. Aktywność przeciwgrzybową wyciągów oceniano na podstawie rozrostu powierzchniowego i intensywności zarodnikowania grzybów testowych. Zastosowane stężenia wodnych wyciągów (25,0; 10,0; 1,0 i 0,1 mm3·cm-3) istotnie modyfikowały badane parametry poszczególnych grzybów. Najsilniejszym działaniem fungistatycznym odznaczały się 25,0 mm3·cm-3 stężenia wyciąwów z łodyg i kwiatostanów C. quinoa w odniesieniu do B. cinerea. Ograniczały one odpowiednio o 42,9 i 53,3% rozrost liniowy oraz sporulację w 53,6 i 67,85% tego grzyba. Z kolei na podłożach z wyższymi stężeniami wszystkich analizowanych rodzajów wyciagów obserwowano intensywne hamowanie (53,5-88,3%) rozrostu kolonii S.sclerotiorum, któremu towarzyszyła stymulacja zarodnikowania. Najniższa koncentracja wyciągu z liści w 43,1% hamowała rozrost mycelium oraz w 52,1% sporulację P. exiqua var. exiqua. Niestety, większość analizowanych stężeń w bardzo małym stopniu hamowała powierzchniowy rozrost strzępek R. solani oraz F. poae.
PL
Analizowano wpływ zastosowanego terminu oprysku i dawek retardanta Antywylegacza Płynnego 675 SL chlorku chlorocholiny (CCC) na zmiany akumulacji wybranych mikroelementów (Fe, Cu, Mn, Zn) w nasionach komosy ryżowej. Zbadano dwa terminy wykonania oprysku na etapie fazy rozwojowej roślin Sili par liści. Dawkę retardanta oceniano na trzech poziomach: l, 2 i 3 dm3•ha-1, które porównano z badaniem kontrolnym - bez zastosowania preparatu. Stwierdzono istotny wpływ badanych czynników na zawartość wybranych mikroelementów w nasionach komosy ryżowej. Najwyższą zawartość Fe i Mn zaobserwowano na obiektach z dawką 3 dm3•ha-1 CCC i była ona wyższa w fazie 8 par liści. Jednocześnie zastosowanie CCC w uprawie komosy ryżowej stymulowało nieznaczne zmniejszenie zawartości Cu i Zn.
EN
An influence of spraying time and chloromequat chloride (CCC) retardant doses on changes in the accumulation of selected micronutrients (Fe, Cu, Mn, Zn) in quinoa seeds was analyzed. Two time deadlines for retardant spraying at the stage of 8 and 11 pairs of leaves plant development phase was checked. The retardant dose was evaluated in three levels at l, 2 and 3 dm3 ha-1, which was compared to the control test without the use of preparation. A significant influence of examined factors on the content of selected micronutrients in seeds of quinoa was confirmed. The highest content of Fe and Mn was observed on objects with a dose of 3 dm3-ha"' CCC and was higher in the 8 pairs of leaves stagc. At the same time the use of CCC in the cultivation of quinoa stimulated a slight reduction of Cu and Zn content.
PL
W pracy analizowano skuteczność usuwania saponin z powierzchni nasion komosy ryżowej przez wymywanie wodą. Badano wpływ temperatury wody, jej objętości w stosunku do masy nasion oraz czasu wymywania na zmniejszenie zawartości saponin. Zawartość saponin oznaczano testem pianowym. Stwierdzono brak znaczącego wpływu temperatury i objętości wody na udział saponin w okrywie nasion. Efekty w postaci redukcji (od 40 do 78)% zawartości saponin obserwowano w zależności od długości trwania procesu wymywania.
EN
Effectiveness of eliminating saponins from a surface of Chenopodium quinoa seeds using the method of leaching with water are analysed in the paper. An influence of water temperature, ratio of water volume to weight of seeds and time of leaching on a decrease of saponins' content was investigated. The content of saponins was determined employing the foam test. No considerable effect of temperature and water volume on the share of saponins in the seed cover was found. The 40% to 78% reduction of saponins' content were observed depending on the duration of leaching process.
PL
W pracy zastosowano metodę skaryfikacji mechanicznej do usuwania saponin z powierzchni nasion komosy ryżowej (Chenopodium guinoa Willd.). Badano wpływ intensywności ścierania na zmniejszenie zawartości saponin w nasionach. W badaniach zastosowano kilka metod skaryfikacji. Zawartość saponin oznaczano testem pianowym. Największą skuteczność skaryfikacji mechanicznej stwierdzono po zastosowaniu młocarni cylindrycznej. Zaobserwowano, że krotność skaryfikacji wpływa na znaczne obniżenie poziomu saponin.
EN
An attempt of removing saponin from the surface of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) using mechanical abrasion is presented in the paper. An influence of abrasion intensity on the saponin content on grains' surface was examined. A few kinds of abrasion methods were applied in researches. Saponin content was determined by means of the foam test. The best effect of mechanical abrasion was found using a cylindrical thresher. It was observed that the repetition of abrasion influenced a reduction of the saponin level.
PL
Zbadano nasiona komosy ryżowej (Chenopodium guinoa Willd.) odmiany Faro. W nasionach oznaczono suchą masę, zawartość białka, cukrów ogółem, redukujących i skrobi, zawartość tłuszczu, witaminy C oraz zawartość saponin. Otrzymane wyniki posłużyły do analizy porównawczej zawartości wymienionych składników w nasionach komosy ryżowej uprawianej w innych krajach oraz innych gatunków roślin uprawnych.
EN
Seeds of Chenopodium quinoa Willd of Faro cultivar were examined A content of dry substance, proteins, reducing and total sugars starch, fat, vitamin C and saponins were marked in seeds. The results obtained were used in comparative analysis of content of mentionec ingredients in seeds of quinoa growing in different countries and va ried species of crops.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.