Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spring rape
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zarówno nadmiar, jak i niedobór mikroelementów może mieć niekorzystny wpływ na prawidłowy wzrost i rozwój roślin uprawnych. Do zachwiania odpowiedniej ich ilości przyczynia się między innymi chemizacja rolnictwa, dlatego ważnym zagadnieniem jest określenie wpływu zróżnicowanego nawożenia mineralnego na zawartość mikroelementów w roślinach uprawnych. W badaniach modelowych oceniono wpływ nawożenia siarką i magnezem przy różnych stosunkach N : P : K na zawartość miedzi i cynku w roślinach uprawnych. Zawartość wybranych mikroelementów oznaczono metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej zarówno w plonie głównym, jak i ubocznym w jarych formach rzepaku, pszenicy oraz jęczmienia. Uzyskane wyniki upoważniają do stwierdzenia, że aplikacja siarki i magnezu przy różnych stosunkach N : P : K wpływa na zamiany zawartości miedzi i cynku w roślinach testowych.
EN
Both excess and deficiency of micronutrients can adversely affect the normal growth and development of crop plants. To spoil the appropriate amount of micronutrients contributes among others the chemistry of agriculture. It is therefore important to determine the effect of differentiated mineral fertilization on the content of micronutrients in crop plants. In model studies, the effects of sulfur and magnesium fertilization with different ratios of N : P : K on copper and zinc content in crop plants were evaluated. The content of selected micronutrients was determined by atomic absorption spectrometry in both main and secondary crops in spring forms of rape, wheat and barley. The results obtained allow to conclude, that application of sulfur, magnesium with different ratios of N : P : K affects the content of copper and zinc in test plants.
EN
For decades, energy and chemical industry markets have been dominated by resources acquired from fossil fuels. The resources are steadily shrinking and access to them is becoming increasingly difficult. Therefore, alternative methods of producing fuels or chemicals from renewable sources are being sought. The crambe (Crambe abyssinica) is an oil plant with a high content of erucic acid, regarded as a feedstock for integrated biorefineries. Production of fuels or chemicals from biomass should be conducted in a sustainable way. Therefore, the aim of the study was to use the life cycle assessment method to determine the impact on the environment of the production of crambe compared to spring rape. The results showed that spring rape affected the environment more strongly in 9 out of 10 impact categories by the CML 2000 baseline method, considering the impact per 1ha. The cultivation of crambe with (Crambe II) and without herbicides (Crambe I) had the greatest impact in the category of terrestrial ecotoxicity. When an impact per 1kg of seeds was considered, it was noted that spring rape had a greater effect only in 1 out of 10 effect categories – human toxicity. The differences were associated with a much lower yield of crambe obtained in the experiment compared to spring rape. In conclusion, the environmental impact of the “weak links” in the crambe production, mineral fertilisation and a low yield, should be minimised.
PL
W przeprowadzonych doświadczeniach przedstawiono wpływ niektórych odpadów zawartych w granulatach nawozowych zaliczanych do grupy nawozów organiczno-mineralnych na koncentrację kadmu, miedzi, chromu, niklu, ołowiu i cynku w nasionach rzepaku jarego i ziarnie pszenżyta jarego. Granulaty nawozowe wytworzone z komunalnego osadu ściekowego, mieszaniny trocin z drzew iglastych i liściastych, 2 hydratu siarczanu(VI) wapnia(II) odpadu powstającego przy produkcji kwasu siarkowego(VI), 7 hydratu siarczanu(VI), żelaza(II) produktu odpadowego powstającego przy produkcji ditlenku tytanu (bieli tytanowej). Dwa ostatnie odpady stanowiły źródło siarki. Uzyskane rezultaty wskazują, że granulaty nawozowe nie zwiększyły zawartości metali ciężkich (Cd, Cu, Cr, Ni, Pb i Zn) w roślinach testowych ponad dopuszczalne normy. W większości obiektów z granulatami nawozowymi różnice pomiędzy zawartością poszczególnych metali ciężkich w roślinach testowych nie były istotne. Wzrastające dawki granulatów nawozowych na większość obiektów nawozowych nie miały istotnego wpływu na zwiększenie zawartości metali ciężkich w roślinach testowych. Można stosować granulaty nawozowe bez obawy, że obniżoną jakość plonów roślin.
EN
In the experiment being carried out, the effect of granular fertilisers being produced from industrial waste products, i.e. CaSO4 2H2O (waste product in production of multi-component mineral fertilisers), FeSO4 7H2O (waste product in production of titanium dioxide), coniferous and deciduous sawdust mixture, and municipal sewage sludge with addition of mineral fertilizers on cadmium, copper, chromium, nickel, lead and zinc contents in spring rape seeds and spring triticale grain. The results being obtained show that the granular fertilisers being tested did not increase the content of heavy metals (Cd, Cu, Cr, Ni, Pb and Zn) in test plants above the acceptable standards. In most fertilisation objects treatments with these granular fertilisers, differences between the content of respective heavy metals in test plants were not significant. The increasing doses of granular fertilisers in most fertilisation objects did not have any significant effect on the increase in the content of heavy metals in test plants. These granular fertilisers can be used without fear of decreasing the quality of plant yields and contaminating the soil environment.
EN
In the two-year pot experiment the range and direetion of the changes in content of sulphate sulphur and organic sulphur in wheat and rape in the conditions of sulphur fertilization (Na2S04, elementary S) and liming (CaCO3 + MgCO3) were analyzed. The experiments were performed using the complete randomization method. Three variable factors were used, where dose and form of lime fertilizer and dose of sulphur were applied on 3 levels while sulphur form was applied on 2 levels. In the first year of the research spring wheat was used as a test plant and in the second year - spring rape. The obtained results let us conclude that applied experimental factors significantly affected the content of S-S04 and organic S in spring forms of wheat and rape. Among the test plants the higher contents of analyzed forms of sulphur were found in the ease of rape. Experiments results show, that optimal soil reaction and adequate plants supply with sulphur largely determine sulphur metabolism and in consequence on its quality.
PL
W dwuletnich doświadczeniach wazonowych oceniono zakres i kierunek zmian w zawartości siarki siarczanowej i organicznej w pszenicy i rzepaku w warunkach nawożenia siarką (Na2S04, S elementarna) i wapnowania (CaC03 + MgC03). Doświadczenia założono metodą kompletnej randomizacji. Obejmowały one trzy czynniki zmienne, z których dawkę i formę nawozu odkwaszającego oraz dawkę siarki zastosowano na trzech poziomach, a formę siarki na dwóch. W pierwszym roku badań rośliną testową była pszenica jara, zaś w drugim rzepak jary. Uzyskane wyniki wskazują, że zastosowane czynniki doświadczalne wywarły widoczny wpływ na zawartość S-S04 i Sorgo w jarych formach pszenicy i rzepaku. Rzepak w porównaniu z pszenicą charakteryzował się większymi zawartościami analizowanych form siarki. Wapnowanie wpłynęło na zmniejszenie zawartości siarki siarczanowej i organicznej w roślinach. Lepsze zaopatrzenie roślin w siarkę wiązało się ze wzrostem zawartości analizowanych form siarki.
PL
W dwuletnich doświadczeniach wazonowych oceniono zakres i kierunek zmian w zawartości siarki siarczanowej i organicznej w pszenicy oraz rzepaku w warunkach nawożenia siarką (Na2SO4, S elementarna) i wapnowania (CaCO3, CaCO3+MgCO3). Doświadczenia założono metodą kompletnej randomizacji. Obejmowały one trzy czynniki zmienne, z których dawkę i formę nawozu odkwaszającego oraz dawkę siarki zastosowano na trzech poziomach, a formę siarki na dwóch. W pierwszym roku badań rośliną testową była pszenica jara, zaś w drugim rzepak jary. Uzyskane wyniki wskazują, że zastosowane czynniki doświadczalne wywarły wyraźny wpływ na zawartość S-SO4 i Sorg. w jarych formach pszenicy i rzepaku. Rzepak w porównaniu z pszenicą charakteryzował się większymi zawartościami analizowanych form siarki. Wapnowanie wpłynęło na zmniejszenie zawartości siarki siarczanowej i organicznej w roślinach. Lepsze zaopatrzenie roślin w siarkę wiązało się ze wzrostem zawartości analizowanych form siarki.
EN
In the two-year pot experiment the range and direction of the changes in content of sulphate sulphur and organic sulphur in wheat and rape in the conditions of sulphur fertilization (Na2SO4, elementary S) and liming (CaCO3, CaCO3+MgCO3) were analysed. The experiments were performed using the complete randomization method. Three variable factors were used - dose and form of lime and dose of sulphur were applied on 3 levels while sulphur form on 2 levels. In the first year of the research spring wheat was used as a test plant, in the second year - spring rape. The achieved results let us state that applied experimental factors have significantly influenced the content of S-SO4 and organic S in spring forms of wheat and rape. Among the test plants the higher contents of analysed forms of sulphur were found in the case of rape. Liming influenced the decrease of sulphate sulphur and organic sulphur content in plants. The better plants supply in sulphur was connected with increase in the content of analysed forms of sulphur.
EN
The pot experiment was set up with the split plot method in three repetitions in 2006. The objects of the first factor were the doses of manure and organic fertilizers to the soil in conversion to the brought in nitrogen (85 and 170 kg Nźha^-1). the objects of the second factor were the types of fertilizers: manure, sewage sludge and the composts prepared from sewage sludge. The soil used in an experiment was supplied from The Agricultural Experimental Station in Lipnik. The soil was taken from the arable layer, it has the granulometric composition of the light loamy sand. The content of available phosphorus, potassium and magnesium formed on medium level, the pH(KCl) of the soil amounted to 5.13. The soil was characterized by 0° contamination of trace elements, which means that it contained the natural content of cadmium, copper, nickel, lead and zinc. Spring rape var. l.icosmos was the test plant. The aim of the research was the assessment of the influence of manure, sewage sludge and compost prepared from sewage sludge on yield quantity of seeds and straw and the content of cadmium, nickel, lead and zinc in spring rape. The conducted research shows that fertilizers brought into the soil (manure, sewage sludge and compost prepared from sewage sludge) as well as two levels of fertilizing had a significant influence on the yield of the seeds and straw of spring rape. Manure, sewage sludge and compost prepared from sewage sludge played less significant influence on the decreasing or excessive increasing of heavy metals concentration in the seeds of spring rape. The double dose of fertilizers caused higher accumulation of heavy metals in the test plant. The straw of spring rape should be treated as a source of organic matter and the main nutrients for the soil. The highest concentration of copper, manganese, nickel and zinc in the straw of spring rape was noticed after the application of sewage sludge and of cadmium and lead after the application of compost prepared from sewage sludge.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.